Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 21 - 26 mei 2021

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 21 - 26 mei 2021

Gepubliceerd op: 25 mei 2021 10:00

Gemeentepagina: week 21
Datum: woensdag 26 mei 2021

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Agenda extra raadsadviesvergadering woensdag 26 mei 2021

Op woensdag 26 mei 2021 vindt een extra digitale raadsadviesvergadering plaats. Tijdens deze extra vergadering staat de 'Revitalisering organisatie gemeente Meerssen' op de agenda. Aanvang 19.00 uur. U kunt deze extra RAV volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Raadsadviesvergaderingen
De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 17 juni 2021. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 26 mei 2021

 • Opening en vaststelling agenda
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Raadsvoorstel Revitalisering organisatie gemeente Meerssen
 • Rondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden. Vanwege de huidige situatie rondom Corona zal het spreekrecht in aangepaste vorm plaatsvinden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Digitale raadsadviesvergaderingen 1 en 2 juni 2021

Op dinsdag 1 juni en woensdag 2 juni 2021 vinden er digitale raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur. U kunt deze vergaderingen volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Raadsadviesvergaderingen
De raadsadviesvergaderingen vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 17 juni 2021. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering dinsdag 1 juni 2021

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvattingen raadsadviesvergaderingen van 28-04-2021 en 29-04-2021
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Raadsvoorstel Jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Raadsvoorstel Begroting 2022 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Raadsvoorstel inzake advies zendtijdtoewijzing Lokale Omroep Meer Vandaag
 • Raadsvoorstel Beleidsplan ICT 2021-2025 (ICT Nota 2021-2025)
 • Raadsvoorstel Jaarverslag 2020, Begroting 2021-1, Begroting 2022 & Meerjarenperspectief 2023-2025 en Uitgangspuntennotitie 2021- en 2022
 • Raadsvoorstel Begroting 2022 GGD Zuid-Limburg
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 2 juni 2021

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvattingen raadsadviesvergaderingen d.d. 28-04-2021 en 29-04-2021
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Raadsvoorstel Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 GR Geul en Maas
 • Raadsvoorstel Jaarstukken 2020 en Ontwerpbegroting 2022 RUD Zuid-Limburg
 • Raadsvoorstel Vaststelling regionale Energiestrategie Zuid-Limburg 1.0
 • Raadsvoorstel Grenscorrectie Meerssen-Beek
 • Raadsvoorstel Beleidsplan openbare verlichting 2021-2030
 • Raadsvoorstel Vaststelling Woonvisie leefbare en vitale kernen
 • Raadsvoorstel inzake het eenmalig beschikbaar stellen van een gemeentelijke bijdrage in de ombouw van de St. Agneskerk te Bunde tot een multifunctioneel centrum
 • Raadsvoorstel Algemene subsidieverordening Meerssen 2021
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

De achterliggende stukken kunt u raadplegen in het raadsinformatiesysteem op deze website

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden. Vanwege de huidige situatie rondom Corona zal het spreekrecht in aangepaste vorm plaatsvinden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Gemeente Meerssen geeft géén gemeentegids meer uit

In december 2016 is de allerlaatste papieren gemeentegids van de gemeente Meerssen verschenen. De gemeentegids is steeds meer een verouderd communicatiemiddel in deze tijden van digitalisering. Daarom is begin 2017 besloten te stoppen met het uitgeven ervan. Bovendien is de informatie uit de gemeentegids bij verschijning vaak al verouderd. Het gros is beschikbaar op internet via bijv. zoekmachines.

LET OP! Commerciële bedrijven brengen eigen gidsen uit
Er zijn commerciële bedrijven die soortgelijke gidsen uitgeven. Zij kunnen ondernemers, verenigingen en instellingen benaderen voor (betaalde) advertenties of controle van gegevens (redactionele vermeldingen). Let altijd goed op of aan controle, aanpassen en opname van gegevens kosten verbonden zijn

Deze bedrijven werken dus NIET samen met de gemeente Meerssen. De gemeente kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van gegevens in deze gidsen.

----

Wat kunt u doen om rattenoverlast te voorkomen

De afgelopen maand heeft de gemeente Meerssen diverse meldingen binnengekregen van rattenoverlast in het Proosdijpark en bepaalde straten in het centrum. Deze meldingen zijn opgepakt door onze ongediertebestrijder.

Ratten kunnen uit het riool komen als er bijvoorbeeld iets kapot is in een straatkolk, bij een defecte hemelwateraansluiting of defecte huisaansluiting. Ze komen echter ook voor rond waterpartijen (bijv. vijvers). De kolken in het rioolstelsel rond het Proosdijpark en de Markt zijn gecontroleerd. Hier zijn geen tekortkomingen aangetroffen. Ook in de Volderstraat heeft onderzoek plaatsgevonden. Ook hier is geen specifieke oorzaak gevonden (met uitzondering van één adres waar op eigen terrein ongedierte werd aangetroffen).

Eenden en zwanen niet voeren!
De plaagdierbestrijder heeft in het park lokmiddelen en lokdozen geplaatst, maar er is (nog) niets gevangen. In het Proosdijpark ontstaat de rattenoverlast door overdadig voeren van eenden en zwanen. De voedselresten trekken de ratten aan. Bovendien is het overdadig voeren slecht voor de waterkwaliteit van de vijver.

We roepen bezoekers van het park dan ook dringend op de dieren niet te voeren!

Tips om rattenoverlast te voorkomen

 • Maak luchtgaten, spleten en keldertoegang dicht, maar zorg nog wel voor voldoende ventilatie.
 • Laat geen eten rondslingeren en voorkom afvalbergen rond je huis. Zet dus ook je afvalzak niet te vroeg buiten aan de straat!
 • Bewaar voedsel in afsluitbare bakken. Ook honden- en kattenvoer. Ook in je kelder, garage of schuur. Ruim fruit op dat in de tuin op de grond gevallen is.
 • Maak dierenverblijven (zoals kippenhokken) ratdicht met fijnmazig gaas. Voorkom dat ratten daar komen snoepen.
 • Voorkom nestelmogelijkheden bij de opslag van openhaardhout of snoeiafval.
 • Voorkom dat je ratten aantrekt als je tuinvogels voert. Bezoekers van het Proosdijpark roepen we op de eenden en zwanen niet te voeren.

Rattenoverlast melden
Heeft u overlast van ratten? U kunt dit melden bij ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Onze KCC-medewerkers registreren uw melding. De rayonopzichter maakt vervolgens een afspraak met u om de situatie te bekijken. De opzichter is een gediplomeerd bestrijdingsspecialist en zorgt voor een professionele oplossing, zodra duidelijk is wat het probleem veroorzaakt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het renoveren van het dak en de gevel, Bunderstraat 128, 6231 EM Meerssen (ontvangen 12 mei 2021);
 • het uitbreiden van de woning en het realiseren van een dakkapel, Pasweg 17, 6241 CT Bunde (ontvangen 14 mei 2021);
 • het realiseren van een hondentrimsalon, Saint Rémystraat 32, 6241 JN Bunde (ontvangen 14 mei 2021);
 • het verbouwen van de woning, Maasstraat 8, 6241 DJ Bunde (ontvangen 17 mei 2021).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest in een mutatiewoning, Pastoor Leonardus Canisiusstraat 9, 6231 JK Meerssen (ontvangen 12 mei 2021).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Verkeersbesluit e-oplaadpunt Proost de Beafortstraat

Betreft: het aanwijzen van een of meerdere parkeerplaatsen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische personenauto's met gebruik van de laadpaal op de volgende locatie:

 • Parkeerhavens nabij Proost de Beauforstraat huisnummer 53.

Maatregelen die daartoe getroffen worden: door middel van het plaatsen van bord E4/BW101 (e-oplaadpunt elektrische voertuigen) leggen we restricties op in het gebruik van twee parkeerplaatsen nabij Proost de Beaufortstraat 53 in Meerssen.
Toelichting: de gemeente Meersen wil elektrisch rijden bevorderen. De belangrijke voordelen van elektrische auto's zijn dat zij geen CO2 en fijnstof uitstoten en daarmee minder schadelijk zijn voor het milieu. Bovendien zijn elektrische auto's stiller en veroorzaken minder stank. Daarom laat de gemeente parkeervoorzieningen voor het opladen van elektrische voertuigen inrichten. Hiervoor worden standaard twee parkeerplaatsen gereserveerd. Door de vele voordelen van elektrisch rijden wordt het verloren gaan van een openbare parkeerplaats ten gunste van een parkeerplaats voor een selecte groep gebruikers als acceptabel gezien.
Inzage en reactietermijn: van 17-05-2021 t/m 05-07-2021.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043). Een digitale versie is verkrijgbaar via info@meerssen.nl of tel. 14 043.
Wie kan reactie indienen: eenieder, schriftelijk/per mail, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen of info@meerssen.nl.
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant (www.staatscourant.nl). Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Verkeersbesluit Laadpalen

Betreft: het aanwijzen van een of meerdere parkeerplaatsen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische personenauto's met gebruik van de laadpaal op de volgende locaties:

 • Laadpaal ID 0938-31: 2 parkeerplaatsen ter hoogte van de Saint Remystraat 28 Bunde
 • Laadpaal ID 0938-42: 2 parkeerplaatsen t.h.v. Burgemeester Binckhorststraat 1 Meerssen
 • Laadpaal ID 0938-45: 2 parkeerplaatsen t.h.v. Pastoor Creusenplantsoen 13 Meerssen
 • Laadpaal ID 0938-47: 2 parkeerplaatsen t.h.v. Gasthuisplantsoen 7 Meerssen
 • Laadpaal ID 0938-51: 2 parkeerplaatsen t.h.v. Herkenberg 2 Meerssen
 • Laadpaal ID 0938-57: 2 parkeerplaatsen t.h.v. Kasteelstraat 34A Ulestraten
 • Laadpaal ID 0938-70: 2 parkeerplaatsen t.h.v. Markt 19 Meerssen

Maatregelen die daartoe getroffen worden: door middel van het plaatsen van bord E4/BW101 (e-oplaadpunt elektrische voertuigen) leggen we restricties op in het gebruik van twee parkeerplaatsen op betreffende parkeerhavens.
Toelichting: zie verkeersbesluit Proost de Beaufortstraat elders op deze pagina.
Inzage en reactietermijn: van 17-05-2021 t/m 05-07-2021.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043). Een digitale versie is verkrijgbaar via info@meerssen.nl of tel. 14 043.
Wie kan reactie indienen: eenieder, schriftelijk/per mail, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen of info@meerssen.nl.
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant (www.staatscourant.nl). Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl.

--------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 26 mei 2021
Burgemeester en Wethouders van Meerssen