Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 48 - 25 november 2015

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 48 - 25 november 2015

Gepubliceerd op: 24 november 2015 08:55

Weeknummer: 48
Datum: woensdag 25 november 2015

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Gladheidsbestrijding Gemeente Meerssen

De gladheidbestrijding in de gemeente Meerssen bestaat uit twee soorten strooiacties. Strooiacties die worden uitgevoerd als gladheid wordt voorspeld. Dit is bijvoorbeeld als gevolg van bevriezing van natte weggedeelten, mist in combinatie met vorst, gladheid door condensatie en als sneeuw of ijzel voorspeld is. Daarnaast zijn er strooiacties op het moment dat het daadwerkelijk glad is. De gemeente Meerssen strooit zoveel mogelijk preventief. Dus voordat het daadwerkelijk glad is. Dit lukt echter niet altijd. Het kan dus gebeuren, dat het al glad is, vóórdat de strooiwagens hun route hebben gestrooid. Blijf dus altijd voorzichtig!

Niet alle wegen en straten in de gemeente worden gestrooid
De gladheidbestrijding beperkt zich tot de doorgaande wegen, busroutes, hellende wegen, vrijliggende fietspaden, diverse wijkontsluitingswegen en een beperkt aantal wegen die bijvoorbeeld vanwege hun type verharding extra gevoelig zijn voor gladheid. Bij het opstellen van de nieuwe strooiroutes is de vuistregel gehanteerd dat elke bewoner binnen de bebouwde kom binnen ca. 500 meter op een gestrooide weg moet komen. Dit staat in het beleidsplan Gladheidsbestrijding.

Let op: voor een goede werking van het strooizout is ook voldoende verkeer nodig. Het verkeer zorgt namelijk voor de menging van het zout met de sneeuw.

Afhankelijk van de weersvoorspellingen en de toestand van de wegen kan de gemeente besluiten om alleen hoofd/busroutes en/of de bruggen en koude gevoelige locaties te strooien.

Sproeimachine
De gemeente Meerssen maakt met ingang van dit winterseizoen gebruik van een sproeimachine. Wij doen dit om met name bij fietspaden de gladheid nog beter te kunnen bestrijden. De sproeimachine wordt in eerste instantie ingezet op de tractorroute Meerssen/Rothem.

Gladheidsbestrijding

De strooiroutes treft u aan op deze website

Bewoners van smalle en bochtige straten opgelet!
Bewoners van smalle en bochtige straten worden uitdrukkelijk verzocht hun auto op de oprit te zetten, zodat de strooiwagens langs kunnen. Als u geen oprit heeft, verzoeken wij u de auto's allemaal aan één kant van de weg te parkeren, zodat minimaal 3 meter rijwegbreedte overblijft. Op deze wijze is er voldoende ruimte voor de strooiwagen met sneeuwploeg. Als er onvoldoende ruimte is voor de strooiwagens, kunnen en zullen bepaalde wegen niet meer in de strooiroute worden opgenomen.
Voorbeelden van smalle en/of bochtige straten zijn o.a.

 • Ulestraten: De Kling, Groot Berghem, Kennedystraat, Don Boscostraat, Pastoor Halmanstraat, Klein Berghemmerweg
 • Geulle: Moorveldsberg
 • Rothem: Heideweg (inclusief brug), Holstraat (inclusief kruispunt Heideweg/Holstraat), Eburonenstraat
 • Bunde: Prinses Beatrixstraat

Schade beplantingen
Een negatief effect van de gladheidbestrijding kan zijn dat het strooizout in aanraking komt met de beplanting in tuinen die aan de rijweg grenzen. Dit gebeurt soms ondanks dat de gladheidbestrijders dit zoveel mogelijk proberen te voorkomen door de strooibreedte aan de rijwegbreedte aan te passen. U wordt verzocht tijdig uw beplantingen (met name de wortels) af te schermen. De gemeente Meerssen kan voor eventuele schade aan beplantingen in beginsel geen aansprakelijkheid aanvaarden. Beplanting kan immers ook door strenge vorst worden beschadigd. Er zal onder bepaalde omstandigheden gestrooid moeten worden in het belang van de veiligheid op de weg.

Zoutkisten
Tijdens het winterseizoen staan op vaste locaties in de gemeente zoutkisten, zoals bijvoorbeeld bij trappartijen, smalle hellingen, seniorencomplexen, bejaardenhuizen en scholen. Aangrenzende bewoners, gebruikers of beheerders kunnen hier gebruik van maken om gladheid te bestrijden. De zoutkisten worden geregeld gecontroleerd en indien nodig bijgevuld. Als de zoutkist onverhoopt eerder leeg mocht zijn, dan kunt u dit melden bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

OPROEP - sneeuw en ijsvrij houden stoepen
Het gemeentebestuur doet een oproep aan inwoners en ondernemers om de stoep voor hun deur (en eventueel ook de stoep van mindervalide buren) ijs- en sneeuwvrij te blijven houden. Met name de oudere en slecht ter been zijnde buurtbewoners zullen u hiervoor dankbaar zijn.

Het gemeentebestuur roept alle inwoners op alert te zijn op gladheid en voorzichtig te zijn als u de weg op gaat. Pas uw snelheid aan! Ook als er geen sneeuw ligt kan het glad zijn, bijvoorbeeld ten gevolge van bevriezing van natte weggedeelten of aanvriezende mist. Dit kan zelfs nog veel gevaarlijker zijn, omdat dit vaak niet zichtbaar is.

Informatie
Met vragen kunt u contact terecht bij het Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Wijziging afvalinzameling per 1 januari 2016

De gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht werken al langer samen voor de exploitatie van de gemeentelijke milieuparken. De drie gemeenten gaan nu ook samenwerken bij de huis-aan-huisinzameling van afval. Stadsbeheer Maastricht gaat de huis-aan-huisinzameling van afval voor ons verzorgen. Voor u als inwoner betekent dit een andere afvalinzameldienst in het straatbeeld, en wellicht ook een andere inzamelroute en -tijdstip.

Afval

Afval scheiden is winst
In 2016 gaan wij samen ook verdere stappen zetten op weg naar nog betere afvalscheiding. In afval zitten vaak waardevolle materialen. Deze kunnen als grondstof dienen voor nieuwe producten. Door afval goed te scheiden, worden deze materialen behouden. Dit is goed voor het milieu. Ook raakt uw restafvalzak minder snel vol. Dit is goed voor uw portemonnee.

Afval scheiden wordt makkelijker
Elke dag produceren we per persoon ongeveer anderhalve kilo afval. Ongeveer de helft lever we gescheiden in. Vooral papier en glas doen het goed. Plastic steeds beter. Om scheiden van afval een stuk makkelijker te maken, worden de zakken PMD-afval (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons) vanaf 1 januari om de veertien dagen opgehaald. Nu is dat nog een keer per vier weken. Ook kunt u met ingang van volgend jaar nog meer herbruikbare afvalsoorten gratis aanbieden bij de milieuparken.

December: nieuwe Afvalwijzer met persoonlijke afvalkalender
Elk huishouden in de gemeente Meerssen krijgt medio december een handzame Afvalwijzer in de brievenbus, met op de achterzijde een persoonlijke afvalkalender. Ook zijn er praktische tips over afval scheiden. De gemeentelijke website wordt voor dit doel uitgebreid. Voor mensen zonder internet is papieren informatie beschikbaar.

PS: Afval scheiden is goed, maar afval voorkomen beter. Op www.meerssen.nl treft u met ingang van het nieuwe jaar tips aan om de afvalberg flink kleiner te maken.

---

Dinsdag 1 december 2015
Sociale Dienst Pentasz Mergelland gesloten

De kantoren van Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland zijn op dinsdag 1 december 2015 gesloten. Dit betekent dat op die dag het spreekuur voor de cliënten komt te vervallen en dat ook de medewerkers niet telefonisch bereikbaar zijn.

---

PMD-afval
Inzameling plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons (PMD)

Op donderdag 26 november en vrijdag 27 november 2015 kunt u weer plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons (PMD-afval) kwijt aan de inzameldienst. U kunt deze samen aanbieden in de plastic heroes zak.

Het volledige inzamelschema en meer informatie over wat wel en niet bij het PMD-afval hoort, treft u aan in de Afvalwijzer 2015.

---

Nieuwe gezamenlijke uitvoeringsorganisatie sociale dienst Maastricht en Heuvelland

Vanaf 1 januari 2016 bundelen de regionale sociale dienst Pentasz Mergelland en de sociale diensten van de gemeenten Valkenburg aan de Geul en Maastricht hun krachten. Zij gaan samen verder onder de nieuwe naam 'Sociale Zaken Maastricht Heuvelland'.

Sociale zaken Maastricht-Heuvelland

Een nieuwe naam
Het uitgangspunt is dat klanten zo min mogelijk merken van de samenvoeging. Mogelijk dat er in de toekomst kleine veranderingen in de werkwijze worden doorgevoerd. Hierover zal tijdig worden gecommuniceerd. Grootste verandering is de nieuwe naam 'Sociale Zaken Maastricht Heuvelland' en het bezoekadres van de centrale locatie. Deze ligt straks aan de Randwycksingel in Maastricht. Vanuit die locatie wordt er gebiedsgericht gewerkt voor inwoners en werkgevers in Maastricht en Heuvelland.

Waarom samenwerken?
De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg a/d Geul hebben er per 1 januari 2015 een aantal nieuwe taken bij gekregen. Daar zetten zij nu samen de schouders onder. Dit levert een stevigere organisatie op en een betere kwaliteit van de dienstverlening. Zowel digitaal als persoonlijk. De gemeente Maastricht werkt bijvoorbeeld al veel met het digitaal indienen van aanvragen. Dat wordt verder uitgebreid, zodat er meer zaken gemakkelijk vanuit thuis geregeld kunnen worden. Ten slotte wordt er ook samengewerkt om kosten te besparen.

Informatie
Cliënten en publiek worden in de komende periode via diverse kanalen geïnformeerd. Dit gebeurt in afstemming met alle betrokken partijen. Telefonisch is Sociale Zaken Maastricht Heuvelland straks bereikbaar via het bestaande nummer 14 043. Daarnaast komt er ook een eigen website voor de nieuwe organisatie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het oprichten van de inrichting Dogstar, Molenveldweg 12, 6231 RX Meerssen (verzonden 24-11-2015).

Inzage- en beroepstermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan beroep instellen: belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, schriftelijk, gemotiveerd, bij de rechtbank Maastricht, sector bestuursrecht (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het oprichten van een schuur, Wonkelestraat 15, 6241 NV Bunde (ontvangen 16 november 2015);
 • het verbouwen van een stallingsruimte (legaliseren), Dolmansstraat 11, 6235 AT Ulestraten (ontvangen 13 november 2015);
 • het vervangen/wijzigen van een pui, Bunderstraat 40, 6231 EL Meerssen (ontvangen 12 november 2015);
 • het plaatsen van 2 enkelzijdige lichtbakken, Molenveldweg 20, 6231 RX Meerssen (ontvangen 13 november 2015);
 • het bouwen van een loods en plaatsen van reclamezuil, Kruisberg 56, 6231 RK Meerssen (ontvangen 18 november 2015).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • voor het legaliseren van de woonfunctie (woning) en de bijbehorende bouwwerken, Hulserstraat 87a, 6243 BM Geulle (verzonden 16 november 2015);
 • het oprichten van een carport en overkapping (legalisatie), Meerstraat 33, 6241 ND Bunde (verzonden 16 november 2015);
 • het vergroten van woonhuis, Steinstraat 37, 6241 DN Bunde (verzonden 17 november 2015);
 • het uitbreiden van de woning en bouwen van een garage en dakkapellen, Humcoven 6, 6235 NE Ulestraten (verzonden 19 november 2015);
 • het kappen van een boom, Pasweg 27, 6241 CT Bunde (verzonden 19 november 2015);
 • het kappen van een knot-leiboom en een plataan, Molenveldweg ongenummerd te Meerssen (verzonden 19 november 2015);
 • de legalisatie van een stalling, Bunderstraat 88, 6231 EM Meerssen (verzonden 20 november 2015);
 • het legaliseren en uitbreiden van bestaande gebouwen, Hazenstraat 1, 6243 EC Geulle (verzonden 20 november 2015).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 25 november 2015

Burgemeester en Wethouders van Meerssen

Pdf van deze pagina