Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 15 - 13 april 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 15 - 13 april 2016

Gepubliceerd op: 12 april 2016 09:45

Weeknummer: 15
Datum: woensdag 13 april 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Onze gemeente telt inmiddels 19 buurtpreventieteams!

Een veilige woon- en leefomgeving is belangrijk voor ons allemaal. De gemeente heeft hierbij een coördinerende rol en heeft de regie over openbare orde en veiligheid. Om dit goed te invullen, is de gemeente bezig met het opstellen van een Integraal Veiligheidsplan. Hiermee kan de gemeente sturing geven aan lokale veiligheid. Het plan gaat o.a. over een veilige woon- en leefomgeving (voorkomen van overlast, inbraken en gevoelens van onveiligheid). Hieraan kunnen wij allemaal ons steentje bijdragen.

Sámen voor een veiligere buurt
Veiligheid is iets van ons allemaal samen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we veiliger voelen door vreemde dingen in de wijk te signaleren en te melden. U bent immers de oren en ogen van de buurt en kunt snel aan de bel trekken bij de politie.

Buurtpreventieteams = Burgerparticipatie
De buurtpreventieteams zijn een goed voorbeeld van hoe we samen aan veiligheid in de wijk werken. Het is burgerparticipatie die zorgt voor verbinding in buurten & wijken. De buurtpreventieteams creëren een veiliger gevoel, doordat u sámen alert bent op vreemde situaties. In verdachte situaties kunt u elkaar waarschuwen en snel de politie inschakelen. Het opzetten van een buurtpreventieteam is een burgerinitiatief. Dat doet u samen met uw buurtgenoten. Waar nodig faciliteert de gemeente hierbij.

Enthousiast aan de slag
Tijdens een onlangs gehouden meedenkbijeenkomst over het  integraal veiligheidsbeleid bleek dat al diverse buurten actief aan de slag waren gegaan met het opzetten van een buurtpreventieteam. Zo had de Proostenbuurt in Meerssen het állereerste buurtpreventieteam in onze gemeente.

Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz: "Ook in de buurten leeft dat we samen voor veiligheid kunnen zorgen. Na de meedenkbijeenkomst hebben diverse buurten zich samengepakt. Het resultaat: onze gemeente telt inmiddels 19 buurtpreventieteams mét een buurtapp! En er komen er wekelijks nog bij! Ik ben zo trots op onze inwoners dat ze dit sámen zo enthousiast oppakken!"

Nieuwe buurtpreventieteams even melden
Heeft u een buurtpreventieteam in uw straat of buurt opgezet? Laat het ons weten via info@meerssen.nl. Wij vermelden de gegevens op www.meerssen.nl. Hier vindt u een totaaloverzicht van alle buurtpreventieteams.

Feestelijke onthulling eerste waarschuwingsbordje
Op vrijdag 8 april 2016 onthulde burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz samen met Roger Thijssen uit Geulle het eerste 'buurtpreventie whatsappbord' aan de Processieweg in Geulle. Roger was initiatiefnemer van het buurtpreventieteam in Geulle.

Omdat inmiddels veel straten en buurten buurtpreventieteams hebben, is besloten alle andere waarschuwingsbordjes 'Attentie! Whatsapp buurtpreventie!' bij de komingangen van de gemeente te plaatsen.

Buurtnetwerken
Op dit moment wordt ook gewerkt aan een nieuwe invulling van de 6 buurtnetwerken in de gemeente. Hierbij wordt ook bekeken hoe de buurtpreventieteams hierop kunnen aansluiten door bijvoorbeeld een aantal keer per jaar gezamenlijke (thema)bijeenkomsten te organiseren.

Vragen?
Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Op www.meerssen.nl treft u een overzicht aan van alle buurtpreventieteams.

---

Bestuurscentrum gesloten 27 april, 5 & 6 mei

Koningsdag
In verband met Koningsdag is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten op woensdag 27 april 2016.

Hemelvaart / Bevrijdingsdag
In verband met Hemelvaartsdag / Bevrijdingsdag en een collectieve vrije dag voor de medewerkers is het bestuurscentrum gesloten op donderdag 5 mei en vrijdag 6 mei 2016.

Meldingen openbare ruimte
Wilt u buiten kantooruren melding openbare ruimte doen?
Bel dan tel. 043-3505345 (tijdens kantooruren: Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043).

Milieuparken
De milieuparken zijn op Koningsdag woensdag 27 april en Hemelvaartsdag/Bevrijdingsdag donderdag 5 mei 2016 gesloten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het kappen van een boom (Acacia), Groot Berghem 11, 6235 BK Ulestraten (ontvangen 30 maart 2016);
 • het legaliseren van zonnepanelen, Parallelweg 14, 6231 CJ Meerssen (ontvangen 1 april 2016);
 • het verbouwen van de woning (intern), Pastoor Arnold Somyasingel 8, 6231 HV Meerssen (ontvangen 4 april 2016);
 • het kappen van twee bomen, Op de Beukel 1, 6231 RG Meerssen (ontvangen 4 april 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbesthoudende dakbeschot, Hulserstraat 62, 6243 BP Geulle (ontvangen 4 april 2016);
 • het verwijderen van asbesthoudende golfplaten, Gemeentebroek 6, 6231 RV Meerssen (ontvangen 2 maart 2016).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van een nieuwe woning in de stalruimte, Dorpstraat 19, 6235 AC Ulestraten (verzonden 6 april 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 13 april 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen

pdf van deze pagina