Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 37 - 12 september 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 37 - 12 september 2018

Gepubliceerd op: 11 september 2018 13:05

Gemeentepagina: week 37
Datum: woensdag 12 september 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Dakpanschade door landende Boeing 777

In mei en augustus is in onze gemeente Vortex-schade ontstaan. Vortex is wervelwind die in de omgeving van een luchthaven wordt veroorzaakt door stijgende en dalende vliegtuigen. Bij Vortex-schade aan woningen gaat het vooral om losgeraakte dakpannen of glasschade.

Tekst en uitleg
Het gemeentebestuur heeft de directeur van de luchthaven om tekst en uitleg gevraagd. De directeur heeft laten weten dat in dergelijke gevallen onafhankelijke rapporteurs de situatie ter plekke opnemen en dat de schade inmiddels is hersteld.

Maatregelen
Het college van B&W zal de Inspectie Leefomgeving en Transport (ministerie Infrastructuur en Waterstaat) vragen maatregelen te nemen ter voorkoming van dit soort incidenten. De directie van MAA heeft het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum gevraagd nader onderzoek te doen naar de oorzaak van de opgewekte wervelingen.

Waar kunt u terecht met meldingen

Vortex-schade
Maastricht Aachen Airport, tel. 043-3589999 -> kies optie 3 (havendienst)

Geluidsoverlast
Klachten Informatie Centrum Luchtverkeer, tel. 043-3652020 / www.kicl.nl

Kijk voor meer informatie op www.maa.nl/omwonenden

---

Slijpwerkzaamheden aan het spoor Maastricht-Sittard

In september verricht BAM Rail slijpwerkzaamheden aan het spoor tussen Maastricht en Sittard. De werkzaamheden vinden op het traject Sittard-Maastricht plaats in de nacht van zaterdag 15 september op zondag 16 september 2018 van 01.15-5.10 uur. Op het traject Maastricht-Sittard vinden de slijpwerkzaamheden plaats in de nacht van zondag 16 september op maandag 17 september 2018 van 01.15 -5.10 uur.

Informatie
Voor informatie of klachten over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Prorail, afd. publiekscontacten, op telefoonnummer 0900-7767245 (20 cent per minuut). Website: http://www.prorail.nl/onderhoud

---

Informatiebijeenkomst voor inwoners over de financiën van de gemeente

Regelmatig ontvangt het gemeentebestuur signalen van inwoners over de financiën van de gemeente Meerssen, bijvoorbeeld over de financiële reserves, de leningen die de gemeente heeft uitstaan, de hoogte van de OZB en degelijke. Blijkbaar is daarover de nodige onduidelijkheid en dat leidt tot vragen, kanttekeningen en aannames van inwoners, al dan niet terecht.

Informatiebijeenkomst woensdag 19 september
Het college van B&W vindt transparantie en goede informatievoorziening aan burgers belangrijk. In dat kader wordt er een infobijeenkomst over de gemeentelijke financiën georganiseerd voor geïnteresseerde inwoners. Deze bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 19 september in de kantine van het bestuurscentrum (Markt 50 in Meerssen). De bijeenkomst begint om 19.00 uur (tot ca. 20.30 uur).

Presentatie wethouder en beleidsmedewerkers
Wethouder financiën Jan Gulikers en de beleidsmedewerkers financiën verzorgen een presentatie, waarbij o.a. de volgende onderwerpen aan de orde komen: Hoe komt de begroting van de gemeente tot stand? Hoe is deze begroting opgebouwd? Inkomsten en uitgaven van de gemeente, Onroerend zaakbelasting (OZB), gemeentelijke financiële reserves en voorzieningen en geldleningen die de gemeente verstrekt. Tijdens en na afloop van de presentatie is er uiteraard gelegenheid om vragen te stellen, kanttekeningen te plaatsen en/of suggesties naar voren te brengen.

Graag vóór 17 september aanmelden
Wilt u naar deze bijeenkomst komen? Meld u dan even aan. Liefst vóór maandag 17 september, zodat we vooraf weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Aanmelden kan via communicatie@meerssen.nl onder vermelding van 'financiën 19 september'.

U bent van harte welkom!

---

Gemeente Meerssen geeft géén papieren gemeentegids meer uit

In december 2016 is de allerlaatste papieren gemeentegids van de gemeente Meerssen verschenen. De gemeentegids is – net als andere papieren naslagwerken – steeds meer een verouderd communicatiemiddel in deze tijden van digitalisering. Daarom is begin 2017 besloten te stoppen met het uitgeven ervan. Bovendien is de informatie uit de gemeentegids bij verschijning vaak al verouderd. Het gros is beschikbaar op internet via bijvoorbeeld zoekmachines.

LET OP! Commerciële bedrijven brengen eigen gidsen uit
Er zijn commerciële bedrijven die soortgelijke gidsen uitgeven. Zij kunnen ondernemers, verenigingen en instellingen benaderen voor (betaalde) advertenties of controle van gegevens.

Let altijd goed op of aan controle, aanpassen en opname van gegevens kosten verbonden zijn! Deze bedrijven werken dus NIET samen met de gemeente Meerssen. De gemeente kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van gegevens in deze gidsen.

---

Onderhoudswerkzaamheden Ulestraten

BLM Wegenbouw BV voert de komende vier weken in opdracht van de gemeente Meerssen onderhoudswerkzaamheden uit in onderstaande straten in Ulestraten:

 • Gouverneur Houbenstraat
 • Kennedystraat
 • Europastraat
 • Burgemeester Visschersstraat
 • Don Boscostraat

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:

 • het herstellen van goten, kolken, trottoirbanden en inritten
 • het vervangen van grote stalen inspectieputdeksels van de hoofdriolering
 • het frezen van de bestaande asfaltverhardingen
 • het aanbrengen van nieuw asfalt
 • (her)bestratingswerkzaamheden
 • het vernieuwen van belijning & markeringen

Overlast
De werkzaamheden kunnen voor enige overlast of vertraging zorgen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Raadsadviesvergaderingen 12 & 13 september

Op woensdag 12 september en donderdag 13 september 2018 vinden raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom! De agenda's kunt u raadplegen op www.meerssen.nl.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het aanbrengen van diverse constructieve voorzieningen en het (her)plaatsen van een drietal kozijnen, Voulwames 2, 6241 NE Bunde (ontvangen 1 september 2018);
 • het uitbreiden van de bestaande horecagelegenheid, Markt 26a, 6231 LS Meerssen (ontvangen 3 september 2018);
 • het aanpassen van de constructie van het dak, Gerbergaplantsoen 34, 6231 KM Meerssen (ontvangen 4 september 2018);
 • het tijdelijk wijzigen van het gebruik (maatschappelijk naar wonen), Gansbaan 44, 6231 LP Meerssen (ontvangen 31 augustus 2018);
 • het tijdelijk wijzigen van het gebruik (maatschappelijk naar wonen), Proost de Beaufortstraat 45 & 45a, 6231EB Meerssen (ontvangen 31 augustus 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het uitbouwen van de keuken, Pastoor Stassenstraat 13, 6243 BW Geulle.
 • het oprichten van een tijdelijke woonvoorziening, Genzon 42, 6235 AB Ulestraten.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het legaliseren van een keerwand, Raar Meerssen (verzonden 31 augustus 2018);
 • het legaliseren van een schapenstal met overkapping en kweekkas, Tussen de Bruggen 1, 6231 CA Meerssen (verzonden 3 september 2018);
 • het vernieuwen van raam en kozijn, Eijkskensweg 12, 6243 AA Geulle (verzonden 4 september 2018);
 • het aanbouwen van een woonkamer en slaapkamer, Weert 69, 6231 RE Meerssen (verzonden 7 september 2018);
 • het legaliseren van een aanbouw, Burgemeester Dohmenstraat 24, 6231 GS Meerssen (verzonden 10 september 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 12 september 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen