Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 26 - 27 juni 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 26 - 27 juni 2018

Gepubliceerd op: 26 juni 2018 11:00

Gemeentepagina: week 26
Datum: woensdag 27 juni 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Agenda raadsvergaderingen 28 juni en 5 juli 2018

Op donderdag 28 juni 2018 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Voorstel inzake toelating en beëdiging burgerleden
 • Vaststelling concept-besluitenlijst van de vergadering van 30 mei 2018
 • Lijst van ingekomen stukken raad
 • Voorstel inzake benoeming voorzitters en plaatsvervangend voorzitters raadsadviesvergaderingen
 • Voorstel inzake Jaarverslag 2017 Rekenkamercommissie
 • Voorstel inzake GR Milieuparken Geul en Maas 2019-2020
 • Voorstel inzake Ontwerpbegroting 2019 en Jaarrekening 2017 GR Milieuparken Geul en Maas
 • Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen Kuilenstraat 60 Rothem
 • Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen en zienswijzennota Weerterhof
 • Voorstel inzake motie Rijwielpad Ulestraten-Meerssen
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsvergadering 5 juli 2018

Op donderdag 5 juli 2018 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst van de vergadering van 28 juni 2018
 • Voorstel inzake Vangnetregeling Participatiewet 2017
 • Vaststelling Programmarekening 2017
 • Bestemming voordelig resultaat van de rekening baten en lasten 2017
 • 1e bestuursrapportage 2018
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Inloopavond onderhoud en herinrichting Oostbroek

De gemeente Meerssen is bezig met de voorbereidingen voor asfaltonderhoud van de gebiedsontsluitingsweg Oostbroek. Naast het onderhoud aan de rijweg worden er ook diverse aanpassingen aan de infrastructuur gedaan. Speciaal voor omwonenden, buurtbewoners en ondernemers organiseert de gemeente een inloopavond om knelpunten te verzamelen en suggesties te krijgen om de verkeersveiligheid bij Oostbroek te verbeteren. Deze inloopavond is op dinsdag 3 juli 2018 van 18.30-19.30 in het Wapen van Geulle, Hulserstraat 10 in Geulle.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Tijdelijke afsluiting brug Geulle

Bij de brug over het Julianakanaal in Geulle zit een gat in het asfalt. Rijkswaterstaat herstelt het wegdek op donderdag 28 juni en vrijdag 29 juni 2018. Op deze dagen is de brug afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers en (brom)fietsers. Rijkswaterstaat stelt omleidingsroutes in. De werkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer worden de werkzaamheden opnieuw ingepland.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeente Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Tijdelijke afsluiting toe- en afritten A2 en A79

Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan het rijkswegennet. Als gevolg worden enkele af- en toeritten kortdurend afgesloten. Dit duurt maximaal één uur. Om welke af- en toeritten gaat het?

Autosnelweg A79

 • In de avond/nacht van vrijdag 29 juni op zaterdag 30 juni tussen 20.00 - 05.00 uur de toe- en afrit Meerssen (2)
 • In de avond/nacht van donderdag 5 juli op vrijdag 6 juli tussen 21.00-06.00 uur af- en toerit Meerssen (2)
 • In de avond/nacht van vrijdag 6 juli op zaterdag 7 juli tussen 21.00-06.00 uur af- en toerit Meerssen (2)

Autosnelweg A2

 • In de avond/nacht van woensdag 4 juli op donderdag 5 juli tussen 21.30-00.00 uur afrit Meerssen (51)
 • In de avond/nacht van woensdag 4 juli op donderdag 5 juli tussen 23.59-06.00 uur af- en toerit Ulestraten (50)

Verkeer wordt ter plekke omgeleid.

---

Vrijdagmiddag 29 juni 2018: Bestuurscentrum gesloten

In verband met de jaarlijkse sportdag voor de medewerkers is het bestuurscentrum op vrijdag 29 juni 2018 vanaf 12.00 uur gesloten.

Wachtdienst
De wachtdienst van Openbare Werken is buiten de openingstijden (uitsluitend bij spoed) bereikbaar via tel. 14 043. U wordt dan doorverbonden met de Meldcentrale Maastricht.

---

Agenda Raadsadviesvergadering

Op woensdag 27 juni 2018 vindt er een financiële raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom! De agenda treft u aan op www.meerssen.nl.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

subsidiebeleid
Vraag vóór 1 juli subsidie aan!

De gemeente Meerssen verstrekt jaarlijks subsidies aan instellingen, verenigingen en organisaties (Basissubsidie: waarderingssubsidie en/of stimuleringssubsidie of evenementensubsidie). De procedures hiervoor zijn vastgelegd in de Algemene subsidieverordening gemeente Meerssen 2017 en Subsidiebeleid gemeente Meerssen 2017-2022.

Let op! Subsidieaanvragen voor 2019 moeten vóór 1 juli 2018 zijn ingediend! Vraag dus tijdig uw subsidie aan! Aanvragen die te laat worden ingediend, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Subsidieaanvraag digitaal indienen
Een subsidieaanvraag kan uitsluitend digitaal worden ingediend. Alle informatie over digitaal aanvragen is te vinden op www.meerssen.nl (Regelen en aanvragen -> Subsidies). U vindt hier ook de nieuwe digitale aanvraagformulieren, waarmee u subsidie volledig digitaal kunt aanvragen.

Vragen? Hulp nodig?
Heeft u vragen of heeft u hulp nodig bij het aanvragen van subsidie? Neem dan contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail:  info@meerssen.nl.

Let op! Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In het kader van deze nieuwe privacywet vragen wij niet meer om een ledenlijst. Het volledig invullen van het aanvraagformulier is voldoende.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Gemeenterekening 2017

Betreft: het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 Juni 2018 besloten de Gemeenterekening 2017 op donderdag 5 juli 2018 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
Waar ter inzage: een papieren exemplaar ligt op afspraak ter inzage in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. U kunt de Gemeenterekening ook digitaal inzien via het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.
Opmerking: tegen vergoeding van de kosten is een kopie van de stukken verkrijgbaar.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het legaliseren van een woning, Brommelen 23a, 6243 CM Geulle (ontvangen 9 juni 2018);
 • het uitbreiden van een  balkon/terras, Bunderstraat 145, 6231 EJ Meerssen (ontvangen 11 juni 2018);
 • het legaliseren van een  bestaand fietsenhok en overkapping, Charles Eijckstraat 7, 6231 GX Meerssen (ontvangen 11 juni 2018);
 • het wijzigen van de atelierruimte en plaatsen zonnepanelen en interne verbouwing, Höfkestraat 15, 6241 CS Bunde (ontvangen 11 juni 2018);
 • het aanbouwen van een garage en realiseren van een uitrit, Proost Willemstraat 38, 6231 CW Meerssen (ontvangen 12 juni 2018);
 • het legaliseren van een veranda / afdak, Papenweg 42, 6241 BV Bunde (ontvangen 15 juni 2018);
 • het wijzigen van het gebruik en legaliseren illegale bouwwerken, Burgemeester Visschersstraat  29, 6235 EA Ulestraten (ontvangen 15 juni 2018);
 • het legaliseren van een woningsplitsing, Kuileneindestraat 4, 6231 KG Meerssen (ontvangen 15 juni 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Burgemeester L'Ortijestraat 11, 6231 HC Meerssen (ontvangen 11 juni 2018);
 • het verwijderen van asbest en het slopen van een schuurtje, Iepenlaan 72, 6241 AG Bunde (ontvangen 14 juni 2018);
 • het verwijderen van asbest, Kookstraat ongenummerd (sectie D nummer 2155) Meerssen (ontvangen 25 april 2018).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het realiseren van een nieuwe woning in de bestaande schuur, Dorpstraat 19-21, 6235 AC Ulestraten.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het wijzigen van een eerder bij besluit van 14 april 2009 verleende vergunning (2007/0263) voor het oprichten van een loods, Genzonweg 6, 6235 NG Ulestraten (verzonden 20 juni 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Kennisgeving grondexploitatieovereenkomst

Betreft: burgemeester en wethouders van Meerssen maken op grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij in het kader van de uitvoering van het Plan van Aanpak "Meer uit Meerssen halen: Meer ruimte voor coulance", als vastgesteld door de gemeenteraad op 14 juni 2018, een overeenkomst zijn aangegaan met de belanghebbenden bij het perceel Eijkskensweg 4 te Geulle, inzake de wijziging van het agrarisch bouwvlak.
Ter inzage: een zakelijke beschrijving van voornoemde overeenkomst ligt met ingang van donderdag 28 juni 2018 ter inzage.
Waar ter inzage: op afspraak bij de afdeling Ruimte (via het KCC, tel. 14 043)
Opmerking: het indienen van zienswijzen of het maken van bezwaar is niet mogelijk.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 27 juni 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen