Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 38 - 20 september 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 38 - 20 september 2017

Gepubliceerd op: 19 september 2017 12:10

Gemeentepagina: week 38
Datum: woensdag 20 september 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Water in balans
Bezoek knelpunten wateroverlast

In de aanpak tegen de wateroverlast in de gemeente Meerssen heeft er op 27 juni 2017 een inwonersbijeenkomst plaatsgevonden in gemeenschapshuis de Stip, georganiseerd door Waterschap Limburg en de gemeente Meerssen. U heeft toen met ons meegedacht over mogelijke maatregelen om wateroverlast (en verdroging) in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. In de tussentijd heeft het waterschap alle aangedragen maatregelen op een rij gezet en nader bekeken en doorgerekend.

Bezoek ter plaatse
Nu is het tijd voor de volgende stap: een bezoek ter plaatse. Hierbij bekijken we samen met alle betrokkenen en geïnteresseerden ter plaatse de knelpuntgebieden. Het bezoek vindt plaats op vrijdag 29 september a.s. vanaf 13.00 uur.

Wilt u meelopen?
Stuur dan vóór vrijdag 22 september een e-mail naar b.kariemie@waterschaplimburg.nl. Meer informatie is te vinden op www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans

---

Toekomst Meerssen - denkt u mee
U kunt t/m aanstaande maandag 25 september de enquête invullen!

Hoe toekomstbestendig is Meerssen?
Denkt u met ons mee?

In de gemeente Meerssen is het fijn wonen. Daar vinden we alles wat we nodig hebben en hebben we oog voor elkaar. Zou dat over 10 tot 15 jaar nog zo zijn? Kan de gemeente haar taken goed blijven uitvoeren tegen redelijke kosten? Kunnen we nieuwe maatschappelijke taken aan? De gemeenteraad zoekt naar antwoorden op deze vragen. Alle inwoners mogen hierover meedenken. Doet u ook mee?

Wat gaan we onderzoeken?
Steeds meer gemeenten denken na over herindeling of samenwerking. Om daarover een standpunt te kunnen innemen, wil de gemeenteraad eerst nagaan of het bestuur en de ambtelijke organisatie financieel en organisatorisch gezond genoeg zijn om nog 10 tot 15 jaar zelfstandig door te gaan. We gaan daarom op zoek naar de sterktes en zwaktes, de kansen en bedreigingen voor Meerssen.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Berenschot. Dit doet Berenschot in opdracht van de 'Begeleidingsgroep toekomst gemeente Meerssen' die bestaat uit vertegenwoordigers van alle partijen die in de raad zitting hebben, met de burgemeester als adviseur. Berenschot verzamelt harde feiten en statistische gegevens. Het bureau houdt interviews met betrokkenen en een enquête onder alle inwoners. Kijk voor meer informatie over het onderzoek en antwoorden op veel gestelde vragen op www.meerssen.nl.

Hoe kunt u meedoen?
Wij horen graag hoe u over de toekomst van Meerssen denkt. We willen weten hoe u op lange termijn de rol van de gemeente ziet en met welke voorzieningen u geholpen bent. Daarom nodigen we u van harte uit om de (digitale) vragenlijst in te vullen. Dit neemt hooguit vijf minuten in beslag. Meedoen kan nog tot en met maandag 25 september 2017. U kunt de inwonersenquête over de toekomst van de gemeente Meerssen invullen via www.meerssen.nl.

Heeft u geen internet? Dan kunt u een papieren exemplaar van de enquête invullen bij ons Klant Contact Centrum (Markt 50, Meerssen).

Wat gebeurt er met uw antwoorden?
Elke mening telt. Berenschot verwerkt alle antwoorden en suggesties tot een voorlopig rapport. De verwachting is dat dit in november klaar is. Half december stelt de Begeleidingsgroep het eindrapport vast. Dat helpt de gemeenteraad vervolgens om te bepalen hoe de toekomst van Meerssen er uitziet en hoe we die toekomst vorm kunnen geven.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

---

Toerit A2 Meerssen afgesloten ivm onderhoud geluidsschermen

Rijkswaterstaat voert komende week onderhoudswerkzaamheden uit aan de geluidschermen langs de A2 en A76 in Limburg. In verband deze werkzaamheden is de toerit A2 Meerssen (nummer 51) een aantal avonden/nachten van 20.00-05.00 uur afgesloten, namelijk in de avond/nacht van:

 • maandag 25 september op dinsdag 26 september
 • dinsdag 26 september op woensdag 27 september
 • woensdag 27 september op donderdag 28 september
 • donderdag 28 september op vrijdag 29 september

Omleidingsroutes worden aangegeven.

Meer informatie
www.rijkswaterstaat.nl of www.vananaarbeter.nl. Of bel: tel. 0800-8002 (gratis).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het uitbreiden/herinrichten van de parkeervoorziening & het realiseren van een ondergrondse voorziening voor het bergen van regenwater, Pastoor Dominicus Hexstraat ongenummerd te Meerssen (verzonden 12 september 2017);
 • het vernieuwen van de paardenstal (legaliseren), Lange Raarberg ongenummerd (sectie L 238) (verzonden 15 september 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Buitenbehandeling stellen aanvraag om omgevingsvergunningen:

Aanvraag om omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld:

 • het verbouwen van het pand, Pastoor N. Creftenstraat 2, 6231 HH Meerssen (verzonden 12 september 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Beleidsregels kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap

Betreft: vaststelling ' Beleidsregels kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap'.
Toelichting: nieuw vastgesteld beleid m.b.t. de gratis voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap in de gemeente Meerssen.
In werking:  21-09-2017.
Waar ter inzage: deze beleidsregel wordt officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 20 september 2017. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar

U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 20 september 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen