Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 25 - 20 juni 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 25 - 20 juni 2018

Gepubliceerd op: 19 juni 2018 16:15

Gemeentepagina: week 25
Datum: woensdag 20 juni 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Agenda Raadsadviesvergadering

Op woensdag 27 juni 2018 vindt er een financiële raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering
De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 5 juli 2018. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 27 juni 2018

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvattingen raadsadviesvergadering van 14 juni 2018
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Voorstel inzake Vangnetregeling Participatiewet 2017
 • Concept-raadsvoorstel Vaststelling Programmarekening 2017
 • Concept-raadsvoorstel Bestemming voordelig resultaat van de rekening baten en lasten 2017
 • Concept-raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2018
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

De achterliggende stukken kunt u inzien via het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Kruisdonk-Maastrichterweg
Invoeren verplicht gebruik van de rijbaan voor bromfietsers

De gemeente wil fietsers zoveel mogelijk een eigen plek geven. Daar waar mogelijk moeten bromfietsers op de rijbaan rijden en niet meer op een (brom)fietspad. Op maandag 25 juni starten wij met het maken van doorsteken bij de komgrenzen Kruisdonk en Maastrichterweg. Bromfietsers kunnen bij deze doorsteken het (brom)fietspad verlaten en de rijbaan oprijden.

Het fietspad tussen beide komgrenzen is na de werkzaamheden dan ook alleen nog bedoeld voor fietsers. Bromfietsers rijden op de rijbaan. Rasenberg Infra B.V Regio Zuid voert het werk uit in opdracht van de gemeente Meerssen. De werkzaamheden duren ca. 2 weken.

Welke werkzaamheden worden er verricht?

 • Aanleg doorsteken nabij de komgrens Kruisdonk en Maastrichterweg.
 • Aanbrengen rode coating op fietspaden rotonde Witte Hoek.
 • Vervangen verkeersborden 'fiets/bromfietspad' en 'einde fiets/bromfietspad' door borden 'verplicht fietspad' en 'einde verplicht fietspad'.

Verkeershinder
Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, wordt de weg ter plekke voor de helft afgezet, Verkeer wordt begeleid door verkeersregelaars.  Het verkeer kan enige hinder hiervan ondervinden

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Vrijdagmiddag 29 juni 2018: Bestuurscentrum gesloten

In verband met de jaarlijkse sportdag voor de medewerkers is het bestuurscentrum op vrijdag 29 juni 2018 vanaf 12.00 uur gesloten.

Wachtdienst
De wachtdienst van Openbare Werken is buiten de openingstijden (uitsluitend bij spoed) bereikbaar via tel. 14 043. U wordt dan doorverbonden met de Meldcentrale Maastricht.

---

Tijdelijke afsluiting af- en toerit A79 Meerssen

In de avond / nacht van maandag 25 juni op dinsdag 26 juni en in de nacht van vrijdag 29 juni op zaterdag 30 juni is de afrit en toerit Meerssen (2) van de A79 tussen 20.00 - 05.00 uur korte tijd afgesloten (max. een uur) ivm werkzaamheden aan de bermen. Het verkeer wordt ter plekke omgeleid.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Buurtnetwerk Bunde
Buurtnetwerk Bunde zoek secretaris

De buurtnetwerken spelen een belangrijke rol bij het behoud van de leefbaarheid in uw dorp. En ze willen dit in de toekomst ook blijven doen samen met u! Zij weten als geen andere wat er leeft en speelt in uw kern, welke problemen en knelpunten er zijn en welke initiatieven u samen kunt oppakken om de leefbaarheid te verbeteren. Het buurtnetwerk Bunde vergadert 6 keer per jaar en is op zoek naar een secretaris en/of notulist. Dit kan ook een combifunctie zijn.

Interesse?
Wilt u meer informatie of heeft u interesse? Neem dan contact op met Yvonne Henskens via e-mail: vandellen-henskens@kpnmail.nl. Een kleine vergoeding is mogelijk.

---

Online meedenken over oplossingen tegen wateroverlast

Van huis uit meedenken over oplossingen tegen de wateroverlast in de gemeente Meerssen. Dat kan op het online platform www.waterschaplimburg.nl/metelkaar.

Wat kunt u doen?
Onder het kopje Projecten leest u meer over mogelijkheden & oplossingen. Op een overzichtskaart kunt u zelf aangeven waar sprake is van wateroverlast. U kunt uw ervaringen delen en zelfs foto's toevoegen. Ook kunt u reageren op voorstellen voor regenwaterbuffers.

Wateroverlast - Online meedenken over oplossingen
Meedoen?

Maak een account aan.

Alleen lezen?
Dat kan zonder account.

De gemeente Meerssen is aangewezen als pilotgebied voor het programma Water in Balans. Maatregelen worden met voorrang uitgevoerd. Binnen het programma Water in Balans werkt Waterschap Limburg samen met inwoners, ondernemers en betrokken instanties aan maatregelen tegen de gevolgen van klimaatverandering (enerzijds wateroverlast, anderzijds droogte).

Meer informatie, meedoen?
www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans
www.waterschaplimburg.nl/metelkaar

---

Donderdag 21 juni 2018
Spreekuur Sociale Zaken MH in bestuurscentrum vervalt

In verband met jaarlijkse teambuilding vervalt op donderdag 21 juni 2018  het spreekuur van Social Zaken Maastricht Heuvelland in het bestuurscentrum.

Informatie
Kijk op www.socialezaken-mh.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het herbouwen van de hobbyruimte/berging/tuinkamer, Koekoekstraat  ongenummerd te Geulle (ontvangen 7 juni 2018);
 • het vernieuwen van raam en kozijn, Eijkskensweg 12, 6243 AA Geulle (ontvangen 31 mei 2018);
 • het kappen van een boom, Patioplein 2, 6235 BS Ulestraten (ontvangen 6 juni 2018);
 • het brandveilig gebruiken van vakantie-appartementen, Hulserstraat 89, 6243 BM Geulle (ontvangen 7 juni 2018);
 • het legaliseren van een werkschuur, Sint Catharinastraat 104, 6235 BH Ulestraten (ontvangen 8 juni 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Beekstraat 26a, 6231 LG Meerssen (ontvangen 24 mei 2018);
 • het verwijderen van asbest, Pastoor Aert van Coelmontstraat 3, 6231 JC Meerssen (ontvangen 25 mei 2018);
 • het verwijderen van asbest, Voulwames 2, 6241 NE Bunde (ontvangen 29 mei 2018);
 • het verwijderen van asbest, Brommelen 2, 6243 CP Geulle (ontvangen 30 mei 2018);
 • het verwijderen van asbest, Keizer Lothariusstraat 13, 6231 BW Meerssen (ontvangen 31 mei 2018);
 • het slopen en verwijderen van asbest, Burgemeester Hein Cortenstraat 1 t/m 5, 6235 CN Ulestraten (ontvangen 8 mei 2018);
 • het verwijderen van asbest, Kasteelstraat 67, 6235 BN Ulestraten (ontvangen 4 juni 2018);
 • het verwijderen van asbest, Pastoor Smeetsstraat 10-42, 6243 CS Geulle (ontvangen 23 mei 2018).

Het betreft meldingen ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het realiseren van een hotel, Hulserstraat 89, 6243BM Geulle.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van een overloopput  t.b.v. de omloop van de Molenbeek, Snijdersberg 31, 6243 AV Geulle (verzonden 11 juni 2018);
 • het uitbreiden van een balkon (legaliseren), Sint Josephstraat 35, 6231 EC Meerssen (verzonden 12 juni 2018);
 • het vergroten van de woning (zitkamer), Braamstraat 3, 6241 NT Bunde (verzonden 14 juni 2018);
 • het splitsen van een pand in 3 wooneenheden (legaliseren), Sint Catharinastraat 28, 28a en 28b, 6235 BE Ulestraten (verzonden 14 juni 2018);
 • het legaliseren van een praktijk voor fysiotherapie, Molenveldweg 18, 6231 RX Meerssen (verzonden 18 juni 2018);

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Aangevraagde vergunningen evenementen

Betreft: Film in het Park.
Plaats: Proosdijpark Meerssen.
Data en tijd:  14 juli 2018, 21 juli 2018, 25 juli 2018, 4 augustus 2018 en 11 augustus 2018 van 21.00-23.00 uur.

Betreft: Tour de L1mbourg, Opnames TV-wielertalkshow
Plaats: Markt Meerssen.
Data en tijd:  8 juli 2018 van 09.00-18.00 uur.
De Markt is afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers

Betreft: 8e Klimomloop van Ulestraten.
Plaats: een parkoers tussen Meerssen en Ulestraten, start en finish op de Markt Meerssen.
Data en tijd: 16 september 2018 van 10.00-18.00 uur (verplaatst van 08-07-2018)
De Markt is afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers. Het parkoers is beperkt toegankelijk.

Inzagetermijn: van 20-07-2018 tot 31-07-2018.
Waar ter inzage: op afspraak bij Klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Zienswijzen: eenieder kan een zienswijze indienen, mondeling of gemotiveerd (zie verder de informatie over Bezwaar en Beroep).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wabo)
Reguliere voorbereidingsprocedure

Besluit Maatwerkvoorschiften
Voor:
The Animal Farm
Locatie: Raar 40, 6231 RR Meerssen
Datum besluit: 11 juni 2018
Zaaknummer: 2018-203234
Inzagetermijn: van 20-06-2018 t/m 31-07-2018.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Bezwaar mogelijk
Informatie: Klant Contact Centrum, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor:

 • het veranderen van het bedrijf Hollands VOF, Raar 41, 6231 RP Meerssen.

Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving behoren. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzage: van 20-06-2018 t/m 31-07-2018.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 20 juni 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen