Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 37 - 13 september 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 37 - 13 september 2017

Gepubliceerd op: 12 september 2017 10:25

Gemeentepagina: week 37
Datum: woensdag 13 september 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Agenda Raadsadviesvergadering 14 september

Op donderdag 14 september 2017 vindt er een gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

De raadsadviesvergadering van woensdag 13 september 2017 komt te vervallen!

Raadsadviesvergadering
De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 28 september 2017. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 14 september 2017

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting gecombineerde raadsadviesvergadering 28-06-2017
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Jaarverslag Leerplicht en RMC schooljaar 2015-2016
 • Presentatie evaluatie gladheidsbestrijding
 • Concept-raadsvoorstel Omgevingsvergunning van G.M.J. Arts voor het vestigen van een distilleerderij aan de Schonen Steynweg nummer 4 van Arts, G.M.J.
 • Concept-raadsvoorstel LEADER-project voor plattelandsontwikkeling in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg
 • Concept-raadsvoorstel afronding fase 1 door Streetwise inzake het project revitalisering van de kernen en het opstarten van fase 2 en 3 door Streetwise
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, moet u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Toekomst Meerssen - denkt u mee
U kunt t/m 25 september de inwonersenquête invullen!

Hoe toekomstbestendig is Meerssen?
Denkt u met ons mee?

In de gemeente Meerssen is het fijn wonen. Daar vinden we alles wat we nodig hebben en hebben we oog voor elkaar. Zou dat over 10 tot 15 jaar nog zo zijn? Kan de gemeente haar taken goed blijven uitvoeren tegen redelijke kosten? Kunnen we nieuwe maatschappelijke taken aan? De gemeenteraad zoekt naar antwoorden op deze vragen. Alle inwoners mogen hierover meedenken. Doet u ook mee?

Wat gaan we onderzoeken?
Steeds meer gemeenten denken na over herindeling of samenwerking. Om daarover een standpunt te kunnen innemen, wil de gemeenteraad eerst nagaan of het bestuur en de ambtelijke organisatie financieel en organisatorisch gezond genoeg zijn om nog 10 tot 15 jaar zelfstandig door te gaan. We gaan daarom op zoek naar de sterktes en zwaktes, de kansen en bedreigingen voor Meerssen.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Berenschot. Dit doet Berenschot in opdracht van de'Begeleidingsgroep toekomst gemeente Meerssen' die bestaat uit vertegenwoordigers van alle partijen die in de raad zitting hebben, met de burgemeester als adviseur. Berenschot verzamelt harde feiten en statistische gegevens. Het bureau houdt interviews met betrokkenen en een enquête onder alle inwoners. Kijk voor meer informatie over het onderzoek en antwoorden op veel gestelde vragen op www.meerssen.nl.

Hoe kunt u meedoen?
Wij horen graag hoe u over de toekomst van Meerssen denkt. We willen weten hoe u op lange termijn de rol van de gemeente ziet en met welke voorzieningen u geholpen bent. Daarom nodigen we u van harte uit om de (digitale) vragenlijst in te vullen. Dit neemt hooguit vijf minuten in beslag. Meedoen kan nog tot en met maandag 25 september 2017. U kunt de inwonersenquête over de toekomst van de gemeente Meerssen invullen via www.meerssen.nl.

Heeft u geen internet? Dan kunt u een papieren exemplaar van de enquête invullen bij ons Klant Contact Centrum (Markt 50, Meerssen).

Wat gebeurt er met uw antwoorden?
Elke mening telt. Berenschot verwerkt alle antwoorden en suggesties tot een voorlopig rapport. De verwachting is dat dit in november klaar is. Half december stelt de Begeleidingsgroep het eindrapport vast. Dat helpt de gemeenteraad vervolgens om te bepalen hoe de toekomst van Meerssen er uitziet en hoe we die toekomst vorm kunnen geven.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

---

Water in balans
Schouw knelpunten wateroverlast gemeente Meerssen

In de aanpak tegen de wateroverlast in de gemeente Meerssen heeft er op 27 juni 2017 een inwonersbijeenkomst plaatsgevonden in gemeenschapshuis de Stip, georganiseerd door Waterschap Limburg en de gemeente Meerssen. U heeft toen met ons meegedacht over mogelijke maatregelen om wateroverlast (en verdroging) in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. In de tussentijd heeft het waterschap alle aangedragen maatregelen op een rij gezet en nader bekeken en doorgerekend.

Schouw
Nu is het tijd voor de volgende stap: een schouw. Hierbij bekijken we samen met alle betrokkenen en geïnteresseerden ter plaatse de knelpuntgebieden. De schouw vindt plaats op vrijdag 29 september aanstaande vanaf 13.30 uur.

Wilt u meelopen?
Stuur dan vóór vrijdag 22 september een e-mail naar  b.kariemie@waterschaplimburg.nl. Meer informatie is te vinden op www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans

---

Vraag tijdig activiteitensubsidie aan!

Organiseert u in de periode van 1 januari t/m 30 juni 2018 een activiteit:

 • die een éénmalig of experimenteel karakter draagt,
 • die een sociale meerwaarde heeft voor de lokale samenleving en kwetsbare burgers in het bijzonder en
 • ontvangt u géén basissubsidie (waarderingssubsdie en/of stimuleringssubsidie)?

Dan kunt u een activiteitensubsidie bij gemeente Meerssen aanvragen!

U kunt een activiteitensubsidieaanvraag indienen tot uiterlijk 1 oktober 2017.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en voorwaarden op www.meerssen.nl (Regelen & Aanvragen -> Subsidies) of bel met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het kappen van een paardenkastanje (noodkap), Kasennerweg 1, 6241 NL Bunde (ontvangen 30 augustus 2017);
 • het kappen van populieren, Kleivelderweg ongenummerd te Geulle (ontvangen 31 augustus 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Kasteelstraat 50, 6235 BR Ulestraten (ontvangen 22 augustus 2017).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het bouwen van twee stallen (legaliseren), Lange Raarberg ongenummerd (sectie L, nummer 253) (verzonden 5 september 2017);
 • het plaatsen van een dakkapel (legaliseren), Weert 69, 6231 RE Meerssen (verzonden 6 september 2017);
 • het plaatsen van een paardenstal (legaliseren), Lange Raarberg ongenummerd (sectie L. nummer 237) (verzonden 7 september 2017);
 • het kappen van een paardenkastanje (noodkap), Kasennerweg 1, 6241 NL Bunde (verzonden 8 september 2017);
 • het vergroten van de woning, Roggeveldstraat 15, 6241CV Bunde (verzonden 8 september 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een verleende omgevingsvergunning voor noodkap is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar

U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 13 september 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen