Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 22 - 1 juni 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 22 - 1 juni 2016

Gepubliceerd op: 31 mei 2016 09:15

Weeknummer: 22
Datum: woensdag 1 juni 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Mailing controle gegevens & acquisitie advertenties
Gemeentegids Meerssen 2016-2018

In oktober 2016 verschijnt de nieuwe Gemeentegids Meerssen 2016-2018. De gids verschijnt op initiatief van de gemeente Meerssen in samenwerking met uitgeverij FMR Producties  / Lokaal Totaal.

Mailing ter controle gegevens
Verenigingen en instellingen die in de huidige gemeentegids vermeld staan, krijgen eind mei/begin juni  een e-mailbericht  van uitgeverij FMR Producties / Lokaal Totaal met het verzoek de gegevens te controleren en eventueel aan te passen. Stuur de gecontroleerde gegevens tijdig retour.

Reageer ook als er géén wijzigingen zijn
Alleen op die manier weten wij dat u de mailing in goede orde heeft ontvangen, en voorkomt u dat oude gegevens in de gids worden opgenomen

Advertenties
Ondernemers in de gemeente Meerssen worden de komende tijd benaderd voor het plaatsen van een advertentie in de gemeentegids Meerssen 2016-2018 door heer Okko Bouman van FMR Producties / Lokaal Totaal.

LET OP
De gemeente Meerssen werkt bij de uitgave van de gemeentegids uitsluitend samen met uitgeverij FMR Producties / Lokaal Totaal. Andere uitgevers / advertentiewervers werken NIET samen met de gemeente Meerssen.

Vragen?
Neem contact op met het Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Zomerdrukte bij Loket Burgerzaken
Maak tijdig een afspraak voor verlengen paspoort of id-kaart

Moet u binnenkort uw paspoort of identiteitskaart verlengen?Maak tijdig een afspraak. Doe dit minimaal drie weken voordat de geldigheid van uw reisdocument verloopt, of uw vertrek naar het buitenland. In de zomermaanden is het  extra druk bij het loket Burgerzaken. De reserveringstijd om een afspraak te maken, begint nu al op te lopen.

Maak dus tijdig een afspraak

U kunt een afspraak maken op www.meerssen.nl  via Regelen & Aanvragen - Wij werken op afspraak.  Of via het Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Wij werken altijd op afspraak.

---

Onderhoud verhardingen diverse wegen in Geulle en Bunde

Op maandag 30 mei 2016 is Wegenbouw Brune BV in opdracht van de gemeente Meerssen gestart met het onderhoud van wegen in Geulle en Bunde.

Dit betreft:
Geulle: Heirweg, Westbroek, Vliegveldweg en Hagendoornweg.
Bunde: Beukenlaan, Roggeveldstraat, Weerterstraat en Wilgenlaan.

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd?
In eerste instantie wordt de asfaltdeklaag gefreesd en worden putten en kolken waar nodig hersteld cq vervangen. Waar nodig wordt ook het straatwerk hersteld. In de week van 13 juni wordt het nieuwe asfalt aangebracht. Maandag 20 juni 2016 zijn alle werkzaamheden gereed.

A.u.b. niet op straat parkeren
Tijdens de werkzaamheden is uw woning beperkt bereikbaar. Zorgt u er a.u.b. voor dat u uw auto tussen 07.00 uur en 17.00 uur niet op straat parkeert.

Graag uw begrip voor de overlast
Als gevolg van de werkzaamheden zal een bepaalde mate van overlast en een (tijdelijk) verminderde bereikbaarheid onafwendbaar zijn. Wij vragen hiervoor uw begrip. Omdat tegelijkertijd op verschillende locaties wordt gewerkt, zijn er ook dagen dat in uw straat geen werkzaamheden plaatsvinden.

Volg gedurende de werkzaamheden a.u.b. de aanwijzingen van de medewerkers en/of verkeersregelaars op.
Let op: bovenstaande planning is globaal en mede afhankelijk van de voortgang van het werk en de weersomstandigheden.

Informatie
Met specifieke vragen kunt u terecht bij de heer J. Kieboom namens de aannemer (tel. 06-29302223 en de heer R. Godschalk namens de gemeente (tel. 06-13011859). Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043, e-mail: info@meerssen.nl.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

---

Loket Burgerzaken gesloten op maandag 13 juni 2016

In verband met de overgang naar een nieuw computersysteem is het loket Burgerzaken op maandag 13 juni 2016 gesloten. U kunt op deze dag geen producten van het loket Burgerzaken (bijv. paspoorten, id-kaarten, uittreksels) aanvragen of afhalen.

Vragen?
Neem contact op met het Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het plaatsen van een elektrische laadpaal, Weert 53, 6231 RE Meerssen (ontvangen 18 mei 2016);
 • het verbouwen van de woning, Kookstraat 17, 6231 KB Meerssen (ontvangen 23 mei 2016);
 • het wijzigen van de gevel, Beekstraat 26, 6231 LG Meerssen (ontvangen 24 mei 2016);
 • het uitbreiden van de winkel- en woonruimte, Bunderstraat 12, 6231 EL Meerssen (ontvangen 24 mei 2016);
 • het realiseren van een dakkapel, Hekstraat 34, 6235 NL Ulestraten (ontvangen 25 mei 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag: het legaliseren van een woningsplitsing in het hoofdgebouw (drie woningen) en het legaliseren van een woning op de 1e verdieping in het bijgebouw, Weert 91, 6241 GS Bunde.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het wijzigen van de dakvlakken en zuidgevel, Holstraat 97b, 6231 AC Meerssen (verzonden 20 mei 2016);
 • het realiseren van een aanbouw aan de voorzijde van het huis, Humcovenderveld 37, 6231 HX Meerssen (verzonden 20 mei 2016);
 • het verbouwen van het souterrain tot kantoorruimte, Kuileneindestraat 16, 6231 KG Meerssen (verzonden 20 mei 2016);
 • het legaliseren van 16 appartementen, Beekerweg 25a, 6235 CA Ulestraten (verzonden 26 mei 2016);
 • het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van het huis, Acacialaan 3, 6241 AT Bunde (verzonden 27 mei 2016);
 • het verbouwen van de woning (intern), Pastoor Arnold Somyasingel 8, 6231 HV Meerssen (verzonden 27 mei 2016);
 • het wijzigen van het gebruik (vakantiewoning tot woning), Aan de Maas 12d, 6243 NA Geulle (verzonden 27 mei 2016);
 • het plaatsen van een (tijdelijk) hekwerk naast poorten bij tuin, Proost de Beaufortstraat 18, 6231 EB Meerssen (verzonden 27 mei 2016);
 • het legaliseren van zonwering en toegangspoorten, Proost de Beaufortstraat 18, 6231 EB Meerssen (verzonden 27 mei 2016);
 • het wijzigen van de gevel, Beekstraat 26, 6231 LG Meerssen (verzonden 27 mei 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunningen

 • het verbouwen van de garage, Europastraat 45, 6235 BT Ulestraten (ingetrokken 17 mei 2016);

Opmerking: de publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

-----

Mandaat en volmacht beleidsmedewerker Sociaal Domein

Betreft: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meerssen heeft besloten om:

 • mandaat te verlenen aan de beleidsmedewerker Sociaal Domein van de afdeling Samenleving belast met de decentralisaties WMO en Jeugdhulp voor het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten met aanbieders voor Wmo, Beschermd wonen en Jeugdhulp (de drie decentralisaties), e.e.a. binnen de daarvoor in de gemeentebegroting vastgestelde kaders en voor zoverre het mandaat niet reeds belegd is bij de centrumgemeente Maastricht.
 • volmacht te verlenen aan de beleidsmedewerker Sociaal Domein van de afdeling Samenleving belast met de decentralisaties WMO en Jeugdhulp voor de ondertekening van dienstverleningsovereenkomsten met aanbieders voor Wmo, Beschermd wonen en Jeugdhulp (de drie decentralisaties), e.e.a. binnen de daarvoor in de gemeentebegroting vastgestelde kaders en voor zoverre het mandaat niet reeds belegd is bij de centrumgemeente Maastricht.

Waar ter inzage: dit besluit is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op woensdag 1 juni 2016. Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

-----

Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

Betreft: Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz.
Waar ter inzage: deze Gemeenschappelijke regeling is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op donderdag 26 mei 2016. Dit is een aanvullende kennisgeving. U kunt deze gemeenschappelijke regeling permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. Het papieren stuk kunt u op afspraak inzien.
Informatie: Klant Contact Centrum, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Ontwerpverordening peuterprogramma gemeente Meerssen 2017

Betreft: het ontwerp van de Verordening peuterprogramma gemeente Meerssen 2017.
Inhoud: de verordening voorziet in doelgroepkindgebonden subsidie.
Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: tot 15 juni 2016.
Wie kan zienswijzen indienen en bij welke instantie: ingezetenen van gemeente Meerssen en belanghebbende kunnen schriftelijk of mondeling gemotiveerd zienswijzen kenbaar maken bij het college van B&W.
Waar ter inzage: op afspraak bij het Klant Contact Centrum (KCC) (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verordening klachtenbehandeling gemeente Meerssen 2016

Betreft: in de vergadering van 25 mei 2016 heeft de gemeenteraad de Verordening klachtbehandeling bij de gemeente Meerssen 2016 vastgesteld. Op basis van dit besluit heeft de gemeenteraad:

 • het raadsbesluit van 18 oktober 2007 ingetrokken inhoudende vaststelling beleidsregels intern klachtrecht 2007;
 • vastgesteld de Verordening klachtbehandeling bij de gemeente Meerssen 2016;
 • voldaan aan de wens tot actualisatie van de sinds 2007 geldende regeling voor het in eerste aanleg bij de gemeente Meerssen indienen van een klacht over een ambtenaar, over een voorzitter / lid van een bestuursorgaan dan wel over een bestuursorgaan.

Waar ter inzage: deze verordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op woensdag 1 juni 2016. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren verordening kunt u op afspraak inzien.
In werking: acht dagen na bekendmaking.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verordening werkgeversverordening griffie Meerssen 2016

Betreft: in de vergadering van 25 mei 2016 heeft de gemeenteraad de Verordening werkgeverscommissie griffie Meerssen 2016 vastgesteld. Op basis van dit besluit heeft de gemeenteraad:

 • een werkgeverscommissie voor de griffie ingesteld;
 • het raadsbesluit van 3 juni 2015 ingetrokken inhoudende vaststelling verordening werkgeverscommissie griffier Meerssen 2015;
 • de aan de onder 1 genoemde commissie de gedelegeerde werkgeverschapsbevoegdheden op basis van de Ambtenarenwet respectievelijk de Gemeentewet concreet benoemd;
 • de fractievoorzitters aangewezen als lid van de werkgeverscommissie voor de duur van de zittingsperiode van de gemeenteraad;
 • op basis van de vaststelling van de bovengenoemde 'Verordening werkgeverscommissie griffie Meerssen 2016' de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Meerssen overgenomen en vastgesteld ten behoeve van het bij de griffie werkzame personeel.

Waar ter inzage: deze verordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op woensdag 1 juni 2016. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren verordening kunt u op afspraak inzien.
In werking: de dag na bekendmaking.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Aangevraagde vergunningen evenementen

Betreft: Zomerfeest Vereniging Proostenbuurt.
Plaats: Proost Willemstraat Meerssen.
Data en tijd: zaterdag 25 juni 2016van18.00-24.00 uur.
Verkeer: de Proost Willemstraat wordt gedeeltelijk afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Betreft: Fancy Fair Ut Zunneke.
Plaats: Vliegenstraat 38 Bunde.
Data en tijd:  zondag 26 juni 2016van 11.00-19.00 uur.

Betreft: Voorzomerfeest BS Franciscus Bunde.
Plaats: Schoollaan 2 Bunde.
Data en tijd: vrijdag 8 juli 2016van17.00-20.00 uur.

Betreft:Pleinfestival Harmonie en Drumband Sint Agnes.
Plaats: Sint Agnesplein Bunde.
Data en tijd:  zaterdag 9 juli 2016van18.30-24.00 uur.

Betreft: Meerssen in Harmony.
Plaats: Vliek 1 Ulestraten.
Data en tijd:  vrijdag 15 juli 2016 van 18.00-01.00 uur, zaterdag 16 juli 2016 van 19.00-01.00 uur.

Betreft: Beachvolleybal toernooi, 19e editie.
Plaats: Klein Berghemmerweg 17 Ulestraten.
Data en tijd: zaterdag 23 juli 2016 van 12.00-01.00 uur.

Betreft: Charlemagne Preuvefestijn.
Plaats: Markt Meerssen.
Data en tijd: zaterdag 20 augustus 2016 van12.00-01.30 uur en zondag 21 augustus van 12.00-23.00 uur.
Verkeer: de Markt in Meerssen wordt afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Betreft: Knastercross.
Plaats: Moorveld.
Data en tijd:  vrijdag 2 september 2016 12.00 uur tot zondag 4 september 2016, 21.00 uur.

Betreft: Vrijmarkt Bunde.
Plaats: Prins Willem Alexanderlaan en Prins Clauslaan Bunde.
Data en tijd: zondag18 september 2016 09.30-18.30 uur.
Verkeer: de Prins Willem Alexanderlaan en Prins Clauslaan (gedeeltelijk) worden afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers

Betreft: Selectiewedstrijden t.b.v. de World Sheep Dog Trials 2017.
Plaats: Visweg Meerssen
Data en tijd:  vrijdag 23 september 2016 t/m zondag 25 september 2016 van 07.30-17.30 uur.

Inzagetermijn: van 01-06-2016 t/m 13-07-2016.
Waar ter inzage: op afspraak bij Klantenbureau Ruimte (via het KCC, 14 043).
Zienswijzen: eenieder kan een zienswijze indienen, mondeling of gemotiveerd (zie verder de informatie over Bezwaar en Beroep aan het einde van deze pagina).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verkeersbesluit

Betreft: instellen periodiek stopverbod  in de Lindenlaan in Bunde vanaf t-splitsing Sportlaan tot kruispunt Wilgenlaan.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: het plaatsen van bord E02 (verbod stil te staan) van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 met de onderborden met daarop de tekst '8:00-8:45h, 11:45-13:15h, 14:45-15:15h' en 'ma t/m vr' een en ander conform het bij dit besluit behorende bebordingsplan.
Officiële bekendmaking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant van 25 mei 2016. Dit is een aanvullende kennisgeving.
Inzage en beroepstermijn: van 25-05-2016 t/m 05-07-2016.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) (tel. 14 043).
Wie kan beroep instellen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij Rechtbank Limburg, Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Gemeenterekening 2015

Betreft: het college van Burgemeester & Wethouders heeft op 17 mei 2016 besloten de Gemeenterekening 2015 op donderdag 7 juli 2016 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
Waar ter inzage: op afspraak bij het Klant Contact Centrum (KCC) (tel. 14 043).
Opmerking: tegen vergoeding van de kosten is een kopie van de stukken verkrijgbaar.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 1 juni 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen