Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 47 - 22 november 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 47 - 22 november 2017

Gepubliceerd op: 21 november 2017 11:40

Gemeentepagina: week 47
Datum: woensdag 22 november 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Openbare raadsconferentie Onderzoek Toekomst Gemeente Meerssen

Op donderdag 23 november 2017 vindt om 19.00 uur een openbare raadsconferentie plaats in het kader van het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de gemeente Meerssen. Deze bijeenkomst van de gemeenteraad vindt plaats in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de raadsconferentie bijwonen op de publieke tribune.

U bent van harte welkom!

Toekomst

Nota van Bevindingen
Het onderzoeksbureau Berenschot zal met de gemeenteraad in gesprek gaan over de 'Nota van bevindingen' dat het bureau heeft opgesteld. Berenschot heeft de afgelopen maanden documenten bestudeerd, een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente en interviews afgenomen (o.a. bij maatschappelijke organisaties, buurgemeenten, provincie, raadsfracties, college van B&W en ambtenaren). Dit heeft geresulteerd in de nu voorliggende 'Nota van bevindingen'. Deze nota gaat in op de feiten, trends, ontwikkelingen en opinies.

Conclusies en aanbevelingen komen later aan bod
Wat dit allemaal betekent, de conclusies en de aanbevelingen komen nog niet aan bod tijdens deze raadsconferentie. Deze staan in de concept-rapportage, die in december door Berenschot wordt opgeleverd.

Onderzoek toekomstbestendigheid
Het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de gemeente Meerssen gaat op zoek naar de sterktes en zwaktes, de kansen en bedreigingen voor de gemeente Meerssen. Kunnen we als zelfstandige gemeente in de komende 10 tot 15 jaar onze taken blijven verrichten tegen redelijke kosten en op aanvaardbaar kwaliteitsniveau? Kunnen we onze ambities realiseren? Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeenteraad van Meerssen.

Het programma voor deze raadsconferentie en de 'Nota van Bevindingen' kunt u inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

---

Agenda Raadsadviesvergadering

Op donderdag 30 november 2017 vindt er een gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering
De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 14 december 2017. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 30 november 2017

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting gecombineerde raadsadviesvergadering van 26 oktober 2017
 • Spreekrecht (o.b.v. aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel - Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Meerssen 2018-2021
 • Initiatiefvoorstel Jeugdlintje
 • Presentatie Veegbestemmingsplan
 • Presentatie GVVP
 • Concept-raadsvoorstel - Aanbieden voorgenomen 1e en 2e begrotingswijziging 2018 van BsGW met gelegenheid tot indienen zienswijze door Gemeente Meerssen
 • Concept-raadsvoorstel - Evaluatie bodemkwaliteitskaarten Regio Heuvelland
 • Concept-raadsvoorstel - Vaststelling Veegbestemmingsplan 2017
 • Concept-raadsvoorstel - Verzoek om omgevingsvergunning nieuwbouwwoning Kasennerweg 1 te Bunde
 • Concept-raadsvoorstel - Vaststellen 'nota van reacties bij Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL)' en de SVREZL voorleggen aan de raad
 • Concept-raadsvoorstel - Waterplan Maas en Mergelland en Gemeentelijk Rioleringsplan Meerssen periode 2018-2022
 • Concept-raadsvoorstel - Belastingverordeningen en tarieventabellen 2018
 • Concept-raadsvoorstel - Wijziging begroting 2017 en 2018 als gevolg van wijzigingen in BBV
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Maandag 27 november:
Niet parkeren op de markt ivm opfrissen markering parkeervakken

Op maandag 27 november brengen we de markeringen van de bestaande parkeervakken op de Markt opnieuw aan. Op deze dag kan er vanaf 8.00 uur niet geparkeerd worden op de Markt in Meerssen. Bij regen en/of vorst stellen we de werkzaamheden uit.

Meer informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Let op! Vraag vóór 18 december nieuwe parkeervergunning aan

Op 1 januari 2018 verlopen alle parkeervergunningen én ontheffingen. U kunt nu al een nieuwe vergunning/ontheffing voor 2018 aanvragen bij de gemeente. Ook als u al gebruik maakt van een ontheffing moet u deze opnieuw aanvragen.

Vraag vóór 18 december aan!
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten. Uw aanvraag voor een nieuwe parkeervergunning / ontheffing moet daarom vóór 18 december 2017 zijn ingediend.

Alle aanvragen die ná 18 december binnenkomen, kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

Miv nieuwe jaar controles vergunningen: voorkom een boete
Zorg ervoor dat u uw parkeervergunning / ontheffing tijdig verlengd. Met ingang van het nieuwe jaar vinden controles plaats door de handhavers. Als u geen geldige parkeervergunning achter de voorruit heeft, krijgt u een boete.

Aanvraagformulier
Het aanvraagformulier voor een nieuwe vergunning of voor een verlenging van de huidige parkeervergunning kunt u downloaden op www.meerssen.nl. Een papieren exemplaar kunt u afhalen bij de balie van het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen.

Vragen?
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Gemeentebegroting 2018
Begrotingspagina's in Weekblad de Geulbode

Op donderdag 9 november 2017 heeft de gemeenteraad de Gemeentebegroting 2018 en Meerjarenbegroting 2018-2021 vastgesteld. Op de Gemeentepagina's van Weekblad de Geulbode van woensdag 22 november 2017 kunt u meer lezen over de belangrijkste plannen en projecten voor komen jaar.

Download hier de speciale begrotingspagina's uit Weekblad de Geulbode

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het plaatsen van  reclamebord op een rotonde, Fregatweg te Bunde (ontvangen 6 november 2017);
 • het kappen van een boom, Vliek 25, 6235 NR Ulestraten (ontvangen 13 november 2017);
 • het verbouwen van een woonhuis, Stationstraat 2, 6231 CL Meerssen (ontvangen 10 november 2017);
 • het vervangen van de huidige ezelstal door een nieuwe te bouwen, Kleine Steeg ongenummerd te Ulestraten (ontvangen 9 november 2017)
 • het kappen van vier bomen (noodkap), Papenweg ongenummerd te Bunde (ontvangen 10 november 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van een portacabin-unit, Pletsstraat 44, 6241 CN Bunde (ontvangen 14 november 2017);
 • het verwijderen van asbest achterkant schuur, Holstraat 60, 6231 AE Meerssen (ontvangen 14 november 2017).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het kappen van een boom, Ingenopestraat 1, 6241 BZ Bunde (verzonden 16 november 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Geweigerde omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is geweigerd voor:

 • het veranderen van een monument, Schonen Steynweg 4, 6237 NA Moorveld (verzonden 15 november 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

 • het plaatsen van een erfafscheiding, Steinstraat 37, 6241 DN Bunde (ingetrokken 16 november 2017).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Aangevraagde vergunning evenement

Betreft: Top 111.
Plaats: Markt in Meerssen
Data en tijd: dinsdag 13 februari 2018 van 13.00-24.00 uur.
Verkeersmaatregelen: de Markt in Meerssen is vanaf maandag 12 februari 18.00 uur tot woensdag 14 februari 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers. Er geldt tevens een parkeerverbod.

Inzagetermijn: van 22-11-2017 t/m 04-01-2018.
Waar ter inzage: op afspraak bij Klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Zienswijzen: eenieder kan een zienswijze indienen, mondeling of gemotiveerd (zie verder de informatie over Bezwaar en Beroep aan het einde van deze pagina).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar

U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 22 november 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen