Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 13 - 28 maart 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 13 - 28 maart 2018

Gepubliceerd op: 27 maart 2018 09:50

Gemeentepagina: week 13
Datum: woensdag 28 maart 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen

verkiezingen
Op vrijdag 23 maart 2018 is de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen opgemaakt tijdens een openbare zitting van het Centraal Stembureau in het bestuurscentrum. Het proces-verbaal van de uitkomst van de stemming en de uitslag van de verkiezingen ligt voor iedereen ter inzage in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen. U kunt het proces-verbaal ook inzien op www.meerssen.nl.

Zetelverdeling
Na de gemeenteraadsverkiezingen is de zetelverdeling als volgt:

BRUG-M = 4 zetels
FOCUS = 2 zetels
Lokaal DNA = 3 zetels
KIJK!!! / P.v.d.A / GroenLinks / D66 =  3 zetels
CDA =  3 zetels
Het Origineel =  2 zetels

Gemeenteraad 2018-2022
De volgende kandidaten worden op donderdag 29 maart geïnstalleerd tot raadslid:

Brug-M
Jan Gulikers
Tiny Gorissen
Jacques Arntz
Gerrit van der Bijl

Focus
Björn Hendriks
Roger Thijssen

Lokaal DNA
Björn Molling
Hay Dolmans
Bert Ummels

KIJK!!! / P.v.d.A / GroenLinks / D66
Paul Sanders
Andreas Pohle
Helmie Smeets

CDA
Marly Heusschen
Agnes Jonkhout
Dani In de Braekt

Het Origineel
Luc Volders
Remco Vertommen

Opkomst
Het opkomstpercentage in de gemeente Meerssen was 60,4%.

Coalitievorming
Op maandag 26 maart heeft een openbare startbijeenkomst plaatsgevonden mbt de coalitievorming.

Meer informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Agenda raadsvergadering 28 & 29 maart 2018

Afscheid raadsleden en onderzoek geloofsbrieven nieuwe raad
Op woensdag 28 maart 2018 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw, Proost de Beaufortstraat 45 Meerssen. Tijdens deze raadsvergadering wordt o.a. afscheid genomen van de gemeenteraad 2014-2018 en worden de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden onderzocht. Belangstellenden kunnen de raadsvergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering d.d. 1 februari 2018
 • Lijst van ingekomen stukken raad
 • Voorstel betreffende het onderzoek van geloofsbrieven alsmede over de toelating van benoemde leden tot de gemeenteraad
 • Afscheid van niet-terugkerende raadsleden

Installatie nieuwe raadsleden
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 maart 2018 vindt de installatie plaats van alle nieuwe raadsleden. De raadsleden leggen de eed dan wel belofte af. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw, Proost de Beaufortstraat 45 Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Aflegging eed dan wel verklaring en belofte door de nieuw gekozen leden van de Gemeenteraad

Raadsstukken ter inzage
U kunt de raadsstukken voor deze raadsvergaderingen inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Pasen
Goede Vrijdag & Paasmaandag
Bestuurscentrum gesloten op 30 maart en 2 april 2018

In verband met Goede Vrijdag en Paasmaandag is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten op vrijdag 30 maart en maandag 2 april 2018. Ook bureau Burgerlijke Stand is dan gesloten.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Werkzaamheden verruiming Julianakanaal
Tijdelijke afsluiting Saintweg – Westelijke Kanaalweg

In het kader van het project Verruimen Julianakanaal worden langs de Westelijke Kanaalweg in Elsloo 42 kanaalbegeleidende populieren aangeplant. Om deze bomen te planten is de Saintweg - Westelijke Kanaalweg afgesloten voor alle verkeer van dinsdag 3 april 07.00 uur tot woensdag 4 april 17.00 uur. Verkeer richting Elsloo kan omrijden via Geulle.

Informatie
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van de aannemer via tel. 06-53265594. Voor alle andere vragen/klachten kunt u contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat via tel. 0800-8002.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het legaliseren van een woningsplitsing, Stationstraat 3, 6231 CK Meerssen (ontvangen 12 maart 2018);
 • het legaliseren van een paardenstal, Hekstraat ongenummerd te Ulestraten (ontvangen 14 maart 2018);
 • het legaliseren van een aangebouwde serre, afdak tuin en afdak achter garage, Papenweg 44, 6241 BV Bunde (ontvangen 16 maart 2018);
 • het uitbreiden van de garage, Burgemeester Visschersstraat 37, 6235 EA Ulestraten (ontvangen 16 maart 2018);
 • het aanbrengen van een luifel, Geulstraat 48, 6241 NA Bunde (ontvangen 20 maart 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het ontmantelen van het tankstation, Langs de Gewannen 8, 6235 NV Ulestraten (ontvangen 25 januari 2018);
 • het verwijderen van asbesthoudende golfplaten schuur, Raar 41, 6231 RP Meerssen (ontvangen 27 februari 2018);
 • het verwijderen van asbest, Weerterbroekplantsoen 39, 6231 DT Meerssen (ontvangen 13 maart 2018).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het legaliseren en omkleden van een afvoerkanaal (afzuiging) wasemkap keuken, Markt 26a, 6231 LS Meerssen (verzonden 15 maart 2018);
 • het vestigen van een nagelstudio, Charles Eijckstraat 11, 6231 GX Meerssen (verzonden 20 maart 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Aangevraagde vergunningen evenementen

Betreft: Den inhalen en meifeest.
Plaats: Markt in Meerssen
Data en tijd: van zaterdag 5 mei 2018 van 18.00-01.30 uur en zondag 6 mei 2018 van 12.00-18.00 uur.
Verkeersmaatregelen: de Markt is afgesloten voor alle verkeer van vrijdag 4 mei 2018 9.00 uur tot maandag 7 mei 2018 20.00 uur.
Inzagetermijn: van 28-03-2018 t/m 08-05-2018.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Zienswijzen: eenieder kan een zienswijze indienen, mondeling of gemotiveerd (zie verder de informatie over Bezwaar en Beroep onderaan deze pagina).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

--------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 28 maart 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen