Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 41 - 9 oktober 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 41 - 9 oktober 2019

Gepubliceerd op: 08 oktober 2019 12:15

Gemeentepagina: week 41
Datum: 
woensdag 9 oktober 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Gemeenteraad Meerssen besluit in principe in te stemmen met vorming van regieorganisatie

De gemeenteraad van Meerssen heeft afgelopen donderdag 3 oktober besloten in principe in te stemmen met de vorming van een regieorganisatie met Maastricht als centrumgemeente. Het college heeft de opdracht gekregen om in nauwe samenwerking met Maastricht een detailontwerp voor de regieorganisatie, een convenant en een dienstverleningsovereenkomst op te stellen.

De resultaten hiervan zullen medio 2020 voor definitieve besluitvorming (go/no-go) aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Als de gemeenteraad dan definitief kiest voor de regieorganisatie, is de planning erop gericht dat de regieorganisatie per 1 januari 2021 van start gaat.

De gemeenteraad heeft dit besluit genomen naar aanleiding van de aanbevelingen die bureau Berenschot heeft gedaan in haar onderzoeksrapport 'Een nieuw perspectief. Resultaten verdiepingsonderzoek regieorganisatie Meerssen met Maastricht'.

De gemeenteraad van Maastricht zal het rapport bespreken op 5 november aanstaande. Dan zal in Maastricht besluitvorming plaatsvinden.

---

Luchtfoto
Werkzaamheden Meerssen-centrum:
Onderhoud en verlegging overkluizing Watervalderbeek

Achter de panden aan de Stationstraat 1 t/m 17 (oneven) in Meerssen loopt ondergronds de Watervalderbeek. De overkluisde beek voert regenwater af naar de Geul. Bij een recente inspectie heeft de gemeente geconstateerd, dat de overkluizing in slechte staat verkeert. Op korte termijn is renovatie van de overkluizing nodig en een gedeeltelijke verlegging van het ondergrondse beekverloop via de Stationstraat. Om de werkzaamheden vóór het seizoen van (mogelijk) extreme neerslag te kunnen afronden, starten de werkzaamheden deze week. De werkzaamheden hebben langere tijd (t/m maart 2020)gevolgen voor bewoners, ondernemers en bezoekers (o.a. winkelend publiek) in Meerssen-Centrum.

Informatie
Direct aanwonenden, overige bewoners en ondernemers zijn over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen geïnformeerd. Op www.meerssen.nl vindt u de projectpagina 'Overkluizing Watervalderbeek' met informatie over de werkzaamheden.

Nieuws en informatie van de gemeente automatisch in uw mailbox ontvangen?
Meld u via www.meerssen.nl aan op onze wekelijkse digitale nieuwsbrief Sfeervol Meerssen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Langs de Gewannen 20 te Ulestraten

Betreft: burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Meerssen op 26 september 2019 het bestemmingsplan 'Langs de Gewannen 20 te Ulestraten' ongewijzigd heeft vastgesteld. Het plan betreft de realisatie van een landschapsbegraafplaats op deze locatie.
Inzage en beroep: het bestemmingsplan 'Langs de Gewannen 20 te Ulestraten' met het bijbehorende raadsbesluit ligt met ingang van 10 oktober 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum, Markt 50, 6231 LS Meerssen (telefoon 14 043). Het bestemmingsplan is ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0938.BP05011-VG01. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend tegen (de vaststelling van) het bestemmingsplan door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan c.q. ontwerpbesluit hogere grenswaarde, dan wel belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Aanwijzing bijzondere begraafplaats

Betreft: burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend dat de gemeenteraad op 26 september 2019 gronden aan Langs de Gewannen 20 te Ulestraten op grond van artikel 40 van de Wet op de Lijkbezorging heeft aangewezen als bijzondere begraafplaats. Deze bijzondere begraafplaats betreft een landschapsbegraafplaats. De begrenzing van het gebied dat als bijzondere begraafplaats is aangewezen, is aangegeven op de bij het besluit van de gemeenteraad behorende kaart.
Beroep: tegen dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Het beroep kan worden ingediend tot zes weken na de dag van deze publicatie. Dit besluit krijgt rechtskracht met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn.
Voorlopige voorziening: op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook beroep heeft aangetekend.
Kosten: voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd (voor informatie over de hoogte van de verschillende griffierechten, zie: www.rechtspraak.nl
Digitaal indienen beroep/voorlopige voorziening: een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal bij de rechtbank worden ingediend en wel via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze site voor de precieze voorwaarden.

---

Aangevraagde vergunningen evenementen

Betreft: Kerstmarkt.
Plaats: Moorveldsberg 66 Geulle.
Data en tijd:  14 december 2019 en 15 december 2019 van 11.00-17.00 uur.

Betreft: Hjerre en Dames Zitting.
Plaats: Sporthal Marsana, Molenveldweg 20 Meerssen.
Data en tijd:  4 januari 2020 van 12.00-19.00 uur en 5 januari 2020 van 10.00-17.00 uur.

Inzagetermijn: van 09-10-2019 t/m 12-11-2019.
Waar ter inzage: op afspraak bij Klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Zienswijzen: eenieder kan een zienswijze indienen, mondeling of gemotiveerd (zie verder de informatie over Bezwaar en Beroep).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • het aanpassen van een inrit, Oostbroek 21, 6243 CB Geulle (ontvangen 26 september 2019);
  • het terugplaatsen van een pinakel, Markt 17, 6231 LR Meerssen (ontvangen 27 september 2019);
  • het plaatsen van een camera en hekwerken, nabij Oostelijke Kanaalweg Bunde (ontvangen 26 september 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het realiseren van een aanbouw en twee dakkapellen, Ambyerweg 21, 6231 BH Meerssen (verzonden 30 september 2019);
  • het plaatsen van keermuren, Groot Berghem 14, 6235 BL Ulestraten (verzonden 1 oktober 2019);
  • het slopen en herbouwen van de tuinberging en carport, Veeweg 14, 6231 RW Meerssen (verzonden 7 oktober 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het verbouwen van de Rothemermolen en bouwen van een zorgcomplex, Molenweg 5, 6231 BL Meerssen (verzonden 30 september 2019).

Inzage- en beroepstermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan beroep instellen: belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, schriftelijk, gemotiveerd, bij de rechtbank Maastricht, sector bestuursrecht (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Weigering omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is geweigerd voor:

  • het legaliseren van een overkapping en een erfafscheiding, Herkenberg 16, 6231 LK Meerssen (verzonden 2 oktober 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Buitenbehandeling stellen aanvraag om omgevingsvergunningen

Aanvraag om omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld:

  • het realiseren van een woonhuis, Boschweg ongenummerd, 6241 EL Bunde (ontvangen 19 juli 2019);

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 9 oktober 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen