Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 12 - 21 maart 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 12 - 21 maart 2018

Gepubliceerd op: 20 maart 2018 12:20

Gemeentepagina: week 12
Datum: woensdag 21 maart 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Verkiezingsavond
Woensdag 21 maart 2018
Gemeenteraadsverkiezingen

Op woensdag 21 maart 2018 kunt u weer uw stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Door te gaan stemmen, bepaalt u mee wie de gemeente Meerssen de komende vier jaar bestuurt. Stemmen is de makkelijkste manier om uw steentje bij te dragen aan hoe onze gemeente geregeld wordt.

De stemlokalen zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur.
Breng uw stem uit! Elke stem telt!

Verkiezingsavond in De Stip
Op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen organiseert de gemeente een verkiezingsavond in De Stip (Pastoor Dominicus Hexstraat 10 in Meerssen). Jong & oud: iedereen is van harte welkom. De zaal van De Stip gaat open om 20.30 uur. Het programma begint om 21.00 uur. Uiterlijk 01.00 uur wordt het de avond afgerond.

Voorlopige uitslag per partij
Op deze avond worden de tussenstanden gepresenteerd. Wij nemen mee in de wijze waarop de telling en de verdeling van de zetels in zijn werk gaat. Omdat ook deze keer met het rode potlood wordt gestemd, moeten alle stemmen na sluiting van de stembureaus handmatig worden geteld. De eerste tussenstanden worden niet eerder dan 22.30 uur verwacht. Het betreft hier dan (voorlopige) uitslag per partij. De (voorlopige) uitslag per kandidaat kunt u een dag later raadplegen op www.meerssen.nl.

Live tv-uitzending
Lokale omroep Meer Vandaag verzorgt een rechtstreekse tv-uitzending vanuit De Stip met o.a. impressies van de verkiezingsdag, interviews en analyses. De uitzending begint om 20 uur. Uitzendkanalen: Ziggo 47, KPN 1337, Telfort 2062 of 598, XS4ALL 598.

Meer informatie
Raadpleeg de speciale Verkiezingspagina's op www.meerssen.nl (Politiek & Organisatie). Hier vindt u ook de folder Gemeenteraadverkiezingen. Of bel het gemeentelijke Klant Contact centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Mantelzorg
U kunt nog tot 1 april het mantelzorgcompliment aanvragen

De gemeente stelt voor 2017 weer een blijk van waardering beschikbaar voor uw mantelzorgers. Het zogenaamde mantelzorgcompliment is een bedrag van 160 euro en bloemenbonnen (40 euro). Een bedankje voor alle hulp & ondersteuning die uw mantelzorger biedt. U kunt het mantelzorgcompliment nog tot uiterlijk 1 april aanvragen.

Meer informatie
Meer informatie treft u aan op www.meerssen.nl of neem contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meersen, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Goede Vrijdag & Paasmaandag
Bestuurscentrum gesloten op 30 maart en 2 april 2018

In verband met Goede Vrijdag en Paasmaandag is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten op vrijdag 30 maart en maandag 2 april 2018. Ook bureau Burgerlijke Stand is dan gesloten.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Gemeenteraadsverkiezingen - Bepaal de koers

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Aangevraagde vergunning evenement

Betreft: Koningsvogelschieten schutterij Sint Remigius.
Plaats: Schuttersweide, Tussen de Bruggen in Meerssen.
Data en tijd: van vrijdag 18-05-2018 16.00 uur tot maandag 21-05-2018 01.00 uur.
Inzagetermijn: van 21-03-2018 tot 02-05-2018.
Waar ter inzage: op afspraak bij Klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Zienswijzen: eenieder kan een zienswijze indienen, mondeling of gemotiveerd (zie verder de informatie over Bezwaar en Beroep).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het vervangen en verplaatsen van een propaantank, Geuldalweg 22, 6231 CD Meerssen. Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving behoren. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzage: van 21-03-2018 tot 02-05-2018.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Ontwerpwijzigingsplan Weert 93 Bunde

Betreft: burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 22 maart 2018 gedurende zes weken voor eenieder het ontwerpwijzigingsplan "Weert 93 te Bunde" met het bijhorende ontwerpbesluit ter inzage ligt.
Toelichting: met het ontwerpwijzigingsplan "Weert 93 te Bunde" wordt beoogd een juridisch-planologisch kader te bieden voor de uitbreiding van het agrarisch bedrijf en de realisatie van een aardappel- en werktuigenloods, op het adres Weert 93, 6241 GS te Bunde, kadastraal bekend Bunde Sectie C nummers 1800, 1892, 1893. Het bestemmingsplan "Buitengebied Meerssen" geeft (onder voorwaarden) de mogelijkheid aan het college van burgemeesters en wethouders de bestemming 'Agrarisch met waarden' te wijzigen in de bestemming 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf''. Met dit wijzigingsplan wordt hieraan uitvoering gegeven. In het kader van het betreffende project is een anterieure grondexploitatieovereenkomst aangegaan. Een beknopte samenvatting van deze overeenkomst ligt eveneens ter inzage.
Inzage en termijn voor indienen van zienswijzen: van 22-03-2018 t/m 02-05-2018.
Waar ter inzage: het ontwerpwijzigingsplan, ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043). U kunt de stukken ook inzien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl  (GML bestand NL.IMRO.0938.BP04006-ON01) .
Wie kan een zienswijze indienen en bij welke instantie: gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen, te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Ruimte, na telefonische afspraak met Jaap Zomerplaag (tel. 14 043). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Bestemmingsplan Boschweg ongenummerd Bunde

Ter inzage legging
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 2 februari 2018 het bestemmingsplan 'Boschweg ongenummerd te Bunde' gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Er is geen exploitatieplan vastgesteld. Het college van b&w heeft met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst gesloten als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening, gericht op de realisatie van een vrijstaande woning aan Boschweg ongenummerd te Bunde, tegen inlevering van twee onbenutte bouwtitels aan Boschweg 1 te Bunde. De overeenkomst heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend als Bunde sectie A nummer 2147 en sectie A nummer 3441.
Het plan: het plan betreft het mogelijk maken van een vrijstaande woning op het perceel Boschweg ongenummerd te Bunde (gelegen tussen nummers 2b en 3, kadastraal bekend Bunde sectie A nummer 2147). Hiertoe worden ter plaatse van Boschweg 1 te Bunde (kadastraal Bunde sectie A nummer 2147) twee onbenutte woningbouwtitels ingeleverd.
Besluit ontheffing Wet geluidhinder: het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden voor de nieuwe woning op grond van artikel 110c van de Wet Geluidhinder ligt voor iedereen ter inzage met de daarbij behorende stukken, tegelijk met het bestemmingsplan.
Inzagetermijn en termijn voor het indienen van beroep: het bestemmingsplan ligt met ingang van 22 maart 2018 gedurende een periode van 6 weken ter inzage. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan staat gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt bij de gemeenteraad. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar heeft gemaakt. Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan daarin wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp kan een ieder gedurende de genoemde termijn van 6 weken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de wijzigingen schriftelijk bedenkingen inbrengen. U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.
Waar ter inzage: het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen op afspraak (tel. 14 043) ter inzage bij het Klantenbureau Ruimte. U kunt het bestemmingsplan ook inzien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl  met identificatienummer NL.IMRO.0938.BP04005-VG01.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het verlagen van de stoep voor het gebruiken van een inrit, Papenweg 17, 6241 BR Bunde (ontvangen 8 maart 2018);
 • het uitbreiden van de keuken, Pastoor Stassenstraat 13, 6243 BW Geulle (ontvangen 8 maart 2018);
 • het veranderen van de raampartij en voordeur, Klinkenberg 120, 6231 BG Meerssen (ontvangen 8 maart 2018);
 • het realiseren van een aanbouw, Prinses Margrietlaan 8, 6241 ES Bunde (ontvangen 9 maart 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het saneren van asbesthoudend dakbeschot, Westbroek 19, 6243 CE Geulle, (ontvangen 8 maart 2018).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het verbouwen van de woning (intern), Tussen de Bruggen 73, 6231CB Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het plaatsen van een bijgebouw bij het bakhuis, Schonen Steynweg 4, 6237 NA Moorveld (verzonden 12 maart 2018);
 • het oprichten van 6 woningen, Eijckerveld, W 04 t/m W 09, Ulestraten (verzonden 14 maart 2018);
 • het uitbreiden van de garage, Kloosterweg 34, 6241 GB Bunde (verzonden 15 maart 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 21 maart 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen