Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 18 - 2 mei 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 18 - 2 mei 2018

Gepubliceerd op: 01 mei 2018 10:35

Gemeentepagina: week 18
Datum: woensdag 2 mei 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Dodenherdenking Gemeente Meerssen

Op vrijdag 4 mei 2018 worden de oorlogsslachtoffers sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Op het binnenplein van het Bestuurscentrum begint om 19.30 uur een plechtige bijeenkomst. Vervolgens gaan de aanwezigen naar de Vredeskapel. Hier wordt om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen.

Herdenkingsdienst in de Basiliek
Voorafgaande aan de herdenkingsplechtigheid op het binnenplein van het bestuurscentrum vindt in de Basiliek een Herdenkingsdienst  plaats. Aanvang 18.30 uur. Om 19.30 uur zal men zich naar het binnenplein van het Bestuurscentrum begeven.

Oecumenische bijeenkomst in de Synagoge
In de Synagoge (Kuileneindestraat 22a Meerssen) vindt om 18.30 uur op initiatief van de Stichting Leerhuis Limburg  een oecumenische  bijeenkomst plaats. Na afloop sluiten de aanwezigen zich aan bij de officiële plechtigheid op het binnenplein van het bestuurscentrum.

Programma

Herdenkingsplechtigheid op het binnenplein (19.30 uur)

 • Andante (Harmonie Sint Agnes)
 • Toespraak door de Burgemeester
 • Voordracht van een gedicht
 • Andante (Harmonie Sint Agnes)
 • Stille Tocht

Vanaf het binnenplein vindt een stille omgang plaats via de Markt naar de Vredeskapel. Burgemeester  en Wethouders, Raadsleden, Schutterij, Scouting, en besturen van Harmonieën en Fanfares zullen hier aan deelnemen.

Herdenkingsplechtigheid bij de Vredeskapel

 • Halfstok hijsen van de Nederlandse vlag door Scouting Meerssen
 • Dodenappèl
 • Taptoe
 • Kranslegging door het College van Burgemeester en Wethouders
 • Wilhelmus
 • Twee minuten stilte
 • Individuele bloemenhulde
 • Meerssens mannenkoor
 • Eresaluut door schutterij Sint Barbara
 • Afsluiting

De herdenkingsplechtigheid kan door iedereen (ook in verenigingsverband) worden bijgewoond.

Bloemenhulde
Aansluitend aan de plechtige herdenking kan iedereen die dat wenst een bloemenhulde brengen bij de Vredeskapel. U wordt vriendelijk verzocht de bloemen neer te leggen op de trappen voor de Vredeskapel.

Vlaggen halfstok
Op 4 mei zullen de vlaggen van alle openbare gebouwen van 18.00 uur tot zonsondergang halfstok hangen. De inwoners van de gemeente Meerssen worden vriendelijk verzocht tijdens genoemde periode dit voorbeeld te volgen.

Verzoek aan Horeca
De horecabedrijven wordt verzocht de exploitatie van het bedrijf tussen 18.00-21.00 uur op zodanige wijze te laten plaatsvinden dat elk openbaar vermakelijkheidsaspect daaraan ontbreekt. In het bijzonder wordt verzocht de buitenverlichting te doven en slechts muziek ten gehore te brengen van de officiële Nederlandse radioprogramma's.

Oproep veteranen en oud-militairen
Het gemeentebestuur van Meerssen nodigt graag alle veteranen en oud- militairen uit die betrokken zijn geweest bij militaire (vredes)operaties buiten Nederland om tijdens de Dodenherdenking op vrijdag 4 mei 2018 om 19.30 uur aanwezig te zijn op het binnenplein van het bestuurscentrum te Meerssen. Als u voornemens bent aan deze uitnodiging gevolg te geven, vragen wij u vriendelijk dit telefonisch door te geven aan het bestuurssecretariaat, tel. 043- 3661616 of 043 3661607, zodat er tijdens de ceremonie op het binnenplein voldoende (zit)plaatsen gereserveerd kunnen worden. Helaas is het niet mogelijk zitplaatsen te reserveren tijdens de ceremonie bij de Vredeskapel.

De Burgemeester van Meerssen
M.A.H. Clermonts-Aretz

---

subsidiebeleid
Aanvragen subsidies voortaan volledig digitaal

De gemeente Meerssen werkt aan het verbeteren van haar dienstverlening. Ook het aanvragen van subsidies kan nu eenvoudiger en sneller via de gemeentelijke website. Sinds 24 april 2018 moeten verenigingen en organisaties in de gemeente Meerssen hun subsidieaanvraag digitaal invullen en aanvragen. Zij hebben hierover een brief ontvangen.

Hoe werkt het digitaal aanvragen?
Alle informatie is net als voorheen te vinden op de gemeentelijke website www.meerssen.nl (Regelen en aanvragen -> Subsidies). U vindt hier ook de nieuwe digitale aanvraagformulieren, waarmee u subsidie volledig digitaal kunt aanvragen.

Waar moet u op letten?
Afhankelijk van uw subsidieaanvraag moet u een aantal bijlagen meesturen, zoals een ledenlijst, een begroting of een activiteitenplan. Deze documenten kunt u als (pdf) bijlage toevoegen (uploaden) aan het digitale aanvraagformulier. Excel en Word-bestanden kunnen helaas niet worden toegevoegd in verband met de virusgevoeligheid van deze bestanden. U moet deze eerst omzetten naar pdf-document. Meer informatie hierover vindt u ook op www.meerssen.nl.

Daarnaast hebben wij een handtekening nodig om uw subsidieaanvraag te kunnen behandelen. Wij vragen u daarom om een ingevuld en ondertekend handtekeningformulier toe te voegen. Dit formulier kunt u op de website vinden.

Tip: zet alle documenten die u moet bijvoegen klaar vóórdat u het digitale aanvraagformulier gaat invullen. Vul dus alvast het handtekeningformulier in (deze moet u printen, ondertekenen en scannen/fotograferen) en zet de gevraagde bijlagen klaar (in pdf). Hulp nodig? Op www.meerssen.nl treft u een handleiding aan.

Vragen?
Alle informatie is net als voorheen te vinden op www.meerssen.nl (menuoptie Regelen & Aanvragen -> Subsidies). Hier vindt u ook de subsidiewijzer, het subsidiebeleid en de algemene subsidieverordening. U vindt hier ook de nieuwe digitale aanvraagformulieren, waarmee u subsidie volledig digitaal kunt aanvragen. Wilt u meer informatie of heeft u hulp nodig bij het indienen van uw subsidieaanvraag? Neem dan contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

In verband met Hemelvaartsdag:
Bestuurscentrum gesloten op 10 en 11 mei 2018

In verband Hemelvaartsdag en een collectieve vrije dag voor de medewerkers is het bestuurscentrum / gemeentelijke KCC gesloten op donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei 2018. Ook bureau Burgerlijke Stand is die dag gesloten.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Water in balans - tip bladvanger

---

Officiële Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het uitbreiden van een balkon (legaliseren), Sint Josephstraat 35, 6231 EC Meerssen (ontvangen 20 april 2018);
 • het plaatsen van een dakkapel (legalisatie), Pastoor Smeetsstraat 5, 6243 CV Geulle (ontvangen 19 april 2018);
 • het legaliseren van een terrasoverkapping, Gravensteinstraat 6, 6241 JJ Bunde (ontvangen 20 april 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het slopen van een paardenstal, Lange Raarberg ongenummerd (sectie L perceelnummer 238)  te Meerssen (ontvangen 9 april 2018);
 • het verwijderen van asbest, Beekstraat 26a, 6231 LG Meerssen (ontvangen 16 april 2018);
 • het verwijderen van asbest, Charles Eijckstraat 66, 6231 GZ Meerssen (ontvangen 20 april 2018).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het monteren van zonnepanelen op de zuidgevel, Burgemeester Wilmarstraat 32, 6231 GW Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het veranderen van de raampartij en voordeur, Klinkenberg 120, 6231 BG Meerssen (verzonden 25 april 2018);
 • het plaatsen van een erfafscheiding, Steinstraat 37, 6241 DN Bunde (verzonden 25 april 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 2 mei 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen