Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 39 - 23 september 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 39 - 23 september 2020

Gepubliceerd op: 22 september 2020 15:50

Gemeentepagina: week 39
Datum: woensdag 23 september 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Aanbeveling herbenoeming burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz

Op donderdag 17 september 2020 heeft de Gemeenteraad van Meerssen de aanbeveling tot herbenoeming van mevrouw Mirjam Clermonts-Aretz als burgemeester van de gemeente Meerssen vastgesteld. Deze besluitvorming is gebaseerd op het positieve advies van de 'Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester'.

Raadsvergadering aanbeveling herbenoeming burgemeester

Motivatie
Mevrouw Mirjam Clermonts-Aretz heeft in de afgelopen periode bewezen dat zij haar 'mannetje' staat als burgemeester. Ook in moeilijke tijden. Tevens is ze een echte burgermoeder. Ze staat iedereen te woord die hier behoefte aan heeft en is bij veel activiteiten in de gemeente present.

Door krachtig en energiek leiderschap te combineren met haar charmante wijze en humor kan onze burgemeester anderen enthousiasmeren, verbinden en is het prettig om met haar samen te werken.

Ook haar manier van communiceren via sociale media wordt door velen gewaardeerd. De burgemeester vaart op een juist moreel kompas. Zeker in deze tijd, waarin waarden en werkelijkheid vaak op gespannen voet staan. De burgemeester houdt zich staande in deze complexe situaties. Ze geeft blijk van een helder waardebewustzijn dat zij krachtig en herkenbaar weet te vertalen naar de maatschappelijke opdracht van de gemeente Meerssen.

Er zijn geen belemmeringen om de burgemeester aan te bevelen voor een nieuwe ambtstermijn.

Hoe nu verder?
De aanbeveling tot herbenoeming van burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz wordt aan de Commissaris van de Koning in Limburg toegezonden. Deze stuurt de aanbeveling door naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van het nemen van een Koninklijk Besluit over de herbenoeming. Dit besluit wordt vóór het einde van de ambtstermijn (1 maart 2021) genomen.

---

Agenda raadsvergadering 24 september 2020

Op donderdag 24 september 2020 vergadert de gemeenteraad digitaal. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijsten raadsvergaderingen van 09-07-2020/13-07-2020, 27-08-2020, 14-09-2020 en 17-09-2020
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 04-09-2020)
 • Voorstel Integraal Veiligheidsplan en Uitvoeringsplan Heuvelland 2020-2023
 • Gedachtenwisseling over de toekomst van de gemeente Meerssen
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Agenda digitale raadsadviesvergaderingen

Op woensdag 30 september en donderdag 1 oktober 2020 vinden digitale raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergaderingen volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Raadsadviesvergaderingen
De raadsadviesvergaderingen vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 15 oktober 2020. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 30 september 2020

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering van 09-09-2020
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel inzake beleid op het gebied van spelen, bewegen en ontmoeten (speelplekken) in de openbare ruimte in de gemeente Meerssen
 • Concept-raadsvoorstel ´Doorontwikkeling van de huiskamers´
 • Concept-raadsvoorstel inzake Wnra, lidmaatschap Werkgeververeniging Omnibuzz
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 1 oktober 2020

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering van 09-09-2020
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel 2e Bestuursrapportage
 • Concept-raadsvoorstel inzake het verstrekken van een converteerbare hybride geldlening aan Enexis Holding N.V. ter versterking van het eigen vermogen van Enexis
 • Concept-raadsvoorstel Actualisatie van de Verordening Starterslening gemeente Meerssen 2018
 • Concept-raadsvoorstel Verbreding afvalsamenwerking Maastricht-Meerssen-Valkenburg
 • Concept-raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Bunderstraat 88
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

De achterliggen stukken kunt u raadplegen in het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden. Vanwege de huidige situatie rondom Corona zal het spreekrecht in aangepaste vorm plaatsvinden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het wijzigen van de inrichting Leers Agri, Vliek 34, 6235 NR Ulestraten. Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzagetermijn: van 23-09-2020 t/m 04-11-2020.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Noodverordening i.v.m. Coronavirus

Betreft: sinds 16 september 2020 is een nieuwe noodverordening van kracht ter voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19).
Waar ter inzage: deze noodverordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 17 september 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. U vindt de noodverordening ook op www.meerssen.nl/coronavirus.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het uitbreiden van de woning, Pastoorslaan 26, 6241 BK Bunde (ontvangen 9 september 2020);
 • het realiseren van een terrasoverkapping, Gasthuisplantsoen 74, 6231 JZ Meerssen (ontvangen 13 september 2020);
 • het realiseren van een B&B, Schonen Steynweg 2, 6237 NA Moorveld (ontvangen 10 september 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het plaatsen en in gebruik nemen van een textielwasserette, Maastrichterweg 12, 6231 BK Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het verhogen van de nok en het realiseren van een dakkapel, Rector Thijssenstraat 14, 6237 NJ Moorveld (verzonden 14 september 2020);
 • het realiseren van een tweede woning (legalisatie), Humcoven 15, 6235 NE Ulestraten (verzonden 16 september 2020);
 • het kappen van een boom (noodkap), perceel aan de kruising De Kling en de Oenselderhofweg (Beekdaelen) in Ulestraten (verzonden 21 september 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Buitenbehandeling stellen aanvraag om omgevingsvergunningen

Aanvraag om omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld:

 • het realiseren van een oprit, Sint Josephstraat 50, 6231 EE Meerssen (verzonden 16 september 2020);
 • het wijzigen van de bestemming, Stationstraat 16a, 6231 CL Meerssen (verzonden 18 september 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 23 september 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen