Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 25 - 22 juni 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 25 - 22 juni 2016

Gepubliceerd op: 21 juni 2016 11:40

Weeknummer: 25
Datum: woensdag 22 juni 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Nieuw subsidiebeleid beloont initiatief en vernieuwing

Van 15 juni t/m 27 juli kunt u reageren op het nieuwe concept-subsidiebeleid voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Het nieuwe subsidiebeleid is tot stand gekomen via meedenkbijeenkomsten met verenigingen en vrijwilligersorganisaties in de gemeente Meerssen. Zij zijn inmiddels over het nieuwe subsidiebeleid geïnformeerd. Het nieuwe subsidiebeleid is niet van toepassing op sportverenigingen. Voor hen geldt het gemeentelijke accommodatiebeleid.

Toekomstbestendige, krachtige verenigingen
Centrale vraag bij de herijking van het gemeentelijke subsidiebeleid was: hoe krijgen we in de gemeente Meerssen toekomstbestendige, krachtige verenigingen? Ledental - gebaseerd op actief lidmaatschap van mensen die in de gemeente wonen - speelt daarbij een grote rol. Een nieuwe verdeelsleutel bepaalt op basis daarvan het subsidiebedrag.

Extra bijdrage voor jonge leden
In het kader van toekomstbestendigheid en het stimuleren van culturele vernieuwing krijgen verenigingen een extra bijdrage voor leden tot 18 jaar. Gelden voor soortgelijke activiteiten, bijvoorbeeld Sinterklaasactiviteiten – worden voortaan gelijk verdeeld. Verenigingen met  minder dan twintig leden, kerkgerelateerde verenigingen, koren, toneelgroepen en schilderclubs e.d. krijgen in de  toekomst geen structurele subsidie meer van de gemeente Meerssen.

Verruiming incidentele subsidies
Voor verenigingen die op grond van het nieuwe beleid niet meer voor structurele subsidie in aanmerking komen, worden de mogelijkheden voor incidentele subsidies verruimd. Tonen van initiatief en vernieuwing vormen belangrijke criteria bij de toekenning van incidentele subsidies.

Verruiming aanvraagtermijn
De termijn voor het indienen van aanvragen wordt verlengd. Met ingang van volgend jaar moeten verenigingen en vrijwilligersorganisaties hun aanvragen uiterlijk 1 juli indienen (voorheen was dit 1 april).

Belavond wethouder
Op dinsdag 28 juni houdt wethouder Berry van Rijswijk een belavond over het gemeentelijke subsidiebeleid. U heeft dan de mogelijkheid vragen te stellen aan de wethouder en zijn team. Zij zijn van 19.00 -21.00 uur bereikbaar via telefoon 043-3661638.

U vindt het nieuwe concept-subsidiebeleid en de algemene concept-subsidieverordening  op www.meerssen.nl. Heeft u geen internet?  De papieren documenten liggen op afspraak ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het Bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen (telefoon 14 043).

---

Onderzoek Klanttevredenheid Wmo-cliënten

Vanaf 2016 zijn gemeenten verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe Wmo-cliënten de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening ervaren. Dit vinden we erg waardevol, want met uw ervaringen als uitgangspunt kunnen wij zorg en ondersteuning verbeteren. Voorbeelden zijn: hulp bij het huishouden, dagopvang, vervoer, een scootmobiel of een aanpassing in huis. Maar er zijn ook andere vormen van zorg en ondersteuning mogelijk door bijvoorbeeld familie, of via doorverwijzing naar een andere dienst of organisatie.

Willekeurige steekproef
Uit alle inwoners die ondersteuning vanuit de Wmo krijgen, heeft de gemeente een steekproef getrokken. Wellicht bent u één van de willekeurig geselecteerde deelnemers, die de vragenlijst in de brievenbus krijgt. Doe mee: uw mening is belangrijk!

Alle reacties worden anoniem verwerkt door een extern onderzoeksbureau.
Reageren is mogelijk tot en met 20 juli 2016.

Resultaten onderzoek
In september 2016 verwachten wij de resultaten van het onderzoek. Wij maken deze o.a. bekend op www.meerssen.nl en de gemeentepagina's in de Geulbode.

---

Tijdelijke verkeersmaatregelen knooppunt Kruisdonk

Rijkswaterstaat voert van vrijdag 24 juni 21.00 uur tot maandag 27 juni 01.00 uur onderhoud uit aan het asfalt van de A76 tussen knooppunten Kerensheide en Ten Esschen. Tijdens deze werkzaamheden is de A76 tussen beide knooppunten afgesloten in de richting van Heerlen en Duitsland. Het verkeer dat de andere kant opgaat (vanaf Geleen richting Eindhoven en België) heeft hierdoor te maken met een rijstrookafzetting. Tussen Geleen en knooppunt Kerensheide is tijdelijk één rijstrook beschikbaar in de richting van Eindhoven en België. Daarnaast zijn er diverse afsluitingen rondom knooppunt Kruisdonk om een goede doorstroming te kunnen creëren. Weggebruikers moeten door omleidingen rekening houden extra reistijd.

Let op: tijdelijke situatie bij knooppunt Kruisdonk (A2-A79)
Bij knooppunt Kruisdonk wordt tijdelijk ruimte gemaakt voor het verkeer dat wordt omgeleid vanaf knooppunt Kerensheide via de A2 naar de A79. Dit verkeer kan vanaf de A2 afrit (52) Maastricht-Noord met 2 rijstroken (via Nieuwe Limmelderweg) doorrijden naar de A79. Daarvoor is het noodzakelijk om verschillende wegen bij Kruisdonk af te sluiten.

Afsluitingen rondom knooppunt Kruisdonk
De A2 afrit (52) Maastricht-Noord komende vanuit Eindhoven en de A79 oprit (1) Bunde richting Heerlen zijn afgesloten van:

 • donderdag 23 juni 20.00 uur tot vrijdag 24 juni 5.00 uur;
 • vrijdag 24 juni 19.00 uur tot vrijdag 24 juni 21.00 uur;
 • maandag 27 juni 1.00 uur tot maandag 27 juni 5.00 uur;
 • maandag 27 juni 20.00 uur tot dinsdag 28 juni 5.00 uur.

Lokale afsluitingen rondom knooppunt Kruisdonk
Van vrijdag 24 juni 19.00 uur tot maandag 27 juni 05.00 uur gelden de volgende afsluitingen:

 • A79 afrit (1) Bunde komende vanuit Heerlen.
 • A79 afrit (1) Bunde komende vanuit Maastricht.
 • A2 oprit (52) Maastricht-Noord komende vanuit Heerlen in de richting van Eindhoven.
 • Nieuwe Limmelderweg (komende vanuit Beatrixhaven) ter hoogte van de afrit A2 komende uit Eindhoven. Verkeer uit de richting Eindhoven kan wel rechtsaf richting Beatrixhaven.
 • De Nieuwe Limmelderweg is vanuit Rothem en vanuit Amby niet toegankelijk.
 • Ambyerweg ter hoogte van de Nieuwe Limmelderweg komende vanuit Rothem.
 • Ambyerweg ter hoogte van de Nieuwe Limmelderweg in de richting van Rothem.
 • Ambyerstraat-Noord ter hoogte van de toerit A79 richting Heerlen komende vanuit Amby. (Verkeer in de richting van Amby is wel mogelijk).

Fietsers opgelet!
Fietsers dienen er rekening mee te houden dat ze tijdens dit weekend bij de op- en afrit Bunde A79 worden omgeleid. Fietsers komende vanuit Amby kunnen niet over de brug doorrijden naar Rothem. Fietsers vanuit Rothem (Ambyerweg) kunnen niet doorrijden richting Amby. Fietsverkeer wordt omgeleid via de Heideweg en Ijzerenkuilenweg. In avond en nacht kunnen fietsers wel gewoon door. Gedurende het hele weekend zijn er verkeersregelaars aanwezig om dit in goede banen te leiden.

De werkzaamheden zijn weergevoelig. Bij slecht weer gaan ze mogelijk niet door en worden opnieuw ingepland.

Meer informatie
www.rijkswaterstaat.nl  of www.vananaarbeter.nl. Of bel: tel. 0800-8002 (gratis). 
Omleidingsroutes: zie www.meerssen.nl (Nieuws - Werk in uitvoering).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Benoeming toezichthouders voor handhaving wet Basisregistratie Personen

Betreft: burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 9 juni 2016 hebben besloten de Buitengewone opsporingsambtenaren (BOA 's) werkzaam voor de gemeente Meerssen, alsmede twee medewerkers van de afdeling Samenleving, cluster Burgerzaken, aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht. Op grond van artikel 4:2 Wet basisregistratie personen (BRP) wijst het college ambtenaren aan die belast zijn met het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger genoemd in deze wet. Het betreft hier verplichtingen met betrekking tot het doen van aangifte van eerste vestiging, verhuizing en emigratie, het verschaffen van inlichtingen en het overleggen van documenten, die noodzakelijk zijn voor de bijhouding van de basisregistratie.
Waar ter inzage: de benoeming is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op woensdag 22 juni 2016. Het papieren stuk ligt op afspraak ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC), tel 14 043.
Opmerking: op verzoek van eenieder tegen betaling een afschrift krijgen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het kappen van twee bomen, Waterval 3, 6235 NC Ulestraten (ontvangen 5 mei 2016);
 • het verbouwen van een bijgebouw (legalisatie), Aan de Maas 17, 6243 NA Geulle (ontvangen 10 juni 2016);
 • het vergroten van een woning, Bunderstraat 12, 6231 EL Meerssen (ontvangen 11 juni 2016);
 • het wijzigen van de dakconstructie, Weerterstraat 9a, 6231 RH Meerssen (ontvangen 7 juni 2016);
 • het verbreden van de inrit, Holstraat 16, 6231 AD Meerssen (ontvangen 15 juni 2016);
 • het verbouwen van de garage, Europastraat 45, 6235 BT Ulestraten (ontvangen 15 juni 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het slopen van het dak van de aanbouw, Pastoor Smeetsstraat 50, 6243 CT Geulle (ontvangen 16 mei 2016);
 • het verwijderen van asbest, Prinses Ireneweg 11, 6241 GD Bunde (ontvangen 3 juni 2016).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het aanleggen van een oprit, Gerbergaplantsoen 10, 6231 KM Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 22 juni 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen