Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 11 - 17 maart 2021

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 11 - 17 maart 2021

Gepubliceerd op: 16 maart 2021 12:15

Gemeentepagina: week 11
Datum: woensdag 17 maart 2021

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Donderdag 18 maart 2021
Agenda raadsvergadering

Op donderdag 18 maart 2021 vergadert de gemeenteraad digitaal. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijsten raadsvergaderingen van 04-02-2021 en 08-02-2021
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 25-02-2021)
 • Voorstel Benoeming en beëdiging Burgerlid
 • Voorstel Aanvullende compensatieregeling Covid-19
 • Voorstel reactie van de raad van de gemeente Meerssen op het rapport van de heer Pieter van Geel 'Op zoek naar verbinding'
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.

---

In memoriam Jan Mans bij aanvang van raadsvergadering

Recentelijk bereikte ons het verdrietige bericht dat oud-burgemeester dhr. drs. Jan Mans op 80-jarige leeftijd is overleden.

Als burgemeester zette hij zich vanaf de herindeling in 1982 tot 1988 in voor de Gemeente Meerssen. Ook in de jaren na zijn burgemeesterschap heeft dhr. Mans veel betekend voor de gemeente Meerssen. Zo was hij in 2013 informateur toen het college van B&W viel en na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 vonden onder zijn deskundige leiding de coalitie-overleggen plaats.

Ter nagedachtenis aan de heer Mans zal burgemeester Clermonts-Aretz bij aanvang van de openbare raadsvergadering op 18 maart 2021 om 19.00 uur een in memoriam uitspreken. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

---

Wilt u een melding openbare ruimte indienen?

Wilt u melden dat een lantaarnpaal het niet doet? Of dat er afval gedumpt is? Dat een trottoir verzakt is? Of dat u geluidsoverlast ervaart? Met al dit soort meldingen kunt u terecht bij ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC).

U kunt hier terecht voor meldingen over: trottoirs, lichtmasten, wegen, parkeren, rioleringen, groen, verkeer, zwerfafval, plaagdierbestrijding (ratten), hondenpoep, begraafplaatsen, overlast geluid, overlast jeugd etc.

U kunt uw melding 24 uur per dag indienen via:
www.meerssen.nl (digitaal formulier)
Op de beginpagina van www.meerssen.nl vindt u een button 'Meldingen Openbare Ruimte'. Klik vervolgens op 'Omschrijving' en kies de categorie waarover u een melding wil indienen. Lees goed de uitleg welke categorie u moet kiezen. Uw melding wordt dan automatisch doorgestuurd naar de juiste medewerker. Vermeld bij uw melding altijd duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Telefonisch tijdens en (bij spoed) buiten kantooruren via 14 043.
Tijdens kantooruren kunt u terecht bij ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) via 14 043. Bij dringende gevallen buiten kantooruren en in de weekenden kunt u ook tel. 14 043 bellen. Kies vervolgens optie 3. U wordt dan doorverbonden naar de Meldkamer Maastricht-Heuvelland.

Of via e-mail
E-mail: info@meerssen.nl

Vragen?
Bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
E-mail: info@meerssen.nl

---

Tweede Kamerverkiezingen
Tweede Kamerverkiezingen:
Elke stem telt! Ook de uwe!

Op woensdag 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. De stemlokalen zijn van 07.30-21.00 uur geopend. In verband met het coronavirus doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat u veilig kunt stemmen. Uiteraard gelden in de stemlokalen de coronamaatregelen. Daarnaast nemen we allerlei hygiënemaatregelen.

Gaat u stemmen?
Doe dan eerst de gezondheidscheck. Die vind u bij uw stempas. Beantwoordt u één of meer vragen met ja? Ga dan niet stemmen in het stemlokaal, maar machtig iemand om uw stem uit te brengen. Kijk op de achterkant van uw stempas hoe u dat doet.

Als u alle vragen van de gezondheidscheck met 'nee' hebt beantwoord, kunt u naar het stemlokaal. Neem uw stempas, een geldig identiteitsbewijs én uw mondkapje mee!

Meer weten?
Kijk op www.meerssen.nl/verkiezingen. Hier vindt u o.a. meer informatie over: briefstemmen, de stembureaus, iemand machtigen etc.

----------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Verkeersbesluit geslotenverklaring vrachtverkeer Oranje Nassaustraat

Betreft: instellen geslotenverklaring vrachtverkeer Oranje Nassaustraat in Meerssen.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: het plaatsen van RVV bord C07 op de kruisende wegen:

 • Oranje Nassaustraat - Bunderstraat
 • Oranje Nassaustraat - Pastoor Dominicus Hexstraat

Toelichting: bovengenoemde wegen zijn in beheer bij de gemeente Meerssen.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. U kunt een digitale versie opvragen via info@meerssen.nl of via telefoon 14 043.
Inzage en reactietermijn: van 15-03-2021 t/m 26-04-2021.
Wie kan een reactie indienen: eenieder, schriftelijk/per mail, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen of info@meerssen.nl.
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant (www.staatscourant.nl). Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Verkiezingen Tweede Kamer
Vooropening en openbare stemopneming briefstemmen
Openbare stemopneming vervroegd stemmen
aanvulling locatie openbare stemopneming

De burgemeester van Meerssen maakt het volgende bekend over de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 17 maart 2021:

De vooropening van de briefstemmen vindt plaats op:
Maandag 15 maart, dinsdag 16 maart en woensdag 17 maart vanaf 09.00 uur tot het einde van de vooropening in het Bestuurscentrum (KCC), Markt 50 6231 LS Meerssen.

De openbare stemopneming van de briefstemmen en de vervroegd uitgebrachte stemmen vindt plaats op:

 • Woensdag 17 maart vanaf 09.00 uur tot het einde van de stemopneming in het Bestuurscentrum (KCC), Markt 50, 6231 LS Meerssen.
 • Woensdag 17 maart vanaf 09.00 uur tot het einde van de stemopneming in de Stip, Pastoor Dom. Hexstraat 10, 6231 HG Meerssen

Informatie: Team Verkiezingen, tel. 14 043. E-mail: verkiezingen@meerssen.nl. Of kijk op www.meerssen.nl/verkiezingen.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het realiseren van een opbouw op de garage, Kasteelstraat 32, 6235 BP Ulestraten (ontvangen 3 maart 2021);
 • het realiseren van een opbouw op de garage, Kasteelstraat 32a, 6235 BP Ulestraten (ontvangen 3 maart 2021);
 • het bouwen van een tuinhuis, nabij Synagogeplantsoen 20, 6231 KJ Meerssen (ontvangen 5 maart 2021);
 • het verplaatsen van de stoepverlaging, Vliek 12, 6235 NR Ulestraten (ontvangen 6 maart 2021);
 • het tillen van het dak, Hemelboomlaan 17, 6241 AS Bunde (ontvangen 9 maart 2021);
 • het vernieuwen en verhogen van de dakconstructie en het plaatsen van een nieuwe dakkapel, Klein Berghemmerweg 14, 6235 AH Ulestraten (ontvangen 10 maart 2021).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het inleveren van asbest in een milieupark, Hulserstraat 1, 6243 BK Geulle (ontvangen 28 februari 2021);
 • het verwijderen van asbest in een mutatiewoning, Papenweg 51, 6241 BS Bunde (ontvangen 3 maart 2021).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het aanpassen van de voortuin met grondkering, Prinses Wilhelminaweg 6, 6241 ET Bunde (verzonden 12 maart 2021);
 • het uitbreiden van de woning, Pastoor Aert van Coelmontstraat 15, 6231 JC Meerssen (verzonden 11 maart 2021);
 • het vervangen van de kozijnen en renoveren van de gevel, Moorveldsberg 66, 6243 CW Geulle (verzonden 12 maart 2021).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunningen

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

 • het veranderen van een oprit, Raar 8, 6231 RR Meerssen (ingetrokken 9 maart 2021).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 17 maart 2021
Burgemeester en Wethouders van Meerssen