Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 27 - 4 juli 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 27 - 4 juli 2018

Gepubliceerd op: 03 juli 2018 10:30

Gemeentepagina: week 27
Datum: woensdag 4 juli 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Beukeböschke
Ideeën voor inrichting speelterrein 't Beukeböschke?
Denk met ons mee!

In de nacht van dinsdag 15 mei op woensdag 16 mei staken onverlaten het houten speeltoestel bij het Beukeböschke in Meerssen in brand. Het toestel brandde volledig af. De verbrande resten werden verwijderd. Een groot gemis voor veel kinderen die dagelijks gebruik maakten van het speeltuintje. De gemeente wil daarom samen met omwonenden, kinderen uit de buurt en andere geïnteresseerden bekijken hoe en in welke vorm we het speelterreintje opnieuw kunnen inrichten.

Zet alvast in uw agenda
Op maandag 27 augustus 2018 organiseren we voor dit doel een bijeenkomst. Iedereen – jong & oud - is van harte welkom mee te denken over de toekomstige invulling van het speelterrein. We starten om 19.00 uur met een bezoek aan speelterrein 't Beukeböschke. Aansluitend gaan we naar het bestuurscentrum waar we samen verder van gedachten wisselen. Omwonende ontvangen te zijner tijd nog een uitnodigingsbrief.

Denkt met ons mee! U bent van harte welkom!

---

Verbetering verkeersveiligheid Pletsstraat-Vliegenstraat-Roggeveldstraat-Pasweg

Op 7 november 2017 is er een informatieavond geweest in de Auw Kerk. Tijdens deze bijeenkomst zijn door de gemeente Meerssen twee varianten gepresenteerd voor de verbetering van de verkeersveiligheid bij de kruising Pletsstraat-Vliegenstraat-Roggeveldstraat en om de aansluiting op de Pasweg te verbeteren. Na deze bijeenkomst zijn verbetersuggesties en opmerkingen geïnventariseerd en beoordeeld. De verbetersuggesties en opmerkingen zijn uitgewerkt door adviesbureau Goudappel Coffeng. Het resultaat is een ontwerp voor een nieuw wegprofiel van de kruising en de aanliggende wegen.

Uitnodiging inloopavond
Op donderdag 12 juli 2018 organiseren wij een informatiebijeenkomst in Zalencentrum de Auw Kerk, Burchtstraat 2 in Bunde. De zaal is open vanaf 18.15 uur. We beginnen om 18.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst presenteren wij de uitwerking zoals dit naar onze mening gerealiseerd kan worden. Er is alle gelegenheid vragen te stellen, suggesties in te brengen en informatie te delen. U bent van harte welkom! U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden via het gemeentelijke Klant Contact Centrum.

Informatie & aanmelding
Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Tour de Limbourg
Tour de L1mbourg vanaf de Markt in Meerssen

L1 TV zendt tijdens de Tour de France (7-29 juli) iedere dag om 17.50 uur live de wielertalkshow Tour de L1mbourg uit. De uitzendingen vinden dagelijks plaats vanuit een andere Limburgse gemeente, op een prachtige locatie. Ook de gemeente Meerssen is dit jaar 'gastgemeente' en wel aanstaande zondag 8 juli. Vanaf 16.30 uur kunt u de live uitzending bijwonen op de Markt in Meerssen. U bent van harte welkom!

Meer informatie
Kijk op www.l1.nl/TourdeL1mbourg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Ontwerp-verkeersbesluiten

Betreft: instellen voetpad tussen Markt en Beekstraat in Hof van Oranje in Meerssen.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: het plaatsen van noodzakelijke verkeersborden G07 (voetpad) van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 aan de Markt-zijde van het voetpad en aan de Beekstraat-zijde met onderbord 'motorvoertuigen t.b.v. laden en lossen toegestaan' in Hof van Oranje.

Betreft: instellen tweezijdig parkeerverbod in de Koningin Julianastraat (zuidzijde) Bunde.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: het plaatsen van noodzakelijke verkeersborden E01 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 in de Koningin Julianastraat (zuidzijde)

Inzage en zienswijzentermijn: van 05-07-2018 t/m 08-08-2018.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke KCC (tel. 14 043).
Wie kan zienswijzen indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het plaatsen van een reclamebord op de openbare weg tijdens de openingstijden van de winkel, Marktplein 10, 6243 BR Geulle (ontvangen 21 juni 2018);
 • het plaatsen van een kunstwerk, Fregatweg ongenummerd (ontvangen 27 juni 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het vervangen van een brug over de Geul, Geuldalweg ongenummerd (nabij huisnummer 18) Meerssen;
 • het legaliseren van een woningsplitsing, Stationstraat 3, 6231 CK Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het legaliseren van een terrasoverkapping, Gravensteinstraat 6, 6241 JJ Bunde (verzonden 25 juni 2018);
 • het legaliseren van een paardrijbak + opslag silagepakken, Raar 41, 6231 RP Meerssen (verzonden 25 juni 2018);
 • het legaliseren van de woning, Raar 41a, 6231 RP Meerssen (verzonden 27 juni 2018);
 • het legaliseren van twee appartementen, Raar 41, 6231 RP Meerssen (verzonden 27 juni 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 4 juli 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen