Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 26 - 26 juni 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 26 - 26 juni 2019

Gepubliceerd op: 25 juni 2019 13:55

Gemeentepagina: week 26
Datum: woensdag 26 juni 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Agenda raadsvergadering 27 juni 2019

Op donderdag 27 juni 2019 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergaderingen 22 mei en 28 mei 2019
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 07-06-2019)
 • Voorstel Wijziging benoeming lid Werkgeverscommissie
 • Voorstel Verplaatsen van raadsvergaderingen in de Proosdij
 • Voorstel Vaststellen Archiefverordening Meerssen 2019
 • Voorstel Ontwerpbegroting 2020 en jaarrekening 2018 GR Geul en Maas
 • Voorstel Ontwerpbegroting 2020 en jaarrekening 2018 van RUD Zuid Limburg
 • Voorstel Werkplan implementatie Omgevingswet
 • Voorstel Voorbereiding beleidsplan Energietransitie
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Agenda financiële raadsvergadering 4 juli 2019

Op donderdag 4 juli 2019 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Voorstel Vaststellen Jaarrekening 2018 en bestemming resultaat 2018
 • Voorstel 1e bestuursrapportage 2019
 • Kaderbrief Meerjarenbegroting 2020-2023
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Donderdag 27 juni 2019:
Geen spreekuur Sociale Zaken MH in bestuurscentrum

Op donderdag 27 juni 2019 is er geen spreekuur van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland in het bestuurscentrum / KCC van de gemeente Meerssen.

Meer informatie
www.socialezaken-mh.nl

---

Milieu App
In verband met de hitte:
Inzameling afval vanaf 6 uur 's morgens

Deze week loopt de temperatuur flink op. In verband met de extreme hitte wordt het afval al vanaf 6.00 uur ingezameld. Uw afval wordt dus eerder ingezameld dan u gewend bent. U mag uw afval deze week - bij wijze van uitzondering – de avond van tevoren al buitenzetten vanaf 21.00 uur.

Milieu app
Altijd op de hoogte blijven over inzameldagen en -tijden? Download de Milieu app op uw telefoon. Ook voor handige tips en informatie (o.a. afvalscheidingswijzer en informatie milieuparken).

---

Werkzaamheden aan het spoor

Van zaterdag 6 juli (01.00 uur) t/m maandag 15 juli 2019 (05.00 uur) vinden er werkzaamheden plaats aan het spoor tussen Maastricht en Sittard.  ProRail vernieuwt zeven en een halve kilometer spoor. Daarnaast vernieuwen ze de overweg Oude Steeg in Maastricht en het overpad van station Bunde. Ze werken niet op iedere plek continu, maar op het hele spoor rijden negen dagen géén treinen. Tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden hinder ondervinden van machines en bouwverlichting. Ook diverse spoorwegovergangen zijn tijdelijk afgesloten.

Tijdelijke afsluiting spoorwegovergangen

Overweg Weert (Maastricht)
Zondag 7 juli van 10.00 - 17.00 uur
Maandag 8 juli van 11.30 - 19.00 uur

Overweg Oude Steeg (Maastricht)
Zaterdag 6 juli (01.00 uur) t/m maandag 15 juli (07.00 uur). Deze overweg wordt vernieuwd.

Overweg Fregatweg/Oude Rijksweg (Bunde-Meerssen)
Maandag 8 juli van 08.00-13.00 uur
Dinsdag 9 juli van 08.00 -12.00 uur

Overweg Prinses Ireneweg (Bunde)
Maandag 8 juli van 13.00-16.00 uur
Dinsdag 9 juli van 12.00-18.00 uur

Overpad station Bunde
Zaterdag 6 juli (01.00 uur) t/m maandag 15 juli (07.00 uur). Deze overweg wordt vernieuwd.

Overweg Kloosterberg (Bunde)
Maandag 8 juli van 14.00 - 20.00 uur
Dinsdag 9 juli van 16.00 - 22.00 uur

Geen treinverkeer
Van 6-15 juli rijden er géén treinen op dit traject. Voor actuele reisinformatie kunt op kijken op www.9292.nl.

Spoorwerk in uw buurt
Sinds kort kunt u op www.prorail.nl/spoorwerk  zien wanneer ProRail in uw buurt werkt. Ook kunt u een automatische mail ontvangen wanneer ze bij u aan het werk gaan. Ga hiervoor naar https://mijnprorail.prorail.nl om u voor deze e-mailservice aan te melden.

Informatie
Heeft u vragen? Kijk dan op www.prorail.nl/contact. Of bel 0800-7767245 (gratis). Dat kan doordeweeks tussen 8.00-18.30 uur en bij noodgevallen of ernstige overlast natuurlijk ook buiten kantoortijden.

---

Themabijeenkomst gemeenteraad evaluatie subsidiebeleid

Op woensdag 3 juli 2019 vindt een openbare themabijeenkomst plaats voor de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 Meerssen. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen op de publieke tribune. De bijeenkomst gaat over de evaluatie van het subsidiebeleid. De themabijeenkomst wordt uiterlijk om 20.30 uur afgesloten.

Presentatie evaluatie subsidiebeleid

In oktober 2016 heeft de gemeenteraad een nieuw subsidiebeleid vastgesteld. Dit subsidiebeleid en de subsidieverordening hebben tot doel subsidiemiddelen (meer) doel- en resultaatgericht in te zetten en (meer) krachtige en toekomstbestendige (vrijwilligers)organisaties te realiseren. Bij de vaststelling in 2016 werd afgesproken dat het beleid na twee jaar geëvalueerd zou worden. Die termijn is nu voorbij, dus tijd voor de evaluatie. Met behulp van de evaluatie krijgen we inzicht in de opbrengsten en knelpunten van het huidige beleid. Daarnaast weten we wat goed gaat en wat (nog) beter kan.

De evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden en bestond uit twee onderdelen: een intern en een extern deel. Met intern bedoelen we de ervaringen binnen de gemeentelijke organisatie van betrokken ambtenaren en portefeuillehouder. Met extern bedoelen we de ervaringen buiten de gemeentelijke organisatie, oftewel van de subsidieaanvragers (vrijwilligersorganisaties, burgerinitiatieven en professionele welzijnsinstellingen). Hiervoor zijn subsidieaanvragers gevraagd een vragenlijst in te vullen.

De resultaten van de evaluatie worden woensdag 3 juli gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • legaliseren van bestaande houtopslag/stal, Hekstraat ongenummerd Ulestraten (ontvangen 12 juni 2019);
 • kappen berkenboom, De Sauveurstraat 4, 6235 BB Ulestraten (ontvangen 16 juni 2019);
 • verbouwen woonhuis, Op de Locht 46, 6241 NS Bunde (ontvangen 18 juni 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • verwijderen asbest, Gansbaan 15, 6231 LM Meerssen (ontvangen 6 juni 2019);
 • verwijderen asbest, Snijdersberg 22, 6243 AV Geulle (ontvangen 6 juni 2019);
 • slopen bijgebouw, Tussen de Bruggen 49, 6231 CA Meerssen (ontvangen 29 mei 2019).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Concept-verkeersbesluit:
Realisatie voetgangersoversteekplaats Proost de Beaufortstraat

Betreft: realisatie voetgangersoversteekplaats (VOP) ter hoogte van Proost de Beaufortstraat 2 in Meerssen.
Maatregelen die daartoe getroffen worden:  door middel van het plaatsen van markering en bord L02 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 een voetgangersoversteekplaats realiseren  (zoals aangegeven op de tekening die ter inzage ligt) in de Proost de Beaufortstraat ter hoogte van huisnummer 2 in Meerssen.
Toelichting:  we willen een veilige route creëren voor kwetsbare verkeersdeelnemers (ouderen, mindervaliden, kinderen) richting treinstation Meerssen en de huisartsenpraktijk aan de Proost de Beaufortstraat. De aanleg van een voetgangersoversteekplaats zorgt voor een (voor het gemotoriseerde verkeer) duidelijk zichtbare plek waar voetgangers makkelijker kunnen oversteken.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC). U kunt ook een digitale versie opvragen via e-mail info@meerssen.nl of via tel. 14 043.
Inzage en reactietermijn: van 26-06-2019 t/m 07-08-2019.
Wie kan reactie indienen: eenieder, schriftelijk/per mail, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen of info@meerssen.nl.
Opmerking: na verwerking van de ingekomen reacties maken we het (aangepaste) ontwerp-verkeersbesluit formeel bekend en krijgt u formeel de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Aangevraagde vergunningen evenementen

Betreft:  Film in het Park.
Plaats: Proosdijpark Meerssen.
Data en tijd:  6, 13, 20, 27 juli, 3 en 10 augustus 2019 van 21.00-23.00 uur .

Betreft: Tour de Limbourg TV-opnames door L1.
Plaats: Markt Meerssen
Data en tijd:  maandag 8 juli 2019.De Markt is van 08.00-21.00 uur afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers.

Betreft:  Marsna Jamborette.
Plaats: De Schuttersweide, Tussen de Bruggen Meerssen
Data en tijd: van 29-07-2019 t/m 09-08-2019.

Betreft: Charlemagne Preuve Festijn.
Plaats: Markt Meerssen.
Data en tijd:  16, 17 en 18 augustus 2019. De Markt is afgesloten voor alle verkeer (behalve voetgangers) van 15-08-2019 17.00 uur tot 19-08-2019 12.00 uur.

Betreft: Bundermijt.
Plaats: Sint Agnesplein en omliggende straten Bunde.
Data en tijd: zondag 15 september 2019. Het Sint Agnesplein en omliggende straten worden afgesloten voor alle verkeer (behalve voetgangers) van 14-09-2019 12.00 uur tot 15-09-2019 24.00 uur.

Betreft:  Klimomloop Ulestraten.
Plaats:  Een parkoers tussen Meerssen en Ulestraten. Start en finish zijn op de Markt in Meerssen.
Data en tijd:  zondag 22 september 2019 van 08.00-19.00 uur. De Markt Meerssen is afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers. Het parkoers is beperkt toegankelijk.

Betreft: De Wei Aaf.
Plaats: Popelboomsweg 1, Bunde
Data en tijd:  zaterdag 5 oktober 2019 van 10.30-01.30 uur.

Inzagetermijn: van 26-06-2019 t/m 30-07-2019
Waar ter inzage: op afspraak bij Klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Zienswijzen: eenieder kan een zienswijzen indienen, mondeling of gemotiveerd (zie verder de informatie over Bezwaar en Beroep).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 26 juni 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen