Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 42 - 19 oktober 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 42 - 19 oktober 2016

Gepubliceerd op: 18 oktober 2016 13:25

Weeknummer: 42
Datum: woensdag 19 oktober 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Raadsadviesvergadering

Op woensdag 19 oktober 2016 vindt een gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Op donderdag 20 oktober vindt een eventuele uitloop van de vergadering plaats.

Raadsadviesvergadering
De openbare raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de begrotingsvergadering van 3 november 2016. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 19 oktober 2016

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag raadsadviesvergadering 21 september 2016
 • Vaststelling verslag raadsadviesvergadering 22 september 2016
 • Overzichten toezeggingen en moties/amendementen (inclusief toelichting voornemen aanpassen bouwleges)
 • Concept-Raadsvoorstel Vaststelling 2e Bestuursrapportage 2016
 • Concept-Raadsvoorstel Vaststelling Programmabegroting 2017
 • Algemene Rondvraag

De stukken kunt u inzien via het Raadsinformatiesysteem op deze website.

Informatie
Plaatsvervangend raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.

---

Dinsdag 1 november
Aangifte geboorte en overlijden niet mogelijk

In verband met de overgang naar een nieuw computersysteem kunt u op dinsdag 1 november geen aangifte van geboorte of overlijden doen. Er kunnen die dag geen aktes worden opgemaakt. Houd rekening met de termijn waarbinnen aangifte van geboorte en overlijden moet plaatsvinden.

Meer informatie
Verdere informatie hierover vindt u deze website. Of bel met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Afsluiting Slingerberg Geulle

Sinds maandagavond 19 september 2016 is de Slingerberg in Geulle tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt sindsdien omgeleid met behulp van borden. Door een defecte waterafvoer (onderdoorgang Slingerberg) op een diepte van 8 meter onder het asfalt was een gat ontstaan naast de rijweg. Afgelopen tijd heeft de aannemer de beschadigde buis opgegraven en de duiker geïnspecteerd met een camera. Momenteel wordt de duiker hersteld. Een van de herstelmaatregelen is het aanbrengen van een zogenaamde relining. Bij deze methode wordt een kous in de buis aangebracht. Deze kous hard vervolgens uit. Hierdoor krijgt de buis zijn oorspronkelijke sterkte terug. Deze kous moest echter op maat besteld worden.

Planning
Zoals het er nu uitziet, wordt de kous op 19 en 20 oktober aangebracht. Vervolgens zal de aannemer de grond weer moeten aanvullen en de rijbaan moeten herstellen. De Slingerberg blijft uit veiligheidsoverwegingen zolang afgesloten voor alle verkeer (ook voor voetgangers). De weg wordt naar verwachting rond 1 november (of zoveel eerder als kan) weer opengesteld voor het verkeer. Dit is ook afhankelijk van het weer.

Vragen?
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Kennisgeving Natuurbeschermingswet

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Natuurbeschermingswet 1998, besluit
Voor: het wijzigen en exploiteren van een melkveehouderij
Locatie: Maatschap Thijssen, Popelboomsweg 1, 6241 NH Bunde
Datum besluit: 6 oktober 2016
Zaaknummer: 2015-1132
Het definitief besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Inzage: het besluit en bijbehorende stukken liggen van 12-10-2016 t/m 23-11-2016 op afspraak ter inzage in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht (tel. 043-3897649) of het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) (tel. 14 043). Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/vergunningen.
Rechtsbescherming:  tegen het besluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit. Beroep instellen kan van 13 oktober 2016 t/m 23 november 2016 tegen betaling van de verschuldigde griffierechten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (motivering). Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.
Informatie: Provincie Limburg, Vergunningen,  tel. 043-3897649.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het kappen van een kastanjeboom, Stationsplein Meerssen (ontvangen 3 oktober 2016);
 • het wijzigen van de constructie, Pastoorslaan 16, 6241 BK Bunde (ontvangen 11 oktober 2016);
 • het houden van opfokgeiten, Vliek 34, 6235 NR Ulestraten (ontvangen 11 oktober 2016);
 • het legaliseren van drie appartementen, Kookstraat 29, 6231 KB Meerssen (ontvangen 11 oktober 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het uitbreiden van het bedrijfspand,  Weerterveld 10, 6231 ND Meerssen (verzonden 12 oktober  2016);
 • het legaliseren van een loods voor particulier gebruik t.b.v. de woning en het tijdelijk gebruiken van deze loods en de daarbij behorende gronden voor bedrijfsmatige activiteiten voor de duur van maximaal 5 jaar, Oostbroek 23, 6243 CB Geulle (verzonden 12 oktober 2016);
 • het legaliseren  van twee stacaravans, drie prieeltjes en een carport/garage en een schutting, Houthemerweg 95, 6231 KT Meerssen (verzonden 12 oktober 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunningen

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

 • het realiseren van een dakkapel, Pastoor M. Sterckenstraat 1a, 6231 JE Meerssen (ingetrokken 12 oktober 2016).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 19 oktober 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen