Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 46 - 14 november 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 46 - 14 november 2018

Gepubliceerd op: 13 november 2018 13:45

Gemeentepagina: week 46
Datum: woensdag 14 november 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Nieuwe Restzakken
Nieuwe restzak binnenkort in de winkel

De gemeente Meerssen krijgt een nieuwe blauw-witte restzak. Deze is binnenkort verkrijgbaar in de winkels. De prijs blijft gewoon hetzelfde als de bordeauxrode restzakken.

Heeft u nog bordeauxrode restzakken?
Deze kunt u gewoon opgebruiken.

Waarom een nieuwe restzak
Het contract met de oude leverancier van de restzakken was afgelopen. Als samenwerkende gemeenten op afvalgebied hebben Meerssen, Valkenburg a/d Geul en Maastricht daarom een nieuwe gezamenlijke aanbesteding gehouden. De drie gemeenten krijgen nu een soortgelijke restzak met een eigen opdruk en elk in een andere kleur.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente woont.  BRP is de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan overheidsinstanties en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen zoals pensioenfondsen (voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken). Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt. U kunt het verstrekken van gegevens aan deze instanties niet voorkomen, omdat dat wettelijk is bepaald.

Wanneer is een verzoek om geheimhouding wel mogelijk?
In enkele gevallen kunnen 'derden' vragen om uw gegevens uit de BRP aan hen te verstrekken. Het gaat dan om bijvoorbeeld een advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen, de stichting interkerkelijke ledenadministratie (die voor alle kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt voor het bijhouden van de ledenadministratie) en niet-commerciële instellingen. Voor deze verstrekkingen kunt u om geheimhouding van uw gegevens verzoeken.

Aan commerciële organisaties of particulieren wordt vanwege privacybescherming nooit informatie verstrekt uit de BRP!

Hoe kunt u een verzoek om geheimhouding indienen?
U kunt het verzoek om geheimhouding schriftelijk indienen bij de gemeente met het formulier 'Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen'. U kunt dit formulier vinden op www.meerssen.nl (Regelen & Aanvragen).

Heeft u geen internet?
Een papieren formulier is verkrijgbaar bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen. Wij kunnen u het formulier ook per post toesturen. Bel hiervoor met ons KCC, telefoon 14 043. Als de gemeente uw verzoek heeft verwerkt, ontvangt u een bevestiging.

Gegevensverstrekking blijft mogelijk
Ook na verwerking van uw verzoek om geheimhouding blijft verstrekking van uw persoonsgegevens mogelijk. Als een derde in dat geval om uw gegevens verzoekt, dient de gemeente een wettelijke procedure te volgen waarbij u uw zienswijze over het verzoek kunt kenbaar maken. Hierdoor kan de gemeente een afgewogen beslissing nemen over het wel of niet verstrekken van uw gegevens.

Weten aan wie uw gegevens zijn verstrekt?
Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar gegevens over u zijn verstrekt uit de basisregistratie? U kunt daarvan schriftelijk een overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u het overzicht kosteloos thuisgestuurd.

Juistheid van uw gegevens van groot belang
Het is van groot belang dat uw gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. Twijfelt u aan de juistheid? Neem dan contact op met de afdeling Samenleving van de gemeente via telefoon 14 043. Over uw rechten en verplichtingen in het kader van de basisregistratie is een folder verkrijgbaar in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (Markt 50 Meerssen).

Vragen?
Bel met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. Of stuur een mailtje aan info@meerssen.nl

---

Hart voor Meerssen
Project Hart voor Meerssen
Volg nu een cursus reanimatie & AED-gebruik

Jaarlijks krijgt één op de duizend Nederlanders te maken met een hartstilstand. De meeste mensen overkomt het thuis, in hun vertrouwde woonomgeving. Het is dan van levensbelang dat er hulp dichtbij is. Door reanimatie kan een flink aantal sterfgevallen worden voorkomen. De gemeente Meerssen maakt zich daarom al een paar jaar sterk voor een dekkend netwerk van AED's. Daarnaast bieden we cursussen Reanimatie & AED, zodat er voldoende vrijwilligers zijn die weten wat ze moeten doen bij een reanimatie en hoe ze een AED moeten bedienen. Binnenkort zijn er weer nieuwe cursussen. Meld u aan!

Volg de training!
Als inwoner van de gemeente Meerssen krijgt u weer de mogelijkheid om een cursus reanimatie en AED-gebruik te volgen. Tijdens de cursus komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Veiligheid bij benaderen slachtoffer, snelle diagnosestelling;
 • Snel en accuraat hulp inroepen van 112 en andere hulpverleners (AED);
 • Het op de juiste wijze toepassen van hartmassage en mond-op-mondbeademing, zowel met als zonder hulpmiddelen;
 • Snel en veilig aansluiten van de AED.

De cursus is toegankelijk voor beginners en voor gevorderden. De gevorderden krijgen tijdens de training verdiepingsstof.

Waar?
De cursussen vinden plaats op 27 en 29 november van 19.00-22.00 uur in de Auw Kerk, Burchtstraat 2 in Bunde. Deze cursus wordt gefaciliteerd door de gemeente. U moet wel  een eigen bijdrage van € 5 betalen. Aanmelden kan via http://www.hartveilig.nl/cursus-data-reanimatie-en-aed-bediener/. Geen internet? Dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden via telefoon 043-6010212. Wacht niet te lang met inschrijven want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

Reanimatienetwerk
Na afronding van de cursus ontvangt u een certificaat en kunt u zich inschrijven voor het landelijke reanimatie-oproepnetwerk HartslagNu. Vrijwilligers in dit netwerk worden per SMS gealarmeerd om bij een hartstilstand hulp te bieden. Voor dit doel zijn ook in onze gemeente AED's geplaatst.

Een nieuwe organisatie
In het verleden verzorgde Ocean de reanimatiecursussen voor gemeente Meerssen. Vivon was onze partner voor de AEDs. Dit gaat veranderen. Met ingang van november 2018 gaat Hartveilig zowel het onderhoud en beheer van de AEDs als de cursussen verzorgen.

Iedereen is welkom!
Mocht u van anderen weten dat zij graag deze cursus willen vervolgen, geef hen dan even een seintje. Als gevolg van de AVG mag Ocean namelijk geen persoonsgegevens overdragen naar Hartveilig. Hierdoor kunnen wij bestaande vrijwilligers geen persoonlijk bericht sturen.

Heb hart voor Meerssen. Doe mee!

---

Gemeentebegroting 2019-2022
Informatie over de Gemeentebegroting 2019

Op donderdag 8 november vond de jaarlijkse begrotingsvergadering van de gemeenteraad plaats. In Weekblad de Geulbode van volgende week leest u meer lezen over de plannen en projecten voor komend jaar.

De informatie verschijnt dan tevens op www.meerssen.nl en in de wekelijkse digitale nieuwsbrief.

------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen 


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het realiseren van een nieuwe aanbouw, Heirweg 17, 6243 AC Geulle (ontvangen 2 november 2018);
 • het renoveren van de zijgevel, Markt 13, 6231 LR Meerssen (ontvangen 5 november 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het slopen van een schuur, Molenweg ongenummerd, gelegen achter woning Kerkplein 8 te Geulle (ontvangen 22 oktober 2018);
 • het verwijderen van asbest, Bunderstraat 164 t/m 184, 6231 EN Meerssen (ontvangen 2 november 2018).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van een bijenstal, Broekhoven 3, 6243 BC Geulle (verzonden 5 november 2018);
 • het kappen van 5 bomen, Gouverneur Houbenstraat ongenummerd te Ulestraten (verzonden 7 november 2018);
 • het vergroten van de loods, Hekstraat 56, 6235 NL Ulestraten (verzonden 7 november 2018);
 • het verbouwen van de woning, Wonkelestraat 7, 6241 NV Bunde (verzonden 8 november 2018);
 • het legaliseren van de verbouwing, Maasstraat 32, 6241 DJ Bunde (verzonden 09 november 2018);

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

 • het plaatsen van een dakkapel (achterdakvlak), Paus Joannesstraat 10, 6235 CK Ulestraten (ingetrokken 31 oktober 2018);
 • het plaatsen van een dakkapel (achterdakvlak), Paus Joannesstraat 12, 6235 CK Ulestraten (ingetrokken 31 oktober 2018);

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 14 november 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen