Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 22 - 29 mei 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 22 - 29 mei 2019

Gepubliceerd op: 28 mei 2019 14:00

Gemeentepagina: week 22
Datum: woensdag 29 mei 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

In verband met Hemelvaart:
Bestuurscentrum gesloten op 30 en 31 mei

In verband Hemelvaartsdag en een collectieve vrije dag voor de medewerkers is het bestuurscentrum / gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) gesloten op donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019. Ook de Burgerlijke Stand is dan gesloten.

Informatie over gemeentelijke diensten & producten vindt u ook op www.meerssen.nl. Hier kunt u diverse producten digitaal aanvragen en betalen (met DigiD). Via de website kunt ook een melding openbare ruimte digitaal indienen.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

schoonmonitor

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Mandaatbesluit

Betreft: Mandaatbesluit 2019. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 14 mei 2019. Het besluit bevat een overzicht van bevoegdheden waarvan het is toegestaan dat deze door medewerkers van de gemeente Meerssen, namens de burgemeester danwel het college van burgemeester en wethouders, worden uitgeoefend.
In werking: met ingang van 29 mei 2019
Waar ter inzage: dit besluit is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 28 mei 2019. Dit een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Meldingen Wet Milieubeheer

Betreft: meldingen op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor:

  • het starten van het bedrijf Reka Palletservice, Meerstraat 20, 6241 ND Bunde;
  • het veranderen van het bedrijf Stella Maris College, Parallelweg 56, 6231 CJ Meerssen.

Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzagetermijn: van 29-05-2019 t/m 09-07-2019
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • het plaatsen van reclame (lichtbak), Sint Josephstraat 24, 6231 EE Meerssen (ontvangen 17 mei 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

  • het verwijderen van asbest uit bijgebouw, Bruggelkes 4 , 6243 CH Geulle (ontvangen 22 mei 2019).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het renoveren / verhogen van het dak en het realiseren van een trapgat in de zoldervloer, Pastoor Dominicus Hexstraat 15, 6231 HE Meerssen (verzonden 17 mei 2019);
  • het aanleggen van een in/uitrit (zijde Oostelijke Kanaalweg), Meerstraat 48, 6241 ND Bunde (verzonden 17 mei 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 29 mei 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen