Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 46 - 11 november 2015

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 46 - 11 november 2015

Gepubliceerd op: 10 november 2015 16:00

Weeknummer: 46
Datum: woensdag 11 november 2015

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Wijziging afvalinzameling per 1 januari 2016

De gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht werken al langer samen voor de exploitatie van de gemeentelijke milieuparken. De drie gemeenten gaan nu ook samenwerken bij de huis-aan-huisinzameling van afval. Stadsbeheer Maastricht gaat de huis-aan-huisinzameling van afval voor ons verzorgen. Voor u als inwoner betekent dit een andere afvalinzameldienst in het straatbeeld, en wellicht ook een andere inzamelroute en -tijdstip.

Afval

Afval scheiden is winst
In 2016 gaan wij samen ook verdere stappen zetten op weg naar nog betere afvalscheiding. In afval zitten vaak waardevolle materialen. Deze kunnen als grondstof dienen voor nieuwe producten. Door afval goed te scheiden, worden deze materialen behouden. Dit is goed voor het milieu. Ook raakt uw restafvalzak minder snel vol. Dit is goed voor uw portemonnee.

Afval scheiden wordt makkelijker
Elke dag produceren we per persoon ongeveer anderhalve kilo afval. Ongeveer de helft lever we gescheiden in. Vooral papier en glas doen het goed. Plastic steeds beter. Om scheiden van afval een stuk makkelijker te maken, worden de zakken PMD-afval (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons) vanaf 1 januari om de veertien dagen opgehaald. Nu is dat nog een keer per vier weken. Ook kunt u met ingang van volgend jaar nog meer herbruikbare afvalsoorten gratis aanbieden bij de milieuparken.

December: nieuwe Afvalwijzer met persoonlijke afvalkalender
Elk huishouden in de gemeente Meerssen krijgt medio december een handzame Afvalwijzer in de brievenbus, met op de achterzijde een persoonlijke afvalkalender. Ook zijn er praktische tips over afval scheiden. De gemeentelijke website wordt voor dit doel uitgebreid. Voor mensen zonder internet is papieren informatie beschikbaar.

tekstregel afval

PS: Afval scheiden is goed, maar afval voorkomen beter. Op www.meerssen.nl treft u met ingang van het nieuwe jaar tips aan om de afvalberg flink kleiner te maken.

---

Klant Contact Centrum (KCC) Gemeente Meerssen
Dé toegang voor al uw vragen aan de gemeente

Op vrijdag 16 oktober is het gemeentelijke Klant Contact Centrum officieel geopend. Het Klant Contact Centrum (KCC) is dé toegang voor al uw vragen aan de gemeente: via telefoon, e-mail, internet en aan de balie. Het KCC is elke werkdag geopend en telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur. Op donderdag tot 20.00 uur. U kunt hier ook een (vervolg-) afspraak maken met een van de medewerkers of om een product aan te vragen bij het loket Burgerzaken.

Op afspraak
Om onnodig wachten te voorkomen werkt de gemeente Meerssen op afspraak. U kunt een afspraak maken via het Klant Contact Centrum, via telefoon 14 043 of aan de balie van het KCC. Voor producten van Burgerzaken (het aanvragen van een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs etc) kunt u ook via www.meerssen.nl een afspraak maken. Voor het afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen kunt u zónder afspraak terecht bij de nieuwe snelbalie.

Openingstijden loket Burgerzaken

Aanvragen
Het aanvragen van reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels etc. kan alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken bij ons Klant Contact Centrum (telefoon 14 043). U kunt ook een afspraak maken via www.meerssen.nl. U kunt een afspraak maken binnen de volgende bloktijden:
• maandag van 09.00-12.00 uur
• dinsdag van 09.00-12.00 uur
• woensdag van 15.00-17.00 uur
• donderdag van 16.00-20.00 uur
• vrijdag van 09.00-12.00 uur

Afhalen
Heeft u een reisdocument of rijbewijs aangevraagd bij het loket Burgerzaken en is dit klaar? U kunt dit zonder afspraak afhalen bij de snelbalie van het KCC. De snelbalie is geopend: maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur. Op donderdag tot 09.00-20.00 uur.

Bereikbaarheid Sociaal Team
Voor al uw vragen over zorg, jeugd en werk kunt u terecht bij het Sociaal Team van de gemeente Meerssen. Dit kan ook uitsluitend op afspraak via telefoon 043-3661662. Het Sociaal Team is van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 09.00-12.00 uur. In de middaguren uitsluitend voor spoedgevallen. Buiten kantoortijden (van 17.00-09.00 uur en in het weekend) kunt u in dringende situaties rondom de zorg voor kinderen bellen met: telefoon 088 0072990. Voor een vertrouwelijk gesprek kan iedereen 24 uur per dag bellen met Sensoor Telehulpverlening Limburg, telefoon 045-5719999. Levensbedreigende situaties (24 uur): 1-1-2.

Overige gemeentelijke kantoren
Wilt u een van de medewerkers van de gemeente spreken? Om te voorkomen dat u tevergeefs naar het bestuurscentrum komt of onnodig moet wachten, kan dit alleen op afspraak via telefoon 14 043.

Gemeente Meerssen

Bezoekadres KCC Bestuurscentrum
Markt 50, Meerssen

Postadres (ongewijzigd)
Postbus 90, 6230 AB Meerssen

Klant Contact Centrum (KCC)
Telefoon 14 043
E-mail info@meerssen.nl
Internet: www.meerssen.nl.

---

Onderhoudswerkzaamheden Cruisboomstraat Geulle

In september voerde aannemer BAM werkzaamheden uit in de Cruisboomstraat in Geulle. Tijdens de afwerking is schade ontstaan aan de molgoot (goot langs de weg). De aannemer brengt daarom nieuwe molgoten aan. De werkzaamheden starten maandag 16 november en duren naar verwachting een week. Woningen blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • de uitbreiding van woonhuis, Luipertstraat 4, 6237 NM Moorveld (ontvangen 30 oktober 2015;
 • het slopen van garages bij monument, Dorpstraat 19, 6235 AC Ulestraten (ontvangen 22 oktober 2015);
 • het kappen van een knot-leiboom en een plataan, Molenveldweg ongenummerd te Meerssen (ontvangen 11 november 2015);
 • legalisering woningsplitsing, Holstraat 97a, 6231 AC Meerssen (ontvangen 5 november 2015);
 • het kappen van boom, Nachtegaalstraat 12, 6243 AS Geulle (ontvangen 5 november 2015);

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Betreft: melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor: het verwijderen van asbest (voorgeveldakvlak woning), Kuilenstraat 38, 6231 AW Meerssen (ontvangen 2 november 2015). Het betreft een melding t.b.v. een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag: legalisatie paardenstal en schuur, Genzon 46, 6235 AB Ulestraten.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het brandveilig gebruiken van het kinderdagverblijf Meneer Koekepeer, Charles Eijckstraat 66, 6231 GZ Meerssen (verzonden 3 november 2015);
 • het kappen van een boom, Snijdersberg 22, 6243 AV Geulle (verzonden 4 november 2015);
 • het legaliseren van een uitbreiding van het woonhuis, oprichten van bloembakken en het plaatsen van een erfafscheiding, Processieweg 13, 6243 BB Geulle (verzonden 5 november 2015);
 • het kappen van diverse houtopstanden op het trace van de aardgastransportleiding Maastricht-Valkenburg, kadastraal perceel sectie B nr 6464 gemeente Meerssen (verzonden 9 november 2015).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 014 043. E-mail: info@meerssen.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 11 november 2015

Burgemeester en Wethouders van Meerssen

Pdf van deze pagina