Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 39 - 26 september 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 39 - 26 september 2018

Gepubliceerd op: 25 september 2018 10:00

Gemeentepagina: week 39
Datum: woensdag 26 september 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Agenda raadsvergadering 27 september 2018

Op donderdag 27 september 2018 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Voorstel inzake toelating en beëdiging Burgerlid
 • Vaststelling concept-besluitenlijst vergadering van 05-07-2018 en 27-08-2018
 • Lijst ingekomen stukken raad
 • Raadsvoorstel Aanwijzing vertegenwoordigers in de besturen van Gemeenschappelijke regelingen
 • Raadsvoorstel Concept-beleidsplan 2019 Politie Eenheid Limburg
 • Raadsvoorstel Nieuwe verordeningen 212/213/213a
 • Raadsvoorstel Centrumregeling verwerving jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019
 • Raadsvoorstel Visie voor geluidsschermen langs spoorwegen in Meerssen
 • Raadsvoorstel Financiering Duurzaamheidsfonds Stichting Duurzaam Meerssen
 • Raadsvoorstel Verordening Starterslening
 • Raadsvoorstel Uitbreiding agrarisch bedrijf Weert 93 te Bunde
 • Raadsvoorstel bijdrage uitvoering strategische gebiedsvisie Aviation Valley
 • Moties vreemd aan de orde van de dag
 • Informatie-uitwisseling inzake centrumplan Markt Meerssen (voornemen om in beslotenheid te bespreken)

Raadsstukken ter inzage
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Stopper Veiligheidsdag groot

---

Denkt u mee hoe uw gemeente de dienstverlening in het sociale domein kan verbeteren?

Maakt u gebruik van ondersteuning van de gemeente op het gebied van opvoeden en opgroeien (Jeugdwet), zelfstandig leven, wonen en meedoen (Wmo) of op het gebied van werk en inkomen (Participatiewet)? En wilt u hier uw ervaringen over delen? Dan zijn wij op zoek naar u! We gaan graag met u in gesprek hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Sociaal domein MH

Ervaringen delen
Jaarlijkse vragen wij al aan inwoners wat ze van onze dienstverlening vinden via een vragenlijst, maar nu willen de gemeenten in het Heuvelland en gemeente Maastricht ook graag persoonlijk met mensen in gesprek. Zowel 1-op-1 maar ook via groepsgesprekken. Zo kunnen we dieper ingaan op zaken die verder verbeterd kunnen worden. Of misschien heeft u ideeën of tips die u graag met ons deelt.  Wij horen ze graag.

Wilt u meepraten?  Zo kunt u zich aanmelden!
Maakt u gebruik van een van de voorzieningen Participatiewet, de Wmo of de Jeugdwet? Of heeft u onlangs gebruik gemaakt van een van deze voorzieningen? En wilt u meepraten over de kwaliteit van onze dienstverlening? Meld u dan aan via info@benoithameleers.nl  of via 06-46113901. Er wordt dan samen met u gekeken op welke manier u een bijdrage kunt leveren aan dit onderzoek (eventuele onkosten worden vergoed).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het kappen van drie bomen, Beekerweg 10, 6235 CC Ulestraten (ontvangen 14 september 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het legaliseren van de bedrijfswoning, Vliek ongenummerd, 6235 NR Ulestraten.
 • het legaliseren van diverse bijgebouwen, Houthemerweg 27, 6231 KS Meerssen.
 • het legaliseren van twee appartementen, Kuilenstraat 11a, 6231 AT Meerssen;
 • het uitbreiden van het agrarisch bedrijf en realiseren van een kantoor, Heerenstraat 13, 6237 NB Moorveld.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het legaliseren van een  bestaand fietsenhok en overkapping, Charles Eijckstraat 7, 6231 GX Meerssen (verzonden 17 september 2018);
 • het kappen van een boom, Sint Catharinastraat 79, 6235 BD Ulestraten (verzonden 20 september 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 26 september 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen