Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 39 - 27 september 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 39 - 27 september 2017

Gepubliceerd op: 26 september 2017 11:20

Gemeentepagina: week 39
Datum: woensdag 27 september 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Week van de Toegankelijkheid – 2-7 oktober 2017
Aan tafel! Toegankelijk uitgaan voor iedereen

Eén op de tien mensen heeft te maken met een lichamelijke beperking. Voor onze gemeente betekent dit dat voor ca. 1.900 inwoners een bezoek aan een café, restaurant, of verenigingslokaal lastig is. Of zelfs onmogelijk. Dit komt omdat er in horecagelegenheden nog teveel drempels zijn: je komt er niet binnen, de menukaart is niet leesbaar, de akoestiek laat niet toe om elkaar goed te verstaan, of je kunt er niet naar het toilet. Vaak zijn simpele oplossingen mogelijk die een café-, restaurant- of evenementenbezoek voor iedereen mogelijk maken. In de Week van de Toegankelijkheid (2-7 oktober) zijn er in het hele land activiteiten om aandacht te vragen voor dit thema.

Week van de toegankelijkheid

Rondgang langs horecagelegenheden
Het gemeentebestuur van Meerssen organiseert op dinsdag 3 oktober een  rondgang langs een aantal horecagelegenheden. De betreffende horeca-uitbaters hebben inmiddels persoonlijk bericht ontvangen. Tijdens de rondgang wordt gekeken welke oplossingen mogelijk zijn om eventuele drempels bij het uitgaan weg te nemen. Dit doet wethouder Berry van Rijswijk samen met vertegenwoordigers van de Gehandicapten Organisatie Meerssen (GOM) en de Adviesraad Sociaal Domein (ASD).

Themabijeenkomst voor horeca-uitbaters en horecabezoekers
In november organiseren de samenwerkende organisaties een themabijeenkomst over dit onderwerp. De bijeenkomst is bedoeld voor horeca-uitbaters en -bezoekers. U leest hier in oktober meer over in Weekblad de Geulbode en op www.meerssen.nl.

Voorzitter Dré Knols van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD): "De Eerste Kamer tekende op 12 april 2016 het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Door ratificatie van het verdrag moet de overheid aan de slag met o.a. aanpassing van straten, gebouwen en  openbaar vervoer. ASD en GOM zijn blij met de ondersteuning van de gemeente bij het aanpakken van de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor mensen met een beperking. In goed overleg met de plaatselijke ondernemersverenigingen proberen wij de bereikbaarheid en toegankelijkheid in onze gemeente waar mogelijk te verbeteren.

Hinder door reclameborden en fietsen
Als je winkelgebieden bezoekt, zie je bijvoorbeeld maar al te vaak dat reclameborden of fietsen midden op de stoep staan. Passanten moeten dan de straat op om door te kunnen. Voor mensen met een beperking en kinderen kan dat lastig of gevaarlijk zijn. Gelukkig verlenen veel ondernemers hun medewerking door de stoep vrij te houden. En ondernemers die dat (nog) niet doen, proberen wij op constructieve wijze van deze problematiek bewust te maken.

Gemarkeerde oversteekplaatsen
We hebben samen met de gemeente ook gezorgd voor gemarkeerde oversteekplaatsen in het centrumgebied. Hiervan wordt goed gebruik gemaakt. Wij hopen deze actie te kunnen uitbreiden naar andere straten waar veel ouderen en kinderen komen. Verder zijn in de Hof van Oranje in Meerssen de kinderkopjes vervangen door klinkers. Hiermee hopen wij te voorkomen dat mensen die moeilijk ter been zijn hier niet meer uitglijden. Wat ons helaas niet is gelukt, is het verlagen van pinautomaten, zodat deze beter bereikbaar zijn voor rolstoelgebruikers.

Openbaar invalidentoilet in bestuurscentrum
En wist u dat mensen die minder goed ter been zijn tijdens de openingstijden van het bestuurscentrum bij de hoofdingang aan de Markt in Meerssen gebruik kunnen maken van een perfect aangepast invalidentoilet?"

Tips en suggesties
Heeft u op- of aanmerkingen over of tips ter verbetering van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van winkels, openbare gelegenheden en horecabedrijven in de gemeente Meerssen? Laat dit weten aan de Adviesraad Sociaal Domein via  telefoon 043-3642783 / 06-29068362 (voorzitter Dré Knols) of telefoon 043-3646953 / 06-51338710 (secretaris Jos Jongen). E-mail: jphjongen@gmail.com

Meer weten?
Kijk op www.weekvandetoegankelijkheid.nl

---

Agenda raadsvergadering 28 september 2017

Op donderdag 28 september 2017 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Aanstelling middels beëdiging Burgerlid mevrouw E.M.J. Heusschen (CDA)
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 6 juli 2017
 • Lijst van ingekomen stukken raad
 • Meerkosten accountant t.b.v. jaarrekening 2016
 • Omgevingsvergunning van G.M.J. Arts voor het vestigen van een distilleerderij aan de Schonen Steynweg nummer 4 van Arts, G.M.J.
 • LEADER-project voor plattelandsontwikkeling in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg
 • Afronding fase 1 door Streetwise inzake het project revitalisering van de kernen en het opstarten van fase 2 en 3 door Streetwise
 • Jaarverslag Leerplicht en RMC schooljaar 2015-2016

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Op papier
De raadsagenda met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

 • op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC)
 • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Vraag vóór 1 oktober activiteitensubsidie aan

Organiseert u in de periode van 1 januari t/m 30 juni 2018 een activiteit:

 • die een éénmalig of experimenteel karakter draagt,\
 • die een sociale meerwaarde heeft voor de lokale samenleving en kwetsbare burgers in het bijzonder
 • en ontvangt u géén basissubsidie (waarderingssubsdie en/of stimuleringssubsidie)?

Dan kunt u een activiteitensubsidie bij gemeente Meerssen aanvragen!

U kunt een activiteitensubsidieaanvraag indienen tot uiterlijk 1 oktober 2017.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en voorwaarden op www.meerssen.nl (Regelen & aanvragen -> Subsidies).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Vooraankondiging en start inspraaktermijn concept ontwerpwijzigingsplan 'Uitbreiding agrarisch bedrijf Weert 93 Bunde'

Betreft: Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb), geven burgemeester en wethouders van Meerssen kennis van de voorbereiding van het wijzigingsplan 'Uitbreiding agrarisch bedrijf Weert 93 Bunde', 6241 GS Bunde (percelen Bunde Sectie C nummers 1800, 1892, 1893). Het bestemmingsplan "Buitengebied Meerssen" geeft (onder voorwaarden) de mogelijkheid aan het college van burgemeesters en wethouders de bestemming 'Agrarisch met waarden' te wijzigen in de bestemming 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf''. In het kader van de inspraak zal gelegenheid worden geboden tot het indienen van een reactie op het concept ontwerp van het wijzigingsplan. Tevens is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. Bro advies gevraagd aan een aantal overheidsinstanties.
Inzagetermijn:  van 28-9-2017 t/m 25-10-2017.
Waar ter inzage: het concept ontwerpwijzigingsplan 'Uitbreiding agrarisch bedrijf Weert 93 Bunde' ligt op afspraak ter inzage in het gemeentelijke Klant Contact Centrum, Markt 50 Meerssen (tel. 14 043).
Inspraakreacties: gedurende de termijn van ter inzagelegging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zijn inspraakreactie kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke inspraakreacties. U moet deze richten aan: het college van burgemeester en wethouders van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge inspraakreacties kunnen worden ingediend tijdens een inloopmiddag op 24 oktober 2017 van 14.00-17.00 uur in het gemeentelijke KCC, Markt 50 in Meerssen.
Het plan: met het bestemmingsplan 'Uitbreiding agrarisch bedrijf Weert 93 Bunde' wordt beoogd een juridisch - planologisch kader te bieden voor de uitbreiding van het agrarisch bedrijf, Weert 93,  6241 GS Bunde, met een aardappel- en werktuigenloods.
Verdere uitleg: met de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan begint de inspraakprocedure die voorafgaat aan de vaststellingsprocedure van het uiteindelijke wijzigingsplan. Afhankelijk van de reacties die worden ontvangen, kan het college van burgemeester en wethouders nog veranderingen aanbrengen in het plan. Daarna begint de vaststellingsprocedure, waarbij een ieder de gelegenheid krijgt om zijn/haar zienswijzen kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor:  het starten van het bedrijf Rokerij van Lieshout, Sint Agnesplein 4, 6241 CA Bunde. Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving behoren. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzage: van 27-09-2017 t/m 07-11-2017 .
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het verbreden van de inrit, Nachtegaalstraat 6, 6243 AS Geulle (ontvangen 12 september 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het legaliseren van een kippenstal, broeikas en prieel, Westbroek 5, 6243 CE Geulle.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het legaliseren van een poort en een paardenstal, Cazenderstraat ongenummerd (sectie K 311) te Meerssen (verzonden 19 september 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar

U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 27 september 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen