Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 40 - 30 september 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 40 - 30 september 2020

Gepubliceerd op: 29 september 2020 15:25

Gemeentepagina: week 40
Datum: woensdag 30 september 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Wethouders dienen ontslag in

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 24 september dienden de fracties KIJK, CDA, Lokaal DNA en Focus een Motie van Wantrouwen in tegen de wethouders. Tijdens het daaropvolgende debat hebben de wethouders Jan Gulikers, Marly Heusschen en Paul Sanders met onmiddellijke in gang hun ontslag ingediend. De motie werd vervolgens ingetrokken.

De burgemeester treedt nu in de plaats van het college. Zij riep de raadsleden tijdens de raadsvergadering o.a. op om richting aan te geven voor het opstellen van de begroting. De burgemeester voerde afgelopen maandag overleg met de fractievoorzitters over de ontstane situatie en hoe nu verder te gaan. Meer informatie hierover vindt u op www.meerssen.nl (Nieuws – Actueel).

---

Afkalvende oevers worden versterkt

Herstel erosieschade aan Maasoevers Borgharen en Geulle aan de Maas

In opdracht van Rijkswaterstaat gaat Consortium Grensmaas donderdag 1 oktober van start met het herstel van erosieschade over een lengte van zo'n 450 meter aan de Maasoever in Geulle aan de Maas. Dat werk duurt ongeveer zes weken.

In de laatste week van oktober wordt ook in Borgharen op een traject van zo'n 200 meter de oever versterkt om verdere afkalving te voorkomen. Dat werk, op verzoek van Waterschap Limburg, duurt zo'n vijf weken.

Kade
De erosie in Geulle aan de Maas betekent dat de oever steeds dichter bij de kade van Waterschap Limburg ter hoogte van de Molenweg komt. Om te voorkomen dat het water tot aan de kade reikt en daarmee deze hoogwaterkering aantast, wordt de oever verstevigd met stortsteen.

Ofschoon een van de principes van project Grensmaas is dat de rivier zo veel mogelijk vrij spel heeft, is in Geulle aan de Maas en Borgharen de stroomsnelheid te hoog gebleken om de Maas haar gang te laten gaan. In Geulle aan de Maas betekent het herstel dat ook de steilrand verdwijnt, waar een kolonie oeverzwaluwen dit jaar in nestelde. De oeverzwaluwen zijn inmiddels vertrokken om in warmer oorden te overwinteren en zullen volgend jaar een andere steilrand langs de Grensmaas, of een van de beken opzoeken om te nestelen.

Rijplaten
Voor de versteviging van de oever in Geulle aan de Maas zijn minimaal 600 en maximaal 1200 vrachtautotransporten nodig. Het aantal transporten is afhankelijk van nader onderzoek dat moet uitwijzen of stortsteen alleen afdoende is, of dat er ook zand en grind moet worden gebruikt voor het oeverherstel. Het transport loopt vanaf de Beatrixhaven via de Meerstraat, de Voulwamesweg en de Weg van Bunde naar Geulle naar de Maasoever. De uitvoering begint met voorbereidende werkzaamheden zoals het aanbrengen van rijplaten naar de oever.

In Borgharen, ten zuiden van de Bovenstraat, zijn minimaal 400 en maximaal 600 vrachtautotransporten nodig voor de aanvoer van materiaal om de oever te beschermen tegen erosie. De route van die transporten loopt via de Beatrixhaven, de Klipperweg, de Fregatweg, de Galjoenweg, de Willem Alexanderweg en de Sluisdijk. De bewoners langs de transportroutes in Geulle aan de Maas en Borgharen worden via bewonersbrieven geïnformeerd over de werkzaamheden.

---

Inspraak Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2021

De Gemeente Meerssen is bezig met een nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning. Het college van Burgemeester en Wethouders besloot op 15 september de concept-verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2021 ter inzage te leggen voor alle inwoners. Tot 9 november kunt u meedenken en uw inspraakreactie insturen over deze concept-verordening.

Doel verordeningen
De Verordening maatschappelijke ondersteuning geeft uitvoering aan de Wmo 2015. Deze verordening vormt de basis om maatwerk en passende ondersteuning te bieden aan burgers van de gemeente Meerssen die zelf of samen met hun omgeving onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie. Zij kunnen een beroep doen op ondersteuning door de gemeente, zodat zij zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen of gebruik kunnen maken van beschermd wonen of opvang.

De verordening is procesgericht en kenmerkt zich door het beschrijven van een zorgvuldig tweezijdig proces om samen te komen tot passende ondersteuning op maat. De verordening kent extra gemeentelijke proceswaarborgen, ook bovenwettelijke, waardoor het belang van de cliënt voorop staat. Tevens bevat de verordening een hardheidsclausule, teneinde te voorkomen dat inwoners door het ijs kunnen zakken.

Waar ter inzage
U kunt de concept-verordening inzien op www.meerssen.nl (Nieuws – Actueel). Het papieren stuk ligt vanaf 28 september 2020 op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.

Reacties
U kunt van 28 september tot 9 november 2020 reageren op de concept-verordening. Dat kan schriftelijke aan: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. U kunt ook reageren via info@meerssen.nl. Uw reactie wordt door ons meegenomen in het verdere proces tot besluitvorming. De raadsbehandeling vindt plaats in de periode van oktober t/m december 2020.

Voorbehoud
Een deel van de wijzigingen hangt samen met de voorgenomen ombuigingen. Over deze ombuigingen moet in het najaar van 2020 nog een besluit genomen worden. Gelet op het tijdspad kan hier niet op gewacht worden en is er voor gekozen om het dit voorstel parallel te laten lopen aan de voorgestelde ombuigingen. Afhankelijk van de besluitvorming rondom de ombuigingen kan de uiteindelijke Wmo-verordening afwijken van de hier voorliggende inspraakversie.

Informatie
Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Meerssen in de hoofdrol bij de nieuwe L1 serie 'Hier is mijn vaderland'

Begin oktober start regionale omroep L1 met de nieuwe tv-serie 'Hier is mijn vaderland'. In elke aflevering staat een Limburgse gemeente centraal. De gemeente Meerssen mag de spits afbijten op 4 oktober. In de 25 minuten durende aflevering (naar een idee van regisseur Maurice Nijsten en assistente Dénise Nijsten) passeert veel moois uit onze gemeente de revue. De serie wordt gepresenteerd door Fabienne Nijsten.

De opnames voor de serie hebben verspreid over een jaar plaatsgevonden in de vijf woonkernen van de gemeente Meerssen. Gelukkig waren de meeste opnames achter de rug vóór de corona lockdown.

Hier is mijn Vaderland - Meerssen in de hoofdrol

Een tipje van de sluier
Onze gemeente kent veel mooie natuur. In het Bunderbos, de Dellen en het Meersenerbroek kunt u genieten van prachtige natuurschoon. Maar de Gemeente Meerssen biedt zo veel meer. Om u alvast nieuwsgierig te maken, lichten we een tipje van de sluier op over de onderwerpen die u kunt verwachten ...

 • Veel bekende sporters wonen of woonden in de gemeente Meerssen, bijvoorbeeld Bert van Marwijk, Mark van Bommel, Eric Meyer en Xavier Maassen. Fabienne heeft een bijzondere ontmoeting met Kylie Waterreus, een jonge profwielrenster.
 • Cultuur viert hoogtij in Meerssen. We maken kennis met de Jonkheid Meerssen, die in een vrolijke bonte stoet de mei-den het dorp binnenhaalt. Het rechtzetten van deze den vindt plaats op Hemelvaartsdag als ook de traditionele Bartholomeusmarkt in Meerssen is.
 • Ook een geanimeerd gesprek met de Limburgse buutereedner Gilbert Petit mag niet ontbreken.
 • Meerssen is rijk aan wijngaarden. Fabienne brengt een bezoek aan de jongste wijnboer van de gemeente, Ralph Huydts.
 • In de buurt die bekend staat als de 'Piemelehook' in Geulle heeft de presentatrice een verrassend gesprek met Paul Notten van de heemkundevereniging.
 • Ook kunst is onderdeel van de uitzending. Veel bekende kunstenaars vonden hun stek in Meerssen, zoals Wil van der Laan, Géne Eggen, Rob en Marijke Stultiens, Daan Wildschut en Charles Eyck.
 • En natuurlijk brengen we ook een bezoek aan de prachtige Basiliek van Meerssen, waar we organist Rob Waltmans ontmoeten. In de Synagoge van Meerssen spreekt Fabienne met Ger Kockelkorn over de geschiedenis van de synagoge.
 • In 2019 vierden we 75 jaar bevrijding. Dit werd ook in de gemeente Meerssen op bijzondere wijze gevierd. We blikken terug op een herdenking in Ulestraten.
 • En natuurlijk mag ook burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz niet ontbreken in deze uitzending. Fabienne spreekt haar op de prachtige binnenplaats van het gemeentehuis.

Uitzendtijden op L1 TV
Aflevering 1 van 'Hier is mijn vaderland' over de gemeente Meerssen kunt u zien op:

 • zondag 4 oktober - 14.00 – 15.30 – 18.00 – 21.00 uur
 • dinsdag 6 oktober – 13.25 – 15.30 – 21.00 uur
 • vrijdag 9 oktober – 13.23 – 15.30 – 21.00 uur

Een woord van dank van iedereen die aan deze tv-serie heeft meegewerkt: alle verenigingen, inwoners, de Gemeente Meerssen, Provincie Limburg en Maurice Nijsten Film- en Televisieproducties.

---

Stand van zaken werkzaamheden Volderstraat

Op maandag 5 oktober starten wij met de laatste werkzaamheden aan de Volderstraat in Meerssen. Voor deze werkzaamheden aan het asfalt moeten wij ook de kruising Volderstraat-Kruisstraat-Kuileindestraat-Beekstraat afsluiten. De asfaltwerkzaamheden gaan een week duren (tot vrijdag 9 oktober).

De stoep blijft tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk begaanbaar. De stoep tussen de Beekstraat en de Kruisstraat blijft altijd beschikbaar.

Bereikbaarheid Markt
Tijdens de werkzaamheden is de Markt niet meer bereikbaar via de Kuileindestraat of de Beekstraat. De Markt is tijdens de werkzaamheden bereikbaar via de Herkenberg – Gansbaan. Om de Markt bereikbaar te maken voor leveranciers wordt van maandag 5 oktober t/m vrijdag 9 oktober op de Herkenberg een tijdelijk parkeerverbod ingesteld. 

Bereikbaarheid parkeerplaats 't Bergske
Door de werkzaamheden is parkeerplaats 't Bergske via een omleiding te bereiken. Deze omleiding loopt via het Synagogenplantsoen en is met borden aangegeven.

Informatie
Gemeentelijk Klant Contact Centrum, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verdachte situaties melden kan nu ook via www.meerssen.nl

Criminaliteit (Shutterstock)
Het klinkt misschien cliché, maar een gemeente ziet en hoort niet álles wat er in een wijk gebeurt. Degene die dat wel weet bent u. U bent de oren en ogen van uw wijk. In heel veel gevallen is uw buurt rustig en veilig. Maar mocht u toch een verdachte situatie zien, of een vermoeden hebben van criminaliteit, dan kunt u dit melden. Dat kan nu ook via www.meerssen.nl (button 'Verdachte situatie melden').

Heeft u het gevoel dat iets niet pluis is?
De enige manier om georganiseerde criminaliteit aan te pakken, is door samen op te trekken: overheid en inwoners. Meldingen van u zijn dan ook ontzettend waardevol voor de aanpak van criminaliteit. Heeft u het gevoel dat er ergens iets niet pluis is? Meld dat dan!

Is er bijvoorbeeld een winkel waar nooit klanten komen? Of een leegstaande schuur waar regelmatig mensen zijn? Heeft u het vermoeden dat er ergens een hennepkwekerij of drugslab is? Of bent u getuige van een dumping van drugsafval? Meld het!

Alleen samen kunnen we deze criminaliteit aanpakken!

---

Rioolwerkzaamheden Proost de Beaufortstraat Meerssen

In opdracht van de Gemeente Meerssen is aannemer Gebr. Kurvers BV donderdag 24 september gestart met rioleringswerkzaamheden in de Proost de Beaufortstraat in Meerssen. De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van het kruispunt Proost de Beaufortstraat - Proost Hugostraat.

Tijdens de werkzaamheden sluiten we voor ieders veiligheid het kruispunt af en nemen we diverse verkeersmaatregelen. Om overlast in de buurt zoveel mogelijk te voorkomen, stellen we de verbinding met de Proost Willemstraat tijdelijk open voor verkeer. De werkzaamheden duren naar verwachting twee weken (onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en het weer).

Wat gaan we doen?
We leggen een riool aan bij de kruising Proost de Beaufortstraat – Proost Hugostraat. Dat gebeurt verdiept en richting de waterbuffer. Deze buffer ligt in het groen aan de Proost de Beaufortstraat. Verdiept wil zeggen dat we de rioolbuis dieper aan te leggen om zo te voorkomen dat bij hevige buien het regenwater wordt opgestuwd en voor wateroverlast zorgt.

Meer informatie
Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het verbreden van de oprit, Hulserstraat 23, 6243 BK Geulle (ontvangen 17 september 2020);
 • het verbouwen van de panden, Bunderstraat 17-19, 6231 EH Meerssen (ontvangen 16 september 2020);
 • het verbouwen van de garage, Westbroek 55, 6243 CG Geulle (ontvangen 17 september 2020);
 • het verwijderen van een (dode) boom, Langs de Gewannen 77, 6235 NV Ulestraten (ontvangen 18 september 2020);
 • het kappen van een boom, Henri Dunantstraat 9, 6235 AN Ulestraten (ontvangen 17 september 2020);
 • het kappen van een den, De Kling 3, 6235 BJ Ulestraten (ontvangen 18 september 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest (o.a tegels en buizen), Pastoor Arnold Somyasingel 185, 6231 HR Meerssen (ontvangen 15 september 2020).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het realiseren van een ceremoniegebouw, Langs de Gewannen ongenummerd, 6235 NV Ulestraten.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van een berging, Humcoven 15, 6235 NE Ulestraten (verzonden 21 september 2020);
 • het realiseren van een woning, project Gen Eijcke kavel E02, Eijckerveld 15, 6235 BZ Ulestraten (verzonden 24 september 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Besluit inkomsten verrekening neveninkomsten 2019 politieke ambtsdragers vastgesteld

Betreft: het college van burgemeester en wethouders van Meerssen heeft op 8 september 2020 het Besluit inkomsten verrekening neveninkomsten 2019 politieke ambtsdragers vastgesteld.
In werking: de dag na bekendmaking.
Waar ter inzage: dit besluit is officieel bekendgemaakt op www.overheid.nl op 24 september 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. U kunt dit besluit permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.overheid.nl of www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

----------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 30 september 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen