Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 43 - 21 oktober 2015

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 43 - 21 oktober 2015

Gepubliceerd op: 20 oktober 2015 10:40

Weeknummer: 43
Datum: woensdag 21 oktober 2015.

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

LET OP!!! Vrijdag 23 oktober 2015
Aanvragen en afhalen paspoorten & identiteitskaarten niet mogelijk

In verband met het installeren van een nieuw computersysteem kunt u op vrijdag 23 oktober 2015 géén paspoorten of identiteitskaarten aanvragen en afhalen.

Wij vragen uw begrip voor het ongemak.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum:

Klant Contact Centrum
telefoon 14 043
e-mail: info@meerssen.nl

---

Klant Contact Centrum (KCC) Gemeente Meerssen
Dé toegang voor al uw vragen aan de gemeente

Op vrijdag 16 oktober is het gemeentelijke Klant Contact Centrum officieel geopend door burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz. Een verslag met foto's van de openingsmiddag treft u aan op www.meerssen.nl.

KCC balie

Het Klant Contact Centrum (KCC) is dé toegang voor al uw vragen aan de gemeente: via telefoon, e-mail, internet en aan de balie. Het KCC is elke werkdag geopend en telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur. Op donderdag tot 20.00 uur. U kunt hier tevens een (vervolg-) afspraak maken met een van de medewerkers of om een product aan te vragen bij het loket Burgerzaken.

Op afspraak
Om onnodig wachten te voorkomen werkt de gemeente Meerssen op afspraak. U kunt een afspraak maken via het Klant Contact Centrum (telefoon 14 043) of via www.meerssen.nl een afspraak maken. Voor het afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen kunt u zónder afspraak terecht bij de nieuwe snelbalie.

Openingstijden loket Burgerzaken

Aanvragen
Het aanvragen van reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels etc kan alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken bij ons Klant Contact Centrum (telefoon 14 043). U kunt ook een afspraak maken via www.meerssen.nl. U kunt een afspraak maken binnen de volgende bloktijden:

 • maandag van 09.00-12.00 uur
 • dinsdag van 09.00-12.00 uur
 • woensdag van 15.00-17.00 uur
 • donderdag van 16.00-20.00 uur
 • vrijdag van 09.00-12.00 uur

Afhalen
Heeft u een reisdocument of rijbewijs aangevraagd bij het loket Burgerzaken en is dit klaar? U kunt dit zonder afspraak afhalen bij de snelbalie van het KCC. De snelbalie is geopend: maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur. Op donderdag tot 09.00-20.00 uur.

Bereikbaarheid Sociaal Team
Voor al uw vragen over zorg, jeugd en werk kunt u terecht bij het Sociaal Team van de gemeente Meerssen. Dit kan ook uitsluitend op afspraak via telefoon 043-3661662. Het Sociaal Team is van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 09.00-12.00 uur. In de middaguren uitsluitend voor spoedgevallen. Buiten kantoortijden (van 17.00-09.00 uur en in het weekend) kunt u in dringende situaties rondom de zorg voor kinderen bellen met: telefoon 045-5712608. Voor een vertrouwelijk gesprek kan iedereen 24 uur per dag bellen met Sensoor Telehulpverlening Limburg, telefoon 045-5719999. Levensbedreigende situaties (24 uur): 1-1-2.

Overige gemeentelijke kantoren
Wilt u een van de medewerkers van de gemeente spreken? Om te voorkomen dat u tevergeefs naar het bestuurscentrum komt of onnodig moet wachten, kan dit alleen op afspraak via telefoon 14 043.

Nieuwe gemeentelijke website www.meerssen.nl
Sinds vorige week is de nieuwe gemeentelijke website online. Op www.meerssen.nl vindt u 24 uur per dag informatie & nieuws van en over de gemeente Meerssen en gemeentelijke diensten & producten.

Gemeente Meerssen

Bezoekadres KCC Bestuurscentrum
Markt 50, Meerssen

Postadres (ongewijzigd)
Postbus 90, 6230 AB Meerssen

Klant Contact Centrum (KCC)
Telefoon 14 043
E-mail info@meerssen.nl
Internet: www.meerssen.nl.

---

Raadsadviesvergadering 21 oktober 2015

Op woensdag 21 oktober 2015 vindt de eerstvolgende openbare raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in aula van de IvOO-onderwijslocatie (Proost de Beaufortstraat 45, Meerssen). Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering
De raadsadviesvergadering vindt o.a. plaats ter voorbereiding op de openbare raadsvergadering van 5 november 2015. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag raadsadviesvergadering 23 september
 • Spreekrecht
 • Presentatie duurzaamheid
 • Presentatie werkgroep kwaliteit raadswerk
 • Gunning uitvoering accountantsdiensten 2016-2019
 • Overzichten toezeggingen en moties / amendementen behorende bij de portefeuille Burgemeester
 • Vaststelling Programmabegroting 2016
 • Vaststelling 2e Bestuursrapportage (BERAP) 2015
 • Overzichten toezeggingen en moties / amendementen portefeuille wethouder Houben
 • Overzichten toezeggingen en moties / amendementen portefeuilles wethouder Glimmerveen en Van Rijswijk
 • Algemene rondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruikmaken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, moet u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar maken bij de griffier. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk een uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffier melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier Jack Willems, tel. 043-3661660. E-mail: jack.willems@meerssen.nl.

---

Onderhoudswerkzaamheden spoorwegovergang Herkenberg Meerssen

Op zaterdag 24 oktober voert Strukton in opdracht van Prorail werkzaamheden uit aan de spoorwegovergang Herkenberg in Meerssen. Als gevolg van deze werkzaamheden is de spoorwegovergang op zaterdag 24 oktober van 05.00 tot 15.00 uur afgesloten voor alle verkeer (inclusief voetgangers). Doorgaand verkeer wordt ter plaatse omgeleid. De werkzaamheden kunnen tot overlast leiden voor zowel omwonenden als weggebruikers. Het gemeentebestuur vraagt hiervoor uw begrip.

Informatie
Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het kappen van diverse houtopstanden op het trace van de aardgastransportleiding Maastricht-Valkenburg kadastraal perceel sectie B nummer 6464 Meerssen (ontvangen 8 oktober 2015);
 • het legaliseren verhuur bedrijfswoning, Kasennerweg 3, 6241 NL Bunde (ontvangen 9 oktober 2015);
 • het legaliseren en uitbreiden van bestaande gebouwen, Hazenstraat 1, 6243EC te Geulle (ontvangen 14 oktober 2015);
 • kappen van boom, Snijdersberg 22, 6243AV Geulle (ontvangen 13 oktober 2015);

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 043)).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het vervangen van bestaande stalen kozijnen door hardhouten kozijnen, Bunderstraat 83, 6231 EJ Meerssen (verzonden 14 december 2015 );
 • het splitsen van de woning (legalisatie), Gasthuisstraat 155, 6231 JV Meerssen (verzonden 14 oktober 2015 );
 • het restaureren van het casco van bouwdeel C en D tot twee zelfstandige woningen en twee groepswoningen in de vorm van kamerverhuur (11 onzelfstandige wooneenheden) op het perceel plaatselijk bekend als Schonen Steynweg 4, 5 en 6 te Moorveld, Hoeve Moorveldshof (verzonden 14 oktober 2015).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag: het realiseren van een woning in bijgebouw, Bonaertsweg 21 a, 6241 NK Bunde.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 014 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Vaststelling bestemmingsplan Vliek 34 te Ulestraten

Betreft: burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Raad van de Gemeente Meerssen in de vergadering van 8 oktober 2015 het bestemmingsplan "Vliek 34 te Ulestraten" ongewijzigd heeft vastgesteld.
Toelichting: het plangebied omvat de percelen plaatselijk bekend Vliek 34, 6235 NR Meerssen, kadastraal bekend Ulestraten, Sectie B nummers 3362 (deels). Met het bestemmingsplan Vliek 34 wordt een juridisch - planologisch kader geboden voor de beëindiging van de intensieve veehouderij en een primair grondgebonden agrarische bedrijfsvoering ter plekke te gaan exploiteren, waarbij de hoeveelheid bebouwing wordt teruggebracht.
Inzage en termijn voor indienen van beroep: van 22-10-2015 t/m 02-12-2015.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 043). U kunt het bestemmingsplan (NL.IMRO.0938.BP05006-VG01) is ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Wie kan een beroep indienen en bij welke instantie: belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, beroep instellen.
Informatie: Klant Contact Centrum, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 21 oktober 2015

Burgemeester en Wethouders van Meerssen

pdf van deze pagina