Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 28 - 10 juli 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 28 - 10 juli 2019

Gepubliceerd op: 09 juli 2019 09:00

Gemeentepagina: week 28
Datum: woensdag 10 juli 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Paspoort
Nieuw reisdocument nodig?
Houd rekening met productietijd van 5 dagen!

Heeft u nog een nieuw paspoort of identiteitskaart nodig voor de zomervakantie? Houd rekening met een productietijd van 5 werkdagen. Maak dus tijdig een afspraak om uw nieuwe reisdocument aan te vragen! U kunt een afspraak maken via www.meerssen.nl of bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.

Spoedprocedure
Als u met spoed een nieuw paspoort en/of identiteitskaart nodig heeft, kunt u gebruik maken van de spoedprocedure. Als u uw reisdocument in de ochtenduren bij ons aanvraagt, kunt u het normaal gesproken een dag later na 10.00 uur ophalen. Let op: aan deze spoedprocedure zijn extra kosten verbonden.

Aanvraag via spoedprocedure niet mogelijk op 22 en 23 juli
In verband met werkzaamheden aan de computersystemen is het niet mogelijk op 22 en 23 juli via de spoedprocedure een paspoort en/of identiteitskaart aan te vragen.

Meer informatie
Neem contact op met ons gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Werkzaamheden gasleiding Volderstraat

Enexis brengt gas bij u in huis. Dat doen ze via een ondergronds leidingennetwerk. Om storingen te voorkomen, onderhouden zij hun netwerk goed. De gasleidingen in de Volderstraat zijn toe aan onderhoud of vervanging. Meestal merkt u niets van deze werkzaamheden. Deze keer kunt u wellicht hinder ondervinden. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, moet Enexis namelijk de weg voor de helft afzetten. De werkzaamheden starten 15 juli. Verkeersregelaars zorgen ervoor dat het verkeer in goede banen wordt geleid.

De werkzaamheden starten bij huisnummer 7. Vervolgens komt de even-zijde aan de beurt en als laatste wordt de hoge druk gasleiding vernieuwd die in de weg ligt. De werkzaamheden starten 15 juli en nemen ongeveer 10 weken in beslag. In de weken 30, 31, en 32 wordt er niet gewerkt ivm de bouwvakvakantie. De werkzaamheden vinden plaats van 6.45-16.00 uur. Als er bij u de gasleiding wordt overgezet, komt er eerst een monteur bij u aan huis om een afspraak te maken.

---

Bevat mijn paspoortnummer het cijfer '0' of de letter 'O'?

In uw paspoortnummer komen cijfers en letters voor. Het kan soms onduidelijk zijn of er een letter 'O' in staat of het cijfer '0'. De letter 'O' komt in het Nederlandse paspoortnummer niet voor. Het gaat dus altijd om het cijfer '0'. Dit geldt ook voor het nummer op uw identiteitskaart.

Paspoortnummer invullen
Let er goed op dat het dus altijd gaat om het cijfer '0' wanneer u uw paspoortnummer invult. Bijvoorbeeld bij:

  • een visumaanvraag;
  • de aanvraag van een ESTA-reistoestemming (elektronische reistoestemming voor de Verenigde Staten van Amerika);
  • het boeken van een reis;
  • het online inchecken met een vliegticket.

Vragen?
Bel met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het bijplaatsen van een dieselopslagtank, IJzerenkuilenweg 25, 6231 AA Meerssen. Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzagetermijn: van 10-07-2019 t/m 20-08-2019.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Vaststelling eenheidsprijzen per type bouwwerk t.b.v. berekening leges

Betreft: op grond van de Verordening op de heffing en invordering van leges Meerssen 2019 en artikel 2.1.1.1 van de Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing van leges Meerssen 2019 hebben burgemeester en wethouders van Meerssen de eenheidsprijzen per type bouwwerk vastgesteld. De eenheidsprijzen worden gebruikt om de bouwkosten te bepalen van een project waarvoor een omgevingsvergunning bouwen is aangevraagd. De leges voor de omgevingsvergunning zijn gebaseerd op de geschatte bouwkosten.
In werking: het besluit treedt in werking de dag volgend op deze bekendmaking.
Inzagetermijn: van 10-07-2019 t/m 20-08-2019.
Waar ter inzage: op afspraak bij het Klanten Contact Centrum (KCC).
Zienswijzen: het is niet mogelijk om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen tegen dit besluit.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • het aanbrengen van een overkapping en het plaatsen van een erfafscheiding, Herkenberg 16, 6231 LK Meerssen (ontvangen 27 juni 2019);
  • het verbouwen van de woning, Kuileneindestraat 49, 6231 KE Meerssen (ontvangen 1 juli 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

  • het uitbreiden van de woning, Emmaweg 26, 6231 BM Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 10 juli 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen