Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 29 - 20 juli 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 29 - 20 juli 2016

Gepubliceerd op: 19 juli 2016 12:50

Weeknummer: 29
Datum: woensdag 20 juli 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Woensdag 3 augustus 2016
Extra raadsvergadering

Op woensdag 3 augustus 2016 vindt een extra raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Tijdens deze raadsvergadering behandelt de gemeenteraad financiële stukken. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en vaststelling van de agenda
 • Vaststelling Programmarekening 2015
 • Bestemming voordelig resultaat van de rekening van baten en lasten 2015
 • Reservering overschotten decentralisatiegelden 2015

Raadsstukken ter inzage
De raadsagenda met bijbehorende stukken zijn vanaf 1 augustus 2016 ter inzage:

 • via het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl
 • op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel 14 043.
 • in de Bibliotheek Meerssen (Proost de Beaufortstraat 45)
  Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie
Raadsgriffier Jack Willems, telefoon 043-3661660. E-mail: jack.willems@meerssen.nl

---

Inloopbijeenkomst
Onderhoudswerkzaamheden en gedeeltelijke herinrichting Essendijk Geulle

De gemeente Meerssen wil eind 2016 / begin 2017 onderhoudswerkzaamheden verrichten aan de Essendijk. We willen deze werkzaamheden combineren met een gedeeltelijke herinrichting van de straat. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van onder andere de aansluitingen op het riool, de trottoirs en het asfalt. We willen bovendien de rijweg versmallen door aan één kant van de weg langsparkeervakken te maken. Daarnaast passen we het kruispunt Essendijk-Graaf Wolter Hoenstraat aan. Ook de Nutsbedrijven voeren diverse werkzaamheden uit.

Uitnodiging inloopavond
Op maandag 25 juli 2016 organiseert de gemeente Meerssen een inloopavond over deze werkzaamheden en herinrichting van de Essendijk in café de Gäöllenaer (Hulserstraat 77 Geulle). Tussen 19.00 en 20.30 uur kunt u binnenlopen. U krijgt informatie over de werkzaamheden en kunt een tekening bekijken. Er is uiteraard alle gelegenheid om vragen te stellen en informatie te delen.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Nieuwe openbare verlichting

In 2014 is door de Raad het beleids- en beheerplan Openbare verlichting vastgesteld. Hierin is gekozen om over te stappen op LED-verlichting, dat deze uit oogpunt van veiligheid dimbaar moet zijn en dat uit kostenoverwegingen de bestaande verlichting geleidelijk vervangen gaat worden (zo veel mogelijk per gehele straat). In 2015 is het beleidsplan vertaald naar een uitvoeringsplan (waar en wanneer wordt de verlichting vervangen). Omdat de bestaande armaturen niet (allemaal) geschikt zijn voor LED-verlichting is er ook een keuze gemaakt voor nieuwe armaturen. Deze keuze is gemaakt  in samenspraak met o.a. de rayonarchitect (welstand), een vertegenwoordiging van de buurtnetwerken, Milieudefensie, IVN en het duurzaamheidsplatform. Bij de keuze van de armaturen is rekening gehouden met de vormgeving in relatie tot de locatie en de ruimtelijke context  (woongebieden, doorgaande wegen, binnen en buiten de bebouwde kom en historische gebieden).

Nieuwe dimbare LED-verlichting
De bestaande verlichting zal dus vervangen worden door energiezuinige LED-verlichting. Deze lampen hebben een lager energieverbruik en gaan langer mee. Daarnaast zal de LED-verlichting gedimd gaan worden. Op dit moment wordt de verlichting in Meerssen 's avonds na 23.00 om en om uitgedaan. Door de verlichting te dimmen in deze periode wordt het licht gelijkmatiger uitgestraald hetgeen weer beter is voor de sociale- en verkeersveiligheid.

Het vervangen zal in fases gaan gebeuren. In 2016 ligt de nadruk op die wegen waar de verlichting ouder is dan 20 jaar. Vanaf 2017 zal verlichting worden vervangen welke tussen de 18 en 20 jaar oud is. Er zal zoveel mogelijk werk met werk worden gemaakt, dat wil zeggen daar waar sprake is van reconstructies van wegen of  rioleringswerkzaamheden zal ook de verlichting worden vervangen.

In diverse straten in Rothem is de openbare verlichting gelijktijdig met verrichtte rioleringswerkzaamheden al vervangen en de afgelopen weken  zijn in Geulle de Moorveldsberg, Cruisboomveld, de Drossaertstraat, Schepenstraat en Schoutstraat van nieuwe verlichting voorzien.

De komende maanden zal in de volgende straten de verlichting nog vervangen worden:
Geulle aan de Maas:Kerkplein (nostalgische verlichting).
Bunde: Meerstraat, Geulstraat, Maasstraat, Steinstraat, In de Winkel, Burchtstraat, Papenweg, Lindenlaan, Kersenlaan, Geulhout (incl. p-plaats).
Weert: Weerterveld.
Meerssen: Burgemeester Murisstraat, Burgemeester Binckhorststraat, Vauwerhof, Eijsendaalweg.
Ulestraten: Humcoven.

Zonne-energie verlichting
In de Veeweg heeft de gemeente sinds een half jaar een lichtmast op zonne-energie op proef staan. Indien dit bevalt kan dit een goed alternatief zijn op die locaties waar beperkte lichtopbrengst gewenst is en er geen kabels en leidingen in de nabijheid aanwezig zijn.

Dynamische verlichting
In samenwerking met de gemeente Maastricht is de gemeente Meerssen voornemens om de Oude Steeg in Rothem te voorzien van dynamische verlichting. De Oude Steeg, de verbindingsweg tussen Rothem en Weert, is sinds kort afgesloten voor doorgaand autoverkeer en hierdoor nog alleen toegankelijk voor voetgangers en (brom)fietsers. Dynamische verlichting is een passende oplossing voor deze weg vanwege de natuurlijke omgeving  en het feit dat een gedeelte van de Oude Steeg zich in een vliegroute van vleermuizen bevindt. De verlichting is dynamisch doordat deze voorzien is van een radarsysteem dat de verlichting alleen laat branden  als er (brom)fietsers of voetgangers passeren. Na enkele minuten gaat de verlichting weer uit. Ook is  de kleur van de lampen  vleermuisvriendelijk. Door deze combinatie van innovatieve technieken verstoort de verlichting de omliggende natuur zo min mogelijk en kunnen (brom)fietsers en voetgangers zo veilig mogelijk gebruik maken van de weg.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Onderhoudswerkzaamheden wegen

Van 18 juli t/m 5 augustus 2016 voert de gemeente Meerssen kleine reparatiewerkzaamheden uit aan het asfalt van diverse wegen. Door tijdelijke wegafzettingen kunnen deze werkzaamheden voor enige overlast zorgen voor omwonenden en weggebruikers. We vragen uw begrip hiervoor.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor:  het wijzigen van het bedrijf Stichting de Notenbalk, Sint Catharinastraat 12, 2635 BE Ulestraten (uitbreiding terras). Het betreft een melding t.b.v. een inrichting waarvoor op grond van het Activiteitenbesluit een meldingsplicht geldt. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waartoe ook gevaar, schade of hinder voor de omgeving behoren.
Inzage: van 20-07-2016 t/m 30-08-2016.
Waar ter inzage: op afspraak bij het Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het verbouwen van het woonhuis tot kantoorgebouw, Prinses Ireneweg 4, 6241 GE Bunde (ontvangen 4 juli 2016);
 • het intern verbouwen van het pand en het aanbrengen van reclame, Meidoornlaan 1a, 6241 BN Bunde (ontvangen 8 juli 2016);
 • het kappen van een naaldboom, Gerbergaplantsoen 32, 6231 KM Meerssen (ontvangen 6 juli 2016);
 • het legaliseren van een bedrijfsloods en voor in de toekomst particulier gebruik t.b.v. de woning, Oostbroek 23, 6243 CB Geulle (ontvangen 11 juli 2016);
 • het plaatsen van een dakkapel, 't Kempke 68, 6241 CX Bunde (ontvangen 6 juli 2016);
 • het uitbreiden van de woning, Houthemerweg 21, 6231 KS Meerssen (ontvangen 12 juli 2016);
 • het realiseren van een overkapping, Bunderstraat 207, 6231 EK Meerssen (ontvangen 12 juli 2016);
 • het verbreden van de inrit, Maasstraat 1, 6241 DK Bunde (ontvangen 12 juli 2016);
 • het plaatsen van een dakkapel in de voor- en achterzijde van de woning, Koning Lodewijkstraat 53, 6231 BT Meerssen (ontvangen 13 juli 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag: het verbouwen van een paardenstal, het plaatsen van twee dakkapellen, het bouwen van een serre en het intern verbouwen van de woning (legaliseren), Cazenderstraat 3, 6231 HZ Meerssen.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Geweigerde omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is geweigerd voor:

 • het realiseren van een berging en overkapping, Processieweg 15, 6243 BB Geulle (verzonden 12 juli 2016);
 • het plaatsen van een elektrische laadpaal (privé gebruik), in de nabijheid van Weert 53, 6231 RE Meerssen (verzonden 13 juli 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning:
Betreft:
de toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor: een vergunning aanvraag voor het brandveilig gebruiken van een zorgboerderij, Genzon 39, 6235 AA Ulestraten.
Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 21-07-2016 t/m 31-08-2016.
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het plaatsen van een dakkapel, 't Kempke 68, 6241 CX Bunde (verzonden 12 juli 2016);
  het starten van een kapsalon, Rector Thijssenstraat 23, 6237 NG Moorveld (verzonden 12 juli 2016);
 • het uitbreiden van de woning, Korte Raarberg 42, 6231 KR Meerssen (verzonden 15 juli 2016);
 • het legaliseren van het splitsen van de woning, Bunderstraat 211, 6231 EK Meerssen (verzonden 15 juli 2016);
 • het legaliseren van een woningsplitsing, Emmaweg 16, 6231 BM Meerssen (verzonden 18 juli 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Vooraankondiging en start inspraaktermijn (voorontwerp)bestemmingsplan 'Crematorium Weerterhof, Bunde

Vooraankondiging
Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb), geven burgemeester en wethouders van Meerssen kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan "Crematorium Weerterhof, Bunde", percelen Meerssen Sectie B nummers. 5885, 5887, 5888, 6000, 6227, Weert 85-89, 6231 RE Meerssen. In het kader van de inspraak zal gelegenheid worden geboden tot het indienen van een reactie op het voorontwerpbestemmingsplan. Tevens is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. Bro advies gevraagd aan een aantal overheidsinstanties.

Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Crematorium Weerterhof, Bunde' ligt van 21-07-2016 t/m 31-08-2016 op afspraak ter inzage in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) (tel. 14 043), Markt 50 in Meerssen. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (GML bestand NL.IMRO.0938.BP05010-VO01)

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zijn inspraakreactie kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke inspraakreacties, te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen.

Mondelinge inspraakreacties kunnen worden ingediend tijdens de inloopmiddag op dinsdag 30 augustus 2016 van 14.00- 17.00 uur in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen.

Het plan
Met het bestemmingsplan 'Crematorium Weerterhof, Bunde' wordt beoogd een juridisch - planologisch kader te bieden voor de herbestemming van het rijksmonument Weerterhof, Weert 85-89 6231 RE Meerssen, tot kleinschalig crematorium/uitvaartcentrum inclusief ondergeschikte horecavoorzieningen en parkeervoorzieningen.

En verder ......
Met de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan begint de inspraakprocedure die voorafgaat aan de vaststellingsprocedure van het uiteindelijke bestemmingsplan. Afhankelijk van de reacties die worden ontvangen, kan het college van burgemeester en wethouders nog veranderingen aanbrengen in het plan. Daarna begint de vaststellingsprocedure, waarbij een ieder de gelegenheid krijgt om zijn/haar zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 20 juli 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen