Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 13 - 25 maart 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 13 - 25 maart 2020

Gepubliceerd op: 24 maart 2020 16:40

Gemeentepagina: week 13
Datum: 
woensdag 25 maart 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Coronavirus standaard
Maatregelen in verband met het Coronavirus
Gemeente Meerssen werkt alléén nog op afspraak

In verband met het Coronavirus kunt u alléén nog op afspraak terecht bij de Gemeente Meerssen (op vrijdag is het gemeentelijke KCC gesloten). Er is géén vrije inloop meer. Dit geldt ook voor het afhalen van aangevraagde paspoorten, id-kaarten, rijbewijzen etc. Afspraak maken? U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 14 043. Let op: U kunt op dit moment géén afspraak maken via de website!

Landelijke maatregelen
Uitgebreide informatie over de landelijke maatregelen vindt u op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg: www.vrzl.nl. Of volg de landelijke media.

Het gemeentebestuur roept iedereen dringend op de landelijke maatregelen in acht te nemen en de gezondheidsadviezen van het RIVM te volgen. Houd afstand (minimaal 1,5 meter), mijd sociaal contact en blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Handel verantwoordelijk, zorg goed voor jezelf en heb oog voor elkaar. Alleen samen kunnen wij dit! Blijf gezond!

Noodverordening
Er is een noodverordening van kracht om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. U kunt de noodverordening downloaden op www.meerssen.nl en www.overheid.nl. Deze verordening is van toepassing op alle gemeenten binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Meer informatie vindt u ook op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg: www.vrzl.nl. Let op: het niet opvolgen van maatregelen uit de noodverordening kan leiden tot (hoge) boetes!

Meer informatie vindt u op de Coronapagina op deze website

--- 

Werkzaamheden Meerssen-centrum: Beekstraat en Stationstraat

Begin februari 2020 zijn de werkzaamheden van fase 2 van project Overkluizing Watervalderbeek van start gegaan: de aanleg van een nieuw ondergronds beektracé door het onderste deel van de Beekstraat (tussen Gasthuisstraat-Bunderstraat) en de Stationstraat (tussen Bunderstraat -brillenzaak/opticien). Deze straten zijn afgesloten voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden moeten half april klaar zijn. Wat is de stand van zaken?

Vorige week is het nieuwe ondergrondse tracé van de Watervalderbeek voltooid. Het water van de beek kan nu via de oude gerepareerde overkluizing én de nieuwe buis door de Beekstraat/Stationstraat stromen. Als het Waterschap een controle heeft uitgevoerd op het nieuwe ondergrondse tracé kan de pomp in de Beekstraat worden verwijderd. Ook de bovengrondse stalen leiding wordt dan afgebroken. Dat gaat in de komende periode gebeuren.

We zijn inmiddels begonnen met het straatwerk in de Beekstraat. Als gevolg van de landelijke maatregelen in het kader van het coronavirus waren er wat problemen met het inzetten van stratenmakers. Hierdoor is wat vertraging opgelopen bij de start van het straatwerk in de Beekstraat.

Deze week vult de aannemer rond de buis in de Stationstraat alles aan met zand. Daarnaast starten we met het klaarmaken van de Stationstraat, zodat deze bestraat kan worden. In de Beekstraat gaan de stratenmakers hun uiterste best doen om eerst de stoepen en dan de straat zelf zo snel mogelijk beschikbaar te maken.

Informatie
Meer informatie vindt u op de speciale projectpagina op www.meerssen.nl (Projecten – Overkluizing Watervalderbeek).

---

CycloMedia maakt foto's in de Gemeente Meerssen

De komende tijd worden in de Gemeente Meerssen foto's gemaakt door CycloMedia, een Nederlands bedrijf gevestigd in Zaltbommel, dat gespecialiseerd is in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto's vanaf de openbare weg. Deze opnamen bevatten mogelijk persoonsgegevens, zoals herkenbare gezichten en kentekens, op grond waarvan de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG') van toepassing is.

CycloMedia heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken op grond van artikel 6.1 sub f AVG. De verwerkingsdoeleinden van de opnamen betreffen de registratie en verwerking van beelden in een database teneinde deze beelden – onder stringente voorwaarden – ter beschikking te stellen aan publieke en private organisaties. Deze beelden worden vervolgens gebruikt ten behoeve van o.a. inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie en uitvoering van wetgeving en ontwikkeling van ruimtelijke plannen. In de opnamen die CycloMedia momenteel maakt wordt privacy gevoelige informatie, te weten herkenbare personen en/of kentekens van auto's, onherkenbaar gemaakt ('geblurd'). De geblurde opnamen worden door CycloMedia bewaard om te kunnen voldoen aan haar contractuele verplichtingen met afnemers en ten behoeve van back-up doeleinden. CycloMedia heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld om toezicht te houden op de toepassing en naleving van AVG.

Voor vragen, verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met:
CycloMedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel of privacy@cyclomedia.com. Meer informatie: www.cyclomedia.com. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

-------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • het plaatsen van zonnecellen achter de woning, Brommelen 20, 6243 CP Geulle (ontvangen 14 maart 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het veranderen van de uitrit, Burgemeester Visschersstraat 37, 6235 EA Ulestraten (verzonden 19 maart 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunningen:

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

  • het uitbreiden van de woning, Burchtstraat 1, 6241 CR Bunde (ontvangen 9 februari 2020).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Noodverordening ivm Coronavirus

Betreft: sinds dinsdag 17 maart 2020 is er een noodverordening van kracht ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19). Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.
Waar ter inzage: deze noodverordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 17 maart 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 25 maart 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen