Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 21 - 24 mei 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 21 - 24 mei 2017

Gepubliceerd op: 24 mei 2017 14:35

Weeknummer: 21
Datum: woensdag 24 mei 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Bewaarkrant Sociaal Domein

Bewaarkrant Sociaal Domein
Deze week valt de Bewaarkrant Sociaal Domein bij u in de brievenbus, met verhalen voor en door u, interessante informatie en tips over zorg, jeugd en werk. Vragen? Bel of mail het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14043, info@meerssen.nl. U vindt de online bewaarkrant op www.meerssen.nl en www.themanieuws.nl.

***

Bestuurscentrum gesloten op 25 & 26 mei en 5 juni

In verband met Hemelvaart en een collectieve vrije dag voor de medewerkers is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten op donderdag 25 en vrijdag 26 mei 2017. Ook op tweede Pinksterdag maandag 5 juni 2017 is het bestuurscentrum dicht. Bureau Burgerlijke Stand is op deze dagen ook gesloten.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14043. E-mail: info@meerssen.nl.

***

Cyclomedia maakt foto's in de gemeente Meerssen

Eind mei/begin juni maakt Cyclomedia in opdracht van de gemeente Meerssen weer een jaarlijkse fotoronde door de gemeente. De foto´s worden gebruikt voor inspectie en beheer van de openbare ruimte. Cyclomedia maakt de foto's met speciaal uitgeruste voertuigen met een camera op het dak, waarmee het mogelijk is om 360 graden panoramafoto's te maken vanaf de openbare weg.

Waarborg privacy

De gemeente gebruikt de foto's uitsluitend voor de aangegeven doeleinden. Opnamen worden niet op internet gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt. CycloMedia heeft deze activiteit aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1004101. Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met CycloMedia Technology BV, postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel.

Meer informatie: www.cyclomedia.com

***

Meldingen openbare ruimte

KCC
Bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) kunt u terecht met klachten of meldingen over trottoirs, lichtmasten, wegen, rioleringen, groen, verkeer, zwerfafval, plaagdierbestrijding (ratten), hondenpoep,, begraafplaatsen, overlast geluid, overlast jeugd en dergelijke. Dit kan ook buiten kantooruren en in het weekeinde.

Contact

Gemeentelijk Klant Contact Centrum
Telefoon 14043, E-mail: info@meerssen.nl

Dringend?

Ook in dringende gevallen buiten kantooruren en in het weekeinde, u wordt dan doorverbonden met de meldcentrale Maastricht.

Bezoekadres

Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen

***

Ben je vrijwilliger of wil je vrijwilliger worden?

Meld je NU aan voor de Samen-Doen! Vrijwilligersdag Meerssen. Onder de bezielende leiding van de dagvoorzitter gebruiken we het eerste kwartiertje om het dagprogramma uit te leggen. Vervolgens neem je deel aan een boeiend programma om elkaar beter te leren kennen en een heleboel informatie en inspiratie op te doen. We bieden een gevarieerd programma met interessante informatiestands, workshops, speeddates en (on)spannende activiteiten.

Vrijwilligersprijzen

Tijdens de vrijwilligersdag worden ook de jonge vrijwilliger, de vrijwilliger en de vrijwilligersorganisatie van het jaar uitgeroepen. De Samen-Doen! Vrijwilligersdag Meerssen is een initiatief van de gemeente Meerssen in samenwerking met verenigingen/vrijwilligersorganisaties. Rabobank Maastricht en omstreken sponsort de vrijwilligersprijzen. Door sponsoring van onze plaatselijke winkeliers maken alle deelnemers kans op een leuke verrassing.

Gratis consumptiebonnen alleen bij aanmelding

Natuurlijk zorgen we ook voor de inwendige mens. Iedereen is van harte welkom om op deze dag een kijkje te komen nemen. Maar alleen bij aanmelding is deelname aan de workshops mogelijk en ontvang je gratis consumptiebonnen en een hapje van de barbecue.

Meld je snel aan

Bel voor aanmelding het gemeentelijke Klant Contact Centrum  via telefoon 14043 of stuur een mailtje naar communicatie@meerssen.nl. Hier kun je ook terecht met vragen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • aanleggen inrit, Europastraat 13, 15 en 15a 6235 BT Ulestraten (ontvangen 15 mei 2017);
  • realiseren pergola, zonwering en windschermen, Markt 51, 6231 LR Meerssen (ont. 15 mei 2017);
  • bouwen veranda (legalisatie), Gouverneur Houbenstraat 30, 6235 CM Ulestraten (ont. 15 mei 2017);
  • bouwen keermuur langs de watervalderbeek, Humcoverstraat 96, 6231JR Meerssen (ontv. 17 mei 2017).

Waar ter inzage

Op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning:

Betreft: de toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor aanleg riolering en afwatering, kadastraal bekend Meerssen Sectie L nummer 94 & 95, Rijksmonumentenummer 45777, locatie Meerssen - onderste Herkenberg te Meerssen.

Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 24 mei t/m 4 juli

Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • aanleggen inritten, Europastraat 13, 15 en 15a, 6235 BT Ulestraten (verzonden 17 mei 2017);
  • realiseren garage met opbouw, Sportlaan 16, 6241 AB Bunde (verz. 18 mei 2017);
  • plaatsen afscheidingswand aan voorkant gemeenschapshuis (legalisatie), Dorpstraat 1, 6235A C Ulestraten (verz. 19 mei 2017);
  • plaatsen schuilstal kleinvee, Aan de Maas ongenummerd, nabij perceel Aan de Maas 24 (verz. 19 mei 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.

Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

***

Verlening vergunning Drank- en Horecawet

Betreft: het uitoefenen van het horecabedrijf 'Ontmoet Anna', Stationsplein 1, 6231CN Meerssen.

Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 24-05-2017 t/m 05-07-2017

Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij de burgemeester van Meerssen (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

Dagtekening (datum brief).Naam en adres van degene die bezwaar maakt.De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank

Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State

Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 24 mei 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen