Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 28 - 8 juli 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 28 - 8 juli 2020

Gepubliceerd op: 07 juli 2020 10:30

Gemeentepagina: week 28
Datum: woensdag 8 juli 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Raad
Donderdag 9 juli om 18.00 uur
Digitale Raadsvergadering

Op donderdag 9 juli 2020 vergadert de gemeenteraad digitaal. Aanvang 18.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl. Indien nodig wordt de vergadering op maandag 13 juli 2020 om 19.00 uur voortgezet.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 17-06-2020/18-06-2020
 •  Voorstel inzake 1e bestuursrapportage 2020
 •  Voorstel Eindafrekening realisatie Kindcentrum De WereldSter
 •  Voorstel vaststellen Jaarrekening 2019 en bestemming voordelig resultaat van de rekening van baten en lasten 2019
 •  Voorstel Kadernota 2021-2024
 •  Voorstel doorontwikkeling en begrotingsbijstelling Wmo en Jeugd
 •  Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.

---

Inzage ontwerpen herinrichting
Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat

Woensdag 1 juli heeft er een digitale informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de herinrichting van de Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat in Ulestraten. Tijdens deze bijeenkomst is er informatie verstrekt over de verrichte en nog te verrichten (bodem)onderzoeken en heeft er een toelichting plaatsgevonden op de nieuwe inrichting van beide straten en de hiermee samenhangende maatregelen op korte en lange termijn. Tevens presenteerden we de eerste plannen voor de nog aan te leggen Oost/west-tangent.

Was u niet in de gelegenheid deze digitale infobijeenkomst bij te wonen?
U kunt de ontwerpen van de nieuwe inrichting van de Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat op diverse manieren inzien, namelijk:

 •  in de bouwkeet van BLM aan de Dorpsstraat te Ulestraten (op afspraak)
 •  via deze gemeentelijke website www.meerssen.nl (Projecten)
 •  via de BLM Wegenbouw app. Deze kunt u downloaden via de Appstore (IPhone) of Playstore (Android)

Meedenkformulier
Bij alle drie de opties kunt u door middel van een meedenkformulier reageren op de ontwerpen of vragen stellen. U kunt reageren t/m 10 juli.

Ontwerpen inzien in de bouwkeet?
Als u graag de tekeningen wilt inzien in de bouwkeet van BLM, maak dan even een afspraak via omgevingsmanager Christian Reuls, telefoon 06-83983728 of e-mail: c.reuls@blmwegenbouw.nl.

---

Informatie Coronavirus

Sinds 1 juli kunnen we weer een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. Algemene regels voor binnen en buiten blijven nodig, want het virus is niet verdwenen. De basisregels blijven: heeft u klachten? Blijf thuis en laat u testen, houd 1,5 m afstand, was vaak uw handen, werk zoveel mogelijk thuis, vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits. Meer informatie over de nieuwe versoepelingen vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Of volg de landelijke media.

Sinds 1 juli is er ook weer een nieuwe noodverordening van kracht. Deze kunt u inzien via www.meerssen.nl/coronavirus.

Informatie

Algemene vragen over het coronavirus
Publieksinformatienummer Rijksoverheid: tel. 0800-1351.
www.rijksoverheid.nl of www.rivm.nl.

Gezondheidsvragen
Callcenter GGD: tel. 088-8805005 of www.ggdzuidlimburg.nl
Bij (milde) klachten: Laat u testen, bel tel. 0800-1202

Vragen over maatregelen in de gemeente Meerssen:
www.meerssen.nl/coronavirus of stuur een mailtje aan: corona@meerssen.nl.
Of bel het gemeentelijke KCC, tel. 14 043. Onze medewerkers helpen u graag verder!

---------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Verkeersbesluit rotonde Herkenberg, Volderstraat en Kuileneindestraat

Betreft: verkeersmaatregelen rotonde Herkenberg, Volderstraat en Kuileneindestraat in Meerssen.
Maatregelen die daartoe getroffen worden:

 1. de voorrangsregeling op de rotonde Herkenberg te wijzigen, waarbij de fietsers (en voetgangers) voorrang krijgen op het gemotoriseerde verkeer;
 2. ter duiding van het gestelde onder 1, de haaientanden op de fietspaden verwijderen en op de rijbaan de haaientanden aanbrengen direct vóór het fietspad/voetgangersoversteekplaats (VOP) alsmede het plaatsen van bord B06 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
 3. het aanbrengen van een voetgangersoversteekplaats in combinatie met bord L02 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de Volderstraat.
 4. door middel van A0130zb, volgens Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, in combinatie met markering, de 30 km-zone te duiden voor verkeer dat vanaf de Herkenberg en de Houthemerweg de Volderstraat oprijdt;
 5. door middel van A0230ze volgens Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, in combinatie met markering, het einde 30 km-zone te duiden voor verkeer dat vanaf de Volderstraat de Herkenberg en de Houthemerweg oprijdt;
 6. door middel van A0130zb volgens Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, in combinatie met markering, het 30 km-zone te duiden voor verkeer dat vanaf de Op de Beukel en de Lange Raarberg de Kuileneindestraat oprijdt;
 7. door middel van A0230ze volgens Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, in combinatie met markering, het einde 30 km-zone te duiden voor verkeer dat vanaf de Kuileneindestraat Op de Beukel en de Lange Raarberg oprijdt;
 8. dat het stilstand verbod aan de beide zijde van de Volderstraat blijft gehandhaafd;
 9. de volgende verkeersborden te verwijderen op genoemde weggedeelten: A0130zb, A130ze, B04, B05 en B06.

Toelichting: bovengenoemde straten zijn in beheer bij de gemeente Meerssen. In lijn met hetgeen in het GVVP als beleidsuitgangspunt is opgenomen, de wegen vormgegeven worden conform Duurzaam Veilig. Dat vanuit Duurzaam Veilig zijn, door CROW (kennisinstituut voor verkeer en vervoer) richtlijnen gegeven voor inrichtingselementen die kenmerkend zijn en idealiter passen bij een categorie weg;
Dat de gemeente Meerssen zowel beleidsmatig als feitelijk het fietsverkeer wil stimuleren en nadrukkelijker wenst te faciliteren. De fietsers in de voorrang worden gezet op de rotonde Herkenberg, hetgeen in lijn is met het beleidsuitgangspunt opgenomen in het GVVP. Vanuit het oogpunt verkeersveiligheid is het wenslijk dat voor voetgangers het oversteken van gereguleerd wordt door middel van voetgangersoversteekplaatsen.
De wegen niet beschikken over rijbaanmarkering of over fietsstroken of fietspaden en de kruispunten zijn in gericht als gelijkwaardige kruispunten wat inhoudt dat verkeer van rechts voorrang heeft.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. U kunt een digitale versie opvragen via info@meerssen.nl of via telefoon 14 043.
Inzage en reactietermijn: van 06-07-2020 t/m 24-08-2020.
Wie kan een reactie indienen: eenieder, schriftelijk/per mail, gemotiveerd bij het college van B&W,
postbus 90, 6230 AB Meerssen of info@meerssen.nl.
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant (www.staatscourant.nl). Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Noodverordening ivm Coronavirus

Betreft: sinds 1 juli 2020 is weer een nieuwe noodverordening van kracht ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19). Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg a/d Geul en Voerendaal.
Waar ter inzage: deze noodverordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 1 juli 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. U vindt de noodverordening ook op www.meerssen.nl/coronavirus. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: 

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het plaatsen van opslagcontainers, Burgemeester Kisselsstraat 77, 6231 HB Meerssen (ontvangen 23 juni 2020);
 • het verbreden en opnieuw bestraten van de inrit, Burchtstraat 49, 6241 CR Bunde (ontvangen 23 juni 2020);
 • het realiseren van een snackpoint, Sint Agnesplein 6, 6241 CA Bunde (ontvangen 1 juli 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Heirweg 23, 6243 AC Geulle (ontvangen 28 juni 2020).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het vergroten van de supermarkt, Sint Rochusstraat 20, 6241 CD Bunde.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het kappen van een boom, Hulserstraat 4, 6243 BN Geulle (verzonden 01 juli 2020);
 • het realiseren van een barbershop (aan huis verbonden bedrijf), Bunderstraat 268, 6231 EP Meerssen (verzonden 2 juli 2020);
 • het aanleggen van een uitrit, Berkenlaan 2, 6241 AZ Bunde (verzonden 3 juli 2020);
 • het legaliseren van diverse bijgebouwen en het gedeeltelijk renoveren van bijgebouwen en een tuinmuur, Gemeentebroek 6, 6231 RV Meerssen (verzonden 6 juli 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • de casco restauratie van het monument, Molenveldweg 5, 6231 RX Meerssen (verzonden 30 juni 2020);
 • de casco restauratie van het monument, Molenveldweg 12, 6231 RX Meerssen (verzonden 30 juni 2020).

Inzage- en beroepstermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan beroep instellen: belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, schriftelijk, gemotiveerd, bij de rechtbank Maastricht, sector bestuursrecht (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 8 juli 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen