Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 44 - 30 oktober 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 44 - 30 oktober 2019

Gepubliceerd op: 29 oktober 2019 10:40

Gemeentepagina: week 44
Datum: 
woensdag 30 oktober 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Agenda Begrotingsvergadering 4 en 7 november 2019

Op maandag 4 en donderdag 7 november 2019 vergadert de gemeenteraad (begrotingsvergadering). De begrotingsvergadering vindt plaats verdeeld over 2 avonden, aanvang 18.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering van 24-10-2019
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 28-10-2019)
 • Tijdelijke benoeming wethouder
 • Afleggen eed door tijdelijk benoemde vervangend wethouder
 • Toelating en beëdiging van nieuw raadslid
 • Vaststelling Programmabegroting 2020

Raadsstukken ter inzage
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Herinrichting, onderhoud en verkeersmaatregelen
Sint Catharinastraat Ulestraten

Vooruitlopend op een definitieve inrichting van een 30 km-zone in de Sint Catharinastraat in Ulestraten worden de komende weken tijdelijke en aanvullende verkeers- en snelheidsremmende maatregelen getroffen in de Sint Catharinastraat en de Pastoor Van Eijsstraat. De werkzaamheden worden uitgevoerd door BLM Wegenbouw.

Welke tijdelijke maatregelen worden nu genomen?

 • De huidige voorrangskruispunten worden opgeheven: Pastoor Halmansstraat, Dorpstraat, De Sauveurstraat, Groot Berghem, De Kling en Kasteelstraat.
 • De voorrangsregelingen worden ingetrokken door het verwijderen van de borden en het aanpassingen van de wegmarkeringen.
 • Er worden zogenaamde 'straatjuweeltjes' geplaatst op de rijweg (snelheidsremmers).
 • Er wordt een verbod ingesteld voor vrachtauto´s en landbouwverkeer in de Sint Catharinastraat (met uitzondering van bestemmingsverkeer).

Dit zijn tijdelijke maatregelen die later definitief worden gemaakt door middel van een verkeersbesluit.

Planning
Bovenstaande maatregelen worden in de komende weken gefaseerd uitgevoerd. De planning is als volgt:

 • Maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november:
  Aanpassen kruispunten vanaf Pastoor Halmansstraat t/m Kasteelstraat.
 • Maandag 18 november t/m vrijdag 22 november:
  Plaatsen van vier straatjuweeltjes in de Sint Catherinastraat om daarmee wegversmallingen te creëren.

Verkeersmaatregelen gedurende de werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden blijft de straat open voor het verkeer. Waar nodig worden verkeersregelaars ingezet. Wij doen ons uiterste best om eventuele hinder zo veel mogelijk te beperken. Mocht er desondanks toch hinder ontstaan, dan vragen wij uw begrip hiervoor.

---

Werkzaamheden Proost Frederikstraat

In opdracht van WML (Waterleiding Maatschappij Limburg) vernieuwen aannemer Visser & Smit Hanab Distributie BV de waterleiding op de Proost Frederikstraat in Meerssen.

Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren wordt van 29 oktober t/m 8 november de Proost Frederikstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Deze afsluiting geldt enkel op werkdagen van 07.30-16.30 uur. 's Nachts en in het weekend is de Proost Frederikstraat normaal bereikbaar. Ook is er een tijdelijk parkeerverbod aan beide kanten van de straat ingesteld. Omwonenden wordt gevraagd de auto in een andere straat te parkeren. Het parkeerverbod blijft t/m 8 november van kracht.De aannemer stelt alles in het werk om de hinder zo beperkt mogelijk te houden en dankt u alvast voor uw begrip en medewerking.

------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het wijzigen van de gevel, Bunderstraat 10, 6231 EL Meerssen (ontvangen 7 oktober 2019);
 • het kappen van twee bomen, Papenweg 47, 6241 BR Bunde (ontvangen 8 oktober 2019);
 • het realiseren van een aanbouw, Sint Josephstraat 43, 6231 EC Meerssen (ontvangen 11 oktober 2019);
 • het kappen van twee bomen, Westbroek 13a, 6243 CE Geulle (ontvangen 14 oktober 2019);

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Gasthuispad 1 t/m 8, 6231 JX Meerssen (ontvangen 23 september 2019);
 • het verwijderen van asbest, Vliegveldweg e.o., 6231 GK Meerssen (ontvangen 27 september 2019);
 • het gedeeltelijk slopen van twee stallen, Raar 32, 6231 RR Meerssen (ontvangen 3 oktober 2019);

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning:
Betreft: de toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor:

 • Het wijzigen van de inrichting Vissers Retail B.V. aan de Maastrichterweg 12, 6231 BK Meerssen t.b.v. het bovengronds opslaan en afleveren/verkopen van AdBlue en het aanpassen van de openingstijden

Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 30-10-2019 t/m 10-12-2019.
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het terugplaatsen van een pinakel op een Rijksmonument, Markt 17, 6231 LR Meerssen (verzonden 24 oktober 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • Het veranderen van de inrichting voor het houden van vleeskalkoenen of vleeskuikens, Heerenstraat 37, 6237 NB Moorveld (verzonden 11-10-2019).

Inzage- en beroepstermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan beroep instellen: belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, schriftelijk, gemotiveerd, bij de rechtbank Maastricht, sector bestuursrecht (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Buitenbehandeling stellen aanvraag om omgevingsvergunningen

Aanvraag om omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld:

 • het wijzigen van het gebruik en melden brandveilig gebruik, Meerstraat 25c, 6241 ND Bunde.

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verordeningen Stimuleringsregeling Winkelconcentratiegebied en Verblijfstoerisme 2019

Betreft: de gemeenteraad van Meerssen heeft op 26 september 2019 deVerordening Stimuleringsregeling Winkelconcentratiegebied Meerssen 2019 en de verordening Stimuleringsregeling Verblijfstoerisme Meerssen 2019 vastgesteld.
In werking: met ingang van 1 augustus 2019.
Waar ter inzage: deze verordeningen zijn officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 28 oktober 2019. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 30 oktober 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen