Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 20 - 17 mei 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 20 - 17 mei 2017

Gepubliceerd op: 16 mei 2017 13:20

Weeknummer: 20
Datum: woensdag 17 mei 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Samen-Doen! Vrijwilligersdag

Ben je vrijwilliger of wil je vrijwilliger worden?

Op zaterdag 10 juni is het zover! De Samen Doen Vrijwilligersdag Meerssen! We nodigen je van harte uit om deze dag met ons mee te beleven. Op een bijzondere locatie bieden we je een inspirerend programma met volop gelegenheid om elkaar beter te leren kennen, raakvlakken te ontdekken en ervaringen uit te wisselen. Ook worden de jonge vrijwilliger, de vrijwilliger en de vrijwilligersorganisatie van het jaar uitgeroepen!

Datum:         zaterdag 10 juni  2017
Tijd:              11.30 – 18.00 uur
Locatie:        Binnenplein Proosdijhoeve, Bestuurscentrum Meerssen

Zorg dat je erbij bent! Meld je NU aan!
Let op: aanmelden is nog mogelijk tot 19 mei

Iedereen is op deze dag welkom!
Maar alleen mensen die zich hebben aangemeld,  kunnen deelnemen aan de workshops en ontvangen consumptiebonnen.

E-mail: communicatie@meerssen.nl
Telefoon: 14 043 (algemeen telefoonnummer KCC)

Boeiend programma
Onder de bezielende leiding van de dagvoorzitter  gebruiken we het eerste kwartiertje om het dagprogramma uit te leggen. Vervolgens neem je deel aan een boeiend programma om elkaar beter te leren kennen en een heleboel informatie en inspiratie op te doen. Van tips en tricks voor de organisatie van een evenement, tot het ontwikkelen van vaardigheden om je vereniging / vrijwilligersorganisatie te laten bloeien. We hebben voor ieder wat wils. Natuurlijk zorgen we ook voor de inwendige mens. Dus meld je snel aan!

PS: alle bezoekers  maken kans op een leuke verrassing ! ! !

Het programma van de dag:

 • 11.30 uur: Ontvangst met koffie / thee en vlaai plus uitreiken informatie/consumptiebonnen  op het binnenplein
 • 12.00 uur: Welkom door burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz en wethouder Sociaal Domein Berry van Rijswijk
 • 12.15 uur: Inspirerend verhaal van Joost van Alkemade (NOV): dé specialist op het gebied van vrijwilligerswerk\
 • 12.30 uur: Start programma met o.a.: informatiestands, speeddates, workshops, wensboom, alcoholvrije cocktailbar
 • 16.00 uur: Uitreiking vrijwilligersprijzen
 • 16.30 uur: Lekker hapje van de barbecue. Tevens start uitreiken verrassingen
 • 18.00 uur: Gezamenlijke afsluiting

Zoals je ziet, bieden we een gevarieerd programma met interessante informatiestands, workshops en speeddates , waarin o.a. de volgende vragen worden beantwoord:

 • 'Hoe kunnen vrijwilligersorganisaties elkaar helpen en versterken?'
 • Waar moet je als vrijwilligers op letten bij de organisatie van een evenement?'
 • Ins en outs leden- en fondsenwerving (o.a. sponsoring en crowdfunding)
 • Ins en outs social media
 • Ins en outs gezond eten, drinken en bewegen
 • Ins en outs vrijwilligersverzekering
 • Ins en outs subsidiebeleid
 • Ins en outs burgerinitiatieven

'Wat is er allemaal mogelijk om kinderen/jongeren van ouders met een smalle beurs te laten meedoen?'

Wil je deelnemen aan een workshop?
Kijk dan op www.meerssen.nl en meld je NU aan! Aanmelden is nog mogelijk tot 19 mei.

Tot ziens op de Vrijwilligersdag!
Team Samen-Doen! Vrijwilligerdag Meerssen

PS: op deze dag is er ook wat te doen (tussenstop wielertoertocht Limburgs Mooiste) op de Markt van Meerssen. Kom dus bij voorkeur te voet of met de fiets. Fietsenstallingen worden aangegeven. Alvast bedankt voor de medewerking!

De Samen-Doen! Vrijwilligersdag Meerssen is een initiatief van de gemeente Meerssen in samenwerking met verenigingen/vrijwilligersorganisaties. Rabobank Maastricht en omstreken sponsort de vrijwilligersprijzen.

Wie verdient een vrijwilligersprijs?
Kent u iemand of een vereniging die een vrijwilligersprijs verdient? Zet de kandidaat van uw keuze in het zonnetje en meld hem aan. Aanmelden kan tot 19 mei via communicatie@meerssen.nl. Meer informatie: www.meerssen.nl (Zorg en Welzijn).

---

Leefbaarheidsfonds
Leefbaarheidsfonds gemeente Meerssen

Heeft u een idee om de leefbaarheid in uw buurt of dorp te verbeteren? Of wilt u samen met uw buren een project beginnen om mensen met elkaar in contact te brengen, mantelzorgers te ontlasten of elkaar te ondersteunen en te helpen? De gemeente Meerssen helpt u graag een handje! Met het Leefbaarheidsfonds stellen wij per dorp - voor Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem en Ulestraten - 10.000 euro beschikbaar.

Waarom?
Onze mooie gemeente is er voor iedereen. Ontmoeting, gezelligheid en samenwerken vinden we erg belangrijk. En onze inwoners hebben hier bijzondere, creatieve en verrassende ideeën over. Deze willen we graag stimuleren. Vaak is het geld dat eraan ontbreekt. Met het Leefbaarheidsfonds maken we deze initiatieven mogelijk.

Voor wie?
Iedere inwoner van de gemeente Meerssen kan een aanvraag indienen. Het gaat om een éénmalige bijdrage. De enige voorwaarde is dat er geen professionele of commerciële organisatie achter zit. We vinden het juist belangrijk dat vrijwilligers, buren of een groep bewoners de kans krijgen om iets op te zetten voor hun omgeving. Hierbij gaat het om relatief kleine bedragen om zo een zetje te geven.

Hoe?
We willen het voor iedereen mogelijk maken om een beroep te doen op het Leefbaarheidsfonds. Daarom hebben we geen ingewikkelde procedure bedacht, maar een eenvoudige aanvraag. Hierin staat:

 • Een korte omschrijving van het project.
 • Het waarom van het project.
 • Gegevens waaruit blijkt dat de omgeving behoefte heeft aan het project. Verzamel minstens vijf handtekeningen van buurtbewoners.
 • Is er sprake van samenwerking of een medefinancierder? Geef dit dan aan.
 • Een begroting met daarin het benodigde geldbedrag.
 • Rekeningnummer en op welke naam deze rekening staat.

U krijgt binnen 15 werkdagen nadat de aanvraag bij ons binnen is, een schriftelijke reactie.

Wanneer komt u niet in aanmerking voor een aanvraag?
Het Leefbaarheidsfonds is niet bedoeld voor:

 • Reguliere activiteiten
 • Commerciële activiteiten
 • Activiteiten die al op een andere manier door de gemeente worden gefinancierd

Aan het einde van het geld wordt geëvalueerd en bekeken of één en ander kan worden voortgezet.

Naar wie?
Stuur uw aanvraag per mail naar: info@meerssen.nl. Of per post naar:

Gemeente Meerssen
t.a.v. Leefbaarheidsfonds Meerssen
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Afsluiting Fregatweg

Op maandag 22 mei start de laatste fase van de herinrichting van de Fregatweg. De Fregatweg zal dan voor twee weken volledig afgesloten zijn tussen Weert en de Klipperweg. In deze twee weken zullen we de rotonde op de kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg afwerken, vervangen we het asfalt van de Fregatweg en worden nieuwe brugovergangen gerealiseerd in de Fregatweg en Meerssenhovenweg. Er wordt een omleidingsroute ingesteld. Woningen en bedrijven blijven zoveel mogelijk bereikbaar. Voor fietsers is een tijdelijke voorziening gecreëerd zodat zij gebruik kunnen blijven maken van de fietspaden.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Agenda's Raadsadviesvergaderingen

Op dinsdag 23 mei en woensdag 24 mei 2017 vinden raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

In verband met Hemelvaart is RAVII verplaatst naar dinsdag 23 mei 2017!

Raadsadviesvergadering
De raadsadviesvergaderingen vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van 8 juni 2017. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering dinsdag 23 mei 2017

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag raadsadviesvergadering 6 april 2017
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Presentatie 'Implementatie Omgevingswet'
 • Presentatie GVVP en Parkeerbeleid
 • Concept-raadsvoorstel Aanbieden door GR BsGW van kadernota 2018 en verzoek om zienswijzen kenbaar te maken m.b.t. de ontwerpbegroting 2018 en de ontwerp-meerjarenraming 2018-2022
 • Concept-raadsvoorstel Budget voor uitvoering en advisering verkeerszaken
 • Extra benodigde krediet voor de realisatie van de vervangende nieuwbouw gymzaal Ulestraten
 • Uitvoeringsprogramma RivierPark Maasvallei fase 2
 • Overzichten moties en toezeggingen
 • Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 24 mei 2017

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag raadsadviesvergadering  5 april 2017
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Presentatie Veiligheidsregio
 • Concept-raadsvoorstel Vaststellen Verordening nieuwe APV gemeente Meerssen 2017
 • Concept-raadsvoorstel Jaardocument (verslag en rekening) 2016 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Concept-raadsvoorstel Begroting 2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Concept-raadsvoorstel Integraal huisvestingsplan primair onderwijs Meerssen 2017-2027 (IHP) actualisatie 2017
 • Concept-raadsvoorstel Verordening cliëntparticipatie Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2017 e.v.
 • Concept-raadsvoorstel Jaarverslaggeving 2016, Begrotingswijziging 2017-1, begroting 2018 en meerjarenperspectief 2019-2021 van Omnibuzz
 • Concept-raadsvoorstel Begroting 2018 GGD, 2e begrotingswijziging 2017 en jaarverslag 2016 van de GGD Zuid Limburg
 • Overzichten moties en toezeggingen
 • Rondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, moet u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffier. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffier melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Bestuurscentrum gesloten op 25 & 26 mei en 5 juni

In verband met Hemelvaart en een collectieve vrije dag voor de medewerkers is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten op donderdag 25 en vrijdag 26 mei 2017. Ook op tweede Pinksterdag maandag 5 juni 2017 is het bestuurscentrum dicht. Bureau Burgerlijke Stand is op deze dagen ook gesloten.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Afsluiting spoorwegovergang Herkenberg Meerssen

Strukton voert in de nacht van woensdag 17 mei op donderdag 18 mei en de nacht van donderdag 18 mei op vrijdag 19 mei 2017 werkzaamheden uit aan de spoorwegovergang Herkenberg in Meersen. Als gevolg hiervan is de overweg van 0.30-05.30 uur (of zoveel langer als noodzakelijk) afgesloten voor alle verkeer. Er wordt een omleidingsroute ingesteld.

Informatie
Bel of mail met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Cyclomedia maakt foto's in de gemeente Meerssen

Eind mei – begin juni maakt het bedrijf Cyclomedia in opdracht van de gemeente Meerssen weer een jaarlijkse fotoronde door de gemeente. De foto´s worden gebruikt voor inspectie en beheer van de openbare ruimte. Cyclomedia maakt de foto´s met speciaal uitgeruste voertuigen met camera op het dak, waarmee 360 graden panoramafoto's kunnen worden gemaakt vanaf de openbare weg.

Cyclomedia

Cyclomedia
De opnamen worden uitsluitend ingezet voor publieke of private activiteiten en worden onder stringente voorwaarden ter beschikking gesteld. De opnamen worden niet op internet gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1004101. Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met CycloMedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel, Nederland.

Meer informatie: www.cyclomedia.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het wijzigen van het gebruik van de percelen naar hobbymatig gebruik, Oostbroek ongenummerd te Geulle (ontvangen 4 mei 2017);
 • het legaliseren van een vakantiewoning, Gank 7, 6243 NE Geulle (ontvangen 5 mei 2017);
 • het legaliseren van het verbouwen en uitbreiden van de huidige stalruimtes tot bergruimte, carport en overkapping (in afwijking van reeds verleende omgevingsvergunning), Cruisboomstraat 34, 6243 AM Geulle (ontvangen 10 mei 2017);
 • het vergroten van de bestaande verdieping, Heerenstraat 71, 6237 NC Moorveld (ontvangen 10 mei 2017);
 • het legaliseren van een poort en een paardenstal, Cazenderstraat ongenummerd te Meerssen (ontvangen 9 mei 2017);
 • het vervangen van de bestaande ramen en kozijn, Moorveldsberg 62, 6243 CW Geulle (ontvangen 12 mei 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het uitbreiden van het schoolgebouw, Parallelweg 56, 6231 CJ Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het terugbrengen van een rollaag boven een raam in de voorgevel, Beekstraat 56, 6231 LH Meerssen (verzonden 9 mei 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 17 mei 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen