Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 40 - 5 oktober 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 40 - 5 oktober 2016

Gepubliceerd op: 04 oktober 2016 12:30

Weeknummer: 40
Datum: woensdag 5 oktober 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Agenda raadsvergadering

Op donderdag 6 oktober 2016 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 17.30 uur in de onderwijslocatie aan de Proost de Beaufortstaat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Uitloop naar 13 oktober
Gezien de hoeveelheid agendapunten volgt mogelijk een extra raadsvergadering op donderdag 13 oktober 2016, aanvang 19.00 uur. Dit wordt aan het einde van de vergadering van 6 oktober 2016 bepaald.

Concept-agenda

 • Opening en vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 8 september 2016
 • Lijst van ingekomen stukken raad
 • Concept begroting 2017 & Meerjarenperspectief 2018-2020 doelgroepenvervoer
 • Vaststelling bestemmingsplan Pletsstraat-Sint Agnesplein Bunde
 • Beleidsnotitie Toerisme gemeente Meerssen 2016-2019 'Meerssen laten ontdekken'
 • Subsidiebeleid gemeente Meerssen 2017-2022 inclusief bijbehorende Algemene subsidieverordening gemeente Meerssen 2017
 • Kredietvotering voor de integrale aanpak van Kindcentrum Meerssen
 • Kredietvotering unilocatie Stella Maris college
 • Vitalisering detailhandel kernen
 • Vaststelling bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport Businesspark AviationValley
 • Eindevaluatie plan van aanpak duurzaamheid
 • Herziening Reglement Presidium, Reglement van Orde voor de vergaderingen en werkwijze Raad en Reglement Raadsadviesvergaderingen

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken en bijbehorende bijlagen inzien via het raadsinformatiesysteem op deze website.

Op papier
De papieren liggen op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. En in de Bibliotheek Meerssen (Proost de Beaufortstraat 45). Openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffie Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.

---

Bladruimen & Bladkorven

De herfst is weer in het land. Zoals elk jaar ruimt de gemeente van oktober t/m december de gevallen bladeren op. De gemeente Meerssen heeft op ca. 70 locaties in de gemeente bladkorven geplaatst. In deze korven kunt u bladeren gooien. De korven zijn niet bedoeld voor ander afval! Als ander afval in de bladkorven wordt gegooid, dan wordt de bladkorf verwijderd.

Vragen?
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Vermissing identiteitsbewijs voortaan melden bij gemeente

Als uw (Nederlandse) rijbewijs, paspoort of identiteitskaart verloren of gestolen is, kunt u dit melden bij uw eigen gemeente. Sinds 3 oktober 2016 hoeft u niet meer eerst naar de politie om aangifte te doen. In plaats daarvan vult u bij de gemeente een formulier in, waarin u uitlegt op welke wijze u het oude document bent kwijtgeraakt. Nadat uw identiteit is vastgesteld, kunt u direct een nieuw document aanvragen en betalen. Neem daarvoor uw eventuele andere identiteitsdocumenten (Nederlands rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) mee.

Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig om ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie.

Valse meldingen
Misbruik van identiteitsdocumenten is verboden. Soms wordt een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart onterecht als vermist of gestolen opgegeven. Mensen gebruiken deze documenten om zich als een ander voor te doen. Dit is een misdrijf. Om fraude te voorkomen controleert de medewerker van de gemeente uw melding van vermissing of diefstal. Bij vermoeden van misbruik of fraude zal de gemeente u doorverwijzen naar de politie voor nader onderzoek.

---

Inloopbijeenkomst onderhoudswerkzaamheden
Raar, Op de Beukel en kruising Humcoverstraat-Op de Beukel

De gemeente Meerssen start op 17 oktober 2016 met groot onderhoud aan diverse wegen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Rasenberg Infra. Het betreft de volgende werkzaamheden:

 • Raar: vervangen deklaag asfalt en het plaatselijk aanbrengen van grastegels in de bermen.
 • Rotonde Op de Beukel: vervangen deklaag asfalt en verbreden dubbelzijdig rijwielpad vanaf de Lange Raarberg.
 • Op de Beukel: vervangen deklaag asfalt.
 • Kruising Op de Beukel-Humcoverstraat: aanpassen bestaande witte overrijdbare geleider.

Uitnodiging inloopavond
Om u over de inhoud van de werkzaamheden te informeren nodigen wij graag uit voor een inloopbijeenkomst op woensdag 12 oktober 2016 in Café-zaal Ghijsen, Raar 15 in Meerssen. U kunt tussen 19.00 en 20.00 uur binnenlopen voor informatie over de planning en de inhoud van de werkzaamheden. U kunt dan tevens de tekeningen bekijken. Uiteraard is er alle gelegenheid vragen te stellen.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Onderhoud asfalt kruising Vliegenstraat - Kastanjelaan - Spoorstraat Bunde

De gemeente Meerssen vervangt op donderdag13 oktober 2016 het asfalt van de kruising Vliegenstraat-Kastanjelaan-Spoorstraat in Bunde. De werkzaamheden duren van 07.00-19.00 uur en worden uitgevoerd door Van de Kreeke Wegenbouw.

Afsluiting wegen
Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk een aantal verkeersmaatregelen te nemen. De kruising Vliegenstraat-Kastanjelaan-Spoorstraat is op donderdag 13 oktober van 7.00 tot ca. 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer.

Tijdelijke parkeerverboden Roggeveldstraat & Spoorstraat
Om busdiensten en verkeer goed te laten doorstromen, geldt tijdens de werkzaamheden een tijdelijk parkeerverbod in de Roggeveldstraat (aan beide zijden) en de Spoorstraat (vanaf Stationstraatje tot aan huisnummer 23 aan de woningzijde).

Omleiding
Het verkeer van en naar Bunde wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid via Fregatweg, Meerssenhovenweg, Maastrichterlaan en Pletsstraat en via de Kloosterweg, Prins Bernardlaan, Kloosterberg en Roggeveldstraat. De omleidingsroutes worden aangegeven met borden.

Verkeersregelaars regelen ter plekke het verkeer. We vragen u vriendelijk de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen en de omgeving vrij te houden van verkeer.

Busdiensten
De bussen van Veolia kunnen niet over de kruising Vliegenstraat-Kastanjelaan-Spoorstraat. De lijnbussen rijden deze dag via de Roggeveldstraat en het Stationsstraatje. Bushaltes die vervallen of worden verplaatst worden ter plekke aangegeven door Veolia.

Weersafhankelijk
De duur van de werkzaamheden is afhankelijk van o.a. het verkeer en het weer.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Ontwerp bestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2015

Betreft: burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op 5 oktober 2016 het ontwerp bestemmingsplan 'Veegbestemmingsplan 2015' ter inzage ligt.
Het plan: het bestemmingsplan is opgesteld in het kader van de uitvoering van het Plan van Aanpak "Meer uit Meerssen halen: Meer ruimte voor coulance", als vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015 en betreft de volgende percelen:

 • Andreas Sauerlaan 4, Geulle inzake het legaliseren van een viertal woningen;
 • Cazenderstraat 16, Meerssen inzake het legaliseren van een paardenstal en een hekwerk;
 • Gank 7, Geulle inzake het legaliseren van een recreatiewoning;
 • Genzon 46, Ulestraten inzake het legaliseren van een paardenstal en een loods;
 • Hulserstraat 35, Geulle inzake het legaliseren van een viertal woningen/appartementen;
 • Lange Raarberg, ongenummerd (kadastraal perceel Meerssen L237, 238, 253 en L260) inzake het legaliseren van paardenstallen en stalling/berging;
 • Vliegveldweg, ongenummerd (kadastraal perceel Meerssen, K408) inzake het legaliseren van een stal/berging en een aantal hekwerken;
 • Vliek 25, Ulestraten inzake het legaliseren van een tweetal stalletjes en het legaliseren van een tweetal uitbreidingen van bestaande stalletjes;
 • Westbroek 5a, Geulle inzake het legaliseren van een recreatiewoning en een stalling/berging.

Inzagetermijn en termijn voor indienen van zienswijzen: van 05-10-2016 t/m 15-11-2016.
Indienen van zienswijzen: gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zijn/haar gemotiveerde zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan en bijbehorende stukken kenbaar maken. Deze dient u te richten aan: de gemeenteraad van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Ruimte, na telefonische afspraak (via het KCC, tel. 14 043). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt. Indienen per e-mail is niet mogelijk.
Waar ter inzage: u kunt het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken op afspraak inzien bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043), Markt 50, 6231 LS Meerssen. U kunt de stukken ook digitaal raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0938.VBP06001-ON01.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het veranderen van de inrichting Schutte Autodemontage, Kuiperstraat 14, 6243 NH Geulle (ontvangen 28 september 2016). Het betreft een melding t.b.v. een inrichting waarvoor op grond van het Activiteitenbesluit een meldingsplicht geldt. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waartoe ook gevaar, schade of hinder voor de omgeving behoren.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

 • het realiseren van een inrit, Kuileneindestraat 55, 6231 KE Meerssen (ontvangen 14 september 2016);
 • het kappen van een ceder, Pastoor Arnold Somyasingel ongenummerd Meerssen (sectie E nummer 1388) (ontvangen 16 september 2016);
 • het kappen van bomen en veranderen van de oprit, Lange Raarberg 46, 6231 RN Meerssen (ontvangen 18 september 2016);
 • het realiseren van een kelder & veranda, Moorveldsberg 60, 6243 CW Geulle (ontvangen 22 september 2016);
 • het brandveilig gebruiken van het junior college, Proost de Beaufortstraat 45, 6231 EB Meerssen (ontvangen 22 september 2016);
 • het legaliseren van diverse aanpassingen aan de panden, Beekstraat 46, 6231 LH Meerssen en Steegstraat 5, 6231 KA Meerssen (ontvangen 26 september 2016);
 • het verkleinen van de kapsalon en het splitsen van de bedrijfswoning tot woonhuis en appartement, Papenweg 93, 6241 BT Bunde (ontvangen 28 september 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor: het verwijderen van asbesthoudende platen, Kruisberg ongenummerd in Meerssen (ontvangen 22 september 2016). Het betreft een melding t.b.v. een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning
Betreft: de toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor:

 • het verbouwen van de Proosdijschuur, Markt 34/36, 6231 LS Meerssen.

Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 05-10- 2016 t/m 15-11-2016.
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het verbouwen van het woonhuis tot kantoorgebouw, Prinses Ireneweg 4, 6241 GE Bunde (verzonden 28 september 2016);
 • het rooien van de bestaande haag, het nieuw aanplanten van een (gemengde) haag en het plaatsen van een omheining inclusief toegangspoorten, Genzon Ulestraten (verzonden 29 september 2016);
 • het vernieuwen van het balkon en het realiseren van een wintertuin, Hulserstraat 51, 6243 BL Geulle (verzonden 30 september 2016);
 • het verbouwen van een bijgebouw (legalisatie) en het tijdelijk gebruiken van het bijgebouw als zelfstandige woonruimte, Aan de Maas 17, 6243 NA Geulle (verzonden 30 september 2016);
 • verbouw en aanbouw woonhuis, Bunderstraat 12, 6231 EL Meerssen (verzonden 3 oktober 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het indienen van een gebruiksvergunning voor verpleeghuis Beukeloord, Gasthuisplantsoen 1, 6231 JZ Meerssen (verzonden 26 september 2016).

Inzage- en beroepstermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan beroep instellen: belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, schriftelijk, gemotiveerd, bij de rechtbank Maastricht, sector bestuursrecht (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----

Verordening intergemeentelijke adviescommissie inzake de behandeling van bezwaarschriften 2016

Betreft: in de vergadering van 8 september 2016 heeft de gemeenteraad de Verordening intergemeentelijke adviescommissie inzake de behandeling van bezwaarschriften 2016 vastgesteld.
Waar ter inzage: deze verordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 30 september 2016. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren verordening kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
In werking: acht dagen na bekendmaking.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 5 oktober 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen