Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 29 - 19 juli 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 29 - 19 juli 2017

Gepubliceerd op: 18 juli 2017 11:00

Weeknummer: 29
Datum: woensdag 19 juli 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Toeristische bewegwijzering
Toeristische bewegwijzering

Bent u toeristische ondernemer? Wilt u uw onderneming voor bezoekers goed vindbaar maken door middel van bewegwijzering? Dat kan! Om ervoor te zorgen dat de bewegwijzering op de juiste manier gebeurt, heeft de gemeente de 'Richtlijn objecten/toeristische bewegwijzering Meerssen' opgesteld.

Doel
Vanuit de overleggen met het Platform Toeristische Verblijfsaccommodaties kwam de vraag naar verbetering van de toeristische bewegwijzering steeds vaker naar voren. Daarom is het maken van beleid hiervoor als prioriteit op de Actielijst Toerisme opgenomen. Toeristische bewegwijzering die overal hetzelfde is, oogt daarnaast professioneel en schept duidelijkheid.

Heeft u interesse?
Toeristische bebording is voor een groot aantal toeristische doelen mogelijk. Een camping, een B&B, maar ook een museum, kerk of sportveld komt voor bebording in aanmerking. Een lijst van alle toeristische doelen treft u aan op www.meerssen.nl. De kosten voor een bord bedragen € 55,- per bord per jaar. In deze prijs zitten de kosten van het bord, beheer, onderhoud, plaatsing, schadeherstel en herplaatsing bij diefstal.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Start realisatie gymzaal Ulestraten

Tijdens de raadsvergadering van 8 juni 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van het benodigde extra budget voor de realisatie van de nieuwe gymzaal op de locatie aan de Kasteelstraat in Ulestraten (tegenover basisschool De Triangel). Inmiddels zijn de bouwwerkzaamheden gegund aan aannemersbedrijf Habenu van de Kreeke uit Nuth. Direct na de bouwvakantie wordt gestart met het inrichten van het bouwterrein. Volgens de huidige planning zal de gymzaal in maart 2018 klaar zijn. Tot dan wordt gebruik gemaakt van de huidige gymzaal aan de Sint Catharinastraat.

---

Inkeerregeling
Let op!
Op 3 augustus 2017 eindigt de Inkeerregeling Coulancebeleid

Begin 2015 heeft de gemeenteraad het plan van aanpak 'meer ruimte voor coulance' vastgesteld met daarin een tijdelijk coulancebeleid. Het doel hiervan was het oplossen van een achterstand die was ontstaan bij de behandeling van handhavingszaken. Het coulancebeleid biedt ruimere mogelijkheden tot legalisatie. De raad heeft besloten het coulancebeleid te beëindigen op 3 augustus.

Tot dan krijgt u nog de gelegenheid zich te melden als u weet/vermoedt dat een situatie op uw perceel niet voldoet aan de regels. Wij bekijken samen of u in aanmerking komt voor legalisatie op grond van het coulancebeleid.

Wilt u meer weten?
Kijk dan voor uitgebreide informatie en het aanmeldformulier op onze gemeentelijke website www.meerssen.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Besluit gewijzigd mandaat bij afwezigheid gemeentesecretaris

Betreft: het college heeft besloten ten aanzien van de dagelijkse uitvoerende taken van de gemeentesecretaris bij zijn afwezigheid mandaat te verlenen aan (interim) afdelingshoofden. Voor de taken van de gemeentesecretaris tijdens de collegevergadering zijn bij zijn afwezigheid de bestuursadviseur en de (interim) afdelingshoofden gemandateerd. Het besluit vervangt onderdelen 6 en 7 van het mandaatbesluit Gemeente Meerssen 2017.
In werking: vanaf 10 juli 2017.
Waar ter inzage: dit besluit is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 10 juli 2017. Dit een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Ontwerp-verkeersbesluit Aan de Pletsmolen

Betreft: verkeersbesluit voor het maken van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Aan de Pletsmolen Meerssen.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: het plaatsen van een verkeersbord (E6 van het RVV) met onderbord met kenteken van de auto en aanbrengen van belijning parkeervak op bestaande parkeervoorziening aan zuidzijde Aan de Pletsmolen 20-42.
Inzage en zienswijzentermijn: van 20-07-2017 t/m 30-08-2017.
Waar ter inzage: op afspraak in het gemeentelijke KCC (tel. 14 043).
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, schriftelijk, gemotiveerd bij het college van B&W van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg

Betreft: de 18 gemeenten binnen de regio Zuid-Limburg werken samen aan het opstellen van een structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg. In dit kader maakt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen bekend dat de ontwerp structuurvisie 'Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg' ter inzage ligt. De structuurvisie geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van detailhandel, kantoren en bedrijventerreinen. Voor het gemeentebestuur is de structuurvisie een belangrijke leidraad voor het opstellen van toekomstige bestemmingsplannen en/of beheersverordeningen en is ze het toetsingskader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen binnen het gemeentelijke grondgebied. De ontwerp structuurvisie is tot stand gekomen op basis van breed ambtelijk en bestuurlijk overleg binnen de regio Zuid-Limburg. Daarnaast zijn in Zuid-Limburg brede informatiesessies georganiseerd voor raadsleden en stakeholders.
Inzagetermijn: van 21-07-2017i t/m 08-09-2017.
Waar ter inzage: op afspraak ter inzage bij het Klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043). U kunt de ontwerp Structuurvisie ook inzien via www.meerssen.nl. Download hier de Ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg.
Indienen van zienswijzen: gedurende de termijn van ter inzage legging kan door iedereen een gemotiveerde zienswijze worden ingediend over de ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg. Richt schriftelijk uw inspraakreactie aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Indienen van reacties per mail is niet mogelijk.
Vervolg: na inzageperiode zal de gemeenteraad geïnformeerd worden over de zienswijzen. De gemeenteraad zal, met inachtneming van de ingediende reacties, de structuurvisie aangeboden krijgen ter vaststelling. De vaststelling van de structuurvisie 'Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg' zal via de formele weg bekend worden gemaakt en via de gebruikelijke weg ter visie worden gelegd. Tevens wordt de structuurvisie digitaal raadpleegbaar gemaakt op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
De Structuurvisie is voor burgers niet direct bindend. U kunt dan ook niet in bezwaar en/of beroep gaan tegen de vastgestelde Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg. Een eensluidende structuurvisie 'Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg' zal worden voorgelegd aan alle Zuid-Limburgse gemeenten.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC) gemeente Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verkeersbesluit tijdelijk verlagen maximumsnelheid A79

Betreft: het tijdelijk verlagen van de maximumsnelheid naar 100 km/h aan beide zijden van rijksweg 79 tussen km 0.000 en km 17.000. Deze weg is gelegen in de gemeenten Nuth, Maastricht, Meerssen, Voerendaal, Heerlen en Valkenburg.
De minister van Infrastructuur en Milieu maakt, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bekend dat de maximumsnelheid aan beide zijden van rijksweg 79 tussen km 0.000 en km 17.000 tijdelijk wordt verlaagd naar 100 km/h tot 1 mei 2018.
Welk besluit is genomen?
Op grond van een daartoe namens de Minister van Infrastructuur en Milieu genomen verkeersbesluit worden maatregelen getroffen om de maximumsnelheid tijdelijk te verlagen naar 100 km/h tot 1 mei 2018. Deze maatregelen bestaan uit:

 • Het plaatsen, onderhouden én behouden van verkeersborden Al van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

De publicatie van het bedoelde verkeersbesluit vindt een dezer dagen plaats in de Nederlandse Staatscourant.
Waar en wanneer liggen de stukken ter inzage?
Het verkeersbesluit en de tekeningen waarop de maatregelen staan aangegeven, liggen vanaf 18 juli 2017 gedurende zes weken, voor eenieder op werkdagen tijdens openingsuren ter inzage:

 • het kantoor van Rijkswaterstaat Zuid - Nederland, Zuidwal 58 te 's-Hertogenbosch;
 • het gemeentehuis van de gemeente Maastricht, Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht;
 • het gemeentehuis van de gemeente Meerssen, Markt 50, 6231 LS Meerssen;
 • het gemeentehuis van de gemeente Valkenburg, Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg;
 • het gemeentehuis van de gemeente Voerendaal, Raadhuisplein 1, 6367 ED Voerendaal;
 • het gemeentehuis van de gemeente Heerlen, Geleenstraat 27, 6411 HP Heerlen en
 • het gemeentehuis van de gemeente Nuth, Deweverplein 1, 6361 BZ Nuth.

Wanneer kan een bezwaarschrift worden ingediend?
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen dit besluit in de periode 18 juli 2017 t/m 29 augustus 2017 een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu en worden gezonden aan het hoofd van de afdeling Werkenpakket van Rijkswaterstaat Zuid - Nederland, Postbus 25, 6200 MA Maastricht.
Waar moet een bezwaarschrift aan voldoen?
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:
a)     naam en adres van de indiener;
b)     de dagtekening;
c)     vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;
d)     een opgave van de redenen waarom men zich niet met het besluit kan verenigen.
Waar kan een voorlopige voorziening worden ingediend?
Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan, bij een spoedeisend belang, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Naar aanleiding van het verzoek kan de bevoegde Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Als burger kunt u ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de hiervoor vermelde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de hiervoor vermelde internetsite voor de precieze voorwaarden.
Waar moet een verzoek om voorlopige voorziening aan voldoen?
Het verzoek om voorlopige voorziening dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 • de naam en het adres van de verzoeker;
 • de dagtekening;
 • vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van het besluit;
 • de gronden van het verzoek (motivering)

Wat zijn de kosten?
In verband met de behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening worden griffierechten geheven. Over de hoogte daarvan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit dient te betalen, krijgt u na het indienen van het verzoek om voorlopige voorziening bericht van de griffie.
Meer informatie?
Voor nadere informatie en eventuele inhoudelijke vragen kunt u zich wenden tot de heer R. Echten, werkzaam bij de afdeling Vergunningverlening van Rijkswaterstaat Zuid -Nederland, telefoon 06-55745267. Voor nadere informatie en vragen over de uitvoering van de maatregelen kunt u zich wenden tot de heer S. Moerdijk, werkzaam bij het district Zuid -Oost van Rijkswaterstaat directie Zuid- Nederland, telefoon 06-21522820.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, namens deze,
hoofd van de afdeling Vergunningverlening, Rijkswaterstaat Zuid- Nederland,
T.L.B. du Chatinier

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het vestigen van een kapsalon, Eijckerveld 20, 6235 BZ Ulestraten (ontvangen 29 juni 2017);
 • het vergroten van de woning, Roggeveldstraat 15, 6241 CV Bunde (ontvangen 4 juli 2017);
 • het plaatsen van een overkapping/carport, Hulserstraat 44, 6243 BN Geulle (ontvangen 7 juli 2017);
 • het plaatsen van een hekwerk (legaliseren), Sint Catharinastraat 84, 6235 BG Ulestraten (ontvangen 4 juli 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Mevrouw van der Meijstraat 30, 6243 AP Geulle (ontvangen 2 juni 2017);
 • het gedeeltelijk slopen en verwijderen van asbest (gymzaal), Kerksteeg 11, 6231 LV Meerssen (ontvangen 13 juni 2017).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Melding mobiel breken:
Melding op grond van 'Besluit mobiel breken bouw en sloop afval' voor: Inzet van een mobiele puinbreker op locatie Langs de Gewannen 20 te Ulestraten t.b.v. verwerking van 4000 ton mengpuin gedurende 2 weken in augustus 2017 (ontvangen 4 juli 2017). Tenminste twee dagen voor aanvang van het puinbreken wordt de exacte begindatum bij het college van burgemeester en wethouders gemeld. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag: het wijzigen van het gebruik van de percelen naar hobbymatig gebruik, Oostbroek ongenummerd te Geulle.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het bouwen van een keermuur langs de Watervalderbeek, Humcoverstraat 96, 6231 JR Meerssen   (verzonden 11 juli 2017);
 • het legaliseren van een vakantiewoning, Gank 7, 6243 NE Geulle (verzonden 12 juli 2017);
 • het plaatsen van 3 vlaggenmasten, Molenveldweg 4, 6231 RX Meerssen (verzonden 13 juli 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 19 juli 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen