Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 46 - 15 november 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 46 - 15 november 2017

Gepubliceerd op: 14 november 2017 13:20

Gemeentepagina: week 46
Datum: woensdag 15 november 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Water in balans
Uitnodiging publieksbijeenkomst wateroverlast Meerssen

Na een inspirerende bijeenkomst eind juni van dit jaar nodigen Waterschap Limburg en de gemeente Meerssen de inwoners van Meerssen graag uit voor de tweede publieksbijeenkomst.

Dinsdag 21 november in De Stip
We heten u van harte welkom op dinsdag 21 november a.s. in gemeenschapshuis De Stip aan de Pastoor Dominicus Hexstraat 10 te Meerssen. De bijeenkomst duurt van 19.30 tot ca. 21.30 uur. In het bijzonder inwoners van Ulestraten, kern Meerssen, Meerssen-West en Meerssen-Oost nodigen we uit om naar de bijeenkomst te komen. Aanmelden is niet nodig.

Stand van zaken
Op deze avond praten de gemeente Meerssen, Waterschap Limburg en andere betrokken organisaties u graag bij over de stand van zaken rondom de aanpak van de wateroverlastknelpunten in Meerssen. We lichten toe wat we gedaan hebben met de door u aangedragen knelpunten en oplossingen en gaan met elkaar hierover in gesprek. De wijze waarop de betrokken partijen gezamenlijk de wateroverlastproblematieken willen aanpakken komt deze avond uitgebreid aan bod. Hierbij geven we aan wat u van ons kunt verwachten en waar u gevraagd wordt zelf een bijdrage te leveren, ook als u zelf geen wateroverlast heeft.

Wat kunt u zelf doen?
Verder vertellen we wat u zelf kunt doen om uw woning te beschermen tegen wateroverlast en hoe wij u daarbij kunnen helpen. U wordt van harte uitgenodigd hierover mee te praten.

Vragen?
Heeft u vragen over deze bijeenkomst, mail dan naar waterinbalans@waterschaplimburg.nl 

Water in balans
Meerssen is een van de benoemde gebiedspilots van het programma Water in Balans. Met dit programma werkt Waterschap Limburg samen met betrokken partijen aan oplossingen in de aanpak van wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering. Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans.

---

Onderhoudswerkzaamheden en herinrichting Pasweg

De gemeente Meerssen start op 20 november 2017 met de 2e fase van de onderhoudswerkzaamheden en herinrichting van de Pasweg in Bunde. Het betreft het gedeelte tussen de Kalverhof en Pasweg huisnummer 20C.

Welke (onderhouds)werkzaamheden voeren wij uit?
• Vervangen van de deklaag van het asfalt.
• Realiseren van een voetgangersoversteekplaats met een middengeleider.
• Creëren langsparkeerplaatsen.
• Aanbrengen hagen.
• Aanbrengen rode fietsstroken.

Tijdelijke wegafsluiting
De werkzaamheden vinden plaats van maandag 20 november t/m vrijdag 1 december 2017 en worden uitgevoerd door aannemer BLM Wegenbouw. Tijdens de werkzaamheden is de Pasweg afgesloten voor doorgaande verkeer. Het verkeer wordt omgeleid. Woningen en bedrijven blijven zoveel mogelijk bereikbaar.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Gemeentebegroting 2018
Gemeentebegroting 2018 vastgesteld

Op donderdag 9 november 2017 heeft de gemeenteraad de Gemeentebegroting 2018 en Meerjarenbegroting 2018-2021 vastgesteld.

Plannen 2017
In Weekblad de Geulbode van volgende week woensdag 22 november kunt u meer lezen over o.a. de plannen voor komend jaar. De informatie verschijnt dan tevens op deze website.

---

Hinder voor verkeer door werkzaamheden Witte Hoek Rothem

Avenue2 legt in opdracht van de gemeente Meerssen een bergbezinkbassin aan bij rotonde Witte Hoek in Rothem en is momenteel aan de slag met het aansluiten hiervan op het rioolstelsel van de gemeente Meerssen. Op maandag 13 november zijn de rioleringswerkzaamheden in de Maastrichterweg gestart (ter hoogte van rotonde Witte Hoek). Dat werk duurt ongeveer een week. Tijdens het werk kan één rijrichting steeds doorgaan.

21 en 22 november: rotonde Witte Hoek dicht voor autoverkeer
Het aanleggen van het bergbezinkbassin is inmiddels ver gevorderd. Nu kan ook de rotonde een nieuwe inrichting krijgen. Daarom vinden er asfalt- en bestratingswerkzaamheden plaats. Vanwege deze werkzaamheden is de rotonde volledig dicht voor autoverkeer op dinsdag 21 en woensdag 22 november. Er gelden omleidingsroutes. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen wel door. De planning is onder voorbehoud. Deze is namelijk afhankelijk van diverse omstandigheden, zoals het weer.

Meer informatie
Lees meer over de (riool)werkzaamheden op de website van A2 Maastricht: www.a2maastricht.nl/bergbezinkbassinrothem

---

Let op! Vraag vóór 18 december nieuwe parkeervergunning aan

Op 1 januari 2018 verlopen alle parkeervergunningen/ontheffingen. U kunt nu al een nieuwe vergunning voor 2018 aanvragen bij de gemeente. Ook als u al gebruik maakt van een ontheffing moet u deze opnieuw aanvragen.

Vraag tijdig aan!
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten. Uw aanvraag voor een nieuwe parkeervergunning moet daarom vóór 18 december 2017 zijn ingediend.

Miv nieuwe jaar controles vergunningen: voorkom een boete
Zorg ervoor dat u uw parkeervergunning tijdig verlengd. Met ingang van het nieuwe jaar vinden controles plaats door de handhavers. Als u geen geldige parkeervergunning achter de voorruit heeft, krijgt u een boete.

Aanvraagformulier
Het aanvraagformulier voor een nieuwe vergunning of voor een verlenging van de huidige parkeervergunning kunt u downloaden op www.meerssen.nl. Een papieren exemplaar kunt u afhalen bij de balie van het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen.

Vragen?
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Vooraankondiging raadsvergadering 14 december 2017

Op donderdag 14 december 2017 vindt de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad plaats. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt in de Presidiumbijeenkomst van 4 december 2017 behandeld en vastgesteld. Op 5 december 2017 wordt de concept-agenda op deze website geplaatst en in week 50 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering vanaf 6 december inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Op papier
De raadsagenda met bijbehorende stukken liggen dan ook ter inzage:

 • op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043
 • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het vestigen van een Escaperoom, Weerterveld 77 a, 6231 NC Meerssen (ontvangen 31 oktober 2017);
 • het realiseren van een dubbelzijdige nokverhoging, Eijkskensweg 16, 6243 AA Geulle (ontvangen 1 november 2017);
 • het realiseren van een nieuwe carpoort, Weerterbroekplantsoen 81, 6231 DV Meerssen (ontvangen 31 oktober 2017);
 • het realiseren van een eenlaags-tuinpaviljoen, Brommelen 39, 6243 CN Geulle (ontvangen 3 november 2017);
 • het kappen van een boom kadastraal bekend Bunde sectie D nummer 6, Op de Hoogmaas ongenummerd, Itteren (Maastricht) (ontvangen 2 november 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het kappen van populieren (noodkap), Kleivelderweg ongenummerd te Geulle (verzonden 6 november 2017);
 • het kappen van een linde, Moorveldsberg 64, 6243 CW Geulle (verzonden 19 oktober 2017);
 • het tijdelijk plaatsen van een tuinhuis en schaftwagen, Pletsstraat 44, 6241 CN Bunde.

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

 • het realiseren van een overkapping, Kruisberg 72, 6231 RK Meerssen (ingetrokken 9 november 2017).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar

U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 15 november 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen