Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 46 - 16 november 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 46 - 16 november 2016

Gepubliceerd op: 15 november 2016 13:15

Weeknummer: 46
Datum: woensdag 16 november 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Een blijk van waardering voor uw mantelzorger
Vraag het Mantelzorgcompliment 2016 aan!

Ook dit jaar wil de gemeente Meerssen een bedankje voor uw mantelzorger mogelijk maken in de vorm van het mantelzorgcompliment.

Wie is mantelzorger?
Een mantelzorger is iemand die langdurig (langer dan 3 maanden en minstens 8 uur per week of als er sprake is van terminale zorg) zorgt voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend familielid, vriend, kennis of buur.

Wie kan het mantelzorgcompliment 2016 aanvragen voor zijn/haar mantelzorger?
U kunt een mantelzorgcompliment aanvragen voor uw mantelzorger als u onbetaald hulp ontvangt voor langer dan 3 maanden en minstens 8 uur per week of als er sprake is van terminale zorg. De zorg is verleend in het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft (2015) en u bent woonachtig in de gemeente Meerssen.

Wat houdt het mantelzorgcompliment in?
De gemeente Meerssen stelt voor 2016 een blijk van waardering van eenmalig 160 euro beschikbaar voor de geweldige inzet van uw mantelzorger. Ook worden er eenmalig bloemenbonnen ter waarde van 40 euro beschikbaar gesteld voor uw mantelzorger, te besteden naar eigen keuze bij een van de bloemisterijen in de gemeente Meerssen!

Hoe kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen?
Op de gemeentelijke website www.meerssen.nl treft u een aanvraagformulier aan, waarmee u het Mantelzorgcompliment Gemeente Meerssen kunt aanvragen voor uw mantelzorger. Dit aanvraagformulier moet u voorzien van een handtekening en één van onderstaande bewijsstukken.

Heeft u geen internet? Neem dan op werkdagen tussen 09.00-12.00 uur contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043 (kies optie 2). Zij sturen u dan een aanvraagformulier per post toe.

Welk bewijsstuk is nodig?

 • een kopie indicatie Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) voor extramurale zorg (thuiszorg) van 2015 of;
 • een kopie van een beschikking gemeente Meerssen voor jeugdhulp 2015 of;
 • een kopie van een beschikking gemeente Meerssen voor Wmo huishoudelijke hulp uit 2015 of;
 • een kopie van de gemeentelijke beschikking voor Wmo – begeleiding uit 2015.

Geen bewijsstuk?
Voor mensen die een beroep doen op mantelzorgers en juist daarom geen gebruik maken van professionele zorg en dus een van de bovengenoemde bewijsstukken niet hebben, geldt dat ook zij een aanvraag voor het Mantelzorgcompliment kunnen indienen. Wel moet men dan openstaan voor eventueel onderzoek naar de zorgsituatie door het Sociaal Team van de gemeente Meerssen.

Wanneer moet de aanvraag zijn ingediend?
U kunt een aanvraag voor het mantelzorgcompliment indienen tot uiterlijk 1 april 2017. Formulieren die later worden ingediend, worden niet meer in de behandeling genomen. U kunt voor maximaal één mantelzorger een compliment aanvragen. U kunt natuurlijk wel zelf met de mantelzorger afspreken om het bedrag over meerdere personen te verdelen.

Informatie
Heeft u vragen over het aanvragen van het mantelzorgcompliment? Neem dan contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043 (kies optie 2). E-mail: sociaalteam@meerssen.nl

---

Aanpassing parkeerplaats Uitspanning de Nachtegaal

Op maandag 21 november 2016 start aannemersbedrijf Gebr. Odekerken met de aanpassing van de parkeerplaats bij Uitspanning de Nachtegaal aan het Gemeentebroek in Meerssen. Tijdens de werkzaamheden is de parkeerplaats afgesloten. Uitspanning De Nachtegaal is gewoon bereikbaar. Gedurende de werkzaamheden kunt u gebruikmaken van de parkeergelegenheid aan de Molenveldweg in Meerssen.

Overlast
Tijdens de uitvoering zal er enige overlast zijn. Ook is er tijdelijk minder parkeergelegenheid. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Duur
De werkzaamheden duren naar verwachting tot 2 december. De duur is afhankelijk van de voortgang van het werk en het weer.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043, e-mail: info@meerssen.nl

---

Onderhoudswerkzaamheden Humcoverstraat, Op de Beukel, rotonde en Raar

De gemeente Meerssen voert op dit moment werkzaamheden uit aan de Humcoverstraat, Op de Beukel, Raar en de rotonde Vogelzang-Kuileneindestraat -Lange Raarberg-Op de Beukel.  De werkzaamheden duren nog t/m 23 november en vinden plaats van 07.00-17.00 uur. Tijdens de uitvoering moet u rekening houden met geluidshinder en beperkte bereikbaarheid.

Inmiddels is de weg in het buurtschap Raar voorzien van nieuw asfalt, is op de kruising Humcoverstraat-Op de Beukel het witte klinkervak verwijderd en heeft Op de Beukel een nieuwe asfaltlaag gekregen.

Aanpassen fietspaden rotonde
Van maandag 14 november t/m woensdag 23 november passen we de fietspaden bij de rotonde Op de Beukel aan. Het fietsverkeer wordt omgeleid.

Omleidingsroutes worden aangegeven door middel van borden.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Onderhoudswerkzaamheden Moorveldsberg Geulle

Van maandag 21 november t/m vrijdag 2 december voert de gemeente (asfalt)onderhoudswerkzaamheden uit aan de Moorveldsberg in Geulle. Als gevolg van de werkzaamheden is de Moorveldsberg afgesloten voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden kunnen voor enige overlast zorgenvoor omwonenden en weggebruikers. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Begroting 2016
Begrotingspagina's Weekblad de Geulbode

Op donderdag 3 november 2016 heeft de gemeenteraad de Gemeentebegroting 2017 en Meerjarenbegroting 2017-2020 vastgesteld. Op de Gemeentepagina's van Weekblad de Geulbode van woensdag 16 november 2016 kunt u meer lezen over de belangrijkste plannen en projecten voor komen jaar.

Download hier de speciale begrotingspagina's uit Weekblad de Geulbode

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Meerssen 2016

Betreft: het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 18 oktober 2016 het 'Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Meerssen 2016' vastgesteld.
Wijziging t.o.v. besluit 2015: op basis van een bijeenkomst in de Regio Maastricht-Heuvelland met mantelzorgers en leden van adviesraden Maastricht-Heuvelland en op basis van advies van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Meerssen, vullen we de Mantelzorgwaardering 2016 als volgt in:

 • Mantelzorgwaardering 2016 in de vorm van een geldbedrag à €  160,- voor maximaal één mantelzorger per zorgvrager, met de volgende toevoeging: duur en intensiteit langer dan 3 maanden en minstens 8 uur per week of terminale zorg. Het gaat zowel om intramurale als extramurale zorgvragers wonend in Meerssen.
 • De zorgvrager ontvangt bloemenbonnen voor de waarde van €  40,-, te verzilveren bij de bloemisterijen in Meerssen die hieraan mee willen doen. De zorgvrager kan met deze bloemenbonnen zijn / haar mantelzorgers in de omgeving bedanken.
 • Jonge mantelzorgers (tot en met 24 jaar) waarderen wij op exact dezelfde wijze (geldbedrag à €  160,- voor maximaal één mantelzorger per zorgvrager en bloemenbonnen).

In werking: 18 november 2016
Ter inzage: vanaf16 november 2016
Waar ter inzage: het besluit wordt officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 18 november 2016. Dit een aanvullende kennisgeving. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren verordening kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het realiseren van een loods, Meerstraat 20, 6241 ND Bunde (ontvangen 1 november 2016);
 • het vervangen van de kozijnen, Montfortlaan 13, 6231 CP Meerssen (ontvangen 4 november 2016);
 • het plaatsen van een erfafscheiding, Broekhoven 8, 6243 BC Geulle (ontvangen 8 november 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag: het realiseren van een kelder & veranda, Moorveldsberg 60, 6243 CW Geulle.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het oprichten van een zorgboerderij, Genzonweg ongenummerd Ulestraten (verzonden 10 november 2016);
 • het realiseren van een inrit, Kuileneindestraat 55, 6231 KE Meerssen (verzonden 11 november 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Geweigerde omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is geweigerd voor:

 • het realiseren van een kantoor op de eerste verdieping, Weerterstraat 9a, 6231 RH Meerssen (verzonden 7 november 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 16 november 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen