Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 34 - 24 augustus 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 34 - 24 augustus 2016

Gepubliceerd op: 24 augustus 2016 10:10

Weeknummer: 34
Datum: woensdag 24 augustus 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Openbare raadsadviesvergaderingen op woensdag 24 en donderdag 25 augustus 2016

Op woensdag 24 en donderdag 25 augustus kunt u raadsadviesvergaderingen bijwonen. Aanvang: 19.00 uur in de bedrijfskantine van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Beide raadsadviesvergaderingen vinden onder meer plaats ter voorbereiding van de openbare raadsvergadering op donderdag 8 september 2016. Belangstellenden kunnen de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune.

Tijdens raadsadviesvergaderingen wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Ook worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Raadsadviesvergadering woensdag 24 augustus 2016

Agendapunten:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststelling verslag RAV I van 22-06-2016
 3. Spreekrecht (obv aanmelding)
 4. Presentatie 'Resultaten wonen en zorg vervolgonderzoek'
 5. Concept-Raadsvoorstel 16-Presidium-05 - Benoeming nieuwe leden intergemeentelijke Rekenkamercommissie en vaststelling nieuwe Verordening
 6. Concept-Raadsvoorstel 16-Burgemeester-12 - Vaststelling verordening intergemeentelijke adviescommissie behandeling bezwaarschriften 2016
 7. Overzichten toezeggingen en moties/amendementen
 8. Algemene rondvraag


Raadsadviesvergadering donderdag 25 augustus 2016

Agendapunten:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststelling verslag RAV II van 23-06-2016
 3. Spreekrecht (op basis van aanmelding)
 4. Concept-Raadsvoorstel 16-Houben-12 - Vaststelling Regionale Structuurvisie Wonen ZL van gemeente Meerssen
 5. Concept-Raadsvoorstel 16-Houben-13 - Verlening instemming Oost-tracé realisering snelfietsroute
 6. Concept-Raadsvoorstel 16-Cortenraede-06 - Beleidsnotitie Toerisme gemeente Meerssen 2016-2019 'Meerssen laten ontdekken'
 7. Overzichten toezeggingen en moties/amendementen
 8. Algemene rondvraag

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk een uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Plv. Raadsgriffier Yarka Dreessen, tel. 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.

***

Aanleg recreatief fietspad Voulwames - Geulle aan de Maas

Op maandag 5 september start de aanleg van een nieuw fietspad tussen Voulwames en de Groenstraat in Geulle aan de Maas. De werkzaamheden duren tot het einde van de maand. Verkeersmaatregelen zijn niet nodig.

Recreatievisie Grensmaasgemeenten

Het gaat om een betonnen fietspad met een lengte van één kilometer, dat onderdeel uitmaakt van de fietsroutes in het kader van de Recreatievisie van de Grensmaasgemeenten. Het pad wordt aangelegd aan de westzijde van de Weg van Bunde naar Geulle langs het Julianakanaal. Initiatief Klankbordgroep Geulle aan de Maas/Voulwames Het nieuwe fietspad vloeit voort uit een initiatief van de Klankbordgroep Geulle aan de Maas/Voulwames. Leden van de klankbordgroep zijn aan de slag gegaan met inrichtingsvoorstellen en de recreatieve ontsluiting van het natuurgebied bij Geulle aan de Maas.

Consortium Grensmaas ondersteunt dit initiatief van harte en zorgt voor aanleg van het fietspad.

***

Nieuws in het kort

Huldiging Maaike Head 
De gemeente Meerssen en haar inwoners zijn trots op Olympisch Kampioene roeister Maaike Head uit Meerssen. Zij won op vrijdag 12 augustus samen met Ilse Paulis een gouden medaille op de lichte dubbeltwee. Dinsdag worden de medaillewinnaars in Den Haag gehuldigd door de Koning. Informatie over de huldiging van Maaike in Meerssen volgt zo spoedig mogelijk.

Ontdek Romeins Meerssen 
In het Erfgoedhuis van Meerssen kunt u Romeins Meerssen ontdekken. Tijdens de doorlopende expositie (gratis toegang) is een Romeinse keuken ingericht. Voor iedere bezoeker zijn gratis Romeinse recepten verkrijgbaar. Dit en nog veel meer is er tot 1 maart 2017 te zien en te beleven in het Erfgoedhuis.

Enquête hondenoverlast 
Om te kunnen beoordelen of de overlast van honden - door met name hondenpoep - in de afgelopen drie jaar is verminderd, heeft de gemeente Meerssen een online enquête Hondenoverlast opengesteld op www.meerssen.nl. Geen internet en toch meedoen? Neem contact op met team Communicatie (via het KCC tel. 14 043).

Betalen zonder pincode
Parkeerders hoeven voortaan bij betaling met hun pinpas in Meerssen-Centrum geen pincode meer in te voeren. Stop uw pinpas zoals gebruikelijk in de betaalsleuf. Het bedrag wordt automatisch afgeschreven. Gebruikt u een bepaalde buitenlandse betaalpas, of komt de e parkeertransactie uit boven 50 euro? Dan wordt u wel gevraagd om uw pincode in te voeren.

Duurzaam Meerssen Dag 
Op zaterdag 8 oktober organiseert Stichting Duurzaam meerssen de Duurzaam Meerssen Dag in Gemeenschapshuis De Stip (13.00-17.00 uur). Meedoen? Kijk voor informatie op www.meerssen.nl of neem contact op met Wim Derks. E-mail: wimelsderks@hotmail.com. Telefoon 043-3643740.

Meer informatie
Uitgebreide informatie treft u aan op deze website. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen

Verstrekkingsbeperking (geheimhouding) persoonsgegevens

In de Basisregistratie Personen (BRP: de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woont. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan overheidsinstanties en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt. U kunt het verstrekken van gegevens aan deze instanties niet voorkomen, omdat dat wettelijk is bepaald.

Wanneer is een verzoek om geheimhouding wel mogelijk?
In enkele gevallen kunnen zogenaamde 'derden' vragen om de over u beschikbare gegevens in de basisregistratie aan hen te verstrekken. Het gaat dan om bijvoorbeeld een advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen, de stichting interkerkelijke ledenadministratie (die voor in beginsel alle kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt voor de bijhouding van de ledenadministratie van die kerken) en niet-commerciële instellingen. Voor deze verstrekkingen kunt u om geheimhouding van uw gegevens verzoeken.

Aan commerciële organisaties of particulieren wordt vanwege de privacybescherming sowieso geen informatie verstrekt uit de BRP (dus ook zonder aanvraag geheimhouding).

Hoe kunt u een verzoek om geheimhouding indienen?
U kunt het verzoek om geheimhouding schriftelijk indienen bij de gemeente met het formulier 'Verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens'. U kunt dit formulier vinden op www.meerssen.nl. Het formulier is tevens verkrijgbaar bij de gemeente. Bel hiervoor het algemene telefoonnummer 14 043, of kom langs bij de balie Burgerzaken. Als de gemeente uw verzoek heeft verwerkt, ontvangt u daarvan een bevestiging.

Gegevensverstrekking blijft mogelijk
Ook na verwerking van uw verzoek om geheimhouding blijft verstrekking van uw persoonsgegevens mogelijk. Als een derde in dat geval om uw gegevens verzoekt, dient de gemeente een wettelijke procedure te volgen waarbij u uw zienswijze over het verzoek kunt kenbaar maken. Hierdoor kan de gemeente een afgewogen beslissing nemen over het wel of niet verstrekken van uw gegevens.

Weten aan wie uw gegevens zijn verstrekt?
Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar gegevens over u zijn verstrekt uit de basisregistratie? U kunt daarvan schriftelijk een overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u het overzicht kosteloos thuisgestuurd.

Juistheid van uw gegevens van groot belang
Het is van groot belang dat uw gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. Twijfelt u aan de juistheid? Neem dan contact op met de afdeling Samenleving van uw gemeente. Over uw rechten en verplichtingen in het kader van de basisregistratie is een folder verkrijgbaar bij de gemeente.

Vragen?
Bel ons algemene telefoonnummer 14 043. Of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl.

 

***

Verkeersbesluit

Betreft:

 1. Het voor gemotoriseerd verkeer fysiek afsluiten van de Kersenlaan tussen de Lindenlaan en de Schoollaan
 2. Het instellen van een periodieke geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer in het westelijke deel van de Kersenlaan.
 3. Het instellen van een periodiek stopverbod in het oostelijk deel van de Kersenlaan.
 4. Het plaatsen van het aanduidingsbord "Kiss & Ride zone" in de Schoollaan.

Maatregelen die daartoe getroffen worden:

 • het fysiek afsluiten van het oostelijk deel van de Kersenlaan tussen Lindenlaan en  Schoollaan voor alle gemotoriseerd verkeer;
 • het instellen van een periodieke geslotenverklaring voor de meest westelijke rijbaan van de Kersenlaan voor gemotoriseerd verkeer;
 • te bepalen dat de geslotenverklaring van kracht is op de volgende tijden: maandag tot en met vrijdag tussen:
  08.00-08.45 uur;
  11.45-13.15 uur;
  14.45-15.15 uur.
 • te bepalen dat de geslotenverklaring niet geldt voor bestemmingsverkeer;
 • het instellen van een stopverbod in het oostelijk deel van de Kersenlaan;
  te bepalen dat het stopverbod van kracht is op de volgende tijden: maandag tot en met vrijdag tussen:
  08.00-08.45 uur;
  11.45-13.15 uur;
  14.45-15.15 uur.
 • dit besluit kenbaar te maken door middel van liet plaatsen van bord Cl2 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 met de onderborden met daarop de tekst '8:00-8:4511,11:45-13:15h, 14:45-15:15h ma t/m vr' en 'Uitgezonderd bestemmingsverkeer', een en ander conform het bij dit besluit behorende bebordingsplan;
 • dit besluit kenbaar te maken door middel van liet plaatsen van bord E02 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 met de onderborden met daarop de tekst '8:00-8:4511,11:45-13:15h, 14:45-15:15h ma t/m vr', een en ander conform het bij dit besluit behorende bebordingsplan;
 • bord RW L52 te plaatsen aan westzijde Schoollaan.

Inzage en beroepstermijn: van 25 augustus t/m 5 oktober 2016.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke KCC (tel. 14 043).
Wie kan beroep indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij de Rechtbank Limburg, Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het bouwen van een muur (erfafscheiding), Sint Josephstraat 50, 6231EE Meerssen (ontvangen 12 augustus 2016);
 • het splitsen van de woning in vier wooneenheden (legaliseren), Tussen de Bruggen 25, 6231CA Meerssen (ontvangen 15 augustus 2016);
 • het renoveren van het pand, Geuldalweg 18, 6231CD Meerssen (ontvangen 17 augustus 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het verbouwen van de woning, Kookstraat 17, 6231KB Meerssen (verzonden 16 augustus 2016);
 • het kappen van een naaldboom, Bunderstraat 83, 6231EJ Meerssen (verzonden 17 augustus 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.

Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad'), postbus 90, 6230 AB Meerssen.

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

Dagtekening (datum brief).Naam en adres van degene die bezwaar maakt.De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorzieninging
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 24 augustus 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen