Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 25 - 17 juni 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 25 - 17 juni 2020

Gepubliceerd op: 16 juni 2020 15:00

Gemeentepagina: week 25
Datum: 
woensdag 17 juni 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Gemeente Meerssen staat komende jaren voor forse financiële opgave

De Gemeente Meerssen staat voor een forse financiële opgave om de meerjarenbegroting sluitend te maken. Voor de komende 4 jaar wordt namelijk een fors begrotingstekort verwacht. Dit tekort wordt beschreven in de Kadernota 2021-2024, die het college van B&W afgelopen vrijdag heeft voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 9 juli bespreekt de gemeenteraad deze nota.

Tekorten
De Kadernota geeft een financiële raming van de inkomsten en uitgaven in meerjarenperspectief. Binnen deze financiële ruimte dient de meerjarenbegroting 2021-2024 te worden opgesteld. De begroting wordt vervolgens in het najaar ter bespreking en goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Voor de komende jaren wordt het volgende tekort verwacht:

 • 2021: € 687.000,-
 • 2022: € 1.035.000,-
 • 2023: € 1.015.000,-
 • 2024: € 846.000,-

Oorzaak
De meerjarige tekorten worden met name veroorzaakt door het ruimere budget dat noodzakelijk is voor het sociaal domein. In bovenstaande tekorten is nog geen rekening gehouden met de herverdeling van het gemeentefonds met ingang van 2022. Het gemeentefonds is de uitkering die elke gemeente jaarlijks ontvangt van de landelijke overheid om haar wettelijke taken uit te voeren. De herverdeling van deze gelden leidt ertoe dat de kleinere gemeenten erop achteruitgaan. Dit kan oplopen tot zo'n € 100,- per inwoner. Het exacte effect voor Meerssen is nog niet bekend.

Gevolgen
Ook zijn de financiële consequenties van de Coronacrisis nog niet meegenomen. De verwachting is dat als een compensatie van het rijk komt, deze niet 100% kostendekkend is. Voorop staat dat de meerjarenbegroting sluitend moet worden gemaakt. Dat kan alleen maar door ombuigingen (bezuinigingen c.q. lastenverzwaring voor inwoners) en/of door wijziging van eerder gemaakte beleidskeuzes. Daarvoor zijn in de Kadernota twee denkrichtingen aangegeven. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om daarover te besluiten.

U kunt de Kadernota 2021-2024 inzien op www.meerssen.nl.

---

Informatie Coronavirus

We krijgen stap voor stap meer ruimte. Dit kan echter alleen als iedereen zich aan de maatregelen blijft houden: houd 1,5 meter afstand, was vaak uw handen, werk zoveel mogelijk thuis en vermijd drukte! Heeft u verkoudheidsklachten? Blijf thuis en laat u testen. Bent u ook benauwd en/of heeft u koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven. Meer informatie over de versoepeling van de maatregelen en routekaart van deze versoepelingen vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

Testen
Sinds 1 juni kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, bellen naar het nummer 0800-1202 om een afspraak te maken voor een test bij de GGD. Het nummer is gratis en zeven dagen per week bereikbaar van 08.00-20.00 uur. Dus... bij klachten: blijf thuis en laat u testen!

MEER INFORMATIE

---

Agenda digitale raadsvergadering woensdag 17 juni

Op woensdag 17 juni 2020 vergadert de gemeenteraad digitaal. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst van de vergadering van 19-05-2020/20-05-2020
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 29-05-2020)
 • Voorstel Vaststellen nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening 2020
 • Voorstel Begroting 2021 GGD ZL en wijziging gemeenschappelijke regeling
 • Voorstel Bestuurlijk Convenant Meerssen-Maastricht in het kader van de mogelijke invoering van een regieorganisatie
 • Voorstel Verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de Verordening reinigingsheffingen Meerssen 2020
 • Voorstel beleid op het gebied van spelen, bewegen en ontmoeten (speelplekken) in de openbare ruimte in de gemeente Meerssen
 • Voorstel Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul en Maas: ontwerpbegroting 2021 en jaarrekening 2019
 • Voorstel Vaststelling Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.

---

Werkzaamheden rotonde Herkenberg - komremmer Houthemerweg

Op maandag 22 juni start Wegenbouw Kurvers met de werkzaamheden aan de rotonde Herkenberg en komremmer Houthemerweg in Meerssen. Op de rotonde Herkenberg vervangen we het asfalt en verandert de voorrangssituatie voor de fietsers. Fietsers hebben na aanpassing voorrang op de rotonde. De komremmer Houthemerweg passen we aan en vernieuwen we (inclusief nieuw asfalt).

Wanneer gaan we werken?
De werkzaamheden starten op maandag 22 juni en worden uitgevoerd in fases. We starten op 22 juni gelijktijdig op één rijbaanhelft (dezelfde zijde) met zowel het aanpassen van de komremmer als het onderhoud aan de rotonde. Als de eerste rijbaanhelft klaar is, springen wij om na de andere rijbaanhelft. De werkzaamheden zijn uiterlijk vrijdag 17 juli klaar. Deze planning is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en het weer. 

---

Agenda digitale Raadsadviesvergadering 24 juni 2020

Op woensdag 24 juni 2020 vindt een digitale raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Raadsadviesvergadering
De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 9 juli 2020. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 24 juni 2020

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvattingen raadsadviesvergaderingen van 03-06-2020 en 04-06-2020
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Doorontwikkeling en begrotingsbijstelling Wmo en Jeugd
 • Concept-raadsvoorstel Eindafrekening realisatie Kindcentrum De WereldSter
 • Concept-Raadsvoorstel Vaststelling Jaarrekening 2019 en bestemming voordelig resultaat van de rekening van baten en lasten 2019
 • Concept-raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2020
 • Kadernota 2021-2024
 • Rondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden. Vanwege de huidige situatie rondom Corona zal het spreekrecht in aangepaste vorm plaatsvinden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Gemeenterekening 2019

Betreft: het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 Juni 2020 besloten de Gemeenterekening 2019 op donderdag 9 juli 2020 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
Waar ter inzage: een papieren exemplaar ligt op afspraak ter inzage in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. U kunt de Jaarrekening tevens inzien via het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl (bij de agendastukken voor de raadsvergadering van 9 juli).
Opmerking: tegen vergoeding van de kosten is een kopie van de stukken verkrijgbaar.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

----

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het schilderen van de gevel en het boeiboord van een rijksmonument, Kerkstraat 8, 6231 LT Meerssen (ontvangen 8 juni 2020);
 • het vervangen van de bestaande dakkapel aan de achterzijde van de woning, Europastraat 37, 6235 BT Ulestraten (ontvangen 6 juni 2020);
 • het legaliseren van het gebruik van de 1e verdieping, De Sauveurstraat 14, 6235 BB Ulestraten (ontvangen 8 juni 2020);
 • het realiseren van een nieuwbouwwoning, Brommelen 29, 6243 CM Geulle (ontvangen 9 juni 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Ingetrokken aanvraag om omgevingsvergunningen

Aanvraag om omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is ingetrokken voor:

 • het plaatsen van een boomhut, Humcoven 9 nabij Visweg ongenummerd, Meerssen (ingetrokken 5 juni 2020).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Hoekweg 15, 6231 LL Meerssen (ontvangen 3 juni 2020).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het legaliseren van diverse bijgebouwen en het gedeeltelijk renoveren van bijgebouwen en een tuinmuur, Gemeentebroek 6, 6231 RV Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het uitbreiden van de woning, Blockhuijsstraat 24, 6235 AX Ulestraten (verzonden 8 juni 2020);

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Buitenbehandeling stellen aanvraag om omgevingsvergunningen:

Aanvraag om omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld:

 • het met schone grond aanvullen van de groeve oliebergweg te Meerssen, IJzerenkuilenweg ongenummerd, 6231 AA Meerssen (verzonden 12 juni 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Nieuwe noodverordening ivm Coronavirus

Betreft: sinds 15 juni 2020 is een nieuwe noodverordening van kracht ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19). Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg a/d Geul en Voerendaal.
Waar ter inzage: deze noodverordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 15 juni 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. U vindt de noodverordening ook op www.meerssen.nl/coronavirus. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 17 juni 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen