Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 36 - 4 september 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 36 - 4 september 2019

Gepubliceerd op: 03 september 2019 12:00

Gemeentepagina: week 36
Datum:
woensdag 4 september 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Resultaten concept-rapport verdiepingsonderzoek Berenschot bekend:
"Een nieuw perspectief voor Meerssen"

Op vrijdag 30 augustus heeft bureau Berenschot het concept-rapport van het verdiepingsonderzoek opgeleverd aan de gemeenteraad van Meerssen. Berenschot heeft onderzocht wat de impact is van de mogelijke invoering van een regieorganisatie in de gemeente Meerssen, met als vaste partner Maastricht. De gemeenteraad van Meerssen heeft Berenschot hiertoe begin 2019 opdracht gegeven. Vervolgens heeft de gemeenteraad van Maastricht besloten deel te nemen aan dit onderzoek.

Op 3 oktober zal de raad van Meerssen een principebesluit hierover nemen. Berenschot adviseert de raad om de ingeslagen weg voort te zetten. En om het college de opdracht te geven onder meer een sociaal plan en een bestuurlijk akkoord met bijpassende dienstverleningsovereenkomst (DVO) uit te werken. Het onderzoek is uitgevoerd met nauwe politieke, bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid van de beide gemeenten.

Gezamenlijk perspectief op succesvolle samenwerking
De gemeenten Meerssen en Maastricht hebben (ieder) de belangrijkste uitgangspunten en (financiële) randvoorwaarden voor de samenwerking geformuleerd. De gemeente Meerssen bepaalt de eigen beleidskeuzes en waaraan de dienstverlening moet voldoen (het 'wat') en Maastricht bepaalt het 'hoe' hiervan. Ook de integrale en warme overdracht van het personeel, de locatie-gebonden dienstverlening, het gebiedsgericht werken en de borging van de (financiële) controlerol zijn randvoorwaarden van Meerssen. Om te komen tot een gezamenlijk perspectief voor de verdere invulling van de samenwerking, hebben Meerssen en Maastricht ook gesproken met gemeenten in Nederland die ervaring hebben met een regieorganisatie (Losser-Enschede, Groningen-Ten Boer, Haarlem-Zandvoort en Albrandswaard-BAR-organisatie).

Invulling van het samenwerkingsmodel
In het concept-rapport van het verdiepingsonderzoek geeft Berenschot verder invulling aan de regieorganisatie met centrumgemeenteconstructie. Het uitgangspunt is het behoud van bestuurlijke zelfstandigheid van de gemeente Meerssen. De raad en het college van Meerssen staan in contact met de gemeenschap en zijn samen verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente. De uitvoering en voorbereiding van het beleid, de dienstverlening en de bedrijfsvoering worden (in tegenstelling tot de huidige situatie) ondergebracht bij de gemeente Maastricht. In deze constructie neemt de gemeente Meerssen diensten af van de gemeente Maastricht.

Bijna alle ambtenaren gaan over naar de gemeente Maastricht. Daar gaan ze werken in een organisatie die twee gemeenten en twee besturen dient. Enkele functionarissen blijven op de loonlijst van Meerssen staan, omdat de wet dat voorschrijft (griffier en gemeentesecretaris) of omdat de bestuurlijke zelfstandigheid dit verlangt (zoals de functies die de vervanging van de griffier en secretaris betreffen, en het managen van het contract met Maastricht).

Bestuurlijke zelfstandigheid krijgt kleur in 'Team Meerssen'
De nieuwe organisatievorm moet de bestuurlijke zelfstandigheid van Meerssen kunnen ondersteunen. De oplossing is gevonden in het vormen van 'Team Meerssen'. In dit team worden - naast de functionarissen die op de loonlijst van Meerssen blijven staan – ook het bestuurssecretariaat, het locatiemanagement en de gebieds- en beleidsregisseurs ondergebracht. Het team staat in directe verbinding met de gemeenschap van Meerssen (via een gebiedsgerichte aanpak), en ondersteunt en adviseert het college op strategisch niveau.

Veranderingen voor gemeenschap en medewerkers
Berenschot stelt in het onderzoek dat voor de gemeenschap de dienstverlening in principe op dezelfde wijze blijft verlopen als nu het geval is. De publieke dienstverlening (zoals het verstrekken van paspoort en rijbewijs) blijft aanwezig in Meerssen. Dankzij de gebiedsgerichte aanpak (gebiedsregisseurs Team Meerssen) heeft de gemeenschap heldere aanspreekpunten binnen de ambtelijke organisatie. De verwachting is dat de kwaliteit en zakelijkheid van de dienstverlening toeneemt (meer specialistische kennis aanwezig, grotere groep ambtenaren en dus minder kwetsbaar). Afhankelijk van de te maken afspraken tussen Meerssen en Maastricht kunnen (ten opzichte van nu) accentverschillen optreden in de dienstverlening (bijvoorbeeld de openingstijden en de tarieven).

Voor de meeste medewerkers van Meerssen betekent de nieuwe organisatievorm een verandering van werkplek. Het in dienst zijn bij een omvangrijkere ambtelijke organisatie leidt tot een specialistischer takenpakket en (samen)werken in grotere teams.

Financiële consequenties
Berenschot heeft de eenmalige frictiekosten en structurele exploitatiekosten globaal in beeld gebracht. De te verwachten frictiekosten zijn gericht op huisvesting, ICT, personeel, inpassing en projectorganisatie. Een reële bandbreedte van de frictiekosten ligt volgens Berenschot tussen circa 2,1 en 4,6 miljoen euro. De exploitatiekosten geven zicht op de kosten die de gemeente Meerssen jaarlijks betaalt aan Maastricht voor de ambtelijke ondersteuning. Op basis van verdere invulling en afspraken in een dienstverleningsovereenkomst (DVO) zou het structurele effect zowel kunnen leiden tot minder kosten (€ - 216.352,00) als tot meer kosten (€ 700.806,00).

Reactie van stuurgroep
Een stuurgroep bestaande uit een afgevaardigde van elke fractie van Meerssen, met de burgemeester als adviseur, begeleidt het proces tot aan het besluit van de gemeenteraad. Burgemeester Clermonts: "Met het verdiepingsonderzoek hebben we een onafhankelijk rapport in handen, dat als basis dient voor besluitvorming in de raden van Meerssen en Maastricht. Met het verdiepingsonderzoek van Berenschot zetten we opnieuw een belangrijke stap in het besluitvormingsproces om te komen tot een toekomstbestendig en zelfstandig Meerssen."

Proces van besluitvorming
Op 4 september presenteert Berenschot het concept-rapport van het verdiepingsonderzoek in een openbare gezamenlijke informatiebijeenkomst voor de raden van Meerssen en Maastricht. Deze bijeenkomst vindt plaats in De Stip in Meerssen en start om 19.30 uur, met een inloop vanaf 19.00 uur. Op 17 september is een raadsbijeenkomst in Meerssen waar vragen gesteld kunnen worden. Daarna neemt de gemeenteraad van Meerssen op 3 oktober 2019 op basis van het definitieve rapport een principebesluit over (de invoering van) een regieorganisatie. Na besluitvorming in Meerssen vergadert ook de gemeenteraad van Maastricht over het samenwerkingsvoorstel.

Berenschot adviseert de raden om (bij een positief principebesluit) de colleges de opdracht te geven de gekozen richting verder uit te werken naar onder meer een sociaal plan, een gedetailleerde beschrijving van de overgang van personeel, een definitief financieel arrangement en tot slot een bestuurlijk akkoord met een bijpassende dienstverleningsovereenkomst (DVO). Op basis van deze detailuitwerking is het advies om medio 2020 een definitief go/no go-besluit te nemen.

Eerdere onderzoeken
De gemeente Meerssen wil over haar eigen toekomst kunnen besluiten. Sinds 2017 onderzoekt zij daarom de toekomstbestendigheid van haar bestuur en organisatie. Voorafgaand aan het verdiepingsonderzoek heeft Berenschot een haalbaarheidsonderzoek (opgeleverd in januari 2018) en een verkenningsonderzoek (opgeleverd in september 2018) uitgevoerd.

Subsidie provincie
De kosten van het verdiepingsonderzoek zijn gesubsidieerd door de Provincie Limburg.
De provincie heeft een financiële bijdrage toegezegd van 50% in de kosten. Zij heeft zich niet bemoeid met de inhoud van het onderzoek.

Het concept-rapport (en bijlage) kunt u inzien op www.meerssen.nl (Projecten -> Toekomst Meerssen)

---

Hart voor Meerssen
Project Hart voor Meerssen
Volg nu een cursus reanimatie & AED-gebruik

Iedere week krijgen zo'n 300 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De kans op overleven is het grootst als er binnen zes minuten wordt gestart met reanimatie. Daarom bieden we (herhaling)cursussen Reanimatie & AED-gebruik, zodat er voldoende vrijwilligers zijn die weten wat ze moeten doen bij een reanimatie en hoe ze een AED moeten bedienen. Binnenkort kunt u weer een cursus volgen. Woont u in gemeente Meerssen en meldt u zich na de cursus direct aan als burgerhulpverlener bij HartslagNu? Dan volgt u de cursus gratis!

Volg de training!
Als inwoner van de gemeente Meerssen krijgt u weer de mogelijkheid om een cursus reanimatie en AED-gebruik te volgen. De cursus wordt verzorgd door Hartveilig uit Valkenburg a/d Geul. Tijdens de cursus komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Veiligheid bij benaderen slachtoffer, snelle diagnosestelling;
 • Snel en accuraat hulp inroepen van 112 en andere hulpverleners (AED);
 • Het op de juiste wijze toepassen van hartmassage en mond-op-mondbeademing, zowel met als zonder hulpmiddelen;
 • Snel en veilig aansluiten van de AED.

De cursus is toegankelijk voor beginners en voor gevorderden. De gevorderden krijgen tijdens de training indien gewenst verdiepingsstof.

Wanneer & waar?
De cursussen vinden plaats op de volgende dagen, tijdstippen en locaties:

Maandag 23 september 2019 van 19.00-22.00 uur in Ulestraten
Gemeenschapshuis D'n Huppel, Dorpstraat 1, 6235 AC Ulestraten

Maandag 28 oktober 2019 van 19.00-22.00 uur in Meerssen-West
Ontmoetingspunt De Ketel, Pastoor Dom. Hexstraat 70, 6231 HG Meerssen

Maandag 18 november 2019 van 19.00-22.00 uur in Geulle
Gemeenschapshuis De Kollekamp, Heerenstraat 77,  6237 NC Geulle

Aanmelden
Aanmelden kan via www.hartveilig.nl/cursus-data-reanimatie-en-aed-bediener/. Mocht dit niet lukken dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden bij Hartveilig via tel. 043-6010212.

Wacht niet te lang met inschrijven, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

Reanimatienetwerk
Na afronding van de cursus ontvangt u een certificaat. Wij gaan er vanuit dat u zich na afronding van de cursus aansluit bij HartslagNu. HartslagNu is het landelijke reanimatie-oproepnetwerk. Vrijwilligers in dit netwerk worden per SMS gealarmeerd om bij een hartstilstand hulp te bieden. Voor dit doel zijn ook in onze gemeente AED's geplaatst.

Kosten
Als u zich na afronding van de cursus direct aansluit bij HartslagNu (of al aangemeld bent bij HartslagNu) volgt u de cursus gratis. Gemeente Meerssen neemt dan de kosten op zich. Wenst u zich niet aan te melden bij HartslagNu dan betaalt u € 30,- voor de cursus. De kosten worden door Hartveilig bij u in rekening gebracht.

Iedereen is welkom!
Mocht u van anderen weten dat zij ook deze cursus willen volgen, dan willen wij u vragen hen hierop te attenderen. Als gevolg van de AVG kunnen wij bestaande vrijwilligers geen persoonlijk bericht sturen.

Vragen?
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Hartveilig via tel. 043-6010212 of kijk op www.hartveilig.nl

Heb Hart voor Meerssen. Doe mee!

---

Meedenken over sport bewegen cultuur
Denk op mee over sport, bewegen en cultuur
Samen op weg naar een fit Meerssen

Op woensdag 18 september is er in gemeenschapshuis De Koel in Rothem van 13.00-15.30 uur een bijeenkomst voor alle maatschappelijke partners en verenigingen in de gemeente Meerssen over hoe we in de toekomst samen zorgen voor een fit Meerssen.

Waarom een bijeenkomst?
Een fit Meerssen betekent een gemeente waar mensen voldoende bewegen. Waar ze zich prettig en gezond voelen. Daarom neemt de gemeente deel aan de Brede Regeling Combinatiefunctie. Een combinatiefunctionaris maakt de verbinding tussen bijvoorbeeld sport en onderwijs. Het doel van de Brede Regeling Combinatiefunctie is een leven lang bewegen voor iedereen mogelijk maken. De gemeente Meerssen heeft al enkele combinatiefunctionarissen, zoals de JOGG-regisseur en de straatcoach.

Daarnaast is in 2018 het Nationaal Sportakkoord vastgesteld. De ambitie is om mensen meer en beter te laten bewegen. Ook hier staat de gemeente Meerssen volledig achter. Samen met haar partners wil de gemeente de inzet van de combinatiefuncties evalueren. We kijken daarbij meteen naar de toekomstige invulling van deze functies. En we bespreken hoe we de ambities van het Nationaal Sportakkoord gaan vertalen naar Meerssen.

Programma
Tijdens de bijeenkomst op 18 september vertellen we wat de Regeling Combinatiefuncties betekent en welke kansen en mogelijkheden dit biedt. Als inspiratie tonen we succesvolle voorbeelden van andere gemeenten. Vervolgens gaan we samen aan de slag om de huidige inzet te evalueren en mogelijkheden voor de toekomst te ontdekken.

Aanmelden
De bijeenkomst is speciaal voor partners uit onderwijs, kinderopvang, zorg, welzijn, gezondheid, buurt en sportverenigingen. Wilt u er bij zijn? Meld u dan hier aan. Vragen over de bijeenkomst? Neem contact op met Elvera Weusten (Buro Negen) via 06 51574164 of elvera@negen.nl

Bureau Negen ondersteunt de gemeente bij de planontwikkeling over de inzet van de Brede Regeling Combinatiefuncties.

---

Agenda's Raadsadviesvergaderingen

Op woensdag 11 september en donderdag 12 september vinden raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Raadsadviesvergadering
De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 26 september 2019. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 11 september 2019

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering van 13 juni en 19 juni 2019
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Aangaan Centrumregeling Verwerving Wmo-ondersteuning en Beschermd Wonen Maastricht-Heuvelland 2019
 • Concept-raadsvoorstel Stimulering lokale economie
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 12 september 2019

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering van 13 juni en 19 juni 2019
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Beleidsregel tijdelijke versoepeling Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
 • Concept-raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Cazenderstraat 3
 • Concept-raadsvoorstel Landschapsbegraafplaats Langs de Gewannen 20 te Ulestraten
 • Concept-raadsvoorstel Nota reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicobeheersing
 • Concept-raadsvoorstel Vaststellen Meer Jaren Onderhoudsplan Buitensportaccommodaties 2019
 • Concept-raadsvoorstel Vaststellen Gebouwen Beheerplan 2019
 • Concept-raadsvoorstel Accommodatiebeleid gemeente Meerssen
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

De achterliggende stukken kunt u inzien via het Raadsinformatiesysteem (RIS) op www.meerssen.nl.

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Vraag vóór 1 oktober Activiteitensubsidie aan

Organiseert u een activiteit die een éénmalig of experimenteel karakter draagt, die een sociale meerwaarde heeft voor de lokale samenleving en kwetsbare burgers in het bijzonder? Bent u op zoek naar een financiële bijdrage? Vraag dan voor 1 oktober 2019 een activiteitensubsidie aan.

Meer informatie

---

Bevrijding 75 jaar
75 jaar Bevrijding

Vrijdag 13 september, 20.30 uur:
Voorstelling 'In het zicht van de Vrijheid '

Muzikaal drama op de binnenplaats van Huize Vliek in Ulestraten.

Vlak voor de bevrijding werden twee Zuid-Limburgse verzetsstrijders op de Wijngaardsberg nabij Ulestraten opgepakt door Duitse soldaten. Ze werden naar Valkenburg gebracht, waar ze na een schijnproces ter dood werden veroordeeld en vervolgens doodgeschoten op de Cauberg. Nog steeds herinnert een gedenkteken op de executieplek aan hun tragische dood.

Jos Frusch (directeur van Openluchttheater Valkenburg) heeft over dit gebeuren een muzikaal drama geschreven met de titel 'In het zicht van de vrijheid'. De voorstelling wordt op enkele plaatsen in Zuid-Limburg opgevoerd. De cast bestaat o.a. uit Susan Seegers en Pascal Pitti. Regie is in handen van Sybrand van der Werf.

Koop nu uw kaarten!
De uitvoering van dit muzikale drama vindt plaats op de binnenplaats van Huize Vliek in Ulestraten. Entree voor deze bijzondere uitvoering is € 12,50. Tickets zijn te koop bij: Cigo Meerssen, Bloemenhuis de Zonnestraal Meerssen, Senff/Cigo Bunde, Boerenbond Ulestraten, Beum Elektro Rothem en Bakkerij La Estrella Geulle. Koop snel uw kaarten, want op=op!

Wandeling naar de Wijngaardsberg
Voorafgaand aan deze uitvoering is er voor de liefhebbers om 18.30 uur een wandeltocht met gids vanaf Huize Vliek naar de Wijngaardsberg in Ulestraten. Bij boerderij Horsmans wordt op de plek waar de twee verzetsstrijders gearresteerd werden een korte herdenking gehouden. Daarna wordt samen teruggelopen naar Huize Vliek om aansluitend de voorstelling 'In het zicht van de vrijheid' bij te wonen. Deelname is gratis. Aanmelden is wel nodig, want er kunnen maximaal twee groepen van 25 personen mee. U kunt zich aanmelden via: maassen76@home.nl

Meer informatie over alle activiteiten in het kader van 75 jaar Bevrijding:
zie www.meerssen.nl of www.ontdekmeerssen.nl.

---

Bevrijding 75 jaar
75 jaar Bevrijding

Zondag 15 september
Liberty Tour door alle woonkernen

In het kader van 75 jaar Bevrijding trekt op zondag 15 september de Liberty Tour door alle woonkernen van onze gemeente. Dit is een karavaan van ca. 100 legervoertuigen uit de periode van de Tweede Wereldoorlog. Ook rijden ca. 10 Amerikaanse veteranen mee, die de bevrijding meemaakten. In elke kern wordt even gestopt om enkele artiesten te laten optreden. Zij zingen liedjes uit de dagen van de bevrijding.

Route van de Liberty Tour

10.00 uur Binnenkomst Rothem
Binnenkomst gemeente Meerssen via Meerssenerweg, rotonde Wittehoek en Klinkenberg.

10.10 uur Stopplaats Rothem: Jo Cabo
De Liberty Tour stopt bij Jo Cabo (Tussen de bruggen). Hier treden artiesten op.

10.20 uur Vertrek naar Meerssen
De eerste 65 voertuigen rijden dan al langzaam door naar Meerssen. De rest volgt daarna. De  route is als volgt: via de Stationstraat, Bunderstraat, Past. N. Creftenstraat,  Past. G. Castrostraat, Past. M. Sterckenstraat, Gasthuisstraat, Beekstraat, Kruisstraat, Markt.

10.40 uur Stopplaats Meerssen: Markt
De Liberty Tour stopt op de Markt. Hier treden de artiesten op.

10.50 uur Vertrek naar Ulestraten
Vanaf de Markt is de route: Kruisstraat, Kuileneindestraat,  Op de Beukel, Humcoverstraat, Humcoven, Sint Catharinastraat en Dorpstraat.

11.10 uur Stopplaats Ulestraten: Dorpstraat voor de Dorpskroon
De Liberty tour stopt op de Dorpstraat voor de Dorpskroon. Hier treden de artiesten op.

11.20 uur Vertrek naar Bunde
Vanaf de Dorpstraat is de route: Sint Catherinastraat,  Past. Halmansstraat, Burg. Visschersstraat, Beekerweg, Nieuwe Vliekerweg, Kruisberg, Tunnelweg (langs brandweerkazerne), Bunderstraat, Oude Rijksweg, Fregatweg, Weerterstraat, Meerssenhovenweg, Maastrichterweg, Sportlaan, Meidoornlaan, Kersenlaan, Schoollaan, Pastoorslaan.

11.50 uur Stopplaats Bunde: Binnenplein / parkeerplaats Wilgenhof
De Liberty tour stopt op de parkeerplaats van de Wilgenhof. Hier treden de  artiesten op.

12.00 uur Vertrek naar Geulle
Vanaf de Wilgenhof is de route: Pastoorslaan,  Meidoornlaan, Sportlaan, Papenweg, Pletsstraat, Pasweg, Brommelen, Westbroek, Andreas Sauerlaan, Hulserstraat, Marktplein.

12.15 uur  Stopplaats Geulle: Marktplein
De Liberty tour stopt op het Marktplein. Hier treden de artiesten op.

12.25 uur Vertrek naar Beek
Vanaf het Marktplein Geulle is de route: Hulserstraat,  Processieweg, Broekhoven, Slingerberg, Hussenbergstraat, Cruisboomveld en dan richting Beek.

Vlaggen uithangen
Om deze Liberty Tour in het kader van de viering van 75 jaar Bevrijding extra feestelijk te maken, vragen wij bewoners langs de route om allemaal de vlag uit te hangen.

Niet parkeren op stopplaatsen en langs de route
Wij verzoeken u geen auto's te parkeren op de diverse stopplaatsen van de Liberty Tour. Bewoners langs de route worden gevraagd hun auto op de oprit te parkeren (of elders), zodat de straten vrij zijn van geparkeerde auto's.

Meer informatie over alle activiteiten in het kader van 75 jaar Bevrijding:
zie www.meerssen.nl of www.ontdekmeerssen.nl.

---

Bevrijding 75 jaar
Activiteiten 75 jaar Bevrijding

In de Geulbode van 28 augustus stond een speciale pagina met informatie over de activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding. Onderstaande activiteiten stonden daar nog niet op.

Dinsdag 24 september
Herdenkingsceremonie in Rothem
Aanvang: 11.30 uur - Locatie: bij kruisbeeld Kruisdonk

In september 1944 was Rothem al bevrijd. Dit werd gevierd met het eten van spek en ei op de binnenplaats van de boerderij Tussen de Bruggen 82. Tijdens de festiviteiten reed plotseling een Amerikaanse jeep uitgerust met mortiergeschut de binnenplaats op. De jeep voerde een beschieting uit op Villa Schoonzicht (bij rotonde Volderstraat Meerssen) waar Duitsers gelegerd waren. De Duitsers schoten ca. 20 granaten terug. Deze kwamen terecht in de Kuilenstraat (Smeets naaiatelier), bij de familie Boesten aan de Ambyerweg en bij boerderij Limpens (Kruisdonk). Bij deze beschieting werden 12 mensen gedood. De meeste van de slachtoffers waren op 12 september 1944 bij boerderij van Slangen aan de Kruisdonk melk aan het halen voor hun gezinnen toen ze door het Duitse granaatvuur werden getroffen Ter nagedachtenis aan de slachtoffers is een kruisbeeld opgericht. Een groep militaire veteranen heeft dit kruisbeeld geadopteerd en organiseert deze herdenking.

Zondag 29 september, 15.00 uur:
Lezing over holocaust, Joodse kinderen in WOII
In de synagoge Meerssen geeft Herman van Rens een lezing over de Holocaust, Joodse kinderen in WOII.

Zondag 6 oktober, 15.00 uur:
Lezing over thema Oorlog vanuit kinderperspectief
In de Synagoge Meerssen geeft Jack Aldewereld een lezing over het thema Oorlog vanuit kinderperspectief.

Meer informatie over alle activiteiten in het kader van 75 jaar Bevrijding:
zie www.meerssen.nl of www.ontdekmeerssen.nl.

------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Verkeersbesluiten

Laadpaal parkeerplaats 't Bergske Meerssen
Betreft: verkeersbesluit voor het aanwijzen van een of meerdere parkeerplaatsen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische personenauto's met gebruik van de laadpaal op parkeerplaats ´t Bergske in Meerssen.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: door middel van het plaatsen van bord E4/BW101 (e-oplaadpunt elektrische voertuigen), restricties op te leggen in het gebruik van twee parkeerplaatsen op de parkeerplaats ´t Bergske in Meerssen.

Realisatie voetgangersoversteekplaats bij Hulserstraat 4 Geulle
Betreft: 
Realisatie voetgangersoversteekplaats  (VOP) ter hoogte van Hulserstraat 4 in Geulle.
Maatregelen die daartoe getroffen worden:  door middel van het plaatsen van markering en bord L02 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, een voetgangersoversteekplaats realiseren  (zoals aangegeven op bijgevoegde tekening) op de Hulserstraat ter hoogte van huisnummer 4 in Geulle

Beroep mogelijk.
Opmerking: deze verkeersbesluiten zijn officieel bekendgemaakt in de Staatscourant (www.staatscourant.nl). Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Moorveldsberg 78, 6243 CW Geulle (ontvangen 14 augustus 2019).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het vervangen van handelsreclame, Sint Rochusstraat 37, 6241 CD Bunde (verzonden 26 augustus 2019);
 • het kappen van twee bomen langs de Geul, Maastrichterlaan ongenummerd Bunde (verzonden 28 augustus 2019);
 • het bouwen van een geluidscherm en het aanleggen van een toegangsweg, Weert 93, 6241 GS Bunde (verzonden 29 augustus 2019);
 • het realiseren van een nieuwe woning, Prinses Christinalaan 8, 6241 EP Bunde (verzonden 11 juli 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 4 september 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen