Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 42 - 17 oktober 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 42 - 17 oktober 2018

Gepubliceerd op: 16 oktober 2018 09:35

Gemeentepagina: week 42
Datum: woensdag 17 oktober 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Meldingen openbare ruimte
Meldingen Openbare ruimte digitaal indienen

Bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) kunt u terecht met meldingen over trottoirs, lichtmasten, wegen, parkeren, rioleringen, groen, verkeer, zwerfafval, plaagdierbestrijding (ratten), hondenpoep, begraafplaatsen, overlast geluid, overlast jeugd etc.  Sinds afgelopen week kunt u uw melding openbare ruimte ook 24 per dag digitaal doorgeven via de gemeentelijke website www.meerssen.nl.

Hoe werkt dit?
Klik op de beginpagina van www.meerssen.nl op de button 'producten & diensten'.  Klik vervolgens op de groene button 'Melding openbare ruimte indienen' en dien uw melding  in. Dit gaat per categorie (afval, groen, hinder door bedrijven, overlast, riolering, wegen en verkeer). Lees goed de uitleg (omschrijving -> klik op het plusje) welke categorie u moet kiezen. Uw melding wordt dan automatisch doorgestuurd naar de juiste medewerker. Vermeld bij uw melding altijd duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Mensen zonder internet kunnen uiteraard hun melding gewoon telefonisch doorgeven via het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.

Vragen?
Bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Bij dringende gevallen buiten kantooruren en in de weekenden kunt u ook tel. 14 043 bellen. Kies vervolgens optie 1. U wordt dan doorverbonden naar de Meldkamer Maastricht-Heuvelland.

---

Themabijeenkomst gemeenteraad

Op woensdag 31 oktober 2018 vindt een openbare themabijeenkomst plaats voor de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 Meerssen. Belangstellenden zijn van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen op de publieke tribune.

Tijdens deze bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Het RIEC geeft informatie over het thema Ondermijnende Criminaliteit.
 • Bureau De Crux geeft toelichting op de rapportage over de uitvoering van fase 1 (personeelsschouw) Strategische Personeels Planning (SPP)

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het legaliseren van een overkapping, Hulserstraat 38, 6243 BN Geulle (ontvangen 28 september 2018);
 • het uitbreiden van de loods, Heerenstraat 13, 6237 NB Moorveld (ontvangen 1 oktober 2018);

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest en het slopen van een aantal opstallen zoals aangegeven op bijbehorende tekening, Genzon 42, 6235 AB Ulestraten(ontvangen 21 september 2018);
 • het verwijderen van asbest, Op de Locht 52, 6241  NS Bunde (ontvangen 21 september 2018);
 • het verwijderen van asbest, Weerterstraat 10, 6231 RH Meerssen(ontvangen 2 oktober 2018);
 • het verwijderen van asbest, Past Dominicus Hexstraat 123,131,133,137,141,143,145,149,151,155,157, 6231 HE Meerssen(ontvangen 26 september 2018).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning

Betreft: de toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor:

 • renovatie van de 'hoeve Genzon', Genzon 42, 6235 AB Ulestraten;

Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 18-10-2018 t/m 28-11- 2018.
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het legaliseren van een terrasoverkapping, Bunderstraat 147, 6231 EJ Meerssen (verzonden 4 oktober 2018);
 • het legaliseren van een carport, Bunderstraat 153, 6231 EJ Meerssen (verzonden 8 oktober 2018);
 • het oprichten van een tijdelijke woonvoorziening, Genzon 42, 6235 AB Ulestraten (verzonden 12 oktober 2018);
 • het plaatsen van een tijdelijke mast in verband met het onderhoud van de bestaande mast, Essendijk ongenummerd te Geulle (verzonden 12 oktober 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het wijzigen van de atelierruimte en plaatsen zonnepanelen en interne verbouwing, Höfkestraat 15, 6241 CS Bunde (verzonden 5 oktober 2018).

Inzage- en beroepstermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan beroep instellen: belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, schriftelijk, gemotiveerd, bij de rechtbank Maastricht, sector bestuursrecht (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Vastgesteld bestemmingsplan 'Weert 93 te Bunde'

Betreft: burgemeester en wethouders van Meerssen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad van Meerssen op 27 september 2018 heeft besloten tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Weert 93 te Bunde. De wijziging heeft betrekking op het wijzigen van het landschappelijk inpassingsplan met het toevoegen van een boom. De raad heeft tijdens bovengenoemde vergadering tevens besloten voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er een anterieure overeenkomst is gesloten. Het bestemmingsplan biedt een juridisch-planologisch kader voor de uitbreiding van het agrarisch bedrijf met de realisatie van een aardappel- en werktuigenloods, op het adres Weert 93, 6241 GS te Bunde, kadastraal bekend Bunde Sectie C nummers 1800, 1892, 1893.
Inzageternmijn: van 19-10-2018 t/m 29-11-2018.
Waar ter inzage: het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen op afspraak ter inzage bij het klantenbureau Ruimte, telefoon 14 043. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0938.BP04006-VG01 zijn ook in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
Beroep: degene die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt binnen de termijn van terinzageligging van het ontwerpbestemmingsplan kan, gedurende bovengenoemde termijn, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, schriftelijk een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift indienen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar heeft gemaakt. Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan daarin wijzingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp kan een ieder gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de wijzigingen schriftelijk bedenkingen inbrengen.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.
Beroepschriften resp. verzoeken om voorlopige voorziening dienen te worden gericht aan de Afdeling resp. de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 17 oktober 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen