Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 23 - 6 juni 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 23 - 6 juni 2018

Gepubliceerd op: 05 juni 2018 11:10

Gemeentepagina: week 23
Datum: woensdag 6 juni 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Benoeming wethouders en nieuwe raadsleden

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 30 mei 2018 zijn Jan Gulikers (BRUG-M), Marly Heusschen (CDA), Paul Sanders (KIJK!!!) en Luc Volders (Het Origineel) benoemd tot wethouders van de gemeente Meerssen. Zij legden alle vier de eed of de verklaring/belofte af. Informatie over de portefeuilleverdeling van het nieuwe college van burgemeester en wethouders vindt u op www.meerssen.nl.

Het College van B&W 2018-2022 
Het nieuwe College van B&W: v.l.n.r. wethouders Paul Sanders (KIJK!!!), wethouder Marly Heusschen (CDA), gemeentesecretaris Jacques Eurlings, burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz, wethouder Jan Gulikers (BRUG-M) en wethouder Luc Volders (Het Origineel).

Vier nieuwe raadsleden
Door de benoeming van de wethouders kwamen er vier raadszetels vrij. Deze zijn tijdens de raadsvergadering ingenomen door Sjraar Hovens (BRUG-M), Jack Aarts (CDA), Marcel Dassen (KIJK!!!) en André Gruyters (Het Origineel). Zij legden ook de eed of de verklaring/belofte af.

Nieuwe raadsleden 30 mei 2018 
De nieuwe raadsleden leggen ten overstaan van de burgemeester de eed of verklaring/belofte af: v.l.n.r. Jack Aarts, André Gruyters, Sjraar Hovens en Marcel Dassen.

Tijdens deze vergadering werden ook 19 burgerleden van de diverse fracties geïnstalleerd. Tijdens de volgende vergadering worden nog vier burgerleden benoemd.

Meer informatie
Kijk op www.meerssen.nl. Of bel met het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
E-mail: info@meerssen.nl

---

Agenda Raadsadviesvergadering

Op donderdag 14 juni 2018 vindt er een gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

De eerder aangekondigde raadsadviesvergadering van woensdag 13 juni 2018 komt te vervallen.

Raadsadviesvergadering
De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 28 juni 2018. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 14 juni 2018

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvattingen raadsadviesvergadering van 16 mei 2018
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel GR Milieuparken Geul en Maas 2019-2020
 • Concept-raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2019 en jaarrekening 2017 GR Milieuparken Geul en Maas
 • Concept-raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen Kuilenstraat 60 Rothem
 • Concept-raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen en zienswijzennota Weerterhof
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Donderdag 21 juni 2018
Spreekuur Sociale Zaken MH in bestuurscentrum vervalt

In verband met jaarlijkse teambuilding vervalt op donderdag 21 juni 2018 het spreekuur van Social Zaken Maastricht Heuvelland in het bestuurscentrum.

Informatie
Kijk op www.socialezaken-mh.nl

---

Weekafsluiting viaduct Heideweg

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit op de snelwegen, viaducten en onderdoorgangen in Limburg. Van maandag 11 juni 07.00 uur t/m vrijdag 15 juni 2018 16.00 uur wordt er onderhoud uitgevoerd aan het viaduct Heideweg in Rothem. Hierdoor is de Heideweg ter hoogte van het viaduct Heideweg tijdelijk afgesloten voor al het verkeer. Rijkswaterstaat stelt omleidingsroutes in. De werkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeente Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
E-mail: info@meerssen.nl

---

Vooraankondiging raadsvergaderingen 28 juni en 5 juli

Raadsvergadering donderdag 28 juni 2018
Op donderdag 28 juni 2018 vindt de eerstvolgende reguliere openbare raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw Proost de Beaufortstraat 45, Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 18 juni 2018 behandeld en vastgesteld. Op 19 juni 2018 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website geplaatst en in week 26 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Financiële raadsvergadering donderdag 5 juli 2018
Op donderdag 5 juli 2018 vindt de financiële raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw Proost de Beaufortstraat 45, Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 25 juni 2018 behandeld en vastgesteld. Op 27 juni 2018 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website geplaatst en in week 27 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda is vanaf 19 juni 2018 en 27 juni 2018 ter inzage:

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen tel. 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Koninklijke onderscheiding
Verdient iemand een Koninklijke Onderscheiding?

Mensen die een bijzondere verdienste hebben geleverd, kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke Onderscheiding. Vindt u dat iemand voor een lintje in aanmerking komt? U kunt een voordracht voor een Koninklijke Onderscheiding indienen bij de burgemeester van de woonplaats van de decorandus. Omdat een tijdrovende procedure in gang moet worden gezet, dient dit minstens vijf maanden van tevoren te gebeuren. U vindt uitgebreide informatie over het indienen van een voordracht voor een koninklijke onderscheiding op www.meerssen.nl.

Heeft u vragen?
Neem dan via het Klant Contact Centrum (KCC) contact op met het bestuurssecretariaat. De voordrachten voor Lintjesdag 2019 moeten vóór 1 juli 2018 zijn ingediend.

---

Werkzaamheden spoorwegovergang Stationstraat Meerssen

Strukton voert in de nacht van donderdag 7 juni op vrijdag 8 juni 2018 werkzaamheden uit aan de spoorwegovergang in de Stationstraat in Meerssen. De afsluiting duurt van 0.45 uur tot 05.30 uur. De spoorwegovergang wordt afgesloten voor alle verkeer. Verkeersregelaars verwijzen het verkeer door.

Informatie
Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Nieuwe openbare LED-verlichting in de gemeente Meerssen

In 2014 stelde de gemeenteraad het beleids- en beheerplan Openbare verlichting vast. De gemeente gaat de openbare verlichting stapsgewijs vervangen door dimbare LED-verlichting. Het voordeel hiervan is dat de lampen ´s nachts niet meer om en om uitgaan, maar allemaal tussen 23.00 en 6.00 uur worden gedimd tot 70%. Dat is veiliger. De LED-lampen gebruiken bovendien minder energie en gaan langer mee.

Vervanging armaturen
Niet alle bestaande armaturen (bovenste gedeelte van de lantaarnpaal) zijn geschikt voor LED-verlichting. Daarom vervangen we ook de armaturen. De keuze hiervan is gemaakt in overleg met o.a. de rayonarchitect (welstand), een vertegenwoordiging van de buurtnetwerken, Milieudefensie, IVN en het duurzaamheidsplatform. Bij de keuze voor de armaturen hebben we rekening gehouden met de omgeving waarin de straatverlichting staat. Karakteristieke dorpskernen of historische gebieden krijgen bijvoorbeeld andere armaturen dan doorgaande wegen, of buiten de bebouwde kom.

Even wennen
De nieuwe LED-lampen hebben al een veel 'warmere' uitstraling dan de LED-lampen van een aantal jaren geleden. Het kan echter toch zo zijn dat u even aan de nieuwe verlichting moet wennen.

Planning
Begin juni starten we met de vervangingswerkzaamheden. Deze nemen ca. 8 weken in beslag.

Bunde: Repenhof, Leenhof, Kalverhof, Acacialaan en Kastanjelaan.
Meerssen: Weerterbroekplantsoen, Proostenhof, Angelatunnel, Montfortlaan, Proost Frederikstraat, Proost Richardstraat, Proost Willemstraat, Proost Falcostraat, Proost Hugostraat, Proost Abrahamstraat
Geulle: Kuiperstraat, Aan de Maas, Brugweg, Gank, Geulderlei, Kommelderweg, Graaf Wolter Hoenstraat, Baron Conradstraat, Poortweg en Westbroek (gedeelte buiten de bebouwde kom).
Rothem: Holstraat, Kuilenstraat

In een aantal straten worden ter verbetering van de lichtverdeling enkele lichtmasten verplaatst. Dit is onder andere in de Holstraat, Kuileneindestraat, Montfortlaan, Proost Frederikstraat, Repenhof, Leenhof, Kalverhof en de Kastanjelaan.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Groot onderhoud en herinrichting Kuileneindestraat

Maandag 4 juni is de gemeente Meerssen gestart met groot onderhoud en herinrichting van de Kuileneindestraat in Meerssen. Naast onderhoudswerkzaamheden aan de rijweg zullen ook diverse infrastructurele aanpassingen plaatsvinden. BLM Wegenbouw gaat het werk in opdracht van de gemeente Meerssen uitvoeren.

Welke (onderhouds)werkzaamheden worden er verricht?
• aanleg nieuwe parkeervakken
• aanleg nieuw fietspad
• herstel goten, trottoirbanden en inritten
• frezen bestaande asfaltverhardingen
• aanbrengen nieuw asfalt
• (her)bestratingswerkzaamheden
• vernieuwen belijningen & markeringen

De werkzaamheden duren ongeveer 7 weken. Tijdens de werkzaamheden is de Kuileneindestraat afgesloten voor doorgaande verkeer. De omleidingsroute voor het doorgaande verkeer en de bus van Arriva wordt aangegeven met borden. Parkeerplaats 't Bergske blijft vanaf de Beekstraat/Volderstraat bereikbaar.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het vergroten van de dakkapel, Mevrouw van der Meijstraat 6, 6243 AP Geulle (ontvangen 24 mei 2018);
 • het vergroten van de loods, Hekstraat 56, 6235 NL Ulestraten (ontvangen 17 mei 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning:
De toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor:

 • het brandveilig gebruiken van het Kindcentrum Meerssen, Pastoor Dominicus Hexstraat 16, 6231 HG Meerssen.

Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 07-06-2018 t/m 18-07-2018.
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 •  het herbestemmen van hoeve Weerterhof naar een crematorium met kleinschalig uitvaartcentrum, Weert 85, 6231 RE Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 6 juni 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen