Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 24 - 12 juni 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 24 - 12 juni 2019

Gepubliceerd op: 11 juni 2019 10:00

Gemeentepagina: week 24
Datum: woensdag 12 juni 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Maandag 17 juni 2019
Kruising Gasthuisstraat / Beekstraat afgesloten

Op maandag 17 juni 2019 is er een inspectie van het riool achter de woningen aan de Stationsstraat Meerssen. Om deze werkzaamheden veilig te laten plaatsvinden, sluiten we de kruising Gasthuisstraat - Beekstraat deze dag af vanaf 08.00 uur.

De werkzaamheden
Het rioolwater in dit riool moeten we tijdelijk overpompen naar een ander rioolstelsel. Om de opstelling van de pompinstallatie mogelijk te maken, sluiten we de kruising Gasthuisstraat-Beekstraat af. Het verkeer leiden we in goede banen met behulp van verkeersregelaars.

Overlast
We begrijpen dat dit enige overlast met zich meebrengt. We proberen de afsluiting dan ook zo kort mogelijk laten plaatsvinden. De werkzaamheden duren naar verwachting de hele dag.

Informatie
Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

subsidiebeleid
Vraag vóór 1 juli 2019 uw subsidie 2020 aan!

De gemeente Meerssen verstrekt jaarlijks subsidies aan instellingen, verenigingen en organisaties (Basissubsidie: waarderingssubsidie en/of stimuleringssubsidie of evenementensubsidie). De procedures hiervoor zijn vastgelegd in de Algemene subsidieverordening gemeente Meerssen 2017 en Subsidiebeleid gemeente Meerssen 2017-2022.

U kunt een subsidieaanvraag uitsluitend digitaal indienen. Alle informatie over digitaal aanvragen, is te vinden op www.meerssen.nl  (Regelen en aanvragen -> Subsidies). Hier vindt u ook de digitale aanvraagformulieren, waarmee u subsidie kunt aanvragen.

Vraag tijdig aan!
Vraag uw subsidie 2020 vóór 1 juli 2019 aan. Aanvragen die niet tijdig zijn ingediend, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u hulp bij het aanvragen van subsidie? Neem dan contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

Let op: Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing (AVG). In het kader van de nieuwe privacywet (AVG) is niet toegestaan om een ledenlijst naar ons op te sturen met vermelding van: voor- en achternaam, adres, geboortedatum van uw leden. Het invullen van de vragen in het aanvraagformulier is voldoende.

---

Themabijeenkomst gemeenteraad evaluatie subsidiebeleid

Op woensdag 3 juli 2019 vindt een openbare themabijeenkomst plaats voor de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 Meerssen. Belangstellenden zijn van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen op de publieke tribune. Deze bijeenkomst gaat over de evaluatie van het subsidiebeleid. De themabijeenkomst wordt uiterlijk om 20.30 uur afgesloten.

Presentatie evaluatie subsidiebeleid
In oktober 2016 heeft de gemeenteraad een nieuw subsidiebeleid vastgesteld. Dit subsidiebeleid en de subsidieverordening hebben tot doel subsidiemiddelen (meer) doel- en resultaatgericht in te zetten en (meer) krachtige en toekomstbestendige (vrijwilligers)organisaties te realiseren. Bij de vaststelling in 2016 werd afgesproken dat het beleid na twee jaar geëvalueerd zou worden. Die termijn is nu voorbij, dus tijd voor de evaluatie. Met behulp van de evaluatie krijgen we inzicht in de opbrengsten en knelpunten van het huidige beleid. Daarnaast weten we wat goed gaat en wat (nog) beter kan.

De evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden en bestond uit twee onderdelen: een intern en een extern deel. Met intern bedoelen we de ervaringen binnen de gemeentelijke organisatie van betrokken ambtenaren en portefeuillehouder. Met extern bedoelen we de ervaringen buiten de gemeentelijke organisatie, oftewel van de subsidieaanvragers (vrijwilligersorganisaties, burgerinitiatieven en professionele welzijnsinstellingen). Hiervoor zijn subsidieaanvragers gevraagd een vragenlijst in te vullen.

De resultaten van de evaluatie worden woensdag 3 juli gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Onthulling Kunstwerk Cyclus

Op zaterdag 15 juni 2019 wordt het kunstwerk 'Cyclus' onthuld. Dit bijzondere kunstwerk is van de hand van goudsmid-beeldend kunstenaar Willy Vossen, geboren en getogen in Meerssen en sinds enkele jaren ook weer hier woonachtig.

Geschonken
Willy Vossen heeft dit beeld aan de gemeente geschonken en in overleg met hem is besloten het beeld te plaatsen in het park van Meerssen.

Onthulling
Wethouder Kunst, Cultuur & Erfgoed Jan Gulikers zal het kunstwerk officieel onthullen. Dat gebeurt op voornoemde datum om 17.00 uur in het Proosdijpark van Meerssen nabij het witte bruggetje over de vijver. Belangstellenden zijn van harte welkom de onthulling bij te wonen.

Willy Vossen over zijn kunstwerk 'Cyclus':

"De omtrek van het beeld 'Cyclus'
vertoont een eivorm.
Een ei vormt het begin van leven.
Plastisch uitgedrukt ontstaat
uit een ei een mensenkind.
Het mensenkind groeit weer uit tot een moeder.
Dat is de levenscyclus,
welke ik heb getracht te verbeelden."

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Concept verkeersbesluit project Pletsstraat-Sint Agnesplein

Betreft: verkeersmaatregelen voor de regulering van het verkeer in en rond project Pletsstraat-Sint Agnesplein (Centrumplan Bunde).

Maatregelen die daartoe getroffen worden:

 • door middel van stopbord B7 volgens Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, in combinatie met stopstreep markering, het stopgebod aan te geven voor verkeer dat vanaf de nieuwe parkeerplaats in het project de Pletsstraat in rijdt;
 • door middel van het plaatsen van bord E4/BW101 (e-oplaadpunt elektrische voertuigen), restricties op te leggen in het gebruik van vier parkeerplaatsen op de nieuwe parkeerplaats in het project;
 • door middel van het plaatsen van markering en bord E6 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, vijf parkeerplaatsen aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaatsen op de nieuwe parkeerplaats in het project. De locaties zijn aangegeven op de tekening die ter inzage ligt.
 • door middel van bord E7 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, een gedeelte op het nieuwe parkeerterrein bij de winkels aan te wijzen als laad en loshaven op de door middel van verkeersbord model E07 conform bijlage 1 van het RVV 1990. De locatie is aangegeven op de tekening die ter inzage ligt.
 • het pad tussen de nieuwe parkeerplaats en het Agnesplein aan te wijzen als voetpad door het plaatsen van borden model G7 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

Toelichting: in verband de nieuwe parkeerplaats in project Pletsstraat-Sint Agnesplein moeten enkele verkeersmaatregelen genomen worden om de veiligheid van de verkeersdeelnemers en de functionaliteit van deze voorziening zo goed mogelijk te waarborgen. In samenspraak met betrokken partijen is een inrichtingsplan gemaakt van de percelen tussen Pletsstraat 16 en 24 inclusief de ontsluiting van de parkeervoorziening op de Pletsstraat.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC). U kunt ook een digitale versie opvragen via e-mail info@meerssen.nl of via tel. 14 043.
Inzage en reactietermijn: van 14-06-2019 t/m 26-07-2019.
Wie kan een reactie indienen: eenieder, schriftelijk/per mail, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen of via  info@meerssen.nl
Opmerking: na verwerking van de ingekomen reacties maken we het (aangepaste) ontwerp-verkeersbesluit formeel bekend en krijgt u formeel de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Concept verkeersbesluit Putstraat en Hekstraat

Betreft: Beoogde verkeersmaatregelen Putstraat en Hekstraat  Ulestraten.
Maatregelen die daartoe getroffen worden:

 • het invoeren van een geslotenverklaring (gedurende 24 uur per dag) van de Bokstraat, Hekstraat en Putstraat voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer.
 • het invoeren van een 30 km zone buiten de bebouwde kom van de Hekstraat en Putstraat.
 • het inrichten van een fietsstraat, buiten de bebouwde kom, van de Hekstraat en Putstraat.

Toelichting: de inrichting van de Hekstraat en Putstraat als fietsstraat is tot stand gekomen in overleg met de werkgroep Schietecoven (een groep van bewoners uit Schietecoven) en de gemeente Meerssen.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC). U kunt ook een digitale versie opvragen via e-mail info@meerssen.nl of via tel. 14 043.
Inzage en reactietermijn: van 14-06-2019 t/m 26-07-2019.
Wie kan reactie indienen: eenieder, schriftelijk/per mail, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen of info@meerssen.nl
Opmerking: na verwerking van de ingekomen reacties maken we het (aangepaste) ontwerp-verkeersbesluit formeel bekend en krijgt u formeel de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Vooraankondiging en ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan 'Cazenderstraat 3'

Betreft: Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 13 juni 2019 tot en met 24 juli 2019 voor eenieder het ontwerp bestemmingsplan 'Cazenderstraat 3' ter inzage ligt.
Een bestemmingsplan heeft een wettelijke status en regelt de bouw- en gebruiksmogelijkheden van gronden en opstallen in dit geval specifiek voor het perceel Cazenderstraat 3 in Meerssen (kadastraal bekend gemeente Meerssen, sectie k, nummer 416). Het perceel Cazenderstraat 3 bestaat voor een groot deel uit agrarische gronden. Het voorste deel (tot ca. 65 meter vanaf de Cazenderstraat) bestaat uit bedrijfsbebouwing incl. bedrijfswoning voor een voormalige manege. Alleen dit voorste deel is onderdeel van de voorliggende bestemmingsplanwijziging. Op deze plek wordt geen manege meer gestart. Het perceel wordt gebruikt voor een woonfunctie. De bestemming ´Sport-manege´ wordt daarom gewijzigd in ´Wonen´, waarbij de bestaande bedrijfswoning en bijgebouwen worden gebruikt als burgerwoning. De bestaande landbouwschuur krijgt de bestemming ´Agrarisch met waarden´ en wordt van een juridische regeling op maat voorzien.
Aanvullend wordt bekendgemaakt dat burgemeester en wethouders op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij de vaststelling van het bestemmingsplan 'Cazenderstraat 3' de raad te adviseren geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins zijn verzekerd. Er wordt daarom geen ontwerp-exploitatieplan ter inzage gelegd. Burgemeester en wethouders zijn een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24, lid 1 Wet ruimtelijke ordening aangegaan waarvan de zakelijke beschrijving ter inzage wordt gelegd. Met deze overeenkomst zijn de kosten anderszins verzekerd. De anterieure overeenkomst is aangegaan met de eigenaar van het perceel.
Inzagetermijn en termijn voor indienen van zienswijzen: van 13-06-2019 t/m 24-07-2019.
Indienen van zienswijzen: gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zijn/haar gemotiveerde zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen, te richten aan: de gemeenteraad van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Ruimte, na telefonische afspraak met mevr. ir. R. Kuppers MBA (tel. 14 043). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk.
Waar ter inzage: op afspraak bij het Klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043). U kunt de stukken ook digitaal raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het ontwerp bestemmingsplan is NL.IMRO.0938.BP03007-ON01.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Gemeenterekening 2018

Betreft: het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 Juni 2019 besloten de Gemeenterekening 2018 op donderdag 4 juli 2019 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
Waar ter inzage: een papieren exemplaar ligt op afspraak ter inzage in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.
Opmerking: tegen vergoeding van de kosten is een kopie van de stukken verkrijgbaar.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Vaststellingsbesluit APV

Betreft: de raad heeft besloten de oude APV van 2017 te actualiseren en heeft op 28 mei 2019 de APV Meerssen 2019 vastgesteld. Het betreft een periodieke wijziging. De APV is daarmee weer in overeenstemming is met de laatste aanbevelingen vanuit de VNG en aangepast aan de laatste wetswijzigingen en ontwikkelingen in de jurisprudentie.
In werking: 14 juni 2019.
Waar ter inzage: dit besluit is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 6 juni 2019. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie:Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het verbouwen van de woning, Tussen de Bruggen 49, 6231 CA Meerssen (ontvangen 29 mei 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Papenweg 29, 6241  ER Bunde (ontvangen 23 mei 2019);
 • het verwijderen van asbest, Hussenbergstraat 50, 6243 AJ Geulle (ontvangen 24 mei 2019);
 • het verwijderen van asbest, Dorpstraat 27, 6235 AC Ulestraten (ontvangen 27 mei 2019).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het plaatsen van een kunstwerk, Proosdijpark nabij Markt te Meerssen(verzonden 4 juni 2019);
 • het kappen van 120 populieren, Gemeentebroek , 6231 RV Meerssen (verzonden 4 juni 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

 • het aanleggen van een in- of uitrit, Europastraat 25, 6235 BT Ulestraten (ontvangen 23 april 2019, ingetrokken 28 mei 2019).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 12 juni 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen