Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 43 - 25 oktober 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 43 - 25 oktober 2017

Gepubliceerd op: 24 oktober 2017 12:50

Gemeentepagina: week 43
Datum: woensdag 25 oktober 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Agenda raadsvergadering woensdag 25 oktober 2017

Op woensdag 25 oktober 2017 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Aanstelling/beëdiging Burgerlid mevrouw H. Smeets (Kijk!!!)
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 28 september 2017
 • Lijst van ingekomen stukken raad
 • Benoeming en beëdiging plaatsvervangend griffier
 • Beëdiging griffier
 • Eindrapport Rekenkamercommissie 'Uitbestedingstraject administratie Wmo en Jeugd'
 • Verordening Audit Commissie 2017
 • Nieuw aanbestedingsbeleid
 • Motie 'Aanhouden voorstellen accommodatiebeleid'
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Op papier
De raadsagenda met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

 • op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC)
 • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Raadsadviesvergadering donderdag 26 oktober

Op donderdag 26 oktober 2017 vindt er een gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom! De agenda en achterliggende stukken van deze raadsadviesvergadering treft u aan op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Let op!!!
Vraag vóór 18 december nieuwe parkeervergunning/ontheffing aan

Op 1 januari 2018 verlopen alle parkeervergunningen. U kunt nu al een nieuwe vergunning / ontheffing voor 2018 aanvragen bij de gemeente.

Vraag tijdig aan!
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten. Uw aanvraag voor een nieuwe parkeervergunning moet daarom vóór 18 december 2017 zijn ingediend.

Miv nieuwe jaar controles vergunningen: voorkom een boete
Zorg ervoor dat u uw parkeervergunning tijdig verlengd. Met ingang van het nieuwe jaar vinden controles plaats door de handhavers. Als u geen geldige parkeervergunning achter de voorruit heeft, krijgt u een boete.

Aanvraagformulier
Het aanvraagformulier voor een nieuwe vergunning of voor een verlenging van de huidige parkeervergunning kunt u downloaden via www.meerssen.nl. Een papieren exemplaar kunt u afhalen bij de balie van het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen.

Vragen?
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Verlenging Samenscholingsverbod Proosdijpark en Stationsplein Meerssen

Betreft: met ingang van zaterdag 21 oktober 2017 is het samenscholingsverbod in het Proosdijpark en op het Stationsplein van Meerssen met 6 maanden verlengd. Dit is één van de maatregelen om groepen jongeren die zich misdragen te kunnen aanpakken. Het verbod werd ingesteld na talrijke vernielingen, agressie en klachten van overlast door jongeren.

Omdat het verbod goed functioneert, wordt het voor een termijn van 6 maanden verlengd

Gedurende deze periode is het verboden met vier of meer personen aanwezig te zijn in het Proosdijpark of op het Stationsplein. Degene die het verbod negeert, krijgt een forse boete. Als er meerdere groepjes jongeren of jong volwassenen van vier personen of minder worden aangetroffen, worden deze als één groep gezien.

Merkt u ondanks deze maatregel toch ongeregeldheden op?
U kunt dit melden bij: Politie Heuvelland, tel. 0900-8844. Ingeval van nood: bel 112.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het verbouwen van het monument, Raar 21, 6231 RP Meerssen (ontvangen 12 oktober 2017);
 • het gedeeltelijk slopen van een monument en verwijderen asbest, Raar 21, 6231 RP Meerssen (ontvangen 12 oktober 2017);
 • het tijdelijk plaatsen van een tuinhuis en schaftwagen, Pletsstraat 44, 6241 CN Bunde (ontvangen 10-10-2017);
 • het wijzigen van de  voorgevel, Dennenberg 9, 6241 NN Bunde (ontvangen 13 oktober 2017);
 • het wijzigen van de constructie en de gevel, Papenweg 89 & 93, Papenweg 93, 6241 BT Bunde (ontvangen 13 oktober 2017);
 • het kappen van een linde, Moorveldsberg 64, 6243 CW Geulle (ontvangen 5 september 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking:  tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • plaatsen van een kunstwerk, Charles Eijckstraat ongenummerd Meerssen (verzonden 18 oktober 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het verbouwen van de schuur tot drie vakantiewoningen en bouwen van een serre en legaliseren/wijzigen van een overkapping/buitenberging  bij de woning, Boschweg 1, 6241 EL Bunde (verzonden 19 oktober 2017).

Inzage- en beroepstermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan beroep instellen: belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, schriftelijk, gemotiveerd, bij de rechtbank Maastricht, sector bestuursrecht (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag: het plaatsen van een erfafscheiding, Steinstraat 37, 6241 DN Bunde.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar

U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 25 oktober 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen