Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 38 - 16 september 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 38 - 16 september 2020

Gepubliceerd op: 15 september 2020 15:40

Gemeentepagina: week 38
Datum: woensdag 16 september 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Agenda raadsvergadering 17 september

Op donderdag 17 september 2020 vindt een extra digitale openbare raadsvergadering plaats over de aanbeveling van de herbenoeming van de burgemeester. De vergaderingen begint om 20.00 uur en is te volgen via de livestream op onze gemeentelijke website www.meerssen.nl.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Bekendmaking aanbeveling herbenoeming burgemeester M.A.H. Clermonts-Aretz

Raadsstukken ter inzage
U kunt de concept-agenda voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Informatie ivm het coronavirus
Ondernemers: Tozo 3 beschikbaar per 1 oktober

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt opnieuw verlengd. Van 1 oktober 2020 tot 30 juni 2021 is Tozo 3 aan te vragen. Gemeente Maastricht voert Tozo 3 voor ons uit, net als de eerdere Tozo-regelingen.

Net als bij de Tozo 1 en 2 bestaat Tozo 3 ook uit een tegemoetkoming voor levensonderhoud en een mogelijkheid voor het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal (tot maximaal € 10.157,- voor Tozo 1, 2 en 3 gezamenlijk).

Meer informatie
Uitgebreide informatie vindt u op www.gemeentemaastricht.nl/tozo. Deze informatie is ook belangrijk als u Tozo 1 en 2 ontvangen heeft, want u krijgt niet automatisch Tozo 3.

---

Zienswijze Gemeente Meerssen op Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050

De gemeente Meerssen heeft een zienswijze ingediend op de ontwerp-luchtvaartnota 2020-2050. Op hoofdlijnen houdt deze zienswijze in:

 • Wij willen duidelijkheid van de minister over het onverkort toepassen van het zogenaamde ALARA-beginsel (as low as reasonably achievable = zo laag als redelijkerwijs mogelijk). Dit beginsel houdt in dat strenge regels worden gehanteerd op o.a. de terreinen van milieu, leefbaarheid en duurzaamheid.
 • Op het reizigersgedrag dient gestuurd te worden. Omdat de luchtvaart is vrijgesteld van diverse belastingen kunnen vliegtickets tegen dumpprijzen worden aangeboden. Hieraan moet een einde komen. De door het rijk per 1 januari 2021 in te voeren vliegtax is te laag. Bewustwordingscampagnes over de nadelen van vliegen zijn nodig en tot een afstand van 800 km dient o.a. de trein te worden gepromoot. Ook accijnsverhoging van kerosine wordt bepleit zodat alternatieve brandstoffen concurrerend worden.
 • Het huidige systeem van hinderbepaling dient op de schop en moet meer tegemoet komen aan de daadwerkelijk ervaren hinder van de burger. Daarnaast dient - bij overschrijding van de hindernorm - strikt te worden gehandhaafd, waarbij meteen bij de eerste overtreding al bestraft wordt. Ook dient bij de hinderbepaling rekening te worden gehouden met de opeenstapeling van verschillende hinderbronnen.
 • Vluchten aan de randen van de nacht dienen zoveel als mogelijk te worden ingeperkt en overschrijdingen dienen bestraft te worden.
 • Het belang van het Heuvelland wordt onderstreept. Een goede belangenafweging dwingt tot het komen van duidelijkere en gestandaardiseerde normen.

U kunt de hele zienswijze die de Gemeente Meerssen naar de Minister heeft gestuurd inzien op onze gemeentelijke website www.meerssen.nl (nieuws & bekendmakingen of projecten -> MAA).

---

Verklaring wethouders Gemeente Meerssen
nav extra raadsvergadering 14 september 2020

Lees hier de verklaring

-----------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Noodverordening i.v.m. Coronavirus

Betreft: sinds 8 september 2020 is een nieuwe noodverordening van kracht ter voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19).
Waar ter inzage: deze noodverordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 8 september 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. U vindt de noodverordening ook op www.meerssen.nl/coronavirus.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het realiseren van 10 zelfstandige wooneenheden Moorveldshof, Schonen Steynweg 5, 6237 NA Moorveld (ontvangen 1 september 2020);
 • het realiseren van een uitrit, Charles Eijckstraat 36, 6231 GZ Meerssen (ontvangen 3 september 2020);
 • het bijplaatsen van een koelinstallatie (airco), Gasthuisstraat 7, 6231 JV Meerssen (ontvangen 3 september 2020);
 • het restaureren van de voormalige suikerfabriek en bijbehorende bouwwerken, Humcoven 1 en 2, 6235 NE Ulestraten (ontvangen 4 september 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van diverse asbest elementen, Processieweg 23, 6243 BB Geulle (ontvangen 25 augustus 2020).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het realiseren van een vrijstaande woning in het project Gen Eijcke (kavel E 10) op het adres Europastraat ongenummerd te Ulestraten.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van diverse webshops (legalisatie), Genzon 17, 6235 AA Ulestraten (verzonden 9 september 2020);
 • het realiseren van een erfafscheiding, Herkenberg 16, 6231 LK Meerssen (verzonden 11 september 2020);
 • het uitbreiden van de woning, Volderstraat 95, 6231 LB Meerssen (verzonden 11 september 2020);
 • het bouwen van een carport, Papenweg 42, 6241 BV Bunde (verzonden 14 september 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Buitenbehandeling stellen aanvraag om omgevingsvergunningen

Aanvraag om omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld:

 • het uitbreiden van de woning, Burgemeester L'Ortijestraat 5, 6231 HC Meerssen (verzonden 9 september 2020);
 • het kappen van 20 coniferen en plaatsen van een nieuwe schutting met begroeiing, Pastoor Jacobus Wijersstraat 15, 6231 JJ Meerssen (verzonden 9 september 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

--------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 16 september 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen