Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 26 - 30 juni 2021

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 26 - 30 juni 2021

Gepubliceerd op: 29 juni 2021 08:55

Gemeentepagina: week 26
Datum: woensdag 30 juni 2021

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Donderdag 29 juli:
Loketten Burgerzaken gesloten

De loketten Burgerzaken zijn op donderdag 29 juli 2021 gesloten in verband met de invoering van een nieuw model Nederlandse Identiteitskaart. Hiervoor moet het landelijke computersysteem voor reisdocumenten een update krijgen. U kunt deze dag dus geen reisdocumenten aanvragen. Dat geldt ook voor spoedaanvragen.

Nieuw model Nederlandse identiteitskaart
Vanaf 2 augustus 2021 wordt er een nieuw model van de Nederlandse identiteitskaart geïntroduceerd. Het nieuwe model Nederlandse identiteitskaart bevat onder andere:

 • een blauwe EU-vlag met de letters NL
 • twee vingerafdrukken van de kaarthouder in de chip
 • Burgerservicenummer (BSN) opgenomen in een QR-code

Donderdag 29 juli: loketten Burgerzaken gesloten
De introductie van het nieuwe model Nederlandse identiteitskaart zorgt ervoor dat de productie van paspoorten en identiteitskaarten van 29 juli t/m 1 augustus tijdelijk stil wordt gelegd. Het landelijke computersysteem voor reisdocumenten krijgt dan een update. U kunt dan ook geen reisdocumenten aanvragen. Ook spoedaanvragen zijn niet mogelijk.

Woensdag 28 juli: loketten burgerzaken open tot 20.00 uur
Op woensdag 28 juli 2021 zijn de loketten Burgerzaken geopend van 14.00-20.00 uur.

Wilt u voor die dag een afspraak maken?
U kunt tot 17.00 uur digitaal een afspraak inplannen via www.meerssen.nl of telefonisch.
Wilt u na 17.00 uur een afspraak maken? Dan kan dat uitsluitend telefonisch. Bel hiervoor ons gemeentelijke KCC, tel. 14 043.

Vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. Of stuur een e-mail aan burgerzaken@meerssen.nl.

---

Vergrootglas, kind met vergrootglas
Per 1 juli 2021: alle officiële publicaties op www.overheid.nl

Wet officiële publicaties: alle informatie op één plek
Per 1 juli 2021 vindt u de wekelijkse officiële bekendmakingen van de gemeente Meerssen op www.Overheid.nl. Op 1 juli treedt namelijk de Wet elektronische publicaties (WEP) in werking. Deze wet verplicht gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheidsinstanties om officiële publicaties online te zetten op één website. De nieuwe wet is bedoeld om u laagdrempelig en tijdig te informeren over besluiten die gevolgen hebben voor uw leefomgeving. Daardoor kunt u makkelijker uw recht van inspraak uitoefenen.

Wet- en regelgeving
Op www.overheid.nl vindt u ook alle wet- en regelgeving van de overheid. Voor de gemeente zijn dit voornamelijk verordeningen en beleidsregels.

Officiële bekendmakingen automatisch in uw mailbox ontvangen?
Maak dan gebruik van de automatische attenderingsservice van MijnOverheid. U krijgt dan automatisch een mailtje als er officiële publicaties zijn over uw eigen leefomgeving. De attenderingsservice is beschikbaar voor alle mensen van 23 jaar en ouder met een geactiveerd account (en e-mailadres) op MijnOverheid.

Heeft u al een geactiveerd account op MijnOverheid? Dan hoeft u niks te doen. Het eerste mailtje krijgt u ongevraagd. Vervolgens kun u de attenderingsservice zelf aanpassen of beëindigen. De attenderingsservice wordt in de periode 1 juli tot 1 oktober 2021 door de rijksoverheid over het hele land 'uitgerold' en is dus niet meteen voor iedereen beschikbaar.

Overig nieuws van de gemeente automatisch in uw mailbox ontvangen?
Meld u dan aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief Sfeervol Meerssen. Deze stuurt u automatisch naar de nieuwste informatie op onze website www.meerssen.nl en sociale media.

Geen internet?
Voor mensen zonder internet blijft de gemeente Meerssen officiële bekendmakingen en overig nieuws beknopt publiceren op de papieren gemeentepagina in Weekblad de Geulbode. Op verzoek is de volledige informatie op papier verkrijgbaar. Hiervoor kan men terecht bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum via het algemene telefoonnummer 14 043.

---

Themabijeenkomst voor de gemeenteraad over de Omgevingswet

Op woensdag 30 juni is er een themabijeenkomst voor de gemeenteraad over de invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2022. Aanvang 19.00 uur. U kunt de themabijeenkomst volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Tijdens de themabijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Stand van zaken implementatie Omgevingswet
 • Aanpak Participatie & inspraak
 • Lijsten adviesrecht en participatieplicht bij afwijking Omgevingsplan
 • Aanpak Omgevingsplan en verordening Fysieke Leefomgeving
 • Aanpak Omgevingsvisie

Omgevingswet
Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling (bouwen, milieu, water, natuur en ruimtelijke ordening) eenvoudiger maken en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Procedures worden sneller en beter. Er komt één centraal digitaal loket waar u terecht kunt voor informatie over regels en alle omgevingsvergunningsaanvragen. Binnen de nieuwe wet is ook meer aandacht voor participatie. De omgeving en belanghebbenden worden in een vroeg stadium betrokken bij ruimtelijke plannen.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Besluit tot wijziging van de beleidsregels aanwijzing babs voor één dag

Betreft: het college van burgemeester en wethouders van Meerssen heeft op 8 juni 2021 het Besluit tot wijziging van de beleidsregels aanwijzing babs voor één dag vastgesteld.
In werking: de dag na bekendmaking.
Waar ter inzage: dit besluit is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 23 juni 2021. Dit is een aanvullende kennisgeving. U kunt dit besluit permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Besluit tot wijziging van het Reglement Burgerlijke Stand gemeente Meerssen

Betreft: het college van burgemeester en wethouders van Meerssen heeft op 8 juni 2021 het Besluit tot wijziging van het Reglement Burgerlijke Stand Gemeente Meerssen vastgesteld.
In werking: de dag na bekendmaking.
Waar ter inzage: dit besluit is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 23 juni 2021. Dit is een aanvullende kennisgeving. U kunt dit besluit permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Verkeersbesluit
Aanwijzen laad- en losplaats Kuilenstraat Rothem

Betreft: aanwijzen van een laad- en losplaats in de Kuilenstraat ten behoeve van supermarkt Jumbo.

Tegen het verkeersbesluit van 15 december 2020 (Staatscourant 2020, nummer 68006, 23 december 2020) is door een belanghebbende bezwaar gemaakt. Naar aanleiding van dat bezwaar heeft een volledige heroverweging van het besluit plaatsgevonden, waarbij een omissie werd geconstateerd. De overwegingen, motivering en bebordingstekening van het verkeersbesluit van 15 december 2020 zijn correct weergeven, maar de tekst onder de aanhef 'Besluit' kwam per abuis niet geheel overeen met de beoogde verkeerssituatie. Om die reden wordt de tekst onder het kopje "Besluit" van het verkeersbesluit van 15 december 2020 vervangen door de onderhavige tekst.

BESLUIT
Het college van burgemeester en wethouders van Meerssen besluit tot:

 1. het instellen van een parkeerverbod in de Kuilenstraat vanaf huisnummer 65 tot de hoek Kuilenstraat-Holstraat.
 2. het plaatsen van, ter hoogte van huisnummer 65 en op de hoek van de Kuilenstraat-Holstraat, RVV E01, Parkeerverbod (Hier mag je niet parkeren, het verbod geldt alleen aan de kant van de weg waar het bord staat, je mag hier wel even iemand afzetten) van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 worden geplaatst.
 3. het aanwijzen van een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen in de Kuilenstraat tussen de huisnummer 67 en 69;
 4. hiervoor zal ter hoogte van huisnummer 67 en ter hoogte van huisnummer 69, RVV E07, Parkeerplaats laden en lossen - Gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen, Parkeergelegenheid alleen bestemd voor voertuigcategorie, of groep voertuigen, die op het bord is aangegeven, van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 worden geplaatst voorzien van OB ¨Jumbo¨.

Het besluit treedt op grond van artikel 27 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), in werking met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, is verstreken.

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met het politiedistrict Maastricht, Basiseenheden Heuvelland. De politie heeft op 14 oktober 2020 schriftelijk kenbaar gemaakt dat het besluit handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is;

dat het verkeersbesluit is bekend gemaakt op 24 juni 2021;

Toelichting: bovengenoemde straat is in beheer bij de gemeente Meerssen.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. U kunt een digitale versie opvragen via info@meerssen.nl of via telefoon 14 043.
Inzage en reactietermijn: van 28-06-2021 t/m 06-08-2021.
Wie kan een reactie indienen: eenieder, schriftelijk/per mail, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen of info@meerssen.nl.
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant (www.staatscourant.nl). Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het realiseren van het centrumplan Bunde fase II, Pletsstraat ongenummerd Bunde (ontvangen 17 juni 2021);
 • het plaatsen van een keerwand, Heerenstraat 13, 6237 NB Moorveld (ontvangen 18 juni 2021);
 • het plaatsen van een propaantank, Heerenstraat 13, 6237 NB Moorveld (ontvangen 18 juni 2021);
 • het aanleggen van een waterbuffer, Heerenstraat 13, 6237 NB Moorveld (ontvangen 18 juni 2021);
 • het plaatsen van een rolpoort, Molenveldweg 18, 6231 RX Meerssen (ontvangen 18 juni 2021);
 • het wijzigen van gebruik naar winkel en opslag, Steegstraat 12, Meerssen (ontvangen 21 juni 2021);

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Meerstraat 23, 6241 ND Bunde (ontvangen 18 juni 2021);
 • het saneren van asbesthoudende platen, Aan de Pletsmolen 42, 6231 JT Meerssen (ontvangen 22 juni 2021).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het aanpassen van het dak en wijzigen van de gevel, Stationstraat 45, 6231 CK Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het uitbreiden van de woning, Volderstraat 26, 6231 LC Meerssen (verzonden 18 juni 2021);
 • het realiseren van een trapgat, Burgemeester Binckhorststraat 4, 6231 GV Meerssen (verzonden 18 juni 2021);
 • het uitbreiden van de woning met een berging, Sint Josephstraat 104, 6231 EG Meerssen (verzonden 18 juni 2021);
 • het uitbreiden en renoveren van de woning, Gerbergaplantsoen 48, 6231 KM Meerssen (verzonden 25 juni 2021).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

--------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 30 juni 2021
Burgemeester en Wethouders van Meerssen