Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 45 - 4 november 2015

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 45 - 4 november 2015

Gepubliceerd op: 03 november 2015 15:30

Weeknummer: 45
Datum: woensdag 4 november 2015

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

*** 

Wijziging afvalinzameling per 1 januari 2016

De gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht werken al langer samen voor de exploitatie van de gemeentelijke milieuparken. De drie gemeenten gaan nu ook samenwerken bij de huis-aan-huisinzameling van afval. Stadsbeheer Maastricht gaat de huis-aan-huisinzameling van afval voor ons verzorgen. Voor u als inwoner betekent dit een andere afvalinzameldienst in het straatbeeld, en wellicht ook een andere inzamelroute en -tijdstip.

Afval

Afval scheiden is winst
In 2016 gaan wij samen ook verdere stappen zetten op weg naar nog betere afvalscheiding. In afval zitten vaak waardevolle materialen. Deze kunnen als grondstof dienen voor nieuwe producten. Door afval goed te scheiden, worden deze materialen behouden. Dit is goed voor het milieu. Ook raakt uw restafvalzak minder snel vol. Dit is goed voor uw portemonnee.

Afval scheiden wordt makkelijker
Om scheiden van afval een stuk makkelijker te maken, worden de zakken PMD-afval (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons) vanaf 1 januari om de veertien dagen opgehaald. Nu is dat nog een keer per vier weken. Ook kunt u met ingang van volgend jaar nog meer herbruikbare afvalsoorten gratis aanbieden bij de milieuparken.

December: nieuwe Afvalwijzer met persoonlijke afvalkalender
Elk huishouden in de gemeente Meerssen krijgt medio december een handzame Afvalwijzer in de brievenbus, met op de achterzijde een persoonlijke afvalkalender. Ook zijn er praktische tips over afval scheiden. De gemeentelijke website wordt voor dit doel uitgebreid. Voor mensen zonder internet is papieren informatie beschikbaar.

Samen halen wij het beste uit afval!

---

Begrotingsvergadering 5 november 2015

Op donderdag 5 november 2015 vindt de jaarlijkse begrotingsvergadering van de gemeenteraad plaats. Aanvang 09.00 uur in de IvOO-onderwijslocatie (Proost de Beaufortstraat 45 Meerssen). Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom.

Agenda
Opening en vaststelling agendaVaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 8 oktober 2015Lijst van ingekomen stukken raadTweede Bestuursrapportage 2015Vaststelling Programmabegroting 2016

Gemeentebegroting 2016
De begroting vormt het totale uitgavenboekje voor de inwoners van de gemeente Meerssen voor het komend jaar. Daarnaast wordt in de gemeentebegroting vooruit gekeken naar de baten en lasten van de volgende jaren. Tijdens de raadsvergadering wordt ook de Tweede Bestuursrapportage 2015 behandeld. Deze geeft een financiële tussenrapportage over de baten en lasten in het dienstjaar 2015 aan.

Verslag raadsvergadering op MEER TV
Meer Vandaag maakt TV-opnamen van de begrotingsvergadering. Een verslag hiervan kunt u vanaf de zondag na de raadsvergadering zien bij Meer TV-Nieuws (vanaf 9 uur in carrousel).

Raadsstukken ter inzage
De raadsagenda zijn ter inzage:

 • op de gemeentelijke website www.meerssen.nl
 • bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum.
  Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.
 • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen (Parallelweg 58).
  Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie
Raadsgriffier Jack Willems, tel. 043-3661660.
E-mail: jack.willems@meerssen.nl.

---

Logo Pentasz Mergelland
Donderdag 5 november 2015
Kantoren Pentasz Mergelland gesloten

Op donderdag 5 november 2015 zijn de kantoren van Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland gesloten. Op deze dag vervalt het spreekuur voor cliënten en zijn de medewerkers niet telefonisch bereikbaar.

---

Officiële bekendmakingen

 

Omgevingsvergunning

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het oprichten van een carport, Weerterbroekplantsoen 30, 6231 DW Meerssen (ontvangen 22 oktober 2015);
 • het plaatsen van een erfafscheiding, Bokstraat 1, 6235 NM Ulestraten (ontvangen 28 oktober 2015);
 • de legalisatie  van een stalling, Bunderstraat 88, 6231 EM Meerssen (ontvangen 29 oktober 2015).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC: telefoon 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het kappen van een zieke boom, Mevrouw van der Meijstraat 25, 6243 AN Geulle (verzonden 23 oktober 2015);
 • het bouwen van een garage en carport, Parallelweg 38, 6231 CJ Meerssen (verzonden 29 oktober 2015);
 • het legaliseren van een houten erfafscheiding, Weerterbroekplantsoen 30, 6231 DW Meerssen (verzonden 30 oktober 2015);
 • het verbreden van een uitrit, Proost Richardstraat 11, 6231 CS Meerssen (verzonden 30 oktober 2015).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC: telefoon 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 4 november 2015

Burgemeester en Wethouders van Meerssen

Pdf van deze pagina