Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 18 - 1 mei 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 18 - 1 mei 2019

Gepubliceerd op: 30 april 2019 12:05

Gemeentepagina: week 18
Datum: woensdag 1 mei 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Wateroverlast
Extra rijksbijdrage voor wateroverlastproblemen gemeente Meerssen

De regering komt met extra geld voor het aanpakken van de wateroverlastproblemen in de gemeente Meerssen. De gemeente en Waterschap Limburg hebben samen een projectvoorstel ingediend dat nu is goedgekeurd. Meerssen is daarmee een nationale gebiedspilot en kan rekenen op een bijdrage van 3 miljoen euro.

Voor de jaren 2019 en 2020 stelt de regering twee keer tien miljoen euro beschikbaar voor klimaatadaptatie en het voorkomen van schade daarvan. Dat geld krijgt verschillende bestemmingen. In eerste instantie kunnen drie projecten in Nederland met een hoge urgentie gezamenlijk rekenen op circa tien miljoen euro. Meerssen is benoemd tot een van die projecten. Met het geld wordt niet alleen gewerkt aan de oplossing van de knelpunten. De projecten worden tevens beschouwd als nationale gebiedspilots, waar kennis en ervaring wordt opgedaan die kan worden toegepast in andere probleemgebieden.

Urgentie
De Gemeente Meerssen en Waterschap Limburg dienden hiervoor samen een projectvoorstel in. Dijkgraaf Patrick van der Broeck: "Gelukkig ziet de minister ook het belang in van de urgentie in Meerssen. Met de extra financiering kunnen we nu echt doorpakken. Ik ben blij dat de activiteiten die we samen met de gemeente hebben ondernomen om Meerssen onder de aandacht te brengen, nu vruchten afwerpen. We danken de minister dat ze woord heeft gehouden om de mensen te helpen en dat dit ons motiveert door heel Limburg vergelijkbare trajecten op te pakken, samen met alle andere partijen."

Ook wethouder Waterbeheer Paul Sanders van de gemeente Meerssen is blij met het extra geld: "Dit is heel goed nieuws! We zijn echt heel blij dat het rijk ons deze bijdrage beschikbaar stelt. Nu kunnen we echt spijkers met koppen gaan slaan en de wateroverlast in onze gemeente beteugelen. Een woord van dank aan de getroffen bewoners en ondernemers, die tijdens werkbezoeken duidelijk voor het voetlicht hebben gebracht hoe nijpend de wateroverlast in onze gemeente is. Dank aan de minister voor deze bijdrage en aan diverse Tweede Kamerleden dat zij Meerssen duidelijk in het vizier hebben gebracht."

Andere projecten
"Er zijn natuurlijk veel dringende probleemgebieden in Nederland en ook in Limburg zijn er meerdere knelpunten als het gaat om wateroverlast" zegt bestuurder Josette Van Wersch van Waterschap Limburg. "In Meerssen zijn de problemen extra urgent omdat de veiligheid van inwoners in gevaar kan komen. Het is goed dat nu ook de Tweede Kamer die aandacht voor Meerssen weet vast te houden. Dat is een hart onder de riem voor de mensen die er wonen." De andere projecten die op extra steun van het Rijk kunnen rekenen zijn de klimaatadaptieve herstructurering van verschillende typen woonwijken in de regio Utrecht en de koppelkansen klimaatadaptieve inrichting en aardgasvrije wijk Paddepoel (Groningen).

Water in Balans
Meerssen is een van de gebiedsprojecten van het programma Water in Balans, het programma dat is opgezet om urgente problemen op het gebied van wateroverlast door de klimaatverandering aan te pakken. De aanpak gebeurt samen met tal van partijen en inwoners. Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans

---

Dodenherdenking Gemeente Meerssen

Op zaterdag 4 mei 2019 worden de oorlogsslachtoffers sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Op het binnenplein van het Bestuurscentrum begint om 19.30 uur een plechtige bijeenkomst. Vervolgens gaan de aanwezigen naar de Vredeskapel. Hier wordt om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen.

Herdenkingsdienst in de Basiliek
Voorafgaande aan de herdenkingsplechtigheid op het binnenplein van het Bestuurscentrum vindt in de Basiliek een Herdenkingsdienst plaats. Aanvang 18.30 uur. Om 19.30 uur zal men zich naar het binnenplein van het Bestuurscentrum begeven.

Oecumenische bijeenkomst in de Synagoge
In verband met de Sjabbat is er dit jaar geen bijeenkomst in de Synagoge.

Programma

Herdenkingsplechtigheid op het binnenplein (19.30 uur)
• Andante (Harmonie St. Cecilia)
• Toespraak door de Burgemeester
• Voordracht van een gedicht
• Andante (Harmonie St. Cecilia)

Stille Tocht
Vanaf het binnenplein vindt een stille omgang plaats via de Markt naar de Vredeskapel. Burgemeester en Wethouders, Raadsleden, Schutterij, Scouting, en besturen van Harmonieën en Fanfares zullen hier aan deelnemen.

Herdenkingsplechtigheid bij de Vredeskapel

 • Halfstok hijsen van de Nederlandse vlag door Scouting Meerssen
 • Dodenappèl
 • Taptoe
 • Kranslegging door het College van Burgemeester en Wethouders
 • Wilhelmus
 • Twee minuten stilte
 • Individuele bloemenhulde
 • Geuls mannenkoor
 • Eresaluut door schutterij Sint Remigius
 • Afsluiting

De herdenkingsplechtigheid kan door iedereen (ook in verenigingsverband) worden bijgewoond.

Bloemenhulde
Aansluitend aan de plechtige herdenking kan iedereen die dat wenst een bloemenhulde brengen bij de Vredeskapel. U wordt vriendelijk verzocht de bloemen neer te leggen op de trappen voor de Vredeskapel.

Vlaggen halfstok
Op 4 mei zullen de vlaggen van alle openbare gebouwen van 18.00 uur tot zonsondergang halfstok hangen. De inwoners van de gemeente Meerssen worden vriendelijk verzocht tijdens genoemde periode dit voorbeeld te volgen.

Verzoek aan Horeca
De horecabedrijven wordt verzocht de exploitatie van het bedrijf tussen 18.00 - 21.00 uur op zodanige wijze te laten plaatsvinden dat elk openbaar vermakelijkheidsaspect daaraan ontbreekt. In het bijzonder wordt verzocht de buitenverlichting te doven en slechts muziek ten gehore te brengen van de officiële Nederlandse radioprogramma's.

Oproep veteranen en oud-militairen
Het gemeentebestuur van Meerssen nodigt graag alle veteranen en oud- militairen uit die betrokken zijn geweest bij militaire (vredes)operaties buiten Nederland om tijdens de Dodenherdenking op zaterdag 4 mei 2019 om 19.30 uur aanwezig te zijn op het binnenplein van het bestuurscentrum te Meerssen. Als u voornemens bent aan deze uitnodiging gevolg te geven, vragen wij u vriendelijk dit telefonisch door te geven aan het bestuurssecretariaat, tel. 043- 3661616 of 043 3661607, zodat er tijdens de ceremonie op het binnenplein voldoende (zit)plaatsen gereserveerd kunnen worden. Helaas is het niet mogelijk zitplaatsen te reserveren tijdens de ceremonie bij de Vredeskapel.

---

KCC Klant Contact Centrum
Vanaf 1 mei:
Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC) op vrijdag gesloten

Met ingang van 1 mei is het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) gesloten op vrijdag. Het gemeentelijke KCC is vanaf die datum ook niet telefonisch bereikbaar op vrijdagen. U kunt dan ook geen producten (zoals paspoorten, id-kaarten, rijbewijzen etc.) afhalen. Medewerkers op de afdelingen zijn wel aan het werk.

Aangifte geboorte of overlijden
Bureau Burgerlijke Stand is op afspraak geopend voor aangifte van geboorte of overlijden.

Meldingen Openbare Ruimte
Meldingen over trottoirs, lichtmasten, wegen, parkeren, rioleringen, groen, verkeer, zwerfafval, plaagdierbestrijding (ratten), hondenpoep, begraafplaatsen, overlast geluid, overlast jeugd etc kunt u ook 24 per dag digitaal doorgeven via de gemeentelijke website www.meerssen.nl. Heeft u een spoedmelding? Bel dan tel. 14 043 (kies optie 3).

Crisis Jeugd
Bij Crisis Jeugd kunt u bellen met tel. 14 043 (kies optie 2).

Erfgoedhuis
Ook het naastgelegen Erfgoedhuis is vanaf 1 mei op vrijdag gesloten.

U kunt de gemeente via e-mail bereiken op info@meerssen.nl. Informatie over gemeentelijke producten & diensten vindt u op www.meerssen.nl. Diverse producten kunt u inmiddels digitaal aanvragen en betalen.

---

Sociale zaken Maastricht-Heuvelland
Donderdag 9 mei 2019
Inloopspreekuur Sociale Zaken Maastricht Heuvelland vervalt

In verband met de jaarlijkse teamdag is Sociale Zaken Maastricht Heuvelland op donderdag 9 mei 2019 gesloten. Het inloopspreekuur in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen vervalt op deze dag. De medewerkers zijn dan ook niet telefonisch bereikbaar.

Meer informatie: www.socialezaken-mh.nl

---

Koninklijke onderscheiding
Aanvragen Koninklijke Onderscheidingen voor Lintjesdag 2020

Mensen die een bijzondere verdienste hebben geleverd, kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke Onderscheiding. Tot de wijziging van het decoratiestelsel (in 1996) werd ook een Koninklijke Onderscheiding verleend bij een karaktervolle en voorbeeldige plichtsvervulling binnen een functie of ambt (bijvoorbeeld bij een 40-jarig dienstverband), maar dat is veranderd. De plichtsvervulling binnen een functie of ambt wordt slechts als aanvullend element meegewogen bij de beoordeling.

Bijzondere maatschappelijke verdienste
De nadruk ligt op de maatschappelijke verdienste van de decorandus. Deze moet persoonlijk en speciaal zijn. Van verdienste is pas sprake wanneer iemand zich geruime tijd ten bate van de maatschappij heeft ingespannen op een wijze die uitgaat boven hetgeen van hem of haar mag worden verwacht. Deze prestatie kan het stimuleren van anderen betreffen, maar ook het leveren van één of meer opvallende prestaties die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. U kunt bijvoorbeeld denken aan mensen die zich jarenlang hebben ingezet als vrijwilliger in een vereniging. Aangezien de cijfers op provinciaal niveau een daling laten zien van het aantal gedecoreerde vrouwen wordt er speciale aandacht gevraagd voor het indienen van voorstellen voor deze doelgroep.

Decoratiestelsel
Het huidige decoratiestelsel kent twee verschillende ordes, namelijk de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje Nassau. De Orde van de Nederlandse Leeuw bestaat uit drie graden:
1. Ridder van de 1e graad: Grootkruis
2. Ridder van de 2e graad: Commandeur
3. Ridder van de 3e graad: Ridder

De Orde van Oranje Nassau bestaat uit zes graden:
1. Ridder van de 1e graad: Grootkruis
2. Ridder van de 2e graad: Grootofficier
3. Ridder van de 3e graad: Commandeur
4. Ridder van de 4e graad: Officier
5. Ridder van de 5e graad: Ridder
6. Ridder van de 6e graad: Lid

Vindt u dat iemand voor een lintje in aanmerking komt?
U kunt een voordracht voor een Koninklijke Onderscheiding indienen bij de burgemeester van de woonplaats van de decorandus. Omdat er een tijdrovende procedure in gang moet worden gezet, moet dit minstens vijf maanden van tevoren gebeuren. De voordrachten voor Lintjesdag 2020 kunnen t/m 1 juli 2019 worden ingediend.

Procedure
De burgemeester bekijkt het voorstel en zendt dit met begeleidend advies en nadere gegevens van de decorandus naar de Commissaris der Koning. Deze beoordeelt de voordracht en zendt het voorstel, eveneens met begeleidend advies, naar het Kapittel van Civiele Orden. Hier wordt het voorstel opnieuw bekeken en - wederom met advies - verzonden naar de betreffende minister, die uiteindelijk een beslissing neemt.

Koninklijke Erepenning
Voor informatie met betrekking tot richtlijnen en de procedures in relatie tot het indienen van voorstellen voor het toekennen van een Koninklijke erepenning zie www.koninklijkhuis.nl.

Aandacht wordt gevraagd voor het tijdig indienen van voorstellen voor een aanvraag. Deze aanvraag neemt gemiddeld een jaar in beslag.

Informatie
Voor verdere informatie over het indienen van een voordracht en de criteria kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de Gemeente Meerssen, tel. 043-3661616 of 3661607.

---

Donderdag 23 mei 2019
Loket Burgerzaken gesloten

In verband met de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement is het loket Burgerzaken op donderdag 23 mei 2019 de hele dag gesloten.

Informatie
Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)

Het College van burgemeester en wethouders van Meerssen maakt bekend dat ingevolge artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (Wet BRP) is besloten in de BRP te registeren dat onderstaande personen zijn vertrokken naar een onbekende bestemming. Gebleken is dat zij niet meer wonen op het adres van inschrijving in de BRP. Bovendien kon na gedegen onderzoek niet worden vastgesteld waar zij dan wel wonen. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking 'ambtshalve uitschrijving' te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.

Het betreft:
Naam en voorletters: dhr. A. Ferrera
geboortejaar: 1984
Datum uitschrijving: 22-02-2019

Naam en voorletters: dhr. P.P. Barwiński
geboortejaar: 1979
Datum uitschrijving: 26-03-2019

Naam en voorletters: dhr. J.P.C. van den Heuvel
geboortejaar: 1965
Datum uitschrijving: 20-03-2019

Naam en voorletters: Mevr. A.M. van den Heuvel-Nouws
geboortejaar: 1966
Datum uitschrijving: 20-03-2019

Naam en voorletters: Mevr. N.M.F. Quaden
geboortejaar: 1999
Datum uitschrijving: 26-03-2019

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan spoedig contact op met het Klant Contact Centrum (KCC) via info@meerssen.nl of telefoonnummer 14 043. Het niet ingeschreven staan als ingezetene in een Nederlandse gemeente kan namelijk ernstige nadelige gevolgen hebben voor betrokkene, zoals stopzetting financiële ondersteuning/ toeslagen, het niet verkrijgen van bepaalde documenten en de opbouw van AOW.
Ingevolge artikel 7:1 juncto 6:4 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedere belanghebbende, die door dit besluit rechtstreeks in zijn belangen is getroffen, binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 6230 AB Meerssen.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • een duidelijke omschrijving van uw bezwaar (wat is het bezwaar en waarom).

Het maken van bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Om opschorting te bereiken kunt u gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter. Dit kan alleen bij spoedeisend belang. Een verzoek kunt u doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Schriftelijk kan ook bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

---

Verkiezing Europees Parlement
Adressen stemlokalen

De burgemeester van de gemeente Meerssen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement op 23 mei 2019 in onderstaande lokaliteiten een stembureau is gevestigd.

Nr Aanduiding stembureau Adres stembureau
1 Gemeentehuis (Bestuurscentrum) - Markt 50, Meerssen *
2 Zorgcentrum Beukeloord - Gasthuisplantsoen 1, Meerssen *
3 Gemeenschapshuis De Stip - Past. Dom. Hexstraat 10, Meerssen *
6 Gemeenschapshuis de Koel - Pastoor Geelenplein 6, Rothem *
12 Scoutinggebouw Bunde - Kloosterweg 55 (Heiveldcomplex), Bunde *
13 Zorgcentrum De Wilgenhof - Wilgenlaan 1, Bunde *
14 Zalencentrum De Auw Kerk - Burchtstraat 2, Bunde
15 Woonbegeleidingscentrum Aan de Pas - Pasweg 9, Bunde *
16 Café De Gäöllenaer - Hulserstraat 77, Geulle *
17 Zorgcentrum Ave Maria - Hussenbergstraat 21, Geulle *
21 Gemeenschapshuis D'n Huppel - Dorpstraat 1, Ulestraten *
22 Basisschool De Triangel - Kasteelstraat 22, Ulestraten *

* Deze stemlokalen met zijn toegankelijk voor mindervaliden.
Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in welk stembureaus hij/zij gaat stemmen. Als u gaat stemmen, moet u naast uw stempas ook een identiteitsbewijs meenemen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.
Informatie: Team Verkiezingen, Markt 50 in Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het realiseren van een (dag) recreatie- en trainingsfaciliteit, Meerstraat 25c, 6241 ND Bunde (ontvangen 17 april 2019);
 • het uitbreiden van de woning, Emmaweg 26, 6231 BM Meerssen (ontvangen 18 april 2019);
 • het realiseren van een nieuwe woning, Prinses Christinalaan 8, 6241 EP Bunde (ontvangen 18 april 2019);
 • het aanleggen van een in- of uitrit, Europastraat 25, 6235 BT Ulestraten (ontvangen 23 april 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Tussen de Bruggen 31, 6231 CA Meerssen (ontvangen 16 april 2019).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het plaatsen van hekwerken, poorten en vlaggenmasten, Meerstraat 34, 6241 ND Bunde.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het verbreden van een inrit, Geulstraat 1, 6241 NA Bunde (verzonden 18 april 2019);
 • het realiseren van een nieuwe aardappelbewaarplaats, Weert 93, 6241 GS Bunde (verzonden 18 april 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

 -----------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 1 mei 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen