Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 16 - 20 april 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 16 - 20 april 2016

Gepubliceerd op: 19 april 2016 12:05

Weeknummer: 16
Datum: woensdag 20 april 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Bestuurscentrum gesloten 27 april, 5 & 6 mei

Koningsdag
In verband met Koningsdag is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten op woensdag 27 april 2016.

Hemelvaart / Bevrijdingsdag
In verband met Hemelvaartsdag / Bevrijdingsdag en een collectieve vrije dag voor de medewerkers is het bestuurscentrum gesloten op donderdag 5 mei en vrijdag 6 mei 2016.

Meldingen openbare ruimte
Wilt u buiten kantooruren melding openbare ruimte doen?
Bel dan tel. 043-3505345 (tijdens kantooruren: Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043).

Milieuparken
De milieuparken zijn op Koningsdag woensdag 27 april en Hemelvaartsdag/Bevrijdingsdag donderdag 5 mei 2016 gesloten.

---

Vanaf de eerste week van mei:
Controles Hondenbelasting

Vanaf de eerste week van mei gaan controleurs namens onze gemeente huis-aan-huis controleren op het bezit van honden. Dit gebeurt ieder jaar. Deze controles worden uitgevoerd door de BsGW. De controleurs bellen bij inwoners aan om het hondenbezit te inventariseren. De controleurs van de BsGW kunnen zich legitimeren. Vraag altijd naar een legitimatiebewijs!

BSGW logo

Belastingplicht
Ieder die één of meer honden houdt is automatisch belastingplichtig en is wettelijk verplicht hiervan aangifte te doen. Het aantal honden op een adres bepaalt de hoogte van de aanslag. Het tarief voor de hondenbelasting vindt u op de website www.bsgw.nl.

Als een hond wordt aangetroffen waarvoor geen belasting wordt betaald, zal de controleur deze hond(en) aanmelden. Is de bewoner niet thuis als de controleur aanbelt dan laat deze een brief met informatie over de hondenbelasting achter. Burgers zijn verplicht aangifte te doen. Gebeurt dit niet, dan kan ambtshalve een aanslag hondenbelasting worden opgelegd.

Boete
BsGW adviseert hondeneigenaren die één of meer hond(en) niet hebben aangegeven, dit zo spoedig mogelijk te doen. Daarmee kunnen onnodige boetes worden voorkomen. Als tijdens de controle blijkt dat de houder van één of meer honden geen aangifte heeft gedaan, dan loopt deze het risico dat een bestuurlijke boete wordt opgelegd.

Aangifte via internet
Het aanmelden of afmelden van een hond, kan het snelste via de persoonlijke pagina op de website www.bsgw.nl. Log in met uw DigiD. Ook wijzigingen in het aantal honden kunt u doorgeven via deze persoonlijke pagina. De melding is dan direct geregeld. Burgers die geen internet hebben, kunnen een hond ook telefonisch aanmelden via de belastingtelefoon: telefoon 088-8420420. Houd uw BSN bij de hand als u belt. Medewerkers van de BsGW-belastingtelefoon zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur.

Meer informatie
Meer informatie over de hondenbelasting is te lezen op de website www.bsgw.nl.

---

Dodenherdenking Gemeente Meerssen

Op woensdag 4 mei 2016 worden de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog herdacht. Op het binnenplein van het bestuurscentrum begint om 19.30 uur een plechtige bijeenkomst. Vervolgens gaan de aanwezigen naar de Vredeskapel. Hier wordt om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen.

Herdenkingsdienst in de Basiliek
Voorafgaande aan de herdenkingsplechtigheid op het binnenplein van het bestuurscentrum vindt in de Basiliek een herdenkingsdienst  plaats. Aanvang 18.30 uur. Om 19.30 uur begeven de aanwezigen zich naar het binnenplein van het bestuurscentrum.

Oecumenische bijeenkomst in de Synagoge
In de Synagoge (Kuileneindestraat 22a Meerssen) vindt om 18.30 uur op initiatief van de Stichting Leerhuis Limburg  een oecumenische  bijeenkomst plaats. Na afloop sluiten de aanwezigen zich aan bij de officiële plechtigheid op het binnenplein van het bestuurscentrum.

Programma

Herdenkingsplechtigheid op het binnenplein (19.30 uur)

 • Andante (Fanfare Sint Martinus Geulle)
 • Toespraak door de burgemeester
 • Voordracht van een gedicht
 • Andante (Fanfare Sint Martinus Geulle)

Stille Tocht
Vanaf het binnenplein vindt een stille omgang plaats via de Markt naar de Vredeskapel. Burgemeester  en wethouders, raadsleden, schutterij, scouting en besturen van harmonieën en fanfares nemen hieraan deel.

Herdenkingsplechtigheid bij de Vredeskapel

 • Halfstok hijsen van de Nederlandse vlag door Scouting Meerssen
 • Dodenappèl
 • Taptoe
 • Kranslegging door het college van burgemeester en wethouders
 • Wilhelmus
 • Twee minuten stilte
 • Individuele bloemenhulde
 • Meerssens mannenkoor
 • Eresaluut door schutterij Sint Barbara
 • Afsluiting

De herdenkingsplechtigheid kan door iedereen (ook in verenigingsverband) worden bijgewoond.

Bloemenhulde
Aansluitend aan de plechtige herdenking kan iedereen die dat wenst een bloemenhulde brengen bij de Vredeskapel. Wij verzoeken u vriendelijk de bloemen neer te leggen op de trappen voor de Vredeskapel.

Vlaggen halfstok
Op 4 mei zullen de vlaggen van alle openbare gebouwen van 18.00 uur tot zonsondergang halfstok hangen. De inwoners van de gemeente Meerssen worden vriendelijk verzocht tijdens genoemde periode dit voorbeeld te volgen.

Verzoek aan Horeca
De horecabedrijven wordt verzocht de exploitatie van het bedrijf tussen 18.00-21.00 uur op zodanige wijze te laten plaatsvinden dat elk openbaar vermakelijkheidsaspect daaraan ontbreekt. In het bijzonder wordt verzocht de buitenverlichting te doven en slechts muziek ten gehore te brengen van de officiële Nederlandse radioprogramma's.

Oproep veteranen en andere oud-militairen
Het gemeentebestuur van Meerssen nodigt graag alle veteranen en oud- militairen die betrokken zijn geweest bij militaire (vredes)operaties buiten Nederland uit tijdens de Dodenherdenking op woensdag 4 mei 2016 om 19.30 uur aanwezig te zijn op het binnenplein van het bestuurscentrum te Meerssen. Als u voornemens bent hierbij aanwezig te zijn, dan vragen wij u vriendelijk dit even telefonisch door te geven bij het bestuurssecretariaat, tel. 043- 3661616 of 043 3661607. Wij kunnen dan tijdens de ceremonie op het binnenplein voldoende (zit)plaatsen reserveren. Helaas is het niet mogelijk zitplaatsen te reserveren tijdens de ceremonie bij de Vredeskapel.

---

Kindcentrum Meerssen:
Samen de wijk in voor een (verkeers)veilige schoolomgeving

Meerssen krijgt een nieuw kindcentrum dat naast onderwijs ook peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en een bibliotheek gaat bieden. Het nieuwe centrum komt aan de Pastoor Dom. Hexstraat te liggen bij het huidige basisschoolgebouw van Op 't Hwagveld. Omdat de realisatie van het kindcentrum gevolgen heeft voor de verkeerssituatie vindt eerst een verkeerskundig onderzoek plaats. We willen er namelijk met z'n allen voor zorgen dat er een veilige schoolomgeving ontstaat.

Verkeersschouw
Bureau Goudappel en Coffeng stelt in opdracht van de gemeente een verkeerskundig programma van eisen op voor het kindcentrum. Afgelopen donderdag 7 april ging het bureau samen met een afvaardiging van beide scholen, ouders/verzorgers, omwonenden, overige gebruikers en de gemeente de wijk in om samen de verkeerssituatie te bekijken. Ook een groep kinderen nam deel aan de schouw en bracht hun ideeën naar voren.

Verkeersschouw Kindcentrum

Verkeersschouw kindcentrum

Het was een constructieve bijeenkomst waarbij knelpunten aan het licht kwamen en actief werd meegedacht over de toekomstige inrichting van een (verkeers-)veilige schoolomgeving.

Meer informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC).

---

Mantelzorg
Onderzoek Mantelzorgwaardering: 
Laat uw mening, ervaringen & behoeften horen!

In onze samenleving wordt steeds meer een beroep gedaan op het zorgen voor elkaar. Een mantelzorger zorgt voor een naaste: een familielid, een vriend of buur. Bent u mantelzorger? Wij willen graag weten hoe wij u zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. We hebben een korte vragenlijst samengesteld over o.a. uw ideeën voor de mantelzorgwaardering, uw ervaringen als mantelzorger en uw behoefte aan ondersteuning bij uw mantelzorgtaken. U kunt de vragenlijst t/m 1 mei invullen via www.meerssen.nl.

Wilt u de vragenlijst liever op papier invullen?
Dan kan! U kunt de vragenlijst opvragen bij ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. Zij sturen u de vragenlijst dan per post toe.

Alvast hartelijk dank voor de moeite! 

---

Vergaderstukken in raadsinformatiesysteem

Sinds kort kunt u de vergaderstukken voor gemeenteraadsvergaderingen en raadsadviesvergaderingen terugvinden in een nieuw raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl. De besluitvorming vindt u vooralsnog nog even elders op de website. Deze is binnenkort ook terug te vinden in het raadsinformatiesysteem. Het systeem wordt gaandeweg steeds verder uitgebreid.

U vindt het raadsinformatiesysteem via de menu-optie Bestuur & organisatie -> Bestuurlijke documenten of Bestuur & Organisatie -> Gemeenteraad.  Of op de beginpagina bij de Top 10.

Vragen?
Neem contact op met het griffiebureau, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het wijzigen van de voorgevel, Vliegenstraat 68, 6241 CJ Bunde (ontvangen 11 april 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het slopen van diverse opstallen, Volderstraat 18, 6231 LC Meerssen (ontvangen 1 april 2016);
 • het verwijderen van asbesthoudende dakplaten, Kruisberg 16, 6231 RK Meerssen (ontvangen 3 april 2016);

Het betreft een melding t.b.v. een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning
De toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor:

 • het oprichten van een bed & breakfast, Brommelen 27, 6243 CM Geulle.

Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 21-04-2016 t/m 01-06- 2016.
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het wijzigen van garagepoort naar kozijn met geïntegreerd rolluik, Vauwerhof 22, 6231 LX Meerssen (verzonden 11 april 2016);
 • het plaatsen van een uithangbord, Klinkenberg 55, 6231 BA Meerssen (verzonden 14 april 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

 • het plaatsen van een omheining, Burgemeester Dohmenstraat 17, 6231 GR Meerssen (ingetrokken 26 maart 2016).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Samenscholingsverbod Proosdijpark en Stationsplein Meerssen

De locoburgemeester van Meerssen heeft op 18 april 2016 een samenscholingsverbod ingesteld voor het Proosdijpark en Stationsplein in Meerssen. Het verbod geldt van 21 april t/m 21 oktober 2016 en is ingesteld na talrijke  vernielingen, agressie, klachten van overlast door jongeren. Het besluit is gebaseerd op artikel 2.1.1.1 'Samenscholing en ongeregeldheden' van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Meerssen. Op grond van het verbod mag de politie bij wanordelijkheden of ernstige bedreiging van de openbare orde binnen het aangewezen gebied handhavend optreden.

Het samenscholingsverbod houdt in dat het verboden is met vier of meer personen aanwezig te zijn in het Proosdijpark of op het Stationsplein. Degene die het verbod negeert, krijgt een forse boete. Als er meer groepen van jongeren en jong volwassenen van vier personen of minder worden aangetroffen, worden deze als één groep gezien.

Ter inzage: het besluit en bijbehorende situatietekening liggen vanaf 21 april 2016 ter inzage.
Waar ter inzage: op afspraak bij het Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 20 april 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen

pdf van deze pagina